I Reijnhout wil bemiddelen in conflict Zondag... Ontwikkelen Afdrukken De 'Pride' verstevigt zusterbanden V ''JtfL Rechter krijgt verzetschrift tegen Schiedams parkeerbeleid VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Raadsleden willen bushalte zorgcomplex Frankenland terug Volop aandacht voor Westlandse molens Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Metropolis Cricket Hargahoeve Schiedam Music Choice Spreekuur Heemtuin Ruzie over inzet opbouwerkers RENAULT Aaihondenproject Driemaasstede Zie onze advertentie elders in de krant. Rotterdams popfestival heeft met Dance-arena weereen primeur Voor titelverdediger Excelsior moet het seizoen nog beginnen Voor het asiel breken drukke tijden aan als mensen met vakantie gaan EDITIE-OPL AGE 37.745 SCHIEDAM - Wethouder A. Reijhout van Stadsvernieuwing heeft aangeboden te bemiddelen in het conflict tussen het voormalige IOBS en de bewonersverenigingen Zuid, Cen trum, West, Oost en Nieuwland. Tussen het Instituut Bewo- nersondersteuning en de diverse bewonersverenigingen is af- gelopen weken onenigheid ontstaan over het inzetten van zo- genaamde opbouwwerkers. Opbouwwerkers zijn medewer- kers van Bewonersondersteuning die de buurtbewoners helpen met alle zaken die in de wijk van belang zijn. Het bestuur van het vroegere IOBS wil twee medewerkers uit Oost en West met elkaar wisselen van plek. De bewoners van de betrokken wijken zijn het hiermee echter niet eens. -jwrnff/xmin/iinmssms H»| ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. SCHIEDAM - Om het huidi- ge parkeerbeleid van de ge meente alsnog ongedaan te maken hebben veertien be woners en ondernemers in het betreffende gebied een zogenaamd verzetschrift in- gediend bij de arrondise- mentsrechtbank. De verzet- procedure, ingediend door bewoonster Catelijne Raap- horst-de Groot, moet een eer- dere uitspraak van de rechter over het parkeerbeleid ver- nietigen. De rechter besliste toen in het voordeel van de gemeente. De klant centraal, de auto optimaal i Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 3 JULI 1996, 3ejaargang nr. 27 SCHIEDAM - Kabelexploi- tant N.V. ONS biedt in sa- menwerking met Eneco Schiedamse abonnees vanaf 1 juli de mogelijkheid om op de radio over 25 genres digi- tale muziek te beschikken. Wie een abonnement op Music Choice neemt, ont- vangt een digitate tuner en afstandsbediening in bruik- leen of in eigendom. Deze apparatuur is eenvoudig zelf te installeren, maar kan ook kosteloos worden gepiaatst. De afstandsbediening dient tevens als wegwijzer: met een druk op de knop leest de abonnee op het scherm de ti- tel van het muziekstuk en de naam van de CD en artiest. Voor bedrijven die Music .Choice willen ontvangen, bijvoorbeeld als achter- grondmuziek, geldt een aan- gepast tarief en een speciaal muziekaanbod. Van don- derdag 4 juli tot en met za- terdag 6 juli staat de promo- tiewagen van Music Choice in de binnenstad van Schiedam. Op 4 en 6 juli bij de ingang van de Nieuwe Passage aan de Hoogstraat en op 5 juli op de week- markt aan de Lange Kerk- straat. Iedereen die ter plek- ke een abonnement op Mu sic Choice afsluit, kan de be- nodigde apparatuur op ver- toon van een geldig legitima- tiebewijs direct mee naar huis nemen. Bovendien krijgt elke abonnee die zich bij de promotiewagen aan- meldt, een leuk welkomstge- schenk. Muziekliefhebbers die niet in de gelegenheid zijn langs te komen, kunnen informatie opvragen via het gratis telefoonnummer 06- 0603. SCHIEDAM - De CDA- fractie in Schiedam houdt op donderdag 4 juli het maandelijkse spreekuur in de fractiekamer in het stad- huis aan de Grote Markt. Als fractielid zal ditmaal Theo H.B. Schoenmakers aanwezig zijn. Schiedam- mers zijn zonder afspraak welkom van 19.00 tot 20.00 uur om vragen of proble- men aan de orde te stellen. Wie niet in de gelegenheid is om te komen kan problemen ook schriftelijk voorleggen. De CDA-fractie is per post (Postbus 830, 3100 AV Schiedam) of fax (010 2732183) voor iedereen te bereiken. