Van fluitclub tot topband Lord Pandit Prof. Dr. Sir Anton JayasuriyReumedica® werkt! L PR0BLEEML00S EM S0EPEL BEWEGEN! Zwelling verdwenen Reumedica®, de gewrichts-sensatie uit Sri Lanka wm OpnieuwTiel Vakantietijd at f49,9S SCHIEDAM - J.F. Veenman stond op 20 april 1929 aan de basis van de inmiddels natio- naal en internationaal ver- maarde Rijnmondband. Het haast professionele tamboer- en trompetterkorps dat in 1978 nationaal kampioen werd tijdens het Wereld Mu ziek Concours in Kerkrade, was van oorsprong een be- scheiden fluitclubje dat- speelde met zelfgemaakte in- strumenten. Pi Guards Comfortabel bewegen, dat is nu voor iedereen mogelijk met Reumedica®olie. Een effectief olie- preparaat, dat uw gewrichten de best mogelijk verzorging geeft. 100 ml. Reumedicais exciusief verkrijgbaar bij: Woensdag lOjuli 1996 MAASPOST SCHIEDAM - XQ702 SCHIEDAM - Tamboer- en trom petterkorps De Rijnmondband zal op 24 augustus zjjn internationale toernee weer hervatten. Op die dag zal er in Zuidland voor aanvang en in de pauze van een voetbalwed- strijd met oud-internationals wor- den opgetreden. De Rijnmondband zal daarna on- der meer op 31 augustus nog afrei- zen naar Nijkerk voor een 'streetparade' en een taptoe, op 1 September naar Dendermonde in Belgie voorde muzikale omlijsting van een bloemencorso, op 7 Sep tember naar Hechtel-Eksel in Bel gie voor een qptreden in het kader van de 125e verjaardag van konin- klijke harmonie De Bergengalm en op 14 September opnieuw naar Tiel voor een show tijdens het grootse fruitcorso. De Schiedamse band zal op 21 September ook nog acte de presen ce geven in Alkmaar en op 5 okto- ber tijdens de prestigieuze taptoe van sportpaleis Ahoy. Het seizoen .wordt traditioneel afgesloten met de muzikale intocht van St. Nico- laas en een speciaal kerstconcert in de Nieuwe Passage. SCHIEDAM - De maand juli is een rustige maand voor de Rijn mondband. Omdat veel leden dan genieten van een welverdiende va- kantie staan er deze maand geen optredens op het programma. De repitities op vrijdagavond in het Blauwhuis aan de Lange Nieuw- straat 183 in Schiedam, (010) 4269393, gaan overigens gewoon de hele zomer door. Er wordt dan geoefend van 20.15 uur tot 22.15 uur. Een ieder die kennis wil maken met de Rijnmondband, is op deze avonden welkom om vrijblijvend de sfeer binnen het Schiedamse tamboer- en trompetterkorps te proeven. Een andere manier om in contact te komen met de Rijn mondband is de telefoon pakken en te bellen met Edwin Poot, (010) 4734287, of, als het de Jeugd Rijn mondband betreft, met Dries de Wit, (010) 4701043. Rijnmondband evenaart Engelse voorbeelden Fluitclub Harmonie zoals de, on- der de vlag van de Christelijke Jongemannen en Meisjes Vereni- ging opererende band heette, groeide al snel van een groep met 12 fluitisten uit tot een korps met ook tamboers eh hoornblazers. In 1932 ging Harmonie voor het eerst de straat op. „Daar was wel enige lef voor nodig", vertelt Rijnmond- band-historicus Ido Ferwerda. ..Harmonie had in die tijd bijvoor- beeld nog niet de beschikking over een uniform zodat zij hun eerste mars gewoon in burger moesten afwerken." Het inmiddels tot tamboer- en pijperkorps omgedoopte gezel- schap ontwikkelde zich door het betere instrumentarium, de komst van een uniform en de contacten met de, in Nederland toonaange- vende muziekvereniging Jubal uit Dordrecht tot steeds