Fashiou Extra miljoen voor drainage Spaland-Oost Feesten langs de Maasboulevard Gemeenteraad stemt in met plan voor flats op Hollandia-terrein Ontwikkelen Afdrukken MaasposT Bewoners en gemeente praten over herinrichting Plantage Ademnood op Midsummernight-festival SUPiRSTUNTAANBILDINd 95 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR GRATIS Z0MER TV RADIO AKTIE DAGEN MINORA MA DE GOEDKOOPSTE FOTO-ONTWII XKELAAR VAN ROTTE RDAM Fashion TV Thuiszorg Gymnacopia Kindertuinen Unicef A20 Bodem als een spons ill mm VBRKERKi KEUKENS IP Popschool Nieuw programma op kabel volgt Maasstedelijke mode op de voet Directie ziet geen directe oorzaak stijging hulpvraag in de Waterweg Schiedams beatballet op groot internationaal evenement Tallinn Schiedam ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal RENAULT FOTO VIDEO AUDIO TELECOM 4 iiuai nan aiaia uaia ailll lllll mi EDITIE-OPLAGE 37.745 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 26 JUNI 1996, 3e jaargang nr. 26 SCHIEDAM - De 350 deel- nemers van de Kindertuinen en hun begeleiders houden op woensdag 26 juni tussen 18.00 en 20.00 uur een open avond op de Kindertuin- complexen Park Kethel en Vijfsluizen. Tijdens de open avond kunnen vaders, moe- ders, opa's, oma's, vriend- jes, vriendinnetjes en andere belangstellenden naar de moestuinen van de deelne- mers. Sla, radijs, tuinkers en andijvie zijn reeds geoogst. Het wachten is nu op wor- tels, boontjes, bietjes en to- maten. Hoe lang dit duurt vertellen de kinderen zelf tijdens de open avond. Naast het bekijken van de tuintjes met de verschillende groen- ten en bloemen kunnen be langstellenden ook meedoen aan een rondleiding over het complex. Hierbij wordt het e6n en ander verteld over de historie van de Kindertui nen, milieuvriendelijk moes- tuinieren en hoe het kan om zonder kunstmest en chemi- sche bestrijdingsmiddelen te tuinen. De rondleidingen be- ginnen op beide complexen om 18.30 uur en 19.15 uur. De Kindertuincomplexen kan men vinden aan de Har- reweg en aan de Vlaardin- gerdijk. Wanneer er nog vragen zijn, kan men con tact opnemen met de afde- ling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam, tel. 2465521. SCHIEDAM - Ook Unicef was aktief aanwezig tijdens het Spectrumfestival. Naast de gebruikelijke verkoop van Unicef-artikelen werden er ook koekjes van ander deeg gepresenteerd. Bij- voorbeeld de 'Raad het land quiz". De bedoeling hiervan was dat tien genummerde foto's van kinderen uit di verse landen thuis gebracht werden. Er was niemand die alle landen goed geraden had. Het hoogste aantal goed geraden landen was zes. De inzender hiervan was A. Melchers uit Schiedam. Deze mag bin- nenkort een doos Unicef- kaarten naar keuze uit ko- men zoeken. REGIO - De zuidelijke rij- baan van Rijksweg A20, Maassluis richting Vlaar- dingen, zal van maandag 1 juli tot zaterdag 6 juli 1996 tussen 20.00 's avonds en 6.00 uur's ochtends afgeslo- ten worden voor alle ver- keer. De rijksweg wordt twee weken lang 's avonds en 's nachts afgesloten om werkzaamheden aan het wegdek uit te kunnen voe- ren. Het oude wegdek tussen de afslag Maassluis en de af- slag Vlaardingen-West wordt verwijderd. Daarna zal een nieuwe laag zeer open asfaltbeton (ZOAB) worden aangebracht. De af- sluiting duurt steeds van 20.00 uur's avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend. Overdag kan het verkeer wel gewoon gebruik maken van beide rijbanen. Tijdens de uren dat de zuidelijke rij- baan is afgesloten, zal het verkeer worden omgeleid. De omleidingsroutes zullen door middel van borden worden aangegeven. Het verkeer dat vanuit het wes- ten in de richting van Am sterdam/Utrecht