MaasposT Jeugdland exotisch afgesloten Van Markenstraat wil geen SP maar wel eendracht De haan kraait.Jn Stedelijk Het regent aanbiedingen bij' McDonald's! 41 Duizenden Koopvideo's Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Zuid vindt wethouder niet scherp genoeg tegenover IOBS Teleurstelling over oordeel 6V00R1 0 Kinderboerderij Tippelaar XI Paralympics Schiedam Heemtuin Eurocamp Oud papier Kunstklas laagste prusvan nederland RENAULT Twee aanhoudingen na grote vechtpartij op Hoogstraat Spreekuur Filsofie achter oude kijk-boerderij is behoorlijk aan het veranderen Voor 85-jarige G. Collignop zit Nijmeegse Vierdaagse er na 35 keer echt op Rolstoelatleet Feike Waque strijdt nog altijd voor startplaats in Atlanta T NU VANAF: Missen gezocht FOT# VIDE# All DM Zie ook onze advertenties elders in deze krant. 3935 EDITIE-OPLAGE 37.745 111 0verdeVesten3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 31 JULI 19%, 3e jaargang nr. 31 SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling organi- seert zondag 4 augustus een excursie over bijen in de Heemtuin van het Prinses Beatrixpark. Imker Cor Visser neemt belangstellen- den mee in de wondere we- reld van bijen. Aan de hand van een bijenkast vertelt hij over het bijzondere Ieven van deze insekten. Daar- naast beantwoordt hij vra- gen over de vele soorten waaruit het bijenvolk be- staat, de taken die ze hebben en hoe honing wordt ge- maakt. Ook kan een bijen volk van cjlthtbij worden bekeken. Voor de liefhebber neemt de imker handschoe- nen,.pijp en hoofdkap mee. Bijenprodukten als potjes honing, honingdrop, zeep en kaarsen kunnen worden aangeschaft. De excursie be- gint om 14.00 uur bij de in- gang van de heemtuin. Voor meer informatie kan er wor den gebeld met de afdeling Natuurontwikkeling, tel. 2465521. SCHIEDAM - Een groep van acht Schiedamse jonge- ren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar neemt van 31 juli tot en met 8 augustus deel aan een Eurocamp dat in de partnerstad Vienne wordt georganiseerd. De jongeren zijn afkomstig van verschil- lende Schiedamse buurthui- zen en gaan samen met leef- tijdgenoten uit de part- nersteden Albacete, Esslin- gen, Velenjc en Vienne mee- draaien in een programma vol sportieve en culturele aktiviteiten. Naast een uitge- breide verkenning van de stad Vienne staan bezoeken op het programma aan Lyon en een watersportge- bied net buiten Vienne. In workshops zal kennis wor den gemaakt met de ver- schillen en overeenkomsten tussen de steden. Ook zal de Nederlandse groep een ty- pisch Hollandse maaltijd verzorgen. In 1995 werd het Eurocamp in Schiedam ge organiseerd. SCHIEDAM - Milieudefen- sie en Groen Links beginnen vrijdag 5 augustus weer met de inzameling van oud pa pier in de Feministen- en Botenbuurt. In augustus 1995 werd hier begonnen met de inzameling. Met het verdiende geld is onder meer de paddenwerkgroep, de knotgroep en de amfibie- entuin financieel gesteund. Het overige geld is besteed aan het Stadspark (Hematerrein) en een gift voor de restauratie van De Walvisch. In augustus en September wordt geld be steed aan vogel- en vlinder- kasten. Deze worden opge- hangen bij mensen die kran- ten sparen voor Milieude- fensie in bovengenoemde wijken. Wie gei'nteresseerd is in een kast kan bellen met F. van der Drift, tel. 4737493 of I. Zeeuw, tel. 4373093. De kastjes worden persoonlijk opgehangen. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum organiseert jaar lijks van September tot mei kunstklasen voor volwasse nen en kinderen. Deze vin- den plaats in de museum- zaal die als creatieve werk- plaats is ingericht. Verschil lende technieken kunnen worden beoefend zoals teke- nen, schilderen en het ma ken van grafiek. Volwasse- nen krijgen les op dinsdag- morgen en -middag, don- derdagmiddag en vrijdag- middag, kinderen op woens- dagmiddag en zaterdagmor- gen (ook in de Blauwe Brug) Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie van het museum. SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is teleurgesteld in het oordeel van wethouder Reijnhout aan- gaande het slepende geschil tussen het institiuut Bewonerson- dersteuning (IOBS) en de verschillende bewonersverenigin- gen. Dat schrijft Zuid in een brief aan het college van burge- meester en wethouders. Bewonersvereniging Zuid had een veel scherper commentaar van de wethouder aan het adres van het IOBS op prijs gesteld. Zuid wil best een open dialoog met het IOBS aangaan, maar geeft aan niet al te optimistisch te zijn over het verloop van het gesprek vanwege de procedureel on- juiste handelwijze van het IOBS met betrekking tot Oost, Cen trum en West. Zuid maakt zich ongerust over de opmerking van de wethouder waarin hij te kennen geeft dat de communicatie tussen beide partij- en weleiswaar moet verbeteren, maar dat het het IOBS blijft die de beslissingen neemt. Zuid vindt dat de wethouder hiermee een signaal afgeeft, waardoor het IOBS onge- straft in herhalingen zou kunnen" vallen. De bewoners waren het niet eens met de roulatie van verschillende wijk-opbouwwerkkers, terwijl ze in deze kwestie niet of nauwelijks gekend waren. De wethouder oor- deelde in zijn zwaarwegend advies dat de plaatsgevonden roulatie moest blijven zoals-ie is. Wei moet het IOBS in de toekomst de bewo- nersverenigingen meer betrekkken in de besluitvorming. Zuid neemt geen genoegen met dit advies. De bewoners menen dat het IOBS zich bemoeit heeft met zaken die niet de taak waren van bewonersondersteuning. Volgens Zuid is het nu eenmaal de praktijk dat bewonersverenigingen een ver- regaande zeggenschap hebben bij aanstelling van beroepskrachten en hun wijk, omdat het qua visie en aanpak moet klikken. „De ge- meenteraad zou het ook niet prettig vinden als de provincie Zuid-Hol- land voortaan ging uitmaken wie de belangrijkste ambtenaren wor den in Schiedam", vergelijkt Zuid de situatie tussen het IOBS en de wijken. BVSZ vindt, evenals wethouder Reijnhout, dat de bewonersvereni gingen de inhoudelijk werkgevers behoren te zijn van opbouwwer- kers en architecten. Daarbij hoort, volgens BVSZ, de bevoegdheid om bewonersondersteuners te be- noemen. Die bevoegdheid ziet Zuid inmiddels dan ook als een ge- woonterecht, die het resultaat is van afspraken bij de start van het IOBS in 1986. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Rouleren is daarmee in strijd. Be wonersverenigingen kunnen im- mers hun eigen visie hebben op wijkontwikkelingen. De ene wijk kan een'andere type bewoneron- desteuner nodig hebben dan de an- dere wijk. Zuid denkt dat de wet houder zich baseert op een abuis. Tijdens de weinige contacten tus sen IOBS en de bewonersvereni gingen, is weleens de suggestie ge- vallen om opbouwwerkers op ba sis van een bepaald project uit te wisselen om zo optimaal gebruik te maken van specifieke kennis. De term 'rouleren' is een eigen Ie ven gaan leiden, zo meent Zuid. Misschien bedoelt wethouder Reijnhout er alleen mee dat her- plaatsing van beroepskrachten mo- gelijk moet zijn, indien de situatie in een wijk daartoe aanleiding geeft. 