Bemiddeling wethoudergeen groot succes Hangbuikzwijn voor meester Paul Ontwikkelen Afdrulcken Handel- en wandelroute gepresenteerd rTTiTFI Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. x VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Bestuur Stadsregio komt tegemoet aan eisen van Waterweggemeenten Oosf breekt overleg af Zorgcentrum Frankeland krijgtkwaliteitslabel Bloementrappen Dona Blanca Tennis Opbrengst Vastenaktie Tijdelijke sluiting Rondleiding tuinen "DE VEILING Walvisch RENAULT Tweede Spaanse trap in Vlaardingen nog steeds nietzeker Schiedamse band specialist voor 'unplugged' optredens in de regio TSF hoop dat Krajicek tennis in Nederland uit het dal kan halen Schiedam 9 SCHIEDAM - De bemiddeling van wethouder Reijnhout tus- sen het IOBS en de verschillende bewonersverenigingen is voor bewonersvereniging Oost op een mislukking uitgelopen. Het gesprek dat de wethouder dinsdagavond 2 juli had met Oost liep vast en Oost vertrok teleurgesteld, de wethouder in eenzelfde stemming achterlatend. TUIMF EE ST? PARTyCAfE ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: H00GSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze adverlentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal OP NU £Af BE TAAL IN JAN. '97 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM NU OOK IN MAASSLUIS Italiaanse Duitse Keukens zie advertentie elders in deze krant EDITIE-OPLAGE 37.745 t&- Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 10 JUL! 1996, 3e jaargang nr. 28 t if SCHIEDAM - Voor de elfde keer heeft de Oecumenische Vastenaktie Schiedam Noord inhoud gegeven aan een Vastenproject. Dit jaar gingen de opbrengsten, in totaal een mooie fl.26.287,17, naar het St. Vincentiusziekenhuis in Pa ramaribo. Met als thema 'Sante op een gezonde toe- komst', werd in de deelne- mende kerken en scholen belangstelling en begrip op- gewekt voor de noden in Su- riname. Via kerkdiensten, projektmappen en een expo- sitie in de bibliotheek wer- den de problemen in het projektland duidelijk ge- maakt. Met name zuster Laetitia v.d. Geest, die een aantal jaren in het zieken- huis in Paramaribo gewerkt heeft, wist op beeldende wij- ze duidelijk te maken hoe hoog de nood in het zieken- huis gestegen is. De geldelij- ke middelen voor direkte fi- nanciele steun werden aan- gereikt via collecten, giften en de opbrengst van een Fancy-fair. Met zuster Lae titia v.d. Geest zal worden overiegd met welke medi- sche apparatuur en midde len men het ziekenhuis van dienst kan zijn en op welke manier dit in Surinatne te- recht zal komen. SCHIEDAM - Het Anti-Dis- kriminatie Buro Schiedam (ADB) is in verband met de zomervakantie gesloten van 15 juli tot en met 19 augus- tus. Voor uitermate drin- gende zaken, zoals bijvoor- beeld klachten, kan men zich wenden tot de collega's van RADAR (Rotterdamse Anti Discriminate Actie Raad). RADAR is dagelijks te bereiken van 10.00 tot 17.00 uur onder telefoon- nummer 4126212. Maandag 19 augustus is het ADB weer bereikbaar. Het Anti-Dis- kriminatie Buro Schiedam is gevestigd aan de Van Swindensingel 40 in Schiedam. Het telefoonnum- mer is 4264406. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert zondag 14 juli een rondleiding door de voor- beeldtuinen bij het Saksi- sche boerderijtje 'De Raat' aan de Harreweg 19 in Ke- thel. Tijdens de rondleiding neemt gids Marcel Scheef- hals belangstellenden mee langs de vijf voorbeeldtui- nen die in 1995 zijn aange- legd. Hij geeft deelnemers praktische informatie over het aanleggen van een ak- kertuin, balkontuin, gevel- tuin en boerentuin en het onderhouden van een ecolo- gische moestuin. Informatie die direct in de eigen tuin kan worden toegepast. Ver- der wordt er ingegaan op de planten die in een boeren tuin