Snelheidsduivels aangepakt door politie en bewoners Kijkje in de keuken van andere culturen MaasposT Maritieme etsen in Visserijmuseum Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Fluspagina. Profielaanpassingen nodig Ouderenbonden vragen Rijk om steun Thuiszorg h SLECHTS Parkeerplan minder uitgebreid VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Succesvolle vijfde editie van Spectrumfestival 'Creatieve financiering van koude-toeslag is taak voor college' CORRECT CAR-STEREO AKTIE DAGEN Spectrumfestival Volleybal Overlast Spreekuur Schoonmaak Koude Huurders Groenoord-Midden krijgen servicekosten terug RENAULT Vijfde editie van cultuurfeest was om door een ringetje te halen Nederlandse volleyballers gaan in de World League in Ahoy voor goud Bewoners heemskerkstraat zijn vandalisme van scholieren zat Schiedam v! SCHIEDAM - De politie en bewoners van de Plantage en uit de Gorzen gaan samenwerken om verkeersduivels in de buurt tegen te houden. Er wordt veel te hard gereden op de Lange Nieuwstraat en de Tuinlaan. Na melding hiervan door de be woners bij de politie, toonde de laatste zich onmiddelijk bereid om mee te denken. Het gevolg is een onderzoek naar de fysie- ke mogelijkheden om op deze weg de snelheid te beperken en de veiligheid van voetgangers en fietsers te beschermen. In de praktijk zou dat in kunnen houden dat plaatselijke profielaan passingen de hoge snelheden moeten verlagen. WATER WEG - De ouderen bonden zijn zeer verontrust over de gang van zaken bij Thuiszorg. Deze moet bezui- nigen en kan daarom minder hulp bieden dan noodzake- lijk. De afdelingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben daarom besloten steun te zoeken bij de rijksoverheid. De besturen van de bonden hadden on- langs een onderhoud met ver- tegenwoordigers van Thuis zorg, waarin zij hun onge- rustheid duidelijk maakten. De bonden besloten naar aan- leiding hiervan druk te zetten op de Haagse politiek om meer geld vrij te maken voor Thuiszorg. bruynzed vtoeren ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIE ADRES De klant centraal, de auto optimaal ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze odvertentie elders in deze krant. VLAARDINGEN - De zee is door de eeuwen heen al tijd een geliefd thema ge- bleken onder Nederlandse kunstenaars. Of het nu aan de verlokking van de gol- ven ligt, de barheid van een stormachtige zee of de zilte lucht; vast staat dat het de grondslag werd van menig schilderij of ander soort doek. 'Hollands Glorie in optima forma', de titel waaronder de visserijwereld sinds 'Op hoop van zegen' bekend werd, is ook al ja- renlang te bekijken in het Visserijmuseum aan de Vlaardingse Westhavenka- de. Een mooiere plek om maritieme etsen te expose- ren is daarmee niet denk- baar. Maker van alle mari tieme etsen die sinds kort in het Visserijmuseum te zien zijn, is Oscar Verpoorten. Alles in zijn werk vat dat sa- men wat de zee de mens al lemaal te bieden heeft: werk, inspanning, ontspan- ning of juist rust. De opening van de expositie van Verpoorten vond vrij- dag 14 juni plaats. Niemand minder dan de adjunct-di- rectuer van het Rotterdamse museum Boymans-Van Beuningen, de heer J.R. ter Molen, was bereid gevon- den de openingshandeling te verrichten. De verkoop- expositie, de werken zullen namelijk ook allemaal te koop zijn, duurt nog voort tot en met zondag 29 Sep tember. Dat houdt in dat ook vele dagjesmensen, die Vlaardingen in de zomer aandoen, kunnen genieten van Verpoortens maritieme werk. Het Visserijmuseum aan de Westhavenkade 53/54 is ge- opend dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Telefo nische informatie is te ver krijgen op nummer: 4348722. ED1TIE-OPLAGE 37.745 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 19 JUNI 1996,3e jaargang nr. 25 SCHIEDAM - In