1 SCHIEDAM - Was vorig jaar nog zon en hitte troef tijdens het negen- tiende Jeugdlandspektakel in Schiedam, dit jaar liet het weer het af en toe flink afweten. Blijkbalr trok het zich niets aan van het feit dat Jeugdland dit jaar een feestje te vie- ren had met de twintigste editie. Des- alniettemin waren er weer meer kin deren dan voorheen naar de aktivitei ten gekomen. Hierdoor kon Jeugd land ook dit jaar weer worden afge sloten met een tevreden gevoel voor organisatoren Joop Broekhoven en Riet Immerzeel en een flinke schou- derklop voor de zeer vele vrijwilli- gers. Vrijdag 26 juli kon er nog een maal worden uitgepakt tijdens de exotische slotdag. Traditiegetrouw vond deze plaats in het Beatrixpark. Lama's, olifanten en Thaise danseressen waren van de partij om het verre landenspel de juiste uitstraling te geven. Wie uitge- speeld was kon gewoon in het park blijven. Zo konden de echte waag- halzen bijvoorbeeld nog een kijkje nemen in het drakenkasteel waar een echte Chinese draak huisde. Drie weken sport en spel, kreativiteit en straattheater zijn met de slotdag ten einde gekomen. Voor de jeugd betekent dit dat zij zich nog even zelf zullen moeten zien te vermaken. Voor bureau Jeugdland houdt het einde een welverdiende rustperiode in, die overigens niet al te lang zal duren. De populariteit van Jeugdland blijft immers groeien en voor je het weet is het weer zomer. SCHIEDAM - De tweespalt tussen de verschillende actiegroepen die de Van Markenstraat willen red den, lijkt in ieder geval niet op een impasse uit te lopen. Dat heeft een van beide partijen aangegeven. En- kele weken geleden kregen bewo ners onderling verschil van me- ning over de inmenging van de So- cialistische Partij. De SP had zich volgens de ene groep te duidelijk ingemengd en de indruk was gewekt dat de partij zieltjes wilde winnen. Een brief, die de groep van onder anderen be- woonster M. Stokhof stuurde naar de SP en de andere bewoners, schoot Louis Boekee van de ande re groep behoorlijk in het verkeer- de keelgat. Hij zei onder meer be- ledigd te zijn door de brief en niet te snappen waar de briefschrijvers hun informatie vandaan hebben. Volgens Boekee was hij geenszins de SP aan het promoten, maar kon het flat simpelweg niet zonder de steun van een organisatie. Stokhof is het hier niet mee eens. „We hebben ons eigen briefpapier en het is niet nodig dat van de SP te gebruiken met dat rode tomaatje enzo. Dit is een niet-politieke actie en dat willen wij graag zo hou- den." Toch betreurt zij het feit dat Boe kee zijn eigen weg is gegaan en een eigen actiecommite heeft op- gericht dat opereert onder de naam 'Stop de Slopers'. ,.Wij snappen eerlijk gezegd niet waarom Louis Boekee zo boos is, als hij zelf geen lid is. We zeggen niet dat hij per soonlijk leden werft. We krijgen alleen de indruk dat het de SP daar wel om te doen is, voor een deel." Boekee blijft volgens de 'anti- SPers' wel degelijk welkom bij hun actiecommite. ,,Wij zijn vol lof over de inzet van de heer Boe kee en vragen bij deze de SP dan ook de kwestie met hem door te nemen, want het lijkt ons niet zin- nig als er twee actiegroepen zijn", schrijft de aktiegroep J.C. van Markenstraat dan ook in de ge- wraakte brief naar de Socialisti- sche Partij. SCHIEDAM - Een groots opgezet festijn gaat zaterdag 31 augustus van start in de wijk Nieuwland: Het Nieuwland Zomerfestival. Een van de hoogtepunten hiervan is de verkiezing van Miss Nieuwland. De winnares ontvangt een aantal prachtige prijzen, en zal tevens als ambassadrice de wijk vertegen- woordigen bij officiele gelegenhe- den. Deelneemsters moeten mini- maal 16 jaar oud zijn en in de