'Organisatie blijfteen uitdaging' Sport flitsen 'Echte trap is zelfs beter dan oorspronkelijk ontwerp' Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in Regen kan jaarlijks tennistoernooi TSFniet deren Eerste bloementrap nadert voltooiing BON Waque vierde Vier dagen fietsen Succes voor Lagerwaard Woensdag 10 juli 1996 - SCHIEDAM - In het knusse clubhuis van de Schiedamse tennisvereniging TSF staat de televisie aan. Richard 'King' Krajicek is bezig Wimbledon te veroveren. Zijn verrichtingen in de fina le worden kritisch gevolgd door een stel dorstige en luid- ruchtige leden aan de bar. Hun rol bij het eigen open toernooi is al (lang) uitge- speeld, maar dat mag de pret niet drukken. „Dit is een be- langrijke dag voor de tennis- sport in Nederland", conclu ded! Peter van Zwieten, een van de drijvende krachten achter het jaarlijkse sport- feest aan de Stadhouderslaan. ledm a Voorzitter Bob Beijer (links) en Peter van Zwieten, twee gangmakers van het jaarlijkse tennistoernooi van TSF. mmnmnmmmmmnmnnmhnnnnnmnmnnnnmnnnmnmmnmnmmmmmi 'Fair play' tijdens Schiedams kampioenschap Van der Lans trotseert koude Ontspannen achter het zwart-witte bord Twee zwemsters VZC naar EJK De heer Tomaello jr. van het gelijknamige terrazzo-bedrijf, bij een onderdeel van de eerste Bloementrap. Vier ton Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar /13,50. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 29,75 automatisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon:,(i v m. controle bezorging) Bank/gironummer:...,... Handtekening: MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 i SCHIEDAM - Rolstoelatleet Feike Waque was voorlopig voor het laatst te aanschouwen op Holland- se bodem. De Schiedamse wheeler die zaterdag 6 juli in Gorinchem deelnam aan een wegwedstrijd over tien Engelse mijlen, vertrekt binnenkort naar Atlanta om daar alvast te wennen aan de weersom- standigheden. Tijdens de Paralym- pics worden temperaturen ver- wacht van 35 tot 40 graden Celsius en een luchtvochtigheid van onge- veer 80 procent en dat vergt enige aanpassing. Verleden week moest de Schiedammer in een internationale wedstrijd nog met lede ogen toe- zien hoe hij de kwalificatie voor een demo-wedstrijd op de regulie- re Olympische Spelen misliep. In eigen land lijkt Waque echter zo'n beetje onverslaanbaar voor de con- currentie. In Gorinchem moest na twee kilometer mede-Paralympics deelnemer Iwan van Breemen het wiel van Feike Waque al loslaten. Hetgeen betekende dat de Schiedamse wheeler de rest van de race solo voortzette en met een voorsprong van zes minuten de fi- nishlijn passeerde, 37 minuten en 21 seconden. VLAARDINGEN - De vorig jaar voor het eerst gehouden Vlaar- dingse fietsvierdaagse krijgt dit jaar van 13 tot en met 16 augustus een vervolg. Fietsliefhebbers kun- nen op deze dagen kiezen uit 40 of 80 kilometer lange trajecten en kunnen tussen 8.30 uur en 11.00 uur van start gaan bij sporthal De Westwijk. Zij hebben vervolgens tot 17.00 uur de tijd om hun fiets- routes te voltooien. Deelnemen aan het toerfiets-eve- nement dat vorig jaar bewees ook nationaal aan te slaan, kost, bij voorinschrijving tot 30 augustus, 15 gulden per volwassene. Kinde- ren tot en met 12 jaar krijgen vijf gulden extra korting. Informatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het VVV in Vlaardingen op de Markt 12 in Vlaardingen, (010) 4346666. SCHIEDAM - De Schiedamse sportschool van Peter Lagerwaard heeft bij de Europese kampioen- schappen Taekwondo in Eindho ven grote successen geboekt. Het team van het trainersduo Fred en Herman Ton veroverde twee gou- den, twee zilveren en een bronzen medaille. „Een geweldige oogst", jubelde Lagerwaard, zo trots als een