het kader van de bestuurlijke vernieu- wing in Schiedam houdt de D66-fraktie in de gemeente- raad van Schiedam opnieuw een inloopspreekuur. Dit zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 1996 om 19.30 uur in de fraktiekamer in het Stad- huis aan de Grote Markt. Men wordt verzocht om deelname aan het spreekuur en gespreksonderwerpen te- voren telefonisch te melden bij fraktievoorzitter Marcel Houtkamp op nummer 4701602. Ook de VVD-frac- tie van Schiedam houdt op deze dag opnieuw spreek uur. Het VVD-spreekuur duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur. Telefonische vra- gen kunnen worden gesteld aan M. de Mol op 4264786.. SCHIEDAM - Deze week worden er in Nieuwland twee schoonmaakacties ge- organiseerd in het kader van het project 'De wijk is van ons allemaal'. Woens- dag 19 juni gaan bewoners van de flats aan de Damlaan en Burg. Honnerlage Grete- laan aan de slag om hun buurt op te ruimen. Het is de eerste actie van de nieuwe beheersgroep in deze buurt. Er wordt om 13.30 uur ge- start bij de brug over de Noordvest, waarna in sa- menwerking met Dienst Ge- meentewerken en O.N.S. de Noordvest en de binnenter- reinen worden opgeruimd. Donderdag 20 juni gaan de bewoners van het Schutters- veld aan de slag met het ver- fraaien van hun binnenter- reinen en buurt. Hier wordt om 12.00 uur gestart. In de ze buurt van Nieuwland is een grote groep bewoners ook bezig een buurtfeest te organiseren. Dit feest vindt plaats in het weekend van 22 en 23 juni als slot van een reeks activiteiten, waaraan bewoners met verschillende achtergronden en culturen hebben meegewerkt. SCHIEDAM - De koude maanden van december 1995 tot en met maart 1996 hebben geleid tot extra ener- gieverbruik. Berekeningen van de ONS geven aan dat Schiedammers gemiddeld fl. 65,- meer hebben verbruikt. Energiekosten worden be- taald uit het eigen inkomen. De extreem koude winter kan de financiele huishou- ding van sommige minima sterk verstoren. De gemeen- te Schiedam heeft dan ook besloten voor deze groep eenmalig een koudetoeslag in te stellen. Aan de hand van regels bekijkt de sociale dienst of de aanvraag voor een koudetoeslag kan wor den toegekend. In ieder ge- val moet de doelgroep een inkomen op bijstandsniveau hebben, zelfstandig wonen en een eindafrekening heb ben ontvangen van de ONS Verder dient de kale huur van de woning niet meer dan fl.765, per maand te be- dragen, moet de aanvrager langer dan vijf jaar een in komen op bijstandenniveau ontvangen, moet er sprake zijn van een aflossing van verstrekte leenbijstand of heeft de aanvrager een schuldregeling lopen bij het Projekt Schuldhulpverle- ning. Burgers die een eind afrekening ONS hebben ontvangen in de periode ja- nuari- mei 1996 kunnen ui- terlijk tot 1 September een aanvraag indienen. In de overige gevallen kan dit ui terlijk acht weken na ont- vangst van de eindafreke ning. Schiedammers die een koudetoeslag willen aanvra gen kunnen dat doen door telefonisch contact op te ne- men met de Sociale Dienst Dit kan op werkdagen tus sen 11.30 en 12.30 uur, tele- foon: 2465114. Om harde cijfers te verkrijgen zijn hier te kennen gaf, verdwijnt blijk er drie metingen verricht op ver schillende plekken van de Lange Nieuwstraat. De uitkomsten daar- van zijn reden voor grote zorg. Enerzijds bevestigen die de eerde- re gevoelens van onveiligheid, an- derzijds geeft het aan dat deze weg door zijn profiel zich ook leent voor hoge snelheden. Bij de eerste meting die 's avonds gehouden werd, reed 40 procent van de weg- gebruikers te hard. Bij de tweede meting die 's middags plaatsvond betrof het zelfs 65 procent. De haast die de snelle automobilist baar als men naar het werk moet want 's ochtends reden de meeste automobilisten al een stukje trager. Nog altijdeen kwart reed echter te hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 77 km per uur. De politie was aanvankelijk alleen van plan om te meten, maar ging al snel over tot het uitschrijven van processen-verbaal. Ook de bewo ners van de Gorzen en de Plantage moeten op hun snelheidsmeters blijven letten, want de politie blijft verbaliseren. Dat is tot nu toe slechts ten dele ge- lukt. Slechts dertig miljoen heeft het kabinet ter beschikking gesteld voor alle Thuiszorgpunten in heel Nederland. Toch geven de oude renbonden niet op. Het is de be- doeling dat de hoofdbesturen van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katho- lieke Bond van Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Oude- renbond (PCOB) gaan lobbyen in Den Haag voor Thuiszorg. De bonden richten zich vooral op de gevolgen van bezuinigingen in zie- kenhuizen. „Mensen krijgen min der ligdagen in het ziekenhuis. Ze moeten eerder naar huis, waar ze vervolgens verder moeten worden geholpen door Thuiszorg. Dat is prima maar dan moet er wel geld vrijkomen voor Thuiszorg om dat te kunnen doen natuurlijk, aldus secretaris J. Donkers van de Sa- menwerkende Ouderenbonden Nieuwe Waterweg Noord. Volgens Donkers is druk zetten op de Haagse politiek noodzakelijk. „Zeker in Schiedam, waar het aan- tal hulpaanvragen nog meer is ge- stegen dan de ons omringende ste- den. Het gaat niet alleen om oude ren. Dat denken mensen nogal snel als het om Thuiszorg gaat. Maar er zijn natuurlijk een heleboel men- sen, ook jongeren, die hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan gehandicapten'.' SCHIEDAM - Muziek, dans en straattheaterdat zijn de ingredienten waarmee het Spectrumfestival dat afgelopen zondag 16 juni werd ge houden in het Schiedamse Beatrix- park, zichzelf graag afficheert. Daartoe had de Stichting Medelan- ders van overal en nergens zich in- gespannen, om in het kader van het multi-culturele karakter van het fes tival, weer vanuit alle windstreken bands, dansgroepen en andere acts te recruteren voor de vijf, over het park verspreide, podia. Het publiek kwam er ook dit jaar weer in groten getale op af, Al was dat niet alleen maar te danken aan Dilan, Dans- groep Awake, Les Messengers du Christ, het RET-mannenkoor, Rit- mo Caliente, De Heideroosjes en de talrijke andere namen die de speel- lijst opsierden. Veel bezoekers ko- zen, aangemoedigd door de uitbun- dig schijnende zon, voor een mid- dag flaneren langs de kraampjes met kleding, sieraden en andere producten uit de hele wereld. Nieuwsgierig werd bijvoorbeeld ge- keken naar een show met Suri- naamse klederdrachten of geproefd van de vele soorten inheemse ge- rechten. Naast het Surinaamse schaafijs, een fors part waterme- loen, de kebab en de kouseband was het broodje bara (een soort kip- kerrie) tijdens het vijfde Spectrum festival een ware topattractie. Voor de mindere grote culinaire durfallen was, met het oog op de ver doorge- voerde cultuurmix, ook het regulie- re waterijsje, het broodje haring en de zak patat gewoon voorradig. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - De voorgestelde uitbreiding van het Parkeerplan Binnenstad zal aanmerkelijk min der groot worden, dan was voorge- steld. Tot die conclusie is het colle ge van b w dinsdag 18 juni ge- komen naar aanleiding van de in- spraakprocedure waarvan bewo ners uit de betreffende gebieden gebruik konden maken. Globaal valt de helft van het gebied af. Re den hiervoor is dat velen aangaven in hun buurt geen parkeeroverlast te ondervinden. Officieel moet de Raadscommissie Ruimtelijke Or- dening, Verkeer en Vervoer nog over dit besluit worden gehoord. Pas nadat zij hun fiat hebben gege- ven, zal de beperkte uitbreiding een feit zijn. Vandaag, woensdag 17 juni. zal dat gebeuren tijdens een openbare Commissievergade- ring die om 19.30 uur in het Stede- lijk Museum