gaat, wordt bij het verkeersplein Westerlee richting Delft ge- leid. Het verkeer in de rich ting van Vlaardingen en Rotterdam wordt vanaf de afslag Maassluis omgeleid via de Laan 1940-1945, de Prinses Julianalaan en de Vlaardingerdijk in de rich ting van Vlaardingen. Bij de afslag Vlaardingen-West kan het verkeer weer naar de A20 worden toegeleid. De omleidingsborden zullen aangeven hoe het verkeer dient te rijden. SCHIEDAM - De gemeente maakt nog eens extra 980.000 gulden vrij voor de drainage van Spaland-Oost. Het gebied vertoont ernstige verzakkingen en op een in aller ijl georgani- seerde commissievergadering bleek dat er snel geld moet ko- men voor drastische maatregelen, wil er daar gebouwd worden zonder al te veel vertraging op te lopen. Hier heeft de Schiedamse raad maandag 24 juni mee ingestemd. Het gebied is bijna bouwrijp. Dat wil zeggen dat de voorbereidende maatregelen voorafgaande aan het bouwen bijna voltooid zijn. Spa land-Oost is echter net een spons. Dat komt omdat de giftige bodem in het gebied wordt afgedekt met een dikke laag zand. Het gewicht van deze isolatielaag zorgt voor verzakkingen. Er is speciale drainage nodig. De zogenaamde verticale drainage gaat de gemeente meer dan ze- venenhalve ton kosten. Zandpalen moeten ervoor zorgen dat het wa ter boven komt en de grond onge- klonken wordt. Verder wordt er geexperimenteerd met horizontale drainage. Hiervoor wordt een ge bied van 2000 vierkante meter ge- bruikt. Met een baggermolen wor den smalle acht meter diepe sleu- ven gegraven. Het water wordt vervolgens uit de boden wegge- pompt, waardoor de grond snel kan zakken. Hoewel de raad vond dat het voor- stel wel vrij snel behandeld werd, zagen veel raadsleden het belang ervan in om snel te handelen. PvdA-raadslid M. Siljee meent dat haastige spoed zelden goed is. „Dat lijkt althans zo, maar Spa land-Oost i§ belangrijk voor Schiedam. Er is veel behoefte aan eengezinswoningen." Wethouder Wiegman kon niet toezeggen dat de horizontale drainage de oplos- sing was voor het probleem in Spa- land- Oost. „Daarom is het juist een proef, om dat uit te vinden", aldus de wethouder. Bij de gang- bare methode van bouwrijp ma ken, kan de bouw pas in 1999 be- ginnen. Indien de proef slaagt kan Schiedam twee jaar tijdwinst boe- ken. it® r. SCHIEDAM - Duizenden Schiedammers bezochten het Maasboulevardfestival dat zatedag 22 en zondag 23 juni werd gehou- den. Dit ondanks, of misschien wel juist dankzij, het niet echt ptichti- ge weer. Langzaam dromde de meute langs de braderiekraampjes waar werkelijk van alles te koop was, van kinderspeelgoed tot siera- den en van bedrukte T-shirts tot tweedehands stripboeken. Ook in de categorie versnaperingen was het goed toeven op het feest. Aller- hande exotische en oer-hollandse snacks werden te kust en te keur te koop aangeboden. Er was echter veel meer te doen dan alleen win- kelen en eten. Zanger Franklin Brown, die het nog niet zo lang ge- leden zeer aardig deed op het Eu- rovisie Songfestival, gaf acte de presence. Het spetterende optreden volgde na een net zo geslaagde ka- raoke-wedstrijd, waarbij vele Schiedammers hun beste vocale beentje voorzetten. Voor de kleint- jes waren er optredens van clowns en met slangen vechtende holbe- woners. Bovendien waren er veel spelletjes en activiteiten, zoals een dansdemonstratie van jonge dames en de schallende trompetten van de Jeugd Rijnmondband. Velen ver- lieten zondagavond dan ook het festival na genoten te hebben van optredens, met aankopen in plastic tasjes en met de nodige versnape ringen en consumpties achter de kiezen. SCHIEDAM - Tot groot ongenoe- gen van de bewoners heeft de