pauw. Agnes Vermeulen werd Europees kampioen in de categorie tot en met zestien jaar. Nathalie Francis was de beste in de A-klasse bij de senioren. Pino Paci (zwaarge- wicht) en Rob Teurlings (tuls, schijngevecht) legden beslag op de tweede plaats. Angela Rames ein- digde als derde in de B-klasse. De dynamische organisator doelt niet zozeer op het effect dat 'zijn' toernooi op het nationale tennis zal hebben. Maar hij denkt wel dat de indrukwekkende triomf van Kraji cek op het heilige gras in Londen een enorme stimulans is voor de groei van zijn geliefde sport. „En dat is hard nodig, want de klad zit er al een tijdje in", stelt Van Zwie ten, al achttien jaar lid van TSF. „Tennis in Nederland is over het hoogtepunt heen. Dat merk je aan alles. Gelukkig hebben wij met 320 deelnemers aan ons traditione- le toernooi nog geen reden tot kla- gen." Voorzitter Bob Beijer, sinds 1969 lid en sinds 1992 leider van TSF, kent de oorzaken van de vermin- derde populariteit van het tennis maar al te goed. „Golf ontpopt zich als een sterke concurrent", consta- teert hij. „Vooral de wat oudere se nioren stappen steeds meer over naar die sport. De jeugd is ook al moeilijk vast te houden. Ze zijn snel geneigd iets anders te gaan doen. Vooral de individuele spor- ten, zonder binding met een ver- eniging, winnen terrein. Mountain- bike bijvoorbeeld. Uit een onder- zoek van de Nederlandse tennis- bond is overigens gebleken dat jongeren steeds moeilijker in be- weging zijn te krijgen. Ze hangen liever voor de televisie. Een slech- te zaak, ook voor de lichamelijke ontwikkeling." TSF is opgericht in 1953. Vanaf de 'geboorte' speelt de gezelligheids- vereniging op hetzelfde complex achter het Juliana-park. Met in- gang van dit seizoen huurt het be- stuur nog maar vier van de zeven banen permanent van beheerder Van Vliet. Wegens de terugval in het ledenbestand was een volledige exploitatie van het tenniscomplex niet meer mogelijk voor TSF. Wel is met de park-eigenaar de af- spraak gemaakt, dat zwervende le den van de drie overige banen ge- bruik mogen maken, indien deze niet verhuurd zijn. „Het was even wennen aan de INEDSTRIJDLEIDINGt x DTP lb CAT SI nieuwe omstandigheden, maar we hebben nu allemaal de indruk dat het weer goed loopt", zegt Beijer, in het dagelijkse leven directeur bij een tankvaartrederij. „Het leden- verlies is gelukkig tot stilstand ge- komen. Hel bestand trekt juist dit seizoen weer een beetje aan. We staan nu op ongeveer 300. We heb ben er ooit wel eens 400 gehad. Of we ooit die zeven banen weer hele- maal kunnen benutten, vraag ik me af. Het mooiste voor TSF is na- tuurlijk een complex en een club huis in eigendom. Maar dat zou fi- nancieel een enorme opgave voor de vereniging zijn. Bovendien zou dat betekenen dat we moeten ver- huizen naar een andere lokatie. En dat is emotioneel bijna niet te ver- kopen. TSF is geboren en getogen aan de Stadhouderslaan. Iedereen is zeer gehecht aan het huidige complex. Het is soms alleen een beetje wrang dat je investeringen in het park doet, zonder er ooit zelf aanspraak op te kunnen maken. Zo hebben we zelf bijvoorbeeld voor kunstverlichting gezorgd. Heel leuk, maar het is natuurlijk nog leuker als je eigenaar bent en geen huurder." Voor het jaarlijkse thuistoernooi van TSF waren tien banen beschik- baar: zeven van het eigen park en drie van buurman Los Bigotes. „De samenwerking verloopt pri ma, al jaren'vertelt Van Zwieten, directielid van een basisschool. Uit voorzorg legt de wedstrijdleiding van TSF steevast een claim op een aantal banen in de hal van Kethel- haghe. Om slecht weer de baas te blijven. Voor de eerste keer heb ben Van Zwieten en Beijer met hun naaste medewerkers (Francis Ammerdorffer, Maria