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert op zondag 7 juli een heemtuinexcursie over het op alternatieve wijze gene- zen van zieke bomen en struiken. Deze excursie be- gint om 14.00 uur in de ten- toonstellingsruimte van de Kinderboerderij't Hoefblad en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Natuurgeneeskundige mevrouw Leiwakabassy neemt belangstellenden mee naar een zieke boom in de heemtuin. Zij laat zien wat de boom mankeert en hoe deze op een alternatieve wij ze genezen wordt. Deelne- mers kunnen het proces van dichtbij volgen. De ziekte van de boom wordt vastge- steld door middel van een Radionica-apparaat. Naast de excursie over het genezen van bomen en struiken krij- gen de deelnemers een rond- leiding door de kruidentuin. Hier staan huis-, tuin- en keukenkruiden die aan hun bloem, blad of geur te her- kennen zijn. An Slinger ver- zorgt de rondleiding. Zij verkoopt ook verschillende kruidenplanten, boeken over alle kruidensoorten in de heemtuin en schenkt gra tis kruidenthee. Voor meer informatie, kan men contact opnemen met de Hoofdafde- ling Groenvoorziening en Natuur, tel: 2465521. Omdat er nu een patstelling is ge- rezen tussen beide partijen heeft de wethouder zijn hulp aangeboden. In een brief, die woendag 26 juni is verstuurd aan de voorzitters van de diverse bewonersverenigingen en aan de voorzitter van de Commis- sie Bewonersondersteuning, laat Reijhout weten dat hij zich verant- woordelijk voelt als portefeuille- houder en dat het conflict geen sle- pende zaak mag worden. ..Met de ontstane situatie zijn de wijken, de stadsvernieuwing en het wijk- en buurtbeheer niet ge- diend", aldus de wethouder die verder vindt dat het voortbestaan van de bewonersondersteuning in het geding komt, als deze patstel ling te lang gaat duren. Reijnhout heeft daarom voorwaarden aan zijn hulp verbonden. Zo moeten in de eerste plaats alle partijen aan- vaarden dat het advies van de wet houder bindend is. Daarnaast die- nen alle partijen ermee in te stem- men dat de tot nu toe ingenomen standpunten worden losgelaten. ROTTERDAM/SCHIEDAM - Trots en met maar liefst elf zei- len gehesen voer de klipper Pride of Baltimore II donderdag 27 juni over de waterweg naar de Rotterdamse Veer haven. Acht enorme kanonschoten kon- digden haar komst aan. De 'Pride' is de enige replica ter we- reld van een negentiende eeuwse 'Baltimore Clipper' en is ge- bouwd in 1988, nadat de Pride I was vergaan voor de kust van Puerto Rico. Het schip vertrok eind maart uit Baltimore (VS) om een reis te maken langs achttien Europese steden. Het zeilschip en haar twaalf bemanningsleden hebben daarbij de functie van 'goodwill ambassador' van de staat Mary land en de stad en haven van Baltimore. Rotterdam en Balti more zijn zustersteden. De klipper was afgelopen week end open voor publiek. In de Veerhaven lagen verschillende historische schepen van het Openlucht Binnenvaartmuseum en de stichting Veerhaven. Een shantykoor bracht een aantal historische zeemansliederen ten gehore. Kraampjes met oude ambachten en informatie en de horeca zorgden voor extra gezel- ligheid. Honderden mensen na- men een kijkje op het