Schiedamse gemeenteraad inge stemd met de vaststelling van het bestemmingsplan Nieuwland Hol- landiaterrein 1995. Het plan houdt een wijziging in van de bouw van eerder geplande kantoorgebou- wen. Omdat de markt voor kanto- ren is ingestort zullen dit gewone woningen worden. De bewoners zijn echter fel tegen de bouw van de flats en hebben daar gedurende de inspraakperiodes verschillende argumenten voor aangedragen. De nieuwbouw zou te weinig groen overlaten, te weinig parkeerruim- ten en te weinig kinderspeelplaat- sen. Ook zou het zonlicht door de hoge nieuwbouw te veel worden tegengehouden. Op de onlangs gehouden commis sievergadering voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer maakten de omwonenden weder- klein om mondeling bezwaar tegen het plan. Ze vinden dat de gemeente niet genoeg rekening heeft gehou den met hun wensen en dat het economisch belang is voorgegaan boven de belangen van de buurtbe- woners. Van het CDA kregen de bewoners het gelijk aan hun kant. De chris- ten-democraten vonden dat het vertrouwen van de bewoners wordt geschaad. Het grootste deel van de raad kon echter niet mee- gaan in de klachten van de omwo nenden. D66-raadslid V.Broeke vindt dat er genoeg overleg is ge- weest tussen gemeente en bewo ners. „Maar aan alle inspraak komt een einde en dat wordt het tijd dat de gemeente een besluit neemt. Die tijd is nu gekomen. Er is ge woon een fundamenteel verschil van mening tussen omwonenden en de gemeente. Zij willen hele- maal geen bebouwing, terwijl die bebouwing vanaf het begin vast- stond. Het zijn alleen woningen geworden die het nut van de hele stad dienen in plaats van leegstaan- de kantoorbouw. Het is niet zo dat het vertrouwen van de bewoners geschaad is, zoals het CDA zegt. Ze hebben gewoon hun zin niet ge- kregen en dat is heel wat anders." Raadslid E.D. van Collenburg - in de 't Hout van de WD steunde mening van Broeke. „Het ver- nieuwde plan is aanzienlijk verbe- terd in vergelijking met het oude bestemmingsplan. Het is duidelijk op de maquette te zien dat deze be bouwing aantrekkelijker wordt." Volgens wethouder Hafkamp is de procedure rond het voorgestelde bestemmingsplan netjes en duide lijk verlopen. Het feit dat er geen bouwvergunning is aangevraagd doet volgens hem in dit stadium niet ter zake. ,.Het gaat er om dat belanghebbenden een goed inzicht hebben in de plannen en dat is het geval dus we hebben aan alle re- gels voldaan." ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c - 010-4501572 OUD BEYERLAND B. DE VRIESBROEKMANLAAN 2-0186621066 ROTTERDAM (OMMOORD) SATUNBLOEM 55 (KEUKENPLUSI - 010-4550511 Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Een nieuwe kinder- speelplaats op de plek van de oude, planten- en bloemenperken in be- heer van de bewoners en het ver- plaatsen van bomen om ze te spa- ren van de metro-aanleg. Dat zijn een paar van de wensen van bewo ners- en belangenvereniging De Plantage, die op tafel zullen komen tijdens het overleg dat de vereni- ging heeft met de gemeente. Het overleg is een gevolg van de bewonersavond in maart over de herinrichting van het oostelijk deel van de Plantage. Dat gedeelte werd verleden jaar omgewoeld voor het aanleggen van drainage. Hierdoor raakte de Plantage zo gehavend, dat de bewoners herstel wilden. Op deze avond werden daarom een aantal voorstellen gedaan door de gemeente om van het oostelijk deel een wandel - en gebruikspark te maken. Gemeente en bewoners kunnen zich voor een groot deel in de voorstellen vinden, maar toch zijn er een aantal dingen die de bewo ners graag anders zouden zien. Zo zijn de meningen nogal verdeeld over het aanleggen van een tweede