Rooden- burg, Peter de Leede, Armad He witt) de optie moeten lichten. Want afgelopen zaterdag (6 juli) dreigde het hele toernooi, dat ruim een week omvat, letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. „We konden niet anders dan het noodscenario uit de kast trekken", glimlacht Van Zwieten, wiens computer de laatste weken over men heeft gemaakt. „Het was een heel gedoe om de tijdelijke verhui- zing te regelen, vooral in logistiek opzicht. Maar het is toch gelukt, met dank aan de grote inzet van al- le betrokkenen en de bereidwillige houding van alle deelnemers. We hebben alle finaleschema's toch keurig kunnen afwerken, ook al omdat het zaterdagavond flink op- klaarde. En als dan ook nog de zon schijnt op de laatste toernooidag, mag je alleen maar blij zijn. Het geeft altijd weer een kick om met veel improviseren het evenement tot een goede einde te brengen. Dat zie ik elk jaar als een grote uitda ging-" Het toernooi van TSF staat in en buiten de Schiedamse regio goed bekend. De tennisliefhebbers ko- men graag naar de Stadhouder slaan, omdat zij enerzijds de pro- fessionele organisatie waarderen en anderzijds toch het gemoedelij- ke karakter op prijs stellen. „We hebben een reputatie hoog te hou den", beseft Beijer. „En dat reali- seert iedereen zich terdege. Vooral de menselijke benadering spreekt onze gasten aan. Wij proberen met alle wensen van onze deelnemers zoveel mogelijk rekening te hou den. Bij andere toernooien is dat wel eens anders. Daar moet je spe len op een bepaald tijdstip, of je kunt of niet. Die zakelijke en on- persoonlijke houding is ons vreemd. Iedereen is welkom en mag bij ons een feestje bouwen. Het liefst nog elke avond." Het jaarlijkse open toernooi vormt met de clubkampioenschappen en de competitie het hoogtepunt van het tennisseizoen bij TSF. De orga nisatie vergt elk jaar weer veel tijd en energie, vooral van Peter van Zwieten. Maar hij doet het graag. Uit clubliefde. Zelfs de verjaardag van zijn vrouw, afgelopen zondag, moest voor TSF wijken. „Tsja, het is soms wel eens te druk, zeker in combinatie met mijn werk, maar ik wil de vereniging niet laten zak- ken. Bovendien organiseer ik graag. Tijdens ons open toernooi kan ik me dan ook helemaal uitle- ven. Norbert Kleinherenbrink VOETBAL - De stofwolken van het voetbalseizoen 1995-1996 zijn voor een aantal Schiedamse voetbalverenigingen nog maar nauwelijks opge- trokken en nu, waarschijnlijk hebben de meeste voetballers hun vakantie nog voor de boeg, kunnen de clubs zich alweer focussen op het VSB Schiedams voetbalkampioenschap. De voorbereidingen voor de vierde editie die zal worden afgewerkt van zaterdag 3 augustus tot zaterdag 17 augustus, zijn inmiddels in voile hevigheid losgebarsten. De toernooi-organisatie is er weer in geslaagd een aantrekkelijke prijzen- pot aan het evenement te verbinden. Voor de winnaar zijn er, naast de wis- selbeker en een herinneringsbeker, 1250 gulden te verdienen. Ook de ver- liezend finalist mag zich verheugen op een geldprijs. De clubs die uitko- men in de wedstrijd om de derde en vierde plaats krijgen tenslotte ieder twee wedstrijdballen. Waarschijnlijk met het oog op de recente gebeurtenissen tijdens de Vlaar- dingse variant van het voetbalkampioenschap waar een aantal wedstrijden ontsierd werden door wangedrag van spelers en trainers, wil de Schiedam se organisatie extra aandacht besteden aan de sportiviteit. Naast het be- schikbaar stellen van een beker en 500 gulden voor het sportiefste team, streven de organisatoren er naar dat in de reglementen wordt vastgelegd dat de spelers elkaar, voor aanvang van de wedstrijd, met een handdruk zullen groeten. Met uitzondering van SMC en Excelsior'20 die hun eigen weg gaan in