volwaardiger band. Deze ontwikkeling werd tus- sen 1940 en 1945 door de Duitse bezetting een abrupt halt toegeroe- pen. „Net als vele andere verenigingen voelden wij er in die periode niet veel voor om ons te melden als lid van de Duitse Cultuurkamer. Ons korps dook daarom onder en ver- borg de instrumenten op de luizol- der van de Grote Kerk waar band- leider Veenman onder meer als klokkenluider werkzaam was", al- dus oud-voorzitter Gerrit van Aal- s* V 5 ten. „Na de bevrijding werden de instrumenten weer snel te voor- schijn gehaald waardoor de Bevrij- dingsfeesten, al was het enigszins provisorisch door het gebrek aan repetities, met muziek konden worden opgeluisterd." Na de oorlogstijd zet de bloei van het korps zich weer voort. Rond I960 treedt echter een ommekeer op. Na het 30-jarig jubileum neemt het aantal leden plotseling af. ,,In die periode was er vooral bij de jeugd een verminderde belangstel- ling voor het spelen bij een mu- ziekkorps. Daarnaast was er met de band intensief toe geleefd naar de festiviteiten. Deze mijlpaal werd op die manier voor leden die wil- den vertrekken een mooi punt om er gezamenlijk een punt achter te zetten", licht Ferwerda de plotse- linge terugval van het ledenaantal toe. Zes jaar lang blijft het kwakkelen ondanks een nieuwe muzikale koers waarbij het roer wordt omge- I gooid naar mars- en Zuid Ameri- kaanse muziek, de komst van pro fessionele instructeurs en de po- gingen om met het toelaten van vrouwelijke leden het fluitisten- korps op sterkte te houden. 1966 wordt vervolgens het jaar van de ommekeer. De noodlijdende fluit- groep wordt gestopt en met een minimale bezetting van 39 leden wordt als tamboer- en trompetter korps Rijnmondband een nieuwe start gemaakt. De nieuw ingestudeerde muziek- stukken en het toegevoegde show- element brengen de band lang- zaam meer succes. Een groot aan tal goed betaalde optredens in Ne derland en zelfs daarbuiten luiden ook voor de penningmeester van de band een succesvolle periode in. Daardoor kan de Rijnmond band zijn instrumentarium aan de nieuwe hogere eisen aanpassen, wordt er een grammofoonplaat op- genomen en wordt een uniform in de stijl van de Britisch Guards aan- gemeten. Al deze stappen voor- waarts leidden ertoe dat ook het le- dental weer gaat stijgen. Er volgt een periode waarin de Rijnmondband zich nestelde tus- sen de beste korpsen in de wereld op het gebied van de marsmuziek. Vele lucratieve nationale en inter nationale uitnodigingen stromen binnen. „De meest geslaagde rei- zen waren toen de uitstapjes naar Engeland. Dat land is de bakermat van onze muziek en het was leuk om mee te maken dat zij verbaasd waren over een amateurband van het Europese vasteland die hun be- roepsbands qua niveau kon bena- deren. Wij gingen daarnaast tij dens die trips over de tong als de Blue Guards. Dat kwam omdat wij in tegenstelling tot de Guards die daar altijd een rood jasje dragen met een haast identieke blauwe outfit aantraden", vertelt oud-be- stuurslid Jan Troost over de, in to- taal, vier keer dat de Noordzee werd overgestoken. Inmiddels zijn de grensoverschrij- dende activiteiten van de Rijn mondband wat in aantal en in om- vang verminderd. „Het is tegen- woordig zo dat de band zelf voor de kosten van het vervoer en ver- blijf moet opdraaien. Daarnaast is het moeilijker geworden om als amateur-muzikant voor dit soort gelegenheden