wijk Nieuwland wonen. Deelnamefor- mulieren zijn verkrijgbaar bij de stichting Nieuwland Zomerfesti val, tel. 4735384 of 4261237. In- schrijven kan tot en met 10 augus tus. D0RZ0 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 klein SCHIEDAM - In het Stedelijk Museum is tot en met 18 augus tus een zomeropstelling te zien die een keuze uit de eigen collec- tie is. De basis wordt gevormd door twee zalen van het museum die van elkaar verschillen als dag en nacht. De 'slaapwandelende haan' van Jan Nieuwenhuijs is het spraakmakende middelpunt van de tentoonstelling. Slapen en waken, nacht en dag, bewustzijn en onderbewustzijn ontmoeten elkaar in dit schilderij. De benedenzaal van het museum is een ode aan de verstilling en de onrust van de nacht. De donkere dagen in de geschiedenis van on ze tijd in 'Verschroeide aarde' van Constant, of de mens als ar chetype in een nachtelijke wor- steling met zijn schaduw in het 'Gevecht van Jacob en de engel', een bronzen beeld van Wessel Couzijn. In de bovenzaal laten veel werken het daglicht zien. De felheid van het zomers licht zin- dert bijvoorbeeld na in de primai- re kleurenreeksen van Rob van Koningsbruggen. In de kelder wordt een map met 24 kleurenli- thografieen uit 1947 getoond van de onlangs overleden kunstenaar Harry van Kruiningen. Deze heeft oeroude thema's neergezet in surrealistische, volledig door- werkte vormen. De kleine opstel- ling, aangevuld met figuratieve kleinplastiek, grafiek en kera- miek uit de jaren vijftig en zestig omringt als het ware een installa- tie van Marinus Boezem. Het museum is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Een 21-jarige Schiedammer en een 27-jarige Rotterdammer zijn zaterdag- ochtend 27 juli rond 03.00 op de koemarkt aangehouden, na- dat een massale vechtpartij was uitgebroken op de Hoogstraat. De twee worden verdacht van bedreiging van politiemensen, vernieling van twee politiewa- gens en poging tot diefstal van een portofoon. De oorzaak van de vechtpartij is vooralsnog onduidelijk. Twee agenten reden rond twee uur de Hoogstraat op, waar zich op dat moment ongeveer 60 jongeren bevonden. Twee van hen had- den ruzie, waarbij de politie probeerde te bemiddelen. Juist op dat moment keerde een groot gedeelte van de groep zich tegen hen. Daarbij werden de twee politiemensen bedreigd en twee politiewagens bescha- digd. Assistentie uit de gehele regio Rijnmond was daarna in- geroepen. Vervolgens is de gro te groep jongeren van de Hoog straat verwijderd. De rust keerde uiteindelijk rond vier uur weer terug. De Rotter dammer zit nog vast, omdat hij nog 14 dagen moet zitten we- gens een openstaande hoete. bij McBBQ" f 5,95. Gratis medium portie Franse Frietjes Natuurlijk h.ebben we nog meer zomerse aanbiedingen bij McDonald's Knip deze advertentie uit en lever'm in bij een van onze restaurants in Rotterdam. Alblasserdam. Barendrecht. Capelle a/d Ussel. Hendrik-Ido-Ambacht. Hoogvliet. Spijkenisse en Vlaardingen. Een advertentie per persoon. Niet geldig samen met andere McDonald's aanbiedingen en Super Voordeel Menu's. Geldig t/m 20 September 19%. SCHIEDAM - De CDA-fractie in Schiedam houdt op donderdag 1 augustus het maandelijkse spreek uur in de fractiekamer van het stadhuis aan de Grote Markt. Als fractielid zal wederom Theo H.B. Schoenmakers aanwezig zijn. Schiedammers zijn zonder af- spraak welkom van 19.00 tot 20.00 uur om hun vragen of problemen aan de orde te stellen. Postadres: postbus 830, 3100 AV Schiedam of fax: 2732183. PER STUK lILl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1