de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen hebben alle Schiedamse voetbalclubs inmiddels toegezegd te zullen deelnemen. Op zaterdag 3 au gustus zal met de wedstrijden ODC-VVK, Hermes DVS-PPSC, DRGS za-GTB en DRGS zo-SVV om 14.30 uur het spits van het wedstrijdsche- ma worden afgebeten. ZWEMMEN - Zwemster Brenda van der Lans heeft haar zinnen gezet op deelname aan de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen die volgend jaar in Spanje worden gehouden. De getalenteerde Schiedamse wil daar uitkomen op de 5 kilometer vrije slag. Als Van der Lans daarop enige kans wil maken, zal zij zich op het, in September in Vlissingen te houden, Nederlands kampioenschap in de kijker moeten zwemmen. Brenda van der Lans bouwt momenteel aan de, tijdens deze wedstrijd be- nodigde, topvorm. Daartoe neemt zij ondanks de barre weersomstandig- heden, nagenoeg wekelijks, deel aan regionale lange baan wedstrijden. Zo werd zij zaterdag 6 juli in het water met een temperatuur van 15,7 graden Celsius rond het Zeeuwse Sluis derde. Een dag later kopieerde de 15-jari- ge zwemster deze prestatie in Veghel. SCHAKEN - De Schiedamse schaakvereniging Het Zwarte Paard is on- langs weer gestart met de zomercompetitie. Elke maandagavond-wordt er vanaf 19.45 uur gespeeld in het onderkomen van de bibliotheek aan de Leliestraat 10. Er wordt gespeeld in mini-competities van vier deelnemers en per partij geldt een bedenktijd van 30 minuten per persoon. Net als in de wintercompetitie is er geen verplichting om iedere week achter het zwart-wit geblokte bord plaats te nemen. Het toernooi wordt gekenmerkt door een ontspannen sfeer en vindt zijn aantrekkingskracht voor leden en niet-leden van HZP in het feit dat per avond drie korte partijen worden gedenksport. Voor meer inlichtingen; (010) 4709824. ZWEMMEN - De Vlaardingse zwemster Renee Snoek heeft zich tijdens de nationale junioren kampioenschappen die van 5 juli tot en met 7 juli in het Amersfoortse 50 meter-bad werden gehouden, als enige VZC-er ver- zekerd van een startplaats op het Europees jeugdkampioenschap. Een derde plaats op de 200 meter vrije slag was voor haar voldoende om in augustus haar koffers te mogen pakken en naar Kopenhagen in Dene- marken af te reizen. Op het zelfde onderdeel maar in een andere leeftijdscategorie zag haar clubgenote Chantal Lamet nog geen kans een ticket voor hetzelfde reisje te bemachtigen. Haar tijd, 2 minuten en 16,51 seconden, kon zij de keuze- heren van de KNZB vooralsnog niet vermurwen. Op zondag lukte dat wel tijdens de 400 meter vrije slag. Haar tijd op dit onderdeel, 4 minuten en 41,69 seconden, was goed voor een eerste plaats. De andere EJK-kandidaat Connor Vermeer is inmiddels geheel uit beeld verdwenen. Met een teleurstellende elfde plaats op de 100 meter vrije slag kan hij geen aanspraak meer maken op een plaatsje in de Nederlandse es- tafette-ploeg. VLAARDINGEN - In het Vlaar dingse stadshart krijgt de eerste van de twee Bloementrappen steeds meer zijn beoogde vorm. Er wordt momenteel hard ge- werkt om de in het oog springen- de trap op zaterdag 17 augustus in alle vroegte officieel te kunnen openen. Daarop vooruitlopend was er vrijdag 5 juli voor de be- gunstigers van de stichting Spaanse Trappen een mogelijk- heid gecreeerd om, op het terrein van het terrazzo-bedrijf Tomael- lo, de onderdelen van de door Wilma Kuil ontworpen trap te bezichtigen. Zij konden met ei gen, vaak bewonderende, ogen aanschouwen met welk een inzet en improvisatie-talent de, met gebloemde stoffen aangeklede maquette is vertaald naar de harde betonnen werkelijkheid. Ook voor Wilma Kuil zelf krijgt het kunstwerk deze dagen zijn uit- eindelijke vorm. Doordat zij de vertaling van maquette