vrij af te krijgen van je werkgever", licht Ferwerda de ze ontwikkeling toe. De Rijnmondband die inmiddels zijn shows en optredens verzorgt met een outfit die, inclusief helm, is afgeleid van de Engelse Royal Marines, blijft zich echter wel on- veranderd bij de topbands van de wereld scharen en heeft zich in middels zeven maal geklasseerd bij de bands die op het Wereld Mu ziek Concours in Kerkrade een eerste prijs bijeen speelden. Daar- bij geldt het achtste WMC van 1978 als een voorlopig hoogte- punt. De Rijnmondband mocht zich die keer tooien met het vaan- del van de nationaal kampioen. Het vierjaarlijkse evenement zal in de zomer van 1997 opnieuw plaatsvinden. Het Schiedamse tamboer- en trompetterkorps is in middels al weer volop bezig met de voorbereidingen om deze groot se prestatie nog eens te evenaren. Het anti-pijngeheim van reumaland Sri Lanka... Door: Eugene Mathiissen COLOMBO - Sri Lanka is het reumaland bij uitstek. De zee - die dit tropische eiland van alle kanten omsluit - zorgt voor een hoge luchtvochtigheid. Omdat een vochtig klimaat een nega- tief effect op de gewrichten heeft, is de bevolking dan ook extra vatbaar voor reuma en in het bijzonder artrose. Op basis van een eeuwenoude Indiase geneeskunst - de Ayurveda - boeken de artsen van het Colombo General Hospital echter uitstekende resultaten met de bestrijding van pijn in de gewrichten. Bij een aantal vooraanstaande Nederlandse dro- gisten en reformhuizen is sinds kort een snelwerkende reuma- olie verkrijgbaar, die volledig is gebaseerd op deze succesvolle Srilankese behandelingsmethode. Het gaat om het preparaat REUME DICA®, dat geheel volgens het authentieke Aziatische recept en onder voortdurende controle van de Open Universiteit voor Aanvul- lende Medicijnen van Colombo in Nederland wordt geproduceerd. De werkzaamheid van deze reuma-olie is zo groot, dat REUMEDICA® in de alternatieve farma cope onder nummer MA/CT/PM/96/0018 op Sri Lanka werd geregistreerd. REUME DICA® zorgt binnen twee dagen voor een sterke vermindering van de pijn en een spectaculaire toe- name van de bewegingsvrijheid. Verder verfijnd In het Colombo General Hospital wordt uitsluitend gewerkt met acu- punctuur en met geneeskrachtige kruiden, die overal op het eiland groeien en bloeien. "Wat bij jullie in het Westen als alternatief wordt be- stempeld, is op Sri Lanka reguliere geneeskunde. Wij grijpen pas naar synthetische medicijnen als laatste redmiddel. Onze medische kennis voert terug naar het jaar 1500 voor Christus. En de Westerse medische know-how is amper 100 jaar oud. Wat is nu dus alternatief?," vertelt Lord Pandit Professor Sir Anton Jaya suriya, directeur van het Colombo General Hospital en de Open Universiteit voor Aanvullende Medi cijnen, "Onze medische kennis is zeker de laatste 20 jaar verder verfij nd en uitgediept. Weliswaar uit pure noodzaak. Anders zou een arm land als Sri Lanka onmogelijk het systeem van gratis gezondheidszorg in stand kunnen houden. Door onze enorme kennis en ervaring op het gebied van acupunctuur, kruiden en plan- ten zijn we toch in staat om onze bevolking een effectieve medische dienstverlening aan te bieden. 