Noordvest bouwt senioren-woningen plus een Steunpunt Eindelijk zon in zomer van 96 Geen testsirenes meer op maandag Het huwelijk als metafoor Het regent aanbiedingen bij McDonald's! J ■S199I Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina Canon STEREO RADIO CD-SPELER Fietsen Tentoonstelling Atlanta Rijnmond Voetballer van het Jaar Reunie CJV Schiedam Tuin-excursie Woonwensen ouderen gehonoreerd laagste PRIJS VAN nederland IDinaipc Nieuwe routes voor deelnemers Vlaardingse fietsvierdaagse Zomeropstelling Stedelijk Museum rond thema donker en licht Twee sporters uitregio halen goud op Olympische Spelen Schiedam SCHIEDAM - Zelfstandig en in alle vrijheid kunnen wonen, maar wel met de mogelijkheid om nu of in de toekomst de ver- zorging te krijgen die een oudere bewoners nodig heeft of wenst. Om aan deze woonwens van veel ouderen te voldoen bouwt woningstichting Noordvest aan de Marconiweg, in Schiedam-Oost, zeventig appartementen voor 55-plussers. Ook verrijst er een Steunpunt voor ouderen. HU VANAF: FOTO VIDEO AUDIO TELECOM De klant centraal, de auto optimaal RENAULT FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze advertenties elders in deze krant. Gratis medium portie Franse Frietjes Italiaanse Duitse Keukens EDITIE-OPLAGE 37.745 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorgirig: 010-4514555 WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1996, 3ejaargang nr. 32 ROTTERDAM - Gelijk met de start van het prof-voet- balseizoen 1996/1997 start ook de competitie Radio Rijnmond Voetballer van het Jaar. In MaasstaD weekbladen kunt u voortaan als voetballiefhebber aan de hand van het weekklasse- ment de sportieve prestaties volgen van de spelers van Feyenoord, Sparta, Ex celsior en Dordrecht'90. Ui- teraard is de uitslag ook te beluisteren en wel op zon- dag tussen 17.00 en 18.00 uur via Radio Rijnmond Sport op 93.4 FM. De prof- spelers worden door een deskundige jury beoordeeld op hun prestaties tijdens hun wedstrijden op zater- dag, zondag en op de avon- den dat er competitiewed- strijden worden gespeeld. Aan het einde van het sei- zoen kiezen de tuisteraars van Radio Rijnmond en de lezers van MaasstaD week bladen hun favoriete voet baller. U bepaalt dus welke speler er tijdens de prijsuit- reiking van Radio Rijn mond Voetballer van het Jaar, de publieksprijs in ontvangst mag nemen. De competitie wordt een stuk leuker door deze verkiezing van Rijnmond voetballer van het jaar! SCHIEDAM - De CJV Schiedam viert dit jaar zijn llOe verjaardag. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan wordt er op 9 novem- ber een ontmoeting georga- niseerd voor oud-leden van voor 1980. Deze happening zal plaatsvinden in de vroegere 'Jeugdhaven', an no 1996 Societeit De Vonk. Wie lid is geweest en op de happening aanwezig wil zijn wordt verzocht een briefje te schrijven aan de organi- satie, Hierin moeten naam, adres en lidmaatschapstijd vermeld worden. Ook ver- melding van het geboorte- jaar is voor de organisatie van belang. De brief moet gericht worden aan CJV Schiedam, Postbus 4149, 3102 GC inSchiedam. Con- tactpersonen zyn Wim de Wolff, Dick Nels, Paul Feel- ders en Oscar Nauman. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling en Na- tuur van de gemeente Schiedam organiseert zon dag 11 augustus een rondlei- ding door de Voorbeeldtui- nen bij het Saksische boer- derijtje De Raat aan de Har- reweg 19. Tijdens de rond- leiding neemt gids Marcel Scheefhals belangstellenden mee langs vijf Voorbeeldtui- nen. Hij geeft praktische in- formatie over het aanleggen van een akkertuin, balkon- tuin, geveltuin en boeren- tuin en het onderhouden van een ecologische moes- tuin. Informatie die direkt in de eigen tuin kan worden toegepast. Verder wordt er ingegaan op de planten die in de verschillende tuinen kunnen voorkomen. Na af- loop krijgen de deelnemers de kans het boerderijtje van binnen te bekijken. De Voorbeeldtuinen zijn in 1995 aangelegd om tuinlief- hebbers de kans te geven ideeen op te doen voor de ei gen tuin. Wie meer wil weten over de rondleiding kan tijdens kan- tooruren contact opnemen met de afdeling Natuuront wikkeling, tel. 2465521. De rondleiding start om 13.30 uur bij de ingang van de boerderij. Dat deze woonwens duidelijk aan- gen aan de Kepplerstraat. De wezig is, blijkt uit de grote belang- stelling voor de appartementen. Twee weken na de start van de in- schrijving zijn al honderden in- schrijvingen binnengekomen bij het Centraal Meldpunt voor Oude ren. Met de bouw van het woon- en zorgcomplex wordt een brug geslagen tussen enerzijds zelfstan dig wonen en anderzijds de speci- fieke verzorging die sommige ou deren nodig hebben of wensen. Indien de bewoners verzorging no dig hebben, kunnen zij dit inhuren bij het Steunpunt voor Ouderen. Hierdoor kunnen ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Het Steunpunt is gevestigd in het- zelfde gebouw en is tevens be- stemd voor de senioren uit de wij- ken Centrum en Oost. De verzor ging die het Steunpunt biedt kan zover gaan, dat het niveau van een regulier verzorgingstehuis wordt geevenaard. Daarnaast verzorgt het Steunpunt allerlei activiteiten. Stichting Sa- menwerkingsverband Schiedamse Ouderenzorg realiseert het Steun punt voor ouderen. De woningen zijn door een aantal extra's bij uitstek geschikt voor se nioren. De woningen zijn zodanig ontworpen, dat indien nodig op een goede en efficiente wijze zorg kan worden verleend. Alle wonin gen zijn rolstoelvriendelijk en heb ben een aantal specifieke voorzie- ningen, zoals een verhoogd toilet- pot in de badkamer. Bij eventuele ziekte van de bewoner is recht- streeks oogcontact mogelijk tussen de woonkamer en de slaapkamer. De drie- en vierkamerwoningen varieren in huurprijs tussen de fl.715 en fl.850 per maand exclu- sief stook- en servicekosten. Voor de woningen is meer dan het nor- male maximum van fl.300 aan in- dividuele huursubsidie mogelijk. Voor deze huurprijs krijgen de be woners een ruime en lichte woning onder meer door de royale serre. Deze kan. door gebruik te maken van de glazen schuifwanden, zowel bij de woonkamer als de slaapkamer worden betrokken. Doordat alle ramen van de serre open kunnen, fungeert de serre te vens als balkon. Het appartementencomplex zelf bestaat uit twee delen. Deze wOr- den met elkaar verbonden door een overdekt binnenterrein ofwel een zogenaamd atrium. In de laagbouw komen in totaal 52 appartementen. Dit gedeelte kent drie woonlagen aan de Ohmstraat en vier woonla- hoogbouw is gelegen aan de Mar coniweg en telt acht lagen. Op de eerste en tweede laag komt het Steunpunt voor Ouderen. Op de derde tot en met de achtste woon- laag komen in totaal 18 woningen. Het binnenterrein fungeert, door de glazen puien en een glazen overkapping, als een beschutte ontmoetingsruimte voor de bewo ners en voor de gebruikers van het Steunpunt. Het binnenterrein wordt ingericht met een aantal banken en plantenbakken met exo- tische planten. De hoogte van het binnenterrein varieert van twee tot drie verdiepingen. Zowel de entree naar de appartementen als naar het Steunpunt is gelegen aan het bin nenterrein. De inschrijvingsdatum is inmiddels verstreken. De wonin gen worden toegewezen door de Woningstichting Noordvest