vzc KWALITEITS KIJKER 8x30 Kinderen vechten voor veilig Schiedam Milieuverontreiniging door industrie neemt gestaag af Bronzen beelden sieren etalage op SUPtRSTUNTAANBItDING GRATIS ffrliiM VADERDAG KADO'S BIJ CORRECT Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Schiedamse bewoners verzetten zich massaal tegen huurverhogingen Mogelijk aanpassing Parkeerplan centrum r DE GOEDKQOPSTE FOTO- ONTWIKKELAA VAN ROTTE Molenfestival Groenoord Schiedam 1 /Mssssggxe? mmCslMSKoMn) Open dag Natuurclub Voorzitter verpleging Afvalspel Westwijk Aktiedag maakt duidelijk: ..BETER IN BE ELD... £N GELUIDI NU OOK IN MAASSLUIS Het geld stroomt binnen voor de herbouw van Molen de Walvisch Bewoners doen hun zegje op discussiebijeenkomst van PvdA Drie Vlaardingse zwemmers halen limiet voor Olympische Spelen EDITIK-OPL AGE 37.745 99 Nu sfahts: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze odvertentie elders in deze krant. Bedrijven dragen sterk bij aan terugdringen vervuiling mmd VAN MAAR J fib-MEERPRUS gJjtFOTO VIDEO AUDIO TELECOM De klant centraal, de auto optimaal RENAULT Italiaanse Duitse Keukens zie advertentie elders in deze krant Overde Vesten 3a 3116AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 12 JUNI 1996, 3e jaargang nr. 24 SCHIEDAM - De jeugdna- tuurclub van de KNNV boudt op zondag 16 juni een open dag in Natuurcentrum De Boshoek van 12.00 tot 16.00 uur. Zowel kinderen ais volwassenen kunnen deelnemen aan een uitge- breid natuurprogramma. De jeugdnatuurclub van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereni- ging (KNNV) is een enthou- siaste club natuurliefheb- bers. Wekelijks trekt de groep onder deskundige be- geleiding de natuur in om te ontdekken hoe bijzonder de- ze is. Om aandacht te vesti- gen op de aktiviteiten en om kinderen van uiteenlopende leeftijdscategorieen de kans te geven zich bij de club aan te sluiten, is er een open dag georganiseerd. Tijdens de open dag kunnen belangstel- lenden deelnemen aan een uitgebreid programma. Zo kunnen onder andere water- diertjes worden bekeken, braakballen worden uitge- pluist en van alles over huis- dieren te weten worden ge- komen. Ook de innerlijke mens kan worden versterkt door het eten van pannekoe- ken en het drinken van kof- fie of thee. Natuurlijk wordt ook vaderdag niet vergeten. Kinderen kunnen een mandje komen vlechten en een waskaars of kruiden- zakjes maken. De Boshoek is te vinden achter het vijfde flat van het Bachplein aan het Bospad 3. SCHIEDAM - De voorzitter van de Raad van Commissa- rissen van de Stichting Ver- pleeghuizen Nieuwe Water- weg-Noord (SVNWN), J. Pels Rijcken heeft op don- derdag 6 juni officieel af- scheid genomen en wordt in zijn functie opgevolgd door C. van Tilborg. Pels Rijcken is maar liefst 25 jaar lid ge- weest van de Raad van Commissarissen, waartoe de verpleeg- en reactiverings- centra DrieMaasStede in Schiedam en DrieMaasHave in Maassluis behoren. Ook de zorgcentra Soenda in Vlaardingen en Francois HaverSchmidt in Schiedam zijn aan de SVNWN geli- eerd. De nieuwe voorzitter, Van Tilborg, is al een groot aantal jaren lid van de Raad van Commissarissen en te- vens voorzitter van het be- stuur van Zorgcentrum Francois HaverSchmidt. In het dagelijks leven is Van Tilborg directeur van de Vereniging Nederlandse Ge- meenten. SCHIEDAM - In de West wijk is deze week het mega straatvuilspel van start ge- gaan. Dit is een spel dat ge organiseerd is door wijkcen- trum De Erker voor de kin deren van 6 tot en met 12 jaar. Het thema waar alles om draait is afvalmateriaal. Door het spelen van het spel worden kinderen zich be- wust van het straatvuil om zich heen, omdat het spel opdrachten heeft die in ver- band staan met straatvuil en omdat het bovendien een leuk spel is om te spelen. Het spel wordt gespeeld van 10 tot en met 14 juni. Op maan- dag 10 en dinsdag 11 juni is het reeds gespeeld op res- pectievelijk Frans Halsplein en Fabriplein. Woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 juni wordt er gespeeld op respectievelijk het Erker- plein, Vriendschapsplein en Fabriplein. Dagelijks wordt er begonnen om 15.15 uur, waarna om 16.15 uur het eindsignaal klinkt. SCHIEDAM - Honderden intrekkingen van de automatische huur-over- makingen werden onlangs door het Schiedams Overleg Bewoners Orga- nisties (SOBO) aangeboden aan de sociale verhuurders Woningstichting Noordvest enWoningbouwvereniging Schiedam. De intrekkingen zijn af- komstig van huurders die op deze manier duidelijk willen maken dat zij de geplande huurverhoging niet kunnen betalen. De actie is symbolisch be- doeld en het SOBO hoopt dan ook dat de woningbedrijven wat ongemak ondervinden van het