unieke schip. Dinsdag vervolgde de klipper haar zeeweg naar Ant- werpen. FOTO: JACCO ZANSTRA klein Zodra het concept van het parkeer beleid bekend was, maakten ver schillende bewoners bezwaar te gen het plan, omdat ze vonden dat dit veel overlast en hoge kosten met zich meebracht. Ze hadden niet alleen bezwaar tegen de par- keervergunningen van 120 gulden, die ze voortaan nodig zouden heb ben voor een parkeerplaatsje bij de woning. ,.De voorrijkosten van een monteur die bijvoorbeeld de wasmachine komt repareren, val- len ook nogal hoog uit omdat hij niet voor de deur kan parkeren", illusteert Raaphorst - de Groot de problemen die ontstaan door het beleid. Ook verschillende ondernemers konden zich niet in het plan vin- den. Bedrijfsleiders bijvoorbeeld, die geen eigenaar van een winkel zijn, krijgen geen parkeervergun- ning en moeten de halve stad door- lopen met de dag- of weekomzet op zak. Redenen genoeg voor de bewoners om het college te verblijden met een reeks bezwaarschriften, die zij volgens de folder Parkeervergun- ningen mochten indienen. En toen rezen de problemen. Volgens Raaphorst - de Groot deed de ge meente de bezwaarschriften af als readies, brieven. waarmee verder dus geen rekening gehouden hoeft te worden. Onterecht vindt zij. ,,Er is, juridisch, een groot verschil tus sen een ingekomen reactie en een bezwaarschrift. Onze bezwaren zijn niet als zodanig behandeld en dat eisen wij wel'.' De bewoners ondernamen actie en stapten naar de rechter toen de de- finitieve beluitvorming rond het parkeerbeleid plaatsvond. Zij be- schuldigden de gemeente van on- behoorlijk bestuur, maar kregen van de rechter geen gelijk. Door een verzetprocedure in te stellen, willen zij bereiken dat de bezwaarschriften alsnog moeten worden behandeld. „En dat zou weer kunnen betekenen dat het he- le parkeerbeleid op de helling komt te staan en dat deze wordt in- gevuld zoals ook wij het willen", meent Raaphorst-de Groot. Voor het zover is, moeten de be woners en ondernemers in ieder geval nog zes weken wachten voordat de rechter uitspraak doet. Minstens zes weken, want het is ook nog mogelijk dat hij vindt dat hij nog eens zes weken de tijd no- dig heeft om een goede beslissing te maken. Mocht ook deze rechtzaak voor de bewoners slecht aflopen, dan gaat de indienster van de rechtzaak toch verder om deze gang van zaken bij de gemeente aan de kaak te stellen. „Dat kan ook, want ik heb geluk- kig een politieke partij achter mij staan", vertelt Raaphorst-de Groot, die voorzi-tter is van de AOV afdeling Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. DORZO v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel(010) 4353533 ROTTERDAM STADIONWEG 4Ja -010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c 0104501572 OUD BEYERLAND B. DE VRIESBROEKMANLAAN 2 0186621066 ROTTERDAM (OMMOORDI SAUJNBLOEM 55 ;KEU<ENPLUS| - 010-4550511 SCHIEDAM - Niet iedereen is te spreken over de nieuwe route van de samengevoegde buslijnen 53 en 54. De raadsleden Metaal en Van Loenen van de gecombineerder fractieGemeentebelangen-Solidair '93 vinden het onaanvaardbaar dat door de routewijziging de bus niet meer rijdt langs het woon- en zorg complex Frankenland. Volgens de raadsleden klemt dit des te meer omdat daar pas geleden het oude- rencomplex De Havenbogen ge- reed is gekomen. Op dit moment wonen zeker tussen de 400 en 500 ouderen in het gebied dat wordt begrensd door de Sint Liduina- straat, Fabristraat, West Franke- landsestraat en Nieuwe Haven. De raadsleden hebben over deze kwestie dan ook schriftelijke vra