op voordracht van de indicatiecom- missie. Een deel van de woningen wordt toegewezen aan personen met een zogenaamde WBO-indi- catie (Wet op de Bejaardenoorden) SCHIEDAM - Je hebt schoolva- kantie en het is warm. Wat doe je dan? Juist, je zoekt verkoeling in het water en speelt met viendjes en vriendinnetjes in de speeltuin. Soms onder het wakend toezicht van ma en pa, die keuvelend op bankjes zitten, genieten kinderen toch nog een paar weken van het warme weer voordal ze terugmoe- ten naar de schoolbanken. De parken, speeltuinen en zwem- baden stromen vol met kirrende kinderen op zoek naar water jpret. Op de grasveldjes en langs de wa- terkanten wordt er gepicknickt en gevoetbald naar hartelust. Vliegjes die in de ogen tereehtkomen en muggebeten worden op de koop toe genomen. 'Beter laatdan nooit' lijkt het mot to te worden voor de zomer van 1996. Een beetje stroef begonnen, maar de laatste dagen toch bezig met een heuse inhaalrace. Wie in Nederland is gebleven wordt als- nog beloond met de warme zorner- zon. Zwembroeken en bikini's worden uit de kast getrokken. Buiken en billen aan een kritische inspectie onderworpen om dan toch koers te zetten het plaatselijke bad of strandje, dikwijls uitgerust met koelbox en ligstoel. e ZIE OOK ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT EF 4.0/75-300 II SUPERZOOM Hoogwaardig autofocus telezoomobjectief Geschikt voor Canon EOS camera's Geruisloze en zeer betrouwbare werking door elektronische objectief- vatting Geintegreerde motor voor autofocus en elek- tromagnetisch diafragma Kortste scherpstelafstand 1,5 meter Filtermaat 58 mm Ideaal voor sport- en natuuropnamen Weegt slechts 480 gram. Van 699 Voor Trim Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oostertiof Zoetermeer uesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 Stadshart Passage INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 WATERWEG - De testsirenes die tientallen jaren te horen waren op de eerste maandag van de maand zijn vanaf maandag 5 augustus af- geschaft. Voor het eerst zal deze test die altijd rond het middaguur plaatsvond, niet meer worden uit- gevoerd. Vorig jaar September is er een nieuw waarschuwingsstelsel in ge bruik genomen, waarmee het tes- ten kan plaatsvinden zonder geluid te maken. Het oude systeem was te sterk verouderd. De toegepaste elektronica biedt de gelegenheid de verbinding tussen de alarmcen- trale en de sirene te testen, zonder dat de sirene daadwerkelijk geluid produceert. Dit systeem is echter niet overal tegelijk in gebruik ge nomen. De bedoeling was dat de eerste zes keer de sirenes gewoon zouden gaan om te kijken of het systeem echt doet, wat het moet doen. Niet overal was de sirene echter even goed te horen. Beslo- ten werd daarom om nog een paar maanden meer ervaring op te doen met het nieuwe systeem en infor matie te vergaren. Treurige gele genheid daartoe deed zich voor toen de brand bij CMI uitbrak op 28 februari van dit jaar, waarbij de bevolking werd gewaarschuwd met het nieuwe systeem. In het vervolg zal de luide test nog slechts een keer per jaar plaatsvin den. Dat is noodzakelijk om de mensen eraan te herinneren hoe de sirene ook al weer klonk. Nu klin- ken de harde sirenes iedere maand en iedereen weet hoe deze klinken. Als het alarm jarenlang niet meer te horen is, bestaat de kans dat mensen vergeten hoe het alarm klonk en wat de bedoeling is. En dat kan natuurlijk levensgevaarlij- ke situaties opleveren. Voortaan klinken de luide testsire nes dus nog maar een keer per jaar en wel op een en dezelfde dag voor alle regio's in Nederland. De da tum waarop dit