aanvangt. Men ver- wacht ook hier weer vele burgers die hun mening over het onder- werp kornen geven. SCHIEDAM - Een bedrag van meer dan fl. 120.000,- zal door Woningstichting Noordvest (WSN) terug moeten worden ge- stort op de rekeningen van zo'n 1100 huurders in Groenoord-Mid den. Dit bedrag is door de geza- menlijke huurders teveel betaald aan servicekosten in de periode 1992-1994. Het 'foutje' van Noordvest werd in mei 1995 ont- dekt door de Huurdersbelangen- vereniging Groenoord-Midden (HBV), nadat specificaties over in rekening gebrachte kosten waren opgevraagd. Hoewel het nog enige tijd duurt voordat de fl. 121.275,- daadwer- kelijk zal zijn teruggestort, spreekt de HBV van een groot succes. „Niet alleen ontvangt men bij de verrekening van de kosten over '95 een aardig bedrag terug, maar de extra kosten die onterecht al die tijd in rekening zijn gebracht, zijn nu ook definitief door WSN ge- schrapt voor de bewoners van deze wijk. Men is er dus voorgoed van verlost", zegt voorzitter A. Groe- nendaal van de HBV. Waar het in Qroenoord-Midden om draait, is de zogenaamde vakantiepool van schoonmakers, waaraan altijd vol- op werd meebetaald, maar waar van nooit gebruik werd gemaakt. ,,Sterker nog'verduidelijkt Groe- nendaal, „de bewoners hier zijn volledig self-supporting. We heb ben zelf, tegen behoorlijke kosten, drie vervangende krachten als huismeester aangesteld. De vakan tiepool van schoonmakers waar van wij geen gebruik maken horen wij dan ook niet doorberekend te krijgen." Voorts waren er ook nog wat kleinere posten, die onder de kop 'overhead' gevangen kunnen worden, onterecht doorberekend. Een en ander houdt in dat de bewo ners van hoogbouw in Groenoord- Midden fl. 143,- terug krijgen, die van de laagbouw ongeveer fl.61 ,- en de bewoners van de beneden- woningen fl.22,-. De bedragen zijn berekend naar rato van de betaalde servicekosten. De HBV beschouwt de terugvordering als een behaald succes en hoopt dat hierdoor nog meer huurders lid worden van de belangenvereniging. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 pahkct D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen klein James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - Het vijfde Spectrumfestival in het Beatrixpark te Schiedam is de beste editie tot nu toe geweest. Volgens politieschat- tingen zijn er ruim 50.000 mensen naar het festival toegekomen. Ook organisatorisch is dit Spectrumfestival uitstekend verlopen. Het experiment van de organisatie om een speciaal jongerenpodium neer te zetten is absoluut voor herhaling vatbaar. De verschillende groepen op dit podium konden zich in een enorme belangstelling verheugen, waarbij uiteraard de Heideroosjes het hoogtepunt wa ren. Ook het jongerenpodium verliep in de voor het Spectrumfesti val kenmerkende vredige sfeer. SCHIEDAM - Raadsleden H.W. Metaal en A. van Loenen van Ge- meentebelangen en Solidair'93 willen van het college weten of ook Schiedam kan overgaan tot het uitkeren van een zogenaamde kou de-toeslag zoals bijvoorbeeld Vlaardingen onlangs gedaan heeft. Al eerder pleitte het duo voor een koude-toeslag. Toen vroegen de raadsleden de gemeente om de mo gelijkheden te onderzoeken om minima een toeslag uit te keren, als blijkt dat zij bij de afrekening van hun energie-nota, aanmerkelijk meer hebben verstookt dan vorig jaar. Metaal en Van Loenen vinden het onterecht dat het college hen destijds vroeg waar de gemeente dat geld vandaan moest halen. De raadsleden vinden dat het juist de taak van het college is om met iets inventiefs op de proppen te komen. „Uiteindelijk kan het college be- schikken over een uitgebreid amb- tenarenapparaat, iets dat een twee- mansfractie nu eenmaal niet heeft", menen Van Loenen en Me taal. Zie pagina TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1