naar de, in terrazzo uitgevoerde, daadwerke- lijk trap zeer intensief heeft bege- leid, levert deze kennismaking voor haar geen verrassingen meer op. „Voor mij komt de echte trap zelfs beter uit de verf dan het oor- spronkelijke ontwerp." Kuil doelt met deze uitspraak op de uitgeba- lanceerde wijze waarop de veran- deringen die in het ontwerp zijn toegepast om te voldoen aan de functionele eisen van een trap en de beperkingen van het terrazzo- beton. In het globale ontwerp zijn s 7 .fsm in verband met de veiligheid een aantal onderdelen verlaagd of weggelaten, zodat bijvoorbeeld spelende kinderen zich minder snel een buil kunnen vallen. Daarnaast is er in het midden van de trap een eenvoudige maar vooral onopval- lende leuning ingepast. ,,We heb ben ook besloten het dessin op een trede niet met een hele bloem te eindigen daardoor kunnen de ge- bruikers van de trap de treden beter onderscheiden", vertelt Kuil die de meeste energie heeft gestoken in het vertalen van de oorspronke- lijke kleuren en bloemmotieven naar de mogelijkheden in het ge- kleurde beton. De weelderige motieven van de gebruikte stof heeft Kuil zorgvul- dig gestileerd. ,,Ik heb daarbij ge- probeerd zo veel mogelijk de es- sentie van de stof vast te houden." Met de kleurkeuze van het in het beton verwerkte graniet, is de Vlaardingse ook niet over een nacht ijs gegaan. Zij liet tientallen soorten en gradaties graniet op haar atelier bezorgen die haar sa- men met een aantal proefmonsters van het daaruit voortvloeiende ter razzo, op het juiste kleurspoor moesten brengen. In alle stadia van het productieproces heeft Wilma Kuil op deze wijze een stevige vin- ger aan de pols gehouden om zo te trachten de Vlaardingse Bloemen trappen zo goed mogelijk uitge- voerd te krijgen. Het leek daarbij soms wel of zij een vaSte mede- werker van Tomaello was. „Mede door die goede samenwer king met Tomaello waarbij het be- drijf soms tot het uiterste van hun kunnen moesten gaan om het ont werp zo dicht mogelijk te benade- ren, zal het uiteindelijke resultaat zo perfect zijn", vertelt Kuil die ook bij het plaatsen van de ver- schillende onderdelen steeds poolshoogte gaat nemen. Met de oplevering van de eerste trap in au gustus is het vele werk voor Wilma Kuil nog niet gedaan. Ook met de vervaardiging van het tweede exemplaar zal zij intensief mee- werken. „Ik zou het namelijk heel jammer vinden als de tweede trap van mindere kwaliteit zou zijn als de eerste." Of die tweede trap er komt is ove rigens nog altijd niet honderd pro- cent zeker. Voorzitter van de stich ting Spaanse Trappen Van Lier gaf tijdens de voorbezichtiging van de diverse sponsors aan dat er inmid dels acht ton is toegezegd maar dat er nog altijd een gat is van de helft van dat bedrag. Hij deed dan ook een oproep aan de aanwezigen om samen met collega-bedrijven te proberen ook dat gat te dichten. Daarbij is dan wel enige haast ge- boden want de stichting zou graag zien dat ook de tweede trap nog dit jaar wordt opgeleverd. „Ik moet er niet aan denken dat er uiteindelijk maar een trap zou ko- men. Dat zou toch een vlag op een strontschuit zijn", aldus Wilma Kuil die er alle vertrouwen in heeft dat de gemeente binnenkort ook voor de bouw van de tweede trap het licht op groen zal zetten. Voor Kuil zullen er na de oplevering van die tweede Spaanse Trap weer heel wat rustiger tijden aanbreken. Zij kan zich dan weer met voile toe- wijding op haar kunstenaarsbe- staan richten. „Ook in de afgelo pen tijd heb ik dat wel gedaan hoor. Als kunstenaar moet je nooit te lang met hetzelfde werk bezig blijven." NORBERT VERINGMEIER Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam T0 2g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 13