Gemeente verhelpt klachten Schiedam jongleert in Julianapark Ontwikkelen Afdrukken Sloopplannen al langer dan half jaar bekend Bonte balletjes openen Black Box 79 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR DRAADL0ZE H00FD- TELEFOON Zomercarnaval Bereklauw Softbal Orkest Opruiming De Erker Hollandia Reijnhout vindt dat opbouwwerkers moeten blijven waar ze zijn VERTROUWD ADRES,^™^ IN ROTTERDAM /Qfeto Noordvest gaat terug betalen Geld weg na inbraak Schiedam RENAULT Amsterdamse Euredice Park gekozen tot Carnavalskoningin Verwilderd statussymbool kan pittige brandwonden veroorzaken merikaans collegeteam speelt oefenwedstrijd tegen sc Holy EDITIE-OPLAGE 37.745 Bruidsparen hebben moeite met markt Kraam ALLEEN GELDIG IN FILIAAL SCHIEDAM-CENTRUM: HOOGSTRAAT 44 FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Flat Van Markenstraat moet tegen de grond i m.- Vesten Schiedam 4731589 4514555 Tel. 010-4738322 Bezorging WOENSDAG 11 JULI 19%. 3e jaargang nr. 29 SCHIEDAM - Muziek- school Annelies gaat met in- gang van het nieuwe seizoen van start met een muziekor- kest voor gehandicapten. Dit orkest is te vergelijken met de Jostiband. De Schiedamse muziekschool zal alleen geen ingangseisen stellen aan de muzikanten. Iedereen die het Ieuk vindt om mee te doen krijgt dus de gelegenheid om mee te musi- ceren. Er zal gebruik wor- den gemaakt van nieuw ont- wikkeld materiaal, zodat de muzikanten door een simpe- le handbeweging muziek kunnen maken. Ook is het de bedoeling een aantal ma- len per jaar een uitvoering te geven, zodat men kan zien wat er met het orkest be- reikt is. De repetities wor- den gehouden op zaterdag van 8.45 tot 10.15 uur en kosten fl.30,- per persoon, per maand. Voor meer in- formatie kan er gebeid wor- den met de muziekschool: 4730858. SCHIEDAM - De Wereld- winkel Schiedam houdt een maand lang uitverkoop. Tot half augustus wordt er 20 tot 40 procent korting gege- ven op een selectie prachtige sieraden, mooi speelgoed, houtsnijwerk, exclusieve tassen, aardewerk en rieten manden. Bovendien is de he- le kledingvoorraad afge- prijsd met 25 procent. De klant kan zijn of haar keus bepalen in de Wereldwinkel aan de Lange Achterweg 14. Ook door middel vah het kopen van afgeprijsde Fair Trade-produktett stimuleert de klant duurzame ontwik- keling in de Derde Wereld. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker is tot 19 augustus open op woensdag en don- derdag. Op woensdag wordt van 10.00 tot 11.30 uur een computercursus voor kinde- ren gegeven (fl.15,- per maand). Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen er onder andere kaarten worden ge maakt (kosten fl.2,- per keer). Om 18.00 uur wordt er een maaitijd geserveerd voor vijf gulden. Een zomer- popworkshop van zes lessen wordt gegeven tussen 17.00 en 18.30 uur (kosten: fl.54,-) In topconditie blijven tij- dens de zomervakantie kan door aerobics te volgen van 20.00 tot 21.00 uur. Op don- derdag staat Pergamano van 13.00 - 15.00 uur op het programrpa en kaarten ma ken van 20.30 - 22.00 uur. Ook kan er worden meege- daan aan bridge vanaf 19.00 uur en aan klaverjassen vanaf 20.00 uur. Deelname gratis. Op beide dagen kan er van een lunch worden ge- noten tussen 12.00 en 14.00 uur. Voor meer info: tel. 4267767. SCHIEDAM - De Vereni- ging van Eigenaren Hollan dia is ontstemd over de uit- latingen van gemeente- raadslid Broeke van D66 in zake het bestemmingsplan van het Hollandiaterrein. Vooral zijn stelling dat de bewoners van het Hollandi aterrein geen bebouwing willen, wordt door de ver- eniging bestempeld als stem- mingmakerij. Wat de ver- eniging wel gesteld heeft is dat zij als omwonenden op grond van het huidige be stemmingsplan een veel la- gere bebouwing mochten verwachten en dat het bouwplan van Mabon niet voldoende ruimte biedt voor groen en speelmogelijkhe- den in de buurt. Daarover maakt men zich zorgen omdat er ruim twee maal zoveel mensen op het Hol landiaterrein komen te wo- nen. SCHIEDAM - Bruidsfoto's met stofzuigerzakken-kraampjes op de achtergrond. Dat is niet echt de foto-reportage, waar me- nig bruidspaar van