of akkertuin kunnen worden geplant en op de vraag waarom bepaalde die- ren op sommige planten af- komen. Na afloop krijgen de deelnemers de kans om het Saksische boerderijtje van binnen bekijken. In de toe- komst zullen er nog acht voorbeeldtuinen bijkomen, waaronder een natuurtuin, insektentuin en bostuin. De rondleiding start om 13.30 uur bij de ingang van het boerderijtje. Wie meer wil weten over de rondleiding, kan tijdens kantooruren contact opnemen met de af deling Natuurontwikkeling, gemeente Schiedam, tel: 2465521. De voorbeeldtui nen aan de Harreweg kun nen het gemakkelijkst per fiets bereikt worden vanaf dorp Kethel. Oost verliep het gesprek echter minder vlekkeloos en Oost weiger- de toe te geven, waarna de bewo- ners vertrokken. Reijnhout vindt dat Oost het on- verstandig gespeeld heeft, maar De wethouder had verleden week zijn hulp aangeboden om het sle- pende geschil tussen Bewonerson- dersteuning en de bewoners te slechten. De bewoners verzetten zich tegen het wisselen van twee wijkopbouw-werkers, zoals het IOBS heeft voorgesteld. Bij de be middeling stelde de wethouder wel de voorwaarde dat zijn advies als bindend gezien moest worden. Oost had moeite met deze voor waarde, maar besloot toch te ko men voor het gesprek dat de wet houder had met alle betrokken be wonersverenigingen en het IOBS. Ondertussen had Oost het iniatief genomen om een boze brief de deur uit te doen, waarin het ver- trouwen werd opgezegd in het In- stituut Bewonersondersteuning Stadsvernieuwing en Wijk- en buurtbeheer. De brief was onderte- kend door de bewonersverenigin gen Oost, Centrum, West, Zuid en Midden-Delfland. De bewoners zeggen verder in de brief dat van samenwerking met het bestuur van het IOBS geen sprake meer kan zijn. Ook vinden zij dat het bestuur beslissingen op- legt aan de bewoners en dat er stagnatie is ontstaan in de uitvoe- ring van projecten door al de tram- melant. De brief noemt 'ingrijpen niet alleen noodzakelijk maar te- vens hoognodig'. De brief is tegen het zere been van de wethouder. „Als die brief niet van tafel gaat, is de bemiddeling voor niets. Ik vindt die brief een mes op de keel en de inhoud ervan moet worden ingetrokken door de bewonersverenigingen", aldus Reijnhout. De andere bewonersverenigingen gingen akkoord met de eis van de wethouder en trokken hun verkla- ring over het opgezegde vertrou- wen in. Zo dacht Zuid zelfs dat de brief nooit verstuurd was. Met spreekt geen oordeel uit over Oost. Dat moet volgens hem het IOBS doen. Het is aan Bewonersonder steuning hoe zij vanaf nu verder gaan met Oost. Niet alle verenigingen waren het eens met Reijnhout dat zijn advies bindend moet zijn. West bijvoor- beeld noerqt het advies van de wet houder zwaarwegend. Een predi- kaat overigens waar de wethouder ook mee akkoord gaat. „Natuurlijk het is ook geen dictaat", vindt de wethoduer die in de loop van de week zijn advies uitbrengt. De kwestie moet onderhand wel eens opgelost worden, volgens Reijnhout. „Als dit verder esca- leert, zou dat het einde kunnen be- tekenen van het IOBS. Het krediet bij de politiek begint gewoon op te raken." SCHIEDAM - Alle kinderen uit groep drie van OBS De Trouba dour op het Bachplein hadden zo'n fijn schooljaar met meester Paul achter de rug, dat ze hem een leuke herinnering wilden geven. Geen after shave, dat is zo afgezaagd, vonden ze. Een van de moeders, Marja van Katwijk, was erachter gekomen dat hij wel een hangbuik zwijn zou willen hebben. „Zo'n beest kun je - net als een hond - van alles leren", vertelt Van Kat wijk. „Het schijnt dat je ze zinde- lijk kunt maken en ze dan gewoon in kunnen leven. Ik hoorde zelfs dat ze kunnen leren om pootjes te geven." Na vele telefoontjes naar boeren en kinderboerderijen was het voor