Vergunning voor McDonald's aan Broersvest Het regent aanbiedingen bij McDonald's! Genieten van strandvoetbal bij de Kuip n College wil integraal beheerplan voor wijken Spalandmedewerkers gooien eigen ruiten in SUPLRSTUNTAANBItDING GRATIS 95 IfrlnM DUBBEL -PRINT 69 ct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. SCHIELAND ZIEKENHUIS Ondanks protester) Jeugdland VAN ROUE Ruzie over inzet van SP toll Voorlichting Atlanta DigitaleStad Schiedam De mening van de lezers over Beurs Triatlon voor 55-plussers van start Box start offensief voor zomer laagste nederland RENAULT Mishandeling Patienten willen meer informatie dan arts of ziekenhuis geeft Vlaardinger Mark Huizinga pakt brons op Olympische Spelen Historische Vereniging is met 'websurfen' makkelijk te bereiken EDITIE-OPL AGE 37.745 SCHIEDAM - Wanneer-ie klaar is, is nog niet helemaal zeker. Maar dat-ie er komt, staat vast: een Schiedams filiaal van de hamburgerketen McDonald's. Naeen periode van vergaderen, uitstellen en nog eens bekijken, heeft de jeneverstad de fast- food-onderneming eindelijk de vereiste vergunning toegekend om zich te vestigen aan de Broersvest. I I I J NU VANAF: PRIJS VAN FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal VOOR DE WAA HNIQL TAALPRUS VAN MAAR FOTO VIDEO AUDIO TELECOM INFORMATIE TELEFOON 0104610106 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 2 FOTO'S FORMAAT 10X15 CM. INCL. 0NTWIKKELEN Overde Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 24 JULI 1996,3e jaargang nr. 30 ROTTERDAM - Bij de ope ning van het nieuwe Beurs- plein zal pas echt blijken wat voor een metamorfose het heeft ondergaan. En zo- als dat in Rotterdam gaat, heeft iedereen wel een me ning over het nieuwe of juist oude Beursplein. Daar is de redactie nu heel benieuwd naar. Onze vraag is dan ook de volgende: Te- ken, schilder, omschrijf, dicht, plak, knip of kleur uw gevoel bij het Beursplein. Dat mag gaan over die ene dierbare herinnering aan het vroegere Beursplein of het kan uw woede weerge- ven over de sloop van bij- voorbeeld het oude C&A- gebouw. Maar misschien is het juist wel een afspiegeling van uw euforie over al dat moois dat nu gestalte krijgt aan de voet van het WTC. Zolang uw creatieve uiting maar met het oude of het nieuwe Beursplein van doen heeft, en in een envelop past. Deze envelop kan tot 7 au- gustus worden gestuurd naar de redactie MaasstaD weekbladen, o.v.v. 'Beurs', Postbus 1685,3000 BR, Rot terdam. Voor de inzending die ter redactie de meeste in- druk maakt, wordt een prijs ter beschikking gesteld. Een aantal van de inzendingen zal bovendien zijn terug te vinden in een speciale Maas- staD-Beurs-bijlage ten tijde van de opening van Beurs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. SCHIEDAM - De inschrij- ving voor de regionale triat lon voor 55-plussers is ge- start. Deze vindt plaats op vrijdag 23 augustus en be- staat uit de onderdelen zwemmen, fietsen en wande- len. Daarnaast kan worden meegedaan aan Jeu de Bou- les, golf of aerobics. De start vindt om 10.00 plaats in de 4 Molens. Daarna fietsen de deelnemers naar Sport- en Recreatieclub Frankeland om te zwemmen. Hierna- wordt er naar de Vlaar- dingse Free Golf-baan ge- fietst, waar de lunch wordt gebruikt. Vanaf deze plaats kan men een uitgezette wan- delroute volgen. Wil of kan men niet fietsen, dan wordt er voor vervoer gezorgd. De kosten voor deelname aan deze dag zijn fl.12,50 per persoon in de voorverkoop (juli) en fl.15,- vanaf 1 au gustus. De strippenkaarten voor de triatlon zijn onder