gen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De beide heren willen weten waarom bij de recente routewijziging van de gecombineerde lijn, niet voor een traject is gekozen dat nog steeds langs het grootste woon- complex van Schiedam voert. Metaal en Van Loenen vinden dat de ouderenorganisaties van Schiedam betrokken hadden moe ten worden bij de routewijziging. Misschien zou dan de genoemde achteruitgang niet hebben plaats- gevonden. Verder willen de raads leden weten of het college bereid is bij de RET onder de aandacht te brengen dat het in deze moderne tijd niet past dat faciliteiten (zoals een bushalte bij een groot woon- centrum) eenzijdig te niet worden gedaan. Tenslotte willen Metaal en Van Loenen dat het college er bij de REt op aandringt dat, zo niet on- middelijk dan toch met ingang van de nieuwe winterdienst, een zoda- nige route voor buslijn 54 wordt uitgedokterd dat de halte bij Fran kenland weer terugkeert. MAASSLUIS - Niet alleen in Schiedam staan molens, ook het Westland is er een aantal rijk. En die worden net als in Schiedam regelmatig in het zonnetje gezet. Zaterdag 29 ju ni was het weer zover, toen or- ganiseerde de molenaars weer hun 'Westlandse Molendag'. Een evenement waarmee de molenaars trachtten het reilen en zeilen van molens onder de aandacht van een breed pu bliek te brengen. Een opzet die slaagde, want al fietsend langs de 'molenroute' leerde het pu bliek van alles over molens. Dertien molens (acht korenmo- lens en drie watermolens) wa- ren de gehele dag toegankelijk voor iedereen die maar wat in- teresse had voor die ingenieuze bouwwerken met wieken, waarmee Nederland toch over de hele wereld bekendheid ge- niet. De molenaars deden er al les aan het publiek het naar de zin te maken. Vanaf elke molen kregen liefhebbers de gelegen heid te starten met een fiets- tocht, die langs alle water- en korenmolens voerde. Ook was er de mogelijkheid tot deelna- me aan tal van leuke, leerzame activiteiten. Daarnaast lag er na afloop voor iedereen die een bezoek had gebracht aan vijf of meer molens, een leuk aanden- ken klaar. Een herinnering aan een leuke, gezellige en leerzame dag waarop de molen eindelijk weer eens in de schijnwerpers werd gezet. SCHIEDAM - In navolging van succesvolle projecten in Engeland, Amerika en sinds 1992 ook in Ne derland, wil Verpleeg- en Reacti- veringscentrum DrieMaasStede in Schiedam van start gaan met een 'Aaihondenproject'. Doelstelling van dit project is om patienten, die vroeger zelf dieren gehad of verzorgd hebben, in de gelegenheid te stellen plezier te be- leven aan het contact met een hond, verantwoordelijkheid te ge- ven door middel van het verzorgen van de hond en deze samen met een vrijwilliger uit te laten. DrieMaasStede roept hondeneige- naren op deel te nemen aan dit pro ject. Natuurlijk worden aan deze vrijwilligers en hun hond wel en- kele eisen gesteld. Zo moet de vrij williger gemotiveefd zijn om een goed contact op te bouwen met een psychogeriatische patient en op re- gelmatige basis 1 keer per week) de patienten kunnen bezoeken. De hond die met de vrijwilliger mee- komt, moet goed verzorgd zijn, het prettig vinden om geaaid te wor den, in staat zijn in kleine ruimtes te verblijven, goed opgevoed zijn en het prettig vinden om met z'n baasje bezoeken af te leggen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Yvonne Scheper. Bureau Welzijnsactiviteiten. tele- foon: 010-427 81 23 Voor meer informatie: Yvonne Scheper, Bureau Welzijnsactivitei ten DrieMaasStede. tel. 010 - 427 81 23. Zie pagina TX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1