elkaar: er was een heus hangbuik zwijn voor meester Paul, die overi gens zelf op een boerderij woont. De overhandiging werd een groots feest. Niet alleen groep drie, maar de hele school was naar buiten ge- togen om het beest van dichtbij te kunnen zien. Van Katwijk heeft nog even geprobeerd een feestelij- ke strik om de nek van het beest te hangen, maar dat liet het vier maanden oude hangbuikzwijn zich toch niet gebeuren. En meester Paul? Die vond het allemaal prach- tig en was reuze blij met zijn hang buikzwijn. Oude Veiling 1 - Maasland Infos OIO-59I8635 ol 0174-624526/ klein SCHIEDAM - Woon-, zorg- en dienstencentrum Frankeland zal vrijdag 26 juli het WoonZorg Kwaliteitslabel in ontvangst ne- men. Hiermee is het het eerste huis in de regio dat wordt opgenomen in het landelijke WoonZorg Kwa- liteitsregister. Verzorgingshuizen in Nederland kunnen door middel van externe visitatie hun interne kwaliteitsbeleid laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen uit de sector. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wordt het verzorgingshuis opgenomen in het WoonZorg Kwaliteitsregister en ontvangt het huis het WoonZorg Kwaliteitslabel. Hiermee wordt het niveau van kwaliteitszorg duide lijk zichtbaar voor onder andere de bewoners (de klant), verzekeraars, overheid en inspectie. De onafhan kelijke commissie van deskundi gen die de totale organisatie van Frankeland onderzocht kwam tot de conclusie dat de organisatie op alle aspecten uitstekend scoort. Doel van de visitatie was onder meer toetsing van de kwaliteits zorg aan de vijf kwaliteitseisen uit de Handleiding Externe Kwali- teitsbewaking Verzorgingshuizen 1996 en het schetsen van een onaf- hankelijk beeld van de manier waarop Frankeland inhoud geeft aan kwaliteitszorg. In het rapport werd onder andere gesproken over de bevlogenheid, het enthousias- me, de creativiteit en klantgericht- heid die men in het Schiedamse centrum ervaarde. De ontvangst van het label zal worden gevierd met een receptie in derecreatiezaal. SCHIEDAM - Direkt na de brand opperde Frans Leerma- kers van Cafe De Unie samen met bandleider Kramerfreher het idee een benefietconcert te houden voor de molen. In ver band met de openluchtlocatie werd de datum geprikt op 15 juni en die keuze werd be- loond met schitterend weer. Op een zonovergoten terras speelde 'Stage Delight' pittige rocknummers voor een en- thousiast publiek en kreeg zo een aardig bedrag bij elkaar. Afgelopen maandag mocht Janet van Huisstede, namens het actiecomite De Walvisch, een cheque van fl. 1000,- in ontvangst nemen van Frans Leermakers van De Unie. Broer Jan deed nog een extra duit in het zakje en overhan- digde de opbrengst van de 'tonnen', die in de Leerma kers cafe's, Proosje, Stadserf en De Unie, daags na de brand waren neergezet. Klanten zorgden bij elkaar voor zo'n fl. 300,-. REGIO - Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam wil dat met het oog op de bereikbaarheid en de duurzame economische ont- wikkeling van de regio de A4 zo snel mogelijk wordt aangelegd. Tegelijk vindt het bestuur dat maximaal rekening moet worden gehouden met het kwetsbare leef- milieu in de sterk verstedelijkte re gio. Daarom gaat de meest-milieu- vriendelijke variant, zoals deze in de Trajectnota is opgenomen, nog niet ver genoeg. Het bestuur wil dat de A4-Noord ten zuiden van de Woudweg geheel ondergronds wordt aangelegd. Dat moet zo ge beuren dat dubbel grondgebruik mogelijk is. Ook wil het dagelijks bestuur dat er doelgroepstroken op de A4 komen. Hoeveel dat er moe- ten zijn, is voor het regiobestuur een kwestie van nader onderzoek. Met de aanscherping van de inpas- singseisen komt het bestuur tege moet aan de bezwaren die met na me bij de Waterweggemeenten le ven tegen de