andere te koop bij de dien- stencentra, Wijkpost Zuid, Centraal Meldpunt Wonen en Sport- en Recreatieclub Frankeland. Voor meer in fo: tel. 4264022. SCHIEDAM - Als reactie op de tegenvallende zomer is The Box Music Television begonnen met een zomerof- fensief. Diverse prijsvragen met grote artiesten en een geheel nieuw item zijn on- derdeel van deze aktie. Van af deze week lopen er maar liefst vier prijsvragen bij The Box. De vragen en de manieren om mee te dingen naar een prijs staan op Box- Text pagina 400 en verder. De prijzen bestaan uit ar- tiestenpakketten van onder meer Beck, Robert Miles en Total Touch. The Box is een volledig interaktief muziek- station. De kijkers bepalen dus welke clips er te zien zijn. The Box zendt momen- teel uit in onder andere Maassluis en Schiedam. Het restaurant komt vlak naast de ingang van winkelcentrum de Nieuwe Passage te zitten. Men is daar al geruime tijd bezig het pand te verbouwen en zo om te toveren tot een van de karakteristieke Mc Donald's. Een woordvoerder van de keten verwacht dat het restau rant half September van dit jaar ge- opend wordt. Het nieuwe restau rant gaat plaats bieden aan zo'n 150 mensen. Niet iedereen is blij met de komst van de fastfood-gigant. Omwonen- den hadden in een vroeg stadium al laten weten, dat zij opzagen tegen de parkeeroverlast van bezoekers. Ook de geuren afkomstig uit de 'Mac' en de papiertjes en verpak- kingen van hamburgers en friet zouden voor overlast en troep op straat gaan zorgen. De gemeente is echter toch voorbijgegaan aan de bezwaren van de omwonenden en vindt dat McDonald's er toch mag komen. Als alles volgens plan verloopt wordt de Schiedamse vestiging de 138e in Nederland. Hoewel ii) de grote steden al jaren gehapt werd in Big Macs. Mc Nuggets en franse frietjes. bleven tot voor kort vesti- gingen in de kleinere steden uit. Sinds een paar maanden beschikt ook Vlaardingen over een filiaal en hoewel ook daar de aanvankelijke bezwaren niet van de lucht waren. kunnen de altijd glimlachende me- dewerkers van het bedrijf de druk- te nauwelijks aan. Files die op de rijksweg al begonnen, vormden geen uitzonderingen in de eerste weken dat het restaurant open was. Of het in Schiedam ook zo storm gaat lopen valt vooralsnog te be- zien. Gratis medium portie Franse Frietjes bij McBBQ™ f 5,95 Natuurlijk hebben we nog meer zomerse aanbiedingen bij McDonald's Knip deze advertentie nit en lever'm in bij een van onze restaurants in Rotterdam, Alblasserdam, Barendrecht. Capelle a/d IJssel. Hendrik-Ido-Ambacht. Hoogvliet. Spijkenisse en Vlaardingen. Een advertentie per persoon. Niet geldig samen met andere McDonald's aanbiedingen en Super Voordeel Menu's. Geldig t/m 20 September 19%. SCHIEDAM - Hoewel de ope- ningsdag nog vers in het geheugen ligt. staat de slotdag van Jeugdland Schiedam alweer voor de deur. Nog twee dagen sport en spel, met klein als het even kan een heerlijk zon- netje. Na vrijdag 26 juli zal de Schiedamse jeugd zichzelf dus weer even moeten vermaken. Tot de scholen weer open gaan. Donderdag 25 juii Kreativiteit: Hof van Spaland, aan- vang 10.00 uur. Dr. Wibautplein, aanvang 14.00 uur. Sport en spel: Marconistraat, aan vang 10.15 uur. Maasboulevard, aanvang 14.15 uur. Vrijdag 26 juli Slotdag van 11.00 - 15.00 uur: Prinses Bealrixpark, parkeerterrein Excelsior '20. ggfiS ROTTERDAM - De Pro Beach Soc cer Tour, een hele mond vol voor een gezeilig strandvoetbaltoernooi in de schaduw van de Kuip. Brazilie, Italie, Verenigde Staten en een gelegen- heidsformatie van Nederland waren