gebeurt, wordt ruim van tevoren aangekondigd door middel van postbus 51 spot- jes, waarin ook meteen verteld wordt wat te doen in een rampsitu- atie. Verder zullen de overheidssi- renes alleen nog in alarmsituaties te horen zijn. Een uitzondering vormen de be- drijfssirenes (met een afwijkend geluid) in het industriegebied, wel ke nog wel maandelijks luid getest moeten worden. Grote bedrijven als Esso en Shell maken naast de gewone overheidssirenes ook ge bruik van een eigen waarschu- wingssysteem, om het personeel te waarschuwen als er wat misgaat in het bedrijf zelf. Om de overlast voor de bevolking zo min mogelijk te houden werd jaren geleden al afgesproken om deze sirenes op hetzelfde systeem en dezelfde dag te houden als de overheidssirenes. Nu het luide alarmsysteem van de overheid pas se is, blijven de bedrijfssirenes ge woon op de eerste maandag van de maand loeien. Overigens zullen de meeste Water- weg-bewoners niet zo veel merken van de bedrijfssirenes. De bedrijfs- sirens zullen vooral te horen zijn voor omwonenden aan de rand van de industriegebieden in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotter dam. Ook de inwoners van Oost- voorne en Brielle kunnen, zeker bij een bepaalde windrichting, de be drijfssirenes horen. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 kliin SCHIEDAM - Nog drie weken wachten en de Zuid-Hollandse 'Kunstestafette' doet de gemeen te Schiedam aan. Negen steden organiseren tussen juni en Sep tember kunstprojecten die geba- seerd zijn op het thema 'Verbin- dingen'. In Schiedam is het the ma uitgewerkt tot 'Huwelijk als metafoor voor verbindingen'. Van 31 augustus tot en met 29 September zal een groot aantal Schiedamse kunstenaars zich voor deze manifestatie inzetten. Allerlei aspecten komen hierbij aan bod. Op Internet zal Jouke Kleerebezem een multi-media- presentatie verzorgen over de ins en out van het huwelijk in al zijn verschijningsvormen. Verder zetten enkele kunstenaars een Moderne Stadsomroeper op. Via een videoscherm en de kabel- krant wordt aan de Schiedam- mers informatie verstrekt. Ach- terliggende gedachte is dat de stad Schiedam een 'huwelijkscontract' met haar in woners heeft. Ook scholieren van basisschool en voortgezet onder- wijs mogen uiting geven aan het uitgekozen thema. In het Stede lijk Museum worden bovendien twee kunstwerken getoond die de hartsverscheurende keuzes tonen waarvoor iedereen in een relatie komt te staan. Het theaterstuk 'De Affaire' van Bram Uil en Marianne de Bruine in de Teer- stoof-verbeeldt de problemen van een echtpaar dat meer in conflict met de omgeving is dan met elkaar. Op dezelfde lokatie gaan vijf stand-up comedians in dis- cussie met het publiek over hu welijk en relaties. Foto's van Albert Wessing, 'de huwelijksreportage' en een kunstzinnige soap over twee mensen die elkaar via Internet ontmoeten, corflplementeren het thema. bij McBBQ" f 5,95 Natuurlijk hebben we nog meer zomerse aanbiedingen bij McDonald's™. Knip deze advertentie uit en lever'm in bij een van onze restaurants in Rotterdam, Alblasserdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoogvliet, Spijkenisse en Vlaardingen. Edn advertentie per persoon. Niet geldig samen met andere McDonald's aanbiedingen en Super Voordeel Menu's. Geldig t/m 30 augustus 1996. ZiepaginaTX001 Kevkendengn B.V. Rational Scavolini Showroom: Maasweg 10 3144 DA Maassluis (industriegebied Nw. Waterweg) Tel.: 010-591 70 09 Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 09.30 18.00 uur Vri jdag van 09.30 - 21.00 uur Zaterdag van 10.00 -17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1