droomt. Toch komen dergelijke missers wel voor, door de verplaatsing van de vrijdagmarkt tot vlak voor het stadhuis. Niet alleen de foto's leden schade. Ook de parkeermogelijkheden waren belabberd, waardoor boetes ge- riskeerd werden en de doorstroming van de bruidsparen stag- neerde. En dat voor een bedrag van fl.500,- voor een half uur trouwen. Deze klachten en anderen bereik- ten fotograaf Henk Vos keer op keer. Ook de bodes van het stad huis klaagden bij de burgemeester. En met succes. De gemeente heeft besloten om alvast wat 'opruimen- de' maatregelen te nemen, voordat de maatregel definitief wordt aan- genomen in de raadsvergadering van September. Zo is een kraampje dat echt te dicht op het stadhuis stond. al weg- geruimd. Ook is het aantal par- keerplaatsen uitgebreid, zodat het hele gevolg van het paar waardig en rustig de aftocht kan blazen. Voorheen moesten de auto's ge- parkeerd worden in zijstraten. Ook zijn er verschillende paaltjes rond het stadhuis verwijderd, zodat het verkeer makkelijker doorgang vindt. De ruimte van de markt werd eer- der dit jaar uitgebreid omdat de omzet van sommige kraampjes aan het dalen was. Uit economische motieven, geeft een woordvoerd- ster van de gemeente toe, moest de markt oprukken tot vlak naast het stadhuis. Tot ergernis van menig bruispaar. De gemeente hoopt de ergste klachten te hebben wegge- nomen en dat er vrolijk en zonder zorgen getrouwd kan worden op het Marktplein in Schiedam. SCHIEDAM - Vroeger leek de aktivi- teit alleen weggelegd voor degenen die toch tenminste een carriere binnen de circuspiste ambieerden, tegenwoordig wordt men er zelfs al op de kleuter- school mee geconfronteerd: jongleren. En wie soms dacht dat het hierbij sim- pelweg gaat om het in de lucht gooien van een paar balletjes, die heeft het goed mis. Jongleren is veel meer. Het is sportief. inspannend, ontspannend, buitengewoon educatief, maar vooral een buitengewoon aangename bezig- heid. Dans-en bewegingsdocente Roos Cra- ma heeft besloten Schiedammers deze zomereens goed kennis te laten maken met deze uitdaging. Het Julianapark in Schiedam stond daarom al twee don- derdagavonden lang in het teken van ballen, knotsen en verschillende en- thousiastelingen die verwoede pogin- gen deden de bal in de lucht te houden, zonder de andere ballen uit de handen te laten vallen. Het weer was nog wel aardig, maar mocht dit niet het geval zijn dan had de Schiedamse docente al een noodplan in het hoofd zitten. Dan zou het jongle ren gewoon piaatsvinden in haar stu dio aan de Tielman Oemstraat. Maar gelukkig kon de bosrijke omgeving van het park worden opgezocht. Ook morgen, donderdag 18 juli, wordt er weer gejongleerd in het Julianapark. En het ziet er naar uit dat er dit keer echt genoten kan worden van zomerse temperaturen. Iedereen die ouder is dan 14 jaar kan zich om 16.30 uur aan- melden bij Crama's studio, die gelegen is in een van de zijstraten van de B.K.- laan. SCHIEDAM - Opbouwwerker Frans Klijzen moet niet terug ko men in Oost. Dat is een van de speerpunten in het advies van wet- houder Adri Reijnhout in het con flict tussen de Commissie Bewo- nersondersteuning en een aantal bewonersverenlgingen. Reijnhout doet verder een aantal voorstellen die vooral betrekking hebben op het verbeteren van het overleg tus sen Bewonersondersteuning (de werkgever van de opbouwwer kers) en de bewoners. Het conflict tussen de partijen ont- stond eerder dit jaar toen de Com missie Bewonersondersteuning concrete beslissingen nam over het rouleren van personeel over de verschillende wijken. De verschil lende besturen van bewonersver- enigingen vonden dat zij hierin on- voldoende gekend waren. Vooral Oost maakte bezwaar tegen het vertrek van Frans Klijzen die vol- gens de plannen van Bewonerson dersteuning zou komen te werken in onder meer West. Het overleg zat muurvast en Reijn hout, die wethouder is van stads- vernieuwing en volkshuisvesting, bood aan om te bemiddelen en een zwaarwegend advies uit te bren- gen. Ten eerste adviseert Reijn hout om de reeds plaatsgevonden roulatie van de twee personeelsle- den van