36.000 studenten De enorme inspanningen van pro fessor Anton Jayasuriya hebben er toe geleid, dat de op Sri Lanka toe- Voorts is hij auteur van maar liefst 37 medische naslagwerken over o.a. acupunctuur en reuma, die in meer dan 110 landen zijn uitgebracht. De wereldwijde waardering voor zijn werk en kennis blijkt overduidelijk uit de meer dan 75 internationale titels en onderscheidingen, waaron- der een aantal zeer belangrijke uit Amerika, Canada en Engeland. Zo zijn de Engelse Lord en Sir titels aan hem verleend door het Engelse Koninklijke Huis, waarvan diverse leden hem regelmatig raadplegen. Pijn verdwijnt "Ook de Nederlandse aroma-thera- peut Daniel van der Pluym heeft zijn opleiding hier genoten. Drie jaar geleden raakte hij zeer onder de indruk van onze aanpak van ge- wrichtspijnen als gevolg van reuma (o.a. artrose). Al heel lang werken we hier met een reuma-olie, die Lord Pandit Prof. Dr. Sir Anton Jayasuriya met Aroma-therapeut Daniel van der Pluym gepaste geneeskunde wereldwijd steeds meer erkenning krijgt. Onder zijn bezielende leiding heeft de Open Universiteit voor Aanvullende Medicijnen de afgelopen 20 jaar ruim 36.000 studenten uit Europa en Amerika tot therapeut opgeleid. binnen een aantal dagen de pijn in de gewrichten laat verdwijnen en de beweeglijkheid doet toenemen. Omdat reuma in Nederland ook veelvuldig voorkomt, wilde hij deze reuma-olie graag naar Nederland halen," zegt professor Anton Jaya suriya." Aan zijn vraag konden wij echter niet voldoen. We kunnen net genoeg olie produceren om aan onze eigen binnenlandse vraag te voldoen. Toen heb ik hem voorge- steld: waarom ga je de reuma-olie niet zelf in Nederland produce ren?" 90% resultaat De afgelopen drie jaar heeft de aro- matherapeut Daniel van der Pluym uit Budel hard gewerkt aan het aanpassen van cje receptuur aan de Europese maatstaven. De werking van de heilzame extracten uit de kruidentuinen van Sri Lanka werd in Nederland nog eens verder ver- sterkt met Europese kruiden, waar van bekend is dat ze een gunstige uitwerking op reuma en artrose hebben. Zo is er een reuma-olie ontstaan, die in 90% van de geval- len binnen een tot twee dagen effect heeft op de pijn. De eerste versie van REUMEDICA® werd verleden jaar door van der Pluym naar Professor Anton Jayasu riya ter goedkeuring opgestuurd. De professor was echter niet tevre- den over het eindresultaat. Overleg tussen hem en Daniel van der Pluym wees uit, dat de verhittingstijd van de olie met een minuut moest wor den verlengd. Omdat het in Neder land kouder is dan op Sri Lanka, hebben de basisolien meer tijd podig om op een bepaalde tempe- ratuur te komen, zodat de werkza- me stoffen worden geactiveerd. De verbeterde versie was medio 1995 klaar. Dat bleek een schot midden in de roos te zijn. Professor Jayasu riya deed op Sri Lanka in het Colom bo General Hospital onder 523 reu- mapatienten (waaronder artrose-patienten) met REUMEDI CA® een klinische test. Hij belde persoonlijk naar Nederland om de uitzonderlijke resultaten van deze test doorte geven. Bij 82% was een spectaculaire afname van de pijn en een enorme toename van de beweeglijkheid geconstateerd. Bij 7% van de patienten waren zelfs alle symptomen verdwenen. Bij alle 465 patienten - waarbij REUMEDI CA® werkzaam bleek te zijn - had de reuma-olie al binnen een tot twee dagen succes. Grote schoonmaak In wezen houdt REUMEDICA® een grote schoonmaak in de gewrich ten. De olie, die driemaal per dag lichtjes moet worden ingemas- seerd, stimuleert het lichaam om de opgehoopte afvalstoffen in de gewrichten af te breken. Voorts Lord