de deelnemers in de grote zandbak. De Amerikanen gingen na een 6-3 overw inning op I talis met de eerste plaats aan de haal. En dat was opval- lend, omdat de andere drie deelne mers grote namen uit een nabij voet- balverleden in de gelederen hadden. Zo rukte Italie uit met voormalig goalgetter Allesandro Altobelli en be- rucht scheermes Claudio Gentile, die het zichtbaar naar zijn zin kreeg, toen de finale tegen de VS leek te ontaar- den in een schoppartij. In de kleine fi nale speelde Nederland tegen het Bra zilie van Junior, de creatieve verdedi- ger van het samba team van het WK van 1982 en 1986. Dankzij zijn gran- dioze techniek en inzicht kregen jon- kies als Nenem en Renan de kans Ne derland volkomen dol te spelen. On der meer Bennie Wijnstekers en Jo- han Neeskens stonden erbij en keken er naar. Toen de Brazilianen de dub- bele cijfers hadden bereikt namen ze wat gas terug, zodat Nederland nog iets terug kon doen. Verder dan 14-3 kwam Oranje echter niet. Ondanks het schamele bezoekersaan- tal was het toch een geslaagd evene- ment, met optredens van medewer- kers van de Baja Beach Club en de Koningin van het Zoniercarnaval. Met in haar gevolg een tropische band, zodat Rotterdam-Zuid even leek op Rio's Copacabana. SCHIEDAM - Het college van burgemeester en wethouders wil dat er in 1997 een begin wordt ge- maakt met het opstellen van een in tegraal beheersplan voor de wijk Groenoord. Ook de wijken Oost, Centrum en Zuid worden planma- tig aangepakt. Dat blijkt uit het antwoord van B W op vragen van PvdA-raadsleden M. Siljee, M.R. Reuderink en P. Groeneweg. De sociaal-democraten vroegen het college om een dergelijk plan naar aanleiding van een forum dat de PvdA organiseerde voor de be- woners van Groenoord. De bedoe- ling hiervan was inzicht te verkrij- gen in de problemen die in de wijk spelen. Tijdens de discussie wer- den onder meer onderwerpen aan- gesneden als: het onderhoud aan flats, de huurstijgingen van de laat- ste jaren. het groen in de wijk, overlast van junks, en de infra- structuur van de wijk. Hoewel burgemeester en wethou ders het met de PvdA eens zijn dat er een plan moet komen. maken zij daar wel de kanttekening bij dat deze niet de vorm zal krijgen van het Beheersplan Nieuwland. Vol gens het college is Groenoord na- melijk niet te vergelijken met het Nieuwland van voor het beheers plan. Zo is er in Groenoord geen sprake van een eenzijdige bevol- kingsopbouw en opbouw van de woningenvoorraad. Ook het huurniveau ligt wat anders in Groenoord, omdat de woningen over hdt algemeen duurder zijn. Bovendien zijn meer mensen die in Groenoord wonen eigenaar van hun woning. Toch vindt ook het college dat Groenoord en de ge- noemde andere wijken aantrekke- lijk gehouden moeten worden. In- cidenteel is er op het gebied van het wijk- en buurtbeheer en wo- ningverbetering al veel gedaan in de wijk. Te denken valt ondermeer aan het buurtconcierge-project Jo- hann Straussplein, de woningver- betering van het WSN-complex en de dakopbouw aan het Bachplein. Een integraal plan zou er volgens het college voor kunnen zorgen dat initiatieven worden ontplooid, ge- coordineerd en planmatig voorbe- reid. Het opstellen van plannen kost echter geld. En dat is slechts in beperkte mate beschikbaar. Ook het wegvallen van object-subsidies in de woningbouw is debet aan de krappe kas van de gemeente. Daar- bij komt dan nog dat het voor Groenoord noodzakelijk is dat zij beschikt over een goed georgani- seerd overlegplatform. Daaraan wordt inmiddels met voortvarend- heid gewerkt. Verder dient er ook een probleem-inventarisatie aan het opstellen van het plan vooraf te 'gaan. Dan pas zal er kunnen wor den gestart met het opstellen van een integraal plan voor Groenoord. De tweede helft van 1996 is dus nodig om het overleg te structure- ren en om de problemen te inven- tariseren. Daarna kan er begonnen worden met het opstellen van het plan. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - De sloop van het oude gebouw Spaland aan de Willem Andriessenlaan is in voi le gang. Nog voor de bouwvak- vakantie moet het gebouw met de grond gelijk zijn. Niet alleen de slopers werken daar overi- gens snel aan. Ook medewerkers van de Stichting de Harg-Spa- land helpen graag een handje mee. Door hun hulp verdwenen vooral de vele ramen supersnel. Aile spanningen en stress, opge- bouwd na een drukke verhuispe- riode, kwamen er in een keer uit. Dit resuiteerde in een uurtje fa- natiek stenen gooien. Natuurlijk ontstaat er dan een competitie- strijd. Een medewerker haalde zelfs de zevende verdieping ter- wiji een andere collega een wc- bril teruggooide naar de plaats waar hij vandaan kwam. Het viel overigens niet eens mee om de ramen echt kapot te gooi en vanwege het dubbele glas. Maar met vereende krachten en grote stenen gingen de meesten toch onder luid gerinkel ten on der. De volgende dag was de stress vervangen door spierpijn, maar iedereen kon er weer volop te- genaan. Het was een leuk lun- chuurtje, dat zonder ongelukken is verlopen. Inmiddels zijn kraanwagens druk bezig de mu- ren weg te breken. Dat is nog een hele klus, omdat de nieuwbouw enkele centimeters van het oude gebouw staat. Dat wordt voor ai le zekerheid dus maar overgela- ten aan professionals. m FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S lit GR00T FORMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN FUll FOTOROLLETJE t.w.v. 7,95 VANDAAG GEBRA CUT MORGEN KLAAR 14, 36 0PNAMEN f 5,- MEERPRIJS Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - De bewoners van het te slopen flat in de Van Mar- kenstraat zijn verdeeld. Terwijl het actiecomite van Louis Boekee 'Stop de Slopers' de hulp accep- teert van de Socialistische Partij, zijn andere bewoners fel gekant te gen die bemoeienis. De steun van de SP uit zich in adviezen van des- kundigen in de partij en het ge- bruik van bijvoorbeeld briefpapier. Dieptepunt in de tweespalt is een brief die verstuurd werd aan alle flatbewoners. De brief was afkom stig van de 'anti-SP' groep van be- woonster Van Leeuwenstijn. De politieke partij wordt hierin harte- lijk bedankt voor de tot dusver ge- leverde steun en hulp. Aan de an dere kant vindt men echter ook dat de actie van de SP te veel gaat lij- ken op een ledenwervingsactie. Bovendien heeft Van Leeuwen stijn geen vertrouwen meer in de politiek. De bewoners zijn van me ning dat ze het zonder de socialis- ten ook redden. Louis Boekee is beledigd over de brief: ,,Waar ha- len ze die onzin vandaan. dat er zieltjes voor de SP gewonnen zou den worden? Ik ga de deuren langs om met mensen te praten en be- zwaarschriften op te halen, maar daarbij noem ik de SP nooit," SCHIEDAM - Een 76-jarige Schiedamse vrouw heeft zondag- middag op de C. v/d Lindenlaan een gebroken arm opgelopen, na- dat zij door een onbekend geble- ven man werd mishandeld. De vrouw zag hoe de verdachte met een stok enkele bomen vernielde. en zei daar vervolgens iets van. De verdachte reageerde daarop door het slachtoffer met de stok te slaan. Zie pagina TX003

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1