Bewonersondersteuning zo te laten. Al was het maar, vol- gens de wethouder, omdat de op bouwwerkers al in hun nieuwe wij ken aan de slag gegaan zijn en ze hun werkzaamheden al hebben overgedragen. Verder vindt Reijnhout dat Bewo nersondersteuning en de bewoners na de zomervakantie met elkaar een open gesprek aan moeten gaan over de randvoorwaarden. Op ba sis hiervan moet de roulatie van de opbouwwerkers structureel vorm krijgen. Bewonersondersteuning kan dan in overleg met de bewo- nersverenigingen een concreet voorstel voor de roulatie maken. Daarnaast adviseert de wethouder beide partijen hun onderlinge com- municatie te verbeteren. Zowel Bewonersondersteuning als bewo ners moeten meer rechtstreeks met elkaar spreken. Hoewel Reijnhout hierbij opmerkt dat in eerste instantie het iniatief hiertoe bij Bewonersondersteuning ligt, wijst hij er ook op dat goede communicatie een verantwoorde- lijkheid van alien is. Met commu nicatie bedoelt de wethouder ech- ter ook de briefwisseling tussen beide partijen. Zo behoren schrif- telijke verzoeken aan Bewoners ondersteuning binnen een redelijke termijn te worden'beantwoord. Tegelijkertijd geeft Reijnhout aan dat het de Commis9ie Bewoners ondersteuning is die uiteindelijk de beslissingen neemt. De Commissie moet immers de schaarse persone- le capaciteiten over de verschillen de wijken verdelen. De wethouder meent dat zij daarbij niet altijd aan ieders wensen kan voldoen. Een veel gehoorde klacht van de bewo- nersverenigingen is dat zij de in- druk krijgen dat de Commissie niet helemaal onafhankelijk is, omdat twee raadsleden ook in de commis sie zitten. Reijnhout vindt dat moet worden nagegaan of het wenselijk zou zijn om bij de eerstvolgende benoeming van de commissieleden (na de raadsverkiezingen) geen personen meer te benoemen die te- vens in de gemeenteraad zitten. klein SCHIEDAM - De sloopplannen van de C.J. van Markenstraat wa ren al acht maanden bekend, voor dat de bewoners werden verwit- tigd. Dat heeft woordvoerder Sjaak Poppe van de gemeente dinsdag 16 juli bevestigd. Het projectteam gaf in november 1995 al het advies om de flat te slopen in verband met het beheefplan Nieuwland. Dat bete- kent dat de flat plaats moet maken voor duurdere wonjngen en niet zoals eerder aangenomen voor de aanleg van de metro. De reden dat de bewoners zo lang in het ongewisse zijn gelaten ligt volgens wethouder Reijnhout erin, dat de bewoners niet onnodig on- gerust'gemaakt moesten worden. De bewoners op hun beurt echter spreken schande over de gang van zaken en hebben inmiddels tiental- len bezwaarschriften ingediend. De bewoners van deCJHfvan Mar kenstraat kregen 28 juni een brief, waarin hun verteld werd dat zij binnen een jaar moesten verhuizen omdat hun woningen gesloopt zouden worden. De brief kwam als een donderslag bij heldere hemel. De bewoners verkeerden namelijk nog in de vaste veronderstelling dat hun woningen gerenoveerd zouden worden. De onfortuinlijke bewoners beslo ten na die brief om een vergade- ring te beleggen waar de koppen bij elkaar werden gestoken. Tij- dens die vergadering bleek op pijn- lijke wijze dat ook de plaatselijke politici in onwetendheid verkeer den over de wijze waarop dit be- sluit tot- stand kwam. Pas in een discussie kwam gemeenteraadslid van PvdA Klepke er op onchar- mante manier achter dat het besluit allang genomen was in een beslo ten vergadering en niet zoals hij geruime tijd bleef volhouden nog moest piaatsvinden in de gemeen teraad. Volgens wethouder Reijnhout is het gebruikelijk om dergelijke be slissingen te nemen tijdens een ge- sloten commissievergadering. „Deze aanpak wordt hier in Schiedam al vijftien jaar toege- past", aldus de wethouder, die on- dertussen een voorstel heeft inge diend om te kijken of er huurders toegemoet kunnen worden geko- men in de kosten van bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Bewoner Louis Boekee zegt dat de gemeenteraadsleden van onder- meer de PvdA lange tijd ontkend hebben dat de sloopplannen be kend waren. „Ze zitten gewoon te liegen. De gemeente zit fout. De woningen zijn verhuurd onder het mom