wandelpad. Ook bleken veel be woners wat te voelen voor het her stel van het beeld van het oude leeuwtje. De bewonersvereniging gebruikt de leeuw in haar logo en het cultureel fonds heeft al aange- kondigd dat zij voor het herstel van het beeld willen zorgen. Op het overleg moet dan ook gekeken worden naar waar het leeuwtje MAASSLUIS - Overal in de re- gio worden deze weken feesten en festivals gehouden. Stond in Schiedam afgelopen weekeinde het Maasboulevardfeest cen traal, in Maassluis werd vrij- dag een midsummernightfesti- val gehouden. En daar kwamen ook duizenden mensen op af. Wat een drukte, wat een feest. De langste dag van het jaar (mid-summer) werd vrijdag op zeergepaste wijze gevierd in de eerste stad aan de Waterweg. Maassluise ondernemers had- den de handen ineen geslagen om van de 21ste juni iets spe- ciaals te maken. En dat werd het ook. Vanaf's middags vier uur was het een drukte van be lang op en rond de Markt, waar veel bandjes hun reper toire ter gehore brachten. Het was een aardig 'voorprogram- ma' van de grote optredens die zouden volgen. 's Avonds na- melijk beklom rond half negen eerst de Amsterdamse volks- zanger Harry Slinger het po dium. Deze slaagde er redelijk in om het publiek warm te draaien. En dat terwijl de kas- successen uit de jaren tachtig opmerkelijk genoeg achterwe- ge bleven. Het maakte de mees- te Maassluizers allemaal weinig uit. Zij waren immers maar voor een optreden naar de Markt gekomen: dat van Lin da, Roos en Jessica, Nederlands meest populaire damestrio van dit moment. En de zingende (soap-)actrices kregen de me- nigte ook in Maassluis weer he- lemaal 'plat' met onder meer Ademnood en Alles of Niets. Daarna bleef het tot heel diep in de nacht gezellig druk in hartje Maassluis, waar de 'nat- te horeca' uitpuilde en bleek dat Maassluis best feest kan vieren. Op de pagina Maas- posT-plus nog veel meer over de mid-summernight. moet komen. Dan wil de vereni- ging nog kijken naar de mogelijk- heid om de oude Fontijn Plantage in ere te herstellen. Op oude an- sichten staat deze vermoedelijk gietijzeren fontijn nog in alle glo- rie afgebeeld, maar niemand weet waar het ornament is gebleven. De fontijn stond in een ondiepe vijver met glooiende graskanten op een stenen eiland. Het geheel vormde een nadrukkelijk element in de to- tale parkopbouw. Het spuitende water was een verlevendiging in het groen. Ook al worden bewo ners en gemeente het eens tijdens het overleg, dan nog hebben de omwonenden niet meteen een nieuw park voor de deur. Pas als bekend is hoeveel de herinrichting precies gaat kosten, wordt het plan meegenomen in de begrotingsbe- handeling in november. Als alles goed gaat zullen volgend jaar dan de werkzaamheden kunnen begin- nen. *A M FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S mMl'£MGR00T F0RMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 1 FUJI FOTOROLLETJL t.w.v. 7,95 VANDAAG GESRACHT - MORGEN KLAAR VOOR DE WAA 14 [NNIGE TAALPRJJS VAN MAAR U WW 36 0PNAMEN f 5,- MEERPRIJS INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 I Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - De Popschool Schiedam houdt op vrijdag 28 juni haar jaarlijkse eindpresentatie in cafe Het Podium, Lange Haven 28 in Schiedam. Verscheidene pop- schoolbands laten horen wat zij het afgelopen jaar op de Popschool hebben geleerd. De volgende bands treden vrijdagavond op: Dinges betaalt. Age and Wisdom, Raveheads, Pebbies, Big P and the seven dwarfs en The CLones. Aan- vang 21.00 uur, toegang gratis. VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 JUNI Zie pagina TX 005

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1