feit dat honderden huurders hun hiiur niet meer auto- matisch betalen. Een maand geleden deelde het SO BO al pamfletten uit met de toe- dracht rond de huurverhoging en de vraag of mensen hun automati sche betaling stop wilden zetten. Honderden gaven gehoor aan die oproep. Directrice F. de Graaf van het Woningbedrijf Schiedam toon- de zich onder de indruk van de ac tie en wil voortaan meer structu red overleg hebben met het SO BO. ..Dat overleg wordt dan welis- waar over de vakantie getild, maar toch zijn we blij met die reactie. We gaan dan ook door met acties. Nu opgeven is verliezen. We heb ben een kleine voorsprong. Die moet worden omgezet in een klinkklare overwinning", aldus coordinator Jan Joore van huur- dersbelangen Bewonersvereniging Schiedam-Zuid. Hoewel het belangrijkste doel van deze actie het ongedaan maken van de toekomstige huurverhoging is, wil het SOBO voortaan ook meer structureel overleg. ,,Ze zijn wette- lijk verplicht overleg te plegen met de bewoners. Maar dat gaat dan meer van: je wordt uitgenodigd voor een gesprekje waarin meege- deeld wordt wat ze plan zijn. Daar mag je op reageren en vervolgens trekken ze zich daar geen bal van aan. Dat is natuurlijk niet de be- doeling", vindt Joore. Volgens Joore zijn voor veel mensen de niet aflatende huurverhogingen een re- eele dreiging. ..Veel mensen kun nen het gewoon niet meer betalen. De huur loopt op deze manier op tot zo'n zevenhonderd gulden. Het water staat bij veel huurders tot aan de lippen." Het SOBO gaat dus verder met ac ties, hoewel nog niet bekend is wat er precies volgen gaat. Wat zeker is dat veel huurders in ieder geval het advies krijgen een klacht in te dienen bij de huuradviescommis- sie. Die is er eigenlijk om tegen huurverhogingen bezwaar te ma ken als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Waar mogelijk zal het SOBO ech- ter huurders adviseren deze weg te bewandelen om hun gelijk te ha len. SCHIEDAM - Parkeerplaatsen van vergunninghouders die over- dag leeg staan moeten vrij beschik- baar komen voor de winkelende consument. Dit voorstel werd ge- daan op de onlangs gehouden Al- gemene Ledenvergadering van de Verenigde Schiedamse Onderne- mers. Het gaat hierbij vooral om parkeerplaatsen langs en in de buurt van de Lange Haven. De ondernemers, die toch al niet weg waren van het nieuwe par- keerbeleid, denken dat het win- kelend publiek weg blijft als zij de klein auto niet dichtbij kunnen parkeren om even de stad in te gaan. Vol gens voorzitter Chris Coppens van de Verenigde Schiedamse Onder nemers willen de mensen de wa- gen gemakkelijk kwijt kunnen in het centrum. „Als mensen even de stad in gaan om een paar bood- schappen te doen, vinden ze het gewoon te veel moeite om de auto in de garage te zetten." Het voor stel vond grote steun in de zaal en de gemeente gaat dan ook kijken of het mogelijk is om parkeerplaat sen, die eigenlijk gereserveerd zijn voor vergunninghouders en over- dag leeg staan, te geven aan win kelende Schiedammers. r SCHIEDAM - Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Maar soms ook niet. Bepaalde situaties lijken haast te vragen om problemen en vaak komen die ook. Op straat bijvoor- beeld. Woensdag 5 juni vroegen kin deren uit verschillende Schiedamse wijken weer expliciet aandacht voor het gevaar dat op straat loert tijdens de Nationale Straatspeeldag. En wat is een betere manier om het dreigende gevaar te laten zien, dan het in scene zetten ervan. In Schiedam-Noord vond iets dergelijks plaats. Op het kruispunt van de Borodinlaan en de Mozartlaan hadden de medewerkers van wijkcentrum de Blauwe Brug een ongeluk nagebootst, inclusief auto's, gewonde kinderen en ambulances. In Nieuwland werd de oversteek-proble- matiek wat minder drastisch aan het licht gebracht. Op de kruising Mgr.Nolenslaan/Nieuwe Damlaan stonden klaar-overs om de kinderen daar een keertje veilig over te laten steken. Ook werd er aktie gevoerd op de burgemeester Van Haarenlaan. Voor kinderen is het daar met name tijdens de ochtendspits gevaarlijk, daar verschillende automobilisten het niet zo nauw lijken te nemen met de snelheid en rode lichten. In Schiedam- oost leek men het vooral te zoeken in voorlichting. Bij het uitgaan van basis- school De Peperklip werden folders uitgedeeld aan ouders en automobilis- ten. De gemeente zal door het wijkco- mite op de hoogte worden gesteld van de verkeersproblemen in Oost, door het overhandigen van een knelpunten- lijst. WATERWEG - De vervuiling door de grote industrie in de regio is de laatste jaren fors afgenomen. Lucht en oppervlaktewater worden geleidelijk schoner. Daarentegen groeit de uitstoot van het 'broeikasgas' kooldioxide door in dustrie en consumenten. Ook het verkeer blijft het milieu zwaar on der druk zetten. Deze conclusies staan in het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 1996' dat door verschillende overheidsinstanties onlangs werd gepresenteerd. De grote bedrijven hebben de laat ste jaren het meeste bijgedragen om de belasting van het milieu in de regio terug te dringen. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat dit mogelijk was omdat de grote bedrijven nu eenmaal ook vaak de grootste vervuilers zijn. Vooral door vermindering van de uitstoot naar lucht en water kon het milieu gespaard worden. Bedrijven stel- len ook. vaak in overleg met de overheid, bedrijfsmilieuplannen op en houden zich aan de uitvoe- ring ervan. Bovendien hebben vrij- wel alle bedrijven, na een inhaal- actie van de afgelopen jaren, een doelmatige milieuvergunning. De naleving van die vergunningen wordt regelmatig gecontroleerd. Veel bedrijven gaan ertoe over de bodem van het eigen bedrijfster- rein schoon te maken. De uitstoot door de industrie van het kooldioxide, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brand- stoffen als olie, neemt echter niet af. De milieubelasting die het ver keer veroorzaakt wordt ook maar niet minder. Door nieuwe technie- ken worden auto's steeds schoner. Helaas worden er ook steeds meer kimometers gereden en wordt het aantal auto's dat rondrijdt op de wegen steeds groter. Het effect van de schonere motoren wordt hier- door te niet gedaan. Normen voor benzeen en stikstofdixiode worden in de lucht langs drukke verkeers- wegen dan ook regelmatig over- schreden. Ook de concentratie van fijn stof, dat afkomstig is van die- selmotoren en uit de industrie, neemt niet af. Van fijn stof is be kend dat het de longen kan aantas- ten. Ook de klachten over het milieu verliepen in 1995 in een opwaartse lijn. Deze stijging van klachten heeft te maken met vliegtuiglawaai afkomstig van Rotterdam Airport. Inmiddels worden de meest la- waaiige toestellen daar geweerd. Bij de klachten over hinder door stank en stof is trouwens ook nog geen verbetering waargenomen. Wel weer positief is de gescheiden afval-inzameling. Steeds meer mensen bieden hun afval geschei den aan. De bereidheid van huis- houdens om de bananenschillen, gewied onkruid en overgebleven doperwtjes weg te gooien is groot. De inzameling van glas lijkt echter weer iets terug te lopen. Tenslotte blijkt dat de overheid te weinig zijn best doet om voor meer natuurgebieden te zorgen. Welis- waar worden er wel gebieden voor natuurontwikkeling aangewezen, maar het daadwerkelijk realiseren spoort niet met de geplande doe- len. SCHIEDAM - Het is weer eens wat anders dan de gebrui- kelijke witte kunststof paspop- pen die men gewoon is in een etalage aan te treffen: bronzen unica beelden. Bij Jansen He- renmode in het Hof van Spa- land kan men ze nog tot en met vrijdag 14 juni aantreffen. Te- midden van de nieuwste zo- mermode lokken de bronzen beelden van kunstenares Willy Reppel het oog van de voorbij- ganger. Eerlijk is eerlijk, veel om het lijf hebben ze niet. Dus ook geen kleding van de zaak in herenmode. Maar daar zijn ze ook eigenlijk veel te mooi voor. Deze beelden zijn meer dan een handig hulpmiddel om de kleding aan de man te bren- gen. Reppel is geen onbekende in de Schiedamse kunstwereld. In binnen- en buitenland expo- seerde zij al menigmaal met over het algemeen textiele werken en schilderijen. Pas sinds kort heeft zij de bronzen beelden ontdekt. Prachtige beelden die het menselijk li- chaam als uitgangspunt heb ben. Daar kan tenminste geen twijfel over bestaan. Zittende, liggende en staande figuren, mannen of vrouwen: alles ademt het onmiskenbare mys- terie van 'de mens'. De beel den van Reppel zijn bovendien uitermate uniek. Omdat het creatieve aspect bij de kunste nares voorop staat, worden de beelden door haar uitsluitend eenmalig vervaardigd. Voor inlichtingen over de bronzen unica beelden die nog een paar dagen in de etalage van Jansen zijn te bewonderen kan gebeld worden met de kunstenares zelf, tel. 4707247. Ook kan er informatie worden ingewonnen bij de bedrijfslei- ding van Jansen. FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN I FUJI FOTOROLLETJE t.w.v. 7,95 VANDAAG GEBRACHT MORGEN KLAAR VOOR DE WAANZJNNIGL ITAALPRUS L3e INFORMATIE TELEFOON 0104610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag I Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 D0RZ0 V Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 Poggenpohl Rational Scavolini Keukendeugn B. V. Showroom:Maasweg 10-Maassluis Zie pagina

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1