van renovatie, terwijl ze al die tijd al wisten dat ze gesloopt zouden worden. Zo is er hier een gezin in het flat dat de woning drie maanden geleden huurde en er twee maanden over gedaan heeft om de woning op te knappen. Nu horen ze pas dat ze er weer uitkun- nen en dalijk weer een huis mogen verbouwen. Dat kan toch niet!" ROTTERDAM - Met het bin- nenhalen van tweehonderddui- zend bont gekleurde balletjes werd afgelopen vrijdag het Black Box festival geopend. Black Box -een van de Rotter- damse Zomerfestivals- speelt zich af in de Leuvehaven en Wijnhaven in Waterstad. Op beide locaties staan 'zwarte do zen' opgesteld, die het publiek binnen kan gaan om te kijken wat zo'n Black Box verbergt. De bonte balletjes waren be- doeld voor een van de black boxen in de Leuvehaven; een ingepakte stoomgraanelevator. In de elevator worden doorlo- pend historische havenfilms ge- draaid uit de collectie van het Maritiem Museum Prins Hen- drik. Bovendien is er een ten- toonstelling over wonen en werken aan boord van een ele vator. Naast een bezoek aan een van de zwarte dozen is er muziek (15, 16, 18 en 20 juli tussen 15.00 en 16.30 uur bij Museum Schepen uit Verre Landen in de Wijnhaven) en bewegingstheater (14, 17 en 19 juli van 14.00 tot 14.30 uur in de Leuvehaven). Bij het slotfes- tijn op zondag 21 juli van 15.00 tot 16.00 uur spelen de balletjes weer een hoofdrol. De organi- satie belooft een race tegen de klok tussen de Black Box in de Leuvehaven en het museum Schepen uit Verre Landen. Het Black Box Festival is tot en met vrijdag dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Zater dag wordt het festival om 15.00 uur afgesloten. De entree kost fl. 1,-. FOTQ: MICHELLE MUUS Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 initiatief van de huurdersbelangen- verenigingen, is in Groenoord- Midden al gesproken over de aan- passing. Het ligt voor de hand om deze lijn door te zetten naar de an dere woingen waar dit van toepas- sing is. De aanpassing betreft het totale be drag dat aan administratie-, be- heerskosten en overhead in reke- ning is gebracht. Dit wordt herre- kend naar de 5 procent die admini- stratiekosten maximaal mogen be- dragen. Ook wordt er een herver- deling ingevoerd van de kosten voor de vakantiepool ten behoeve van de vervanging van huismees- ters. Deze kosten zijn bij 1110 huishoudens in Groenoord-Mid- den ten onrechte in rekening ge bracht. De aanpassing is van toe- passing voor complexen met een huismeester en alleen daar waar bewoners in totaliteit geld terug krijgen. De bewoners van de Delf- landseweg bijvoorbeeld zouden volgens de nieuwe berekening zelfs bij moeten betalen. Noord vest is zo kies om dit geld niet aan de bewoners terug te vragen. SCHIEDAM - Goed nieuws voor ruim tweeduizend huishoudens: Woningstichting Noordvest gaat een deel van de servicekosten te- rugbetalen aan zijn huurders. Het gaat om een bedrag van fl. 218.570,-. Noordvest doet dat omdat de afrekeningen servicekos ten over '93 en '94 aangepast zijn. Aanleiding tot de aanpassing is het onlangs genomen besluit om de richtlijnen te volgen van de huur- commissie met ingang van de afre- kening over 1995. Momemteel ba- seert de Woningstichting Noord vest de afrekening voornamelijk op de richtlijnen van het ministerie van VROM. Noordvest meent dat bij een verandering van de ene naar de andere afrekeningsmetho- de er vrijwel altijd wel sprake is van een overgangssituatie. Dat is dan ook de reden dat door Noord vest nog eens kritisch is gekeken naar de afrekening over 1993 en 1994 en besloten is om de afreke ning over deze jaren aan te passen. Hierdoor komt de wijze van afre kening meer overeen met de richt lijnen van de huurcommissie. Op D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - In een cafe aan de Parkweg hebben onbekenden maandagochtend .15 juli een gok- kast opengebroken en daaruit en- kele honderden guldens meegeno- men. Men is binnengekomen door het raam van de voordeur te forceren. Een nader onderzoek wordt inge- steld. SONY MDR-IF 120 zie paginaTX 007

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1