aanleg van de A4- Noord. Deze gemeenten zijn tegen de aanleg van de nieuwe rijksweg. De consequentie van een onder- grondse aanleg met dubbel grond gebruik is dat de A4 ook onder het Kethelplein door moet. Volgens het bestuur is dit mogelijk zonder vertraging op te lopen bij de uit- voering van de Beneluxmetro en - tunnel. In het aan de stadsregio grenzende Midden Delfland zou de A4 naar de mening van het be stuur z'n weg moeten vervolgen via ee verdiept trace. Het dagelijks bestuur beschouwt de A4 als een cruciale economische ontwikke- lingsas. De complete A4 zal samen met de verbeterde A15 de belang- rijkste schakel gaan vormen in het internationale wegverkeer van en naar de mainport. Op termijn kun nen dan de A13 en de A20 meer en meer benut worden voor de ont- sluiting van stedelijke en economi sche activiteiten binnen de Rand- stad-zuidvleugel. Dit standpunt van het dagelijks be stuur op de Trajectnota en de MER A4-Noord wordt op woensdag 11 September voorgelegd aan de re- gioraad. Daarna wordt het defini- tieve regiostandpunt meegedeeld aan minister Jorritsma. ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c - 0104501572 OMMOORD (KEUKENPtUS) SATIJNBLOEM 55 - 0104550511 OUD BEYERLAND B. DE VRIESBROEKMANLAAN 2 - 0186421066 D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 De nieuwe Handel- en wandel route voor Schiedam is dinsdag 2 juli gepresenteerd in de Gekroon- de Brandersketel. Dat gebeurde middels de symbolische over- dracht van de route aan Burge- meester Scheeres van Schiedam. De handel- en wandelroute is een bewegwijzerde route door de his- torische binnenstad en de Plan- tage, mogelijk gemaakt dooor de samenwerking tussen de ANWB en het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen. Bewegwijzerde wnadelroutes zijn veelel te vinden in mooie na- tuurgebieden, maar de ANWB en het VSB Fonds wilden de hoe- veelheid routes uitbreiden, zodat ook zonder plattegrond de mooi- ste plekjes van stad of streek te ontdekken zijn. Het systeem van de wandelroute is simpel: aan het begin van de route staat een informatiepaneel waarop een routekaart is ingete- kend. Op het paneel staat be- knopte informatie over de be- zienswaardigheden onderweg. De route is verder bewegwijzerd met zeskantige bordjes. De Schiedamse Handel- en wandel route heeft als thema de handels- geschiedenis van de Branders- stad en voert door de oude bin nenstad en de Plantage. Schiedam is vanouds een han- delsstad die haar naam te danken heeft aan de dam die rond 1250 in de Schie werd gelegd. De han del die zich rondom de dam ont- wikkelde heeft gezorgd voor een groei van de stad en bracht wel- vaart en industrie. De routebeschrijving is ontwik- keld in samenwerking met de VVV Schiedam en vertelt meer over het handelsverleden van de stad en de bijzondere gebouwen die langs de route zijn gelegen. De beschrijving is nu nog in een voorlopige versie verkrijgbaar, maar zal op korte termijn in een boekje worden uitgegeven. Het begin- en eindpunt van de route ligt bij NS station Schiedam/Rot terdam West, waar ook het infor matiepaneel wordt geplaatst. n ZIE OOK ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT AF SLIM ZOOM 145 Camera met 38-145 mm Schneider Kreuznach zoomobjectief SUPERZOOM 38-145 MM Zelfdenkende flitser met rode ogen reductie Zeer veel creatieve mogelijkheden: dubbel opnamen, timer opnamen, portretstand Incl. originele etui en lithiumcel STUNTPRUS aanbetaling 0p=opruimmg Detaal later pnjs INFORMATIE TELEFOON 0104610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstroat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 Poggenpohl 1 Rational Scavolini Keukendeiign B. V. Showroom:Maasweg 10-Maassluis ZiepaginaTX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1