Pandit Prof. Dr. Sir Anton Jayasuriya met patienten en medewerkers van het Colombo General Hospital. brengt REUMEDICA® de gestoorde doorbloeding van de gewrichten weer op gang, waardoor voedings- stoffen en zuurstof deze plaatsen weer kunnen bereiken. Tevens kun nen daardoor afval- en ontstekings- stoffen beter worden afgevoerd. Tenslotte heeft REUMEDICA® een remmende werking op de ontste- king in de gewrichten. De pSijnlijke zwelling van de slijmvliesbekleding van de gewrichten en de peessche- weggenomen. Het gaat hier ten slotte om een ziekte. REUMEDICA® leidt wel tot een opmerkelijke toe- name van de bewegingsvrijheid bij reumapatienten. Binnen een tot twee dagen is deze intensieve reini- ging van de gewrichten van afval stoffen en ontstekingsmateriaal al duidelijk merkbaar: de pijn neemt drastisch af en de bewegingsvrij heid neemt sterk toe. Net als op Sri Lanka bleek ook in Nederland het ge- bruik van REUMEDICA® bij 90% van de mensen tot minder of zelfs helemaal geen pijn meer te leiden. Zoals bij Piet Boes uit Hulst, die al sinds zijn 17e jaar reumatisch is. Hij zegt:"De afgelopen 36 jaar heb ik veel last gehad van mijn reuma. Op verzoek van Aromedica Laboratorium heb ik REUMEDICA® ge- bruikt. De resultaten zijn uitstekend. De gewrichts- pijnen waren binnen anderhalve dag zo goed als verdwenen. Ook de zweiiingen in mijn rechterknie en -voet zijn niet meer zichtbaar." den zullen binnen een tot twee dagen drastisch afnemen. Met als resultaat, dat de pijn verdwijnt en de blokkades in de gewrichten wor den opgeheven, maar de oorzaak van de kwaal wordt natuurlijk niet REUMEDICA9 is sinds kort verkrijg baar bij vooraanstaande drogisten en reformhuizen. Gewrichtsolie met bijzondere kwaliteiten Reumedica® is gebaseerd op een eeuwen- oud Aziatisch recept, dat met name in lan den als India en Sri Lanka nog steeds met succes wordt toegepast. Een natuurlijk pre paraat, dat tientallen generaties heeft overleeft, moet dus wel over bijzondere kwaliteiten beschikken. Deze treft u ailemaal aan in Reumedica®. Reumedicais gemakkelijk in gebruik In nauwe samenwerking met Sri Lankese specialisten is in Nederland drie jaar lang gewerkt aan het aan passen van de receptuur aan de Europese situatie. Het resultaat is een bijzonder gewrichts-olie met een opzien barende werking. Reumedica® zorgt immers al binnen een paar dagen voor een spectaculaire toename van de bewe gingsvrijheid. Driemaal per dag de Reumedica®gewrichts-olie op de gewens- te plaatsen insmeren is het enige wat u daarvoor hoeft te doen. DA Drogisterij Het Lage Land Marius Bolkplein 39 Alexanderpolder- Rotterdam Tel.: 010-4201067 Drogisterij Witters Vierambachtsstraat 17a Rotterdam DA Drogisterij Vrouw Hoile W.C. Binnenhof92 Ommoord-Rotterdam Drogisterij Gea Harkulo 5-9 Rotterdam Tel.: 010-4817454 Drogisterij Gea Spuistraat 6 Spijkenisse Tel.: 0181-621118 Drogisterij-Parfumerie De Meeuw In de Fuik 56 W.C. Zalmplaat Tel.: 010-4166067 DA Drogisterij Kalisvaart W.C. Liesveld Vlaardingen Drogisterij Peters Nieuwe Binnenweg 221 Rotterdam Drogisterij-Parfumerie- Schoonheidssalon De Meeuw Keizerswaard 45 Rotterdam/IJsselmonde W.C. Groot-IJsselmonde Tel.: 010-4821664 Natuprvoedingswinkel Himalaja Beijerse Hof 3 3262 VROud-Beijerland Tel.: 0186-612697 Homeopatheek Libra Hoogstraat 15 3111 HB Schiedam Tel.: 010-4263280

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 4