Raadscommissie beslist over doorgifte Sport 7 Britse MG's doen 'rondje Schiedam' r MaasposT fiOO rmwl* Acht-jarig jongetje overleden na val achtste verdieping Eendjes racen voor het goede doel Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. s Asfaltering Voorhavenkade Toekomstverkeerssituatie Van Haarenlaan baart bewoners zorgen Doorrijden na ongeluk Bob Ross Cricket X X Voorbeeldtuin Schiedam Juliana Fonds Kunstklas in Stedelijk Ondernemen ONS heeft geen bezwaren wmmk INTERNET DEMONSTRATES BIJ CORRECT Schiedammers leren werkwijze van Amerikaanse tv-schilder Hermes DVS en Excelsior strijden onderling om Kampioenschap Rondleidingen zijn bedoeld om de schoonheid der natuur te tonen EDITIE-OPLAGE 37.745 Q W 43 o o a> n is a> E c "3 a> .5 "53 a> as a> **- a> -o J e a> c a> 15 a> a) c o c 15 c c a 13 ta Q I SONY CM-DX 1000 G s fin FOTO VIDEO AUDIO TELECOM De klant centraal, de auto optimaal RENAULT NU VANAF: laagste PRIJS VAN nederland FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze odvertenties elders in deze krnnt. ZATERDAG17 AUGUSTUS 0verdeVesten3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 14 AUGUSTUS 19%, 3e jaargang nr. 33 Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Oude- renwerk Schiedam te Schiedam een bijdrage toe- gekend van fl.30.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor de inrichting van het steunpunt voor ouderen in Schiedam. Het Juliana Welzijn Fonds helpt verenigingen, stichtin- gen en groepen hun plannen en projecten uit te voeren. De activiteiten moeten lig- gen op het gebied van het maatschappelijk welzijn. Het Juliana Welzijn Fonds stelt jaarlijks ruim 20 mil- joen gulden beschikbaar. Het Fonds ontvangt zijn geld uit onder andere de BankGiroLoterij, de Lotto/ Toto en de Krasloterij. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam organi- seert jaarlijks kunstklassen voor volwassenen en kinde- ren. De lessen, die in de maanden septmeber tot en met mei wekelijks worden gegeven, vinden plaats in de museumzaal die tijdelijk als creatieve werkplaats wordt ingericht. Deelnemers aan de kunstklassen kunnen ver- schillende technieken beoe- fenen. Voorbeelden hiervan zijn tekenen, schilderen en het maken van grafiek. Sommige thema's die in het komende cursusjaar zullen worden aangeboden, sluiten aan op tentoonstellingen die rond die tyd in het museum lopen, maar ook onderwer- pen als model-, portret- en stilleventekenen zullen aan de orde komen. Zowel be ginners als gevorderden zijn welkom, een vooropleiding is niet nodig. De lessen wor den gegeven door beeldend kunstenaars Roel Rienstra, Janet van Schagen, Marjo J.C. van Soest en Joke de Vries. Voor volwassenen worden er kunstklassen ge geven op dinsdagmorgen en -middag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag. Voor kinderen zijn er kunstklas sen op woensdagmiddag en zaterdagmorgen. De folder met inschrijfformulier is vanaf heden verkrijgbaar aan de balie van het mu seum. VLAARDINGEN - In Vlaardingen wordt een cur- sus algemene ondernemers- vaardigheden gegeven door CMO-Middenstandsoplei- dingen, waarbij het moge- lijk is elke negende week deelexamen te doen op de leslocatie zelf. Dit oplei- dingsinstituut had de pri- meur van dit examen-nieu- we-stijl. Ook het feit dat de kandidaten eenmaal gratis mogen herkansen voor ieder deel-examen, is voor veel as- pirant-ondernemers een re- den om te kiezen voor CMO-Middenstandsoplei- dingen. Het AOV-diploma is voor de meeste branches voldoende om een eigen be- drijf te beginnen. De oplei- ding, die een jaar duurt, is sterk praktijkgericht. De AOV-opleiding van CMO, die erkend is door de minis ter van Onderwijs, biedt de cursisten nog een aantal ex tra voordelen. De opleiding bestaat uit vier modules, die elk acht weken in beslag ne- men. Na elke moduulperio- de van acht weken kan de cursist examen doen (op de leslocatie) en elk moduul- examen mag eenmaal gratis worden herkanst. Deze strakke tijdplanning komt de effectiviteit van de cursus duidelijk ten goede. In Vlaardingen wordt de AOV- opleiding van CMO-Mid- denstandsopieidingen ver- zorgd door B. van Rook- huijzen. Voor meer infor- matie: 078 - 6763188. SCHIEDAM - De raadscommissie Financien, Bedrijven, Personeels- zaken en Archief beslist in een extra ingelaste openbare vergadering in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat of Sport 7 wel of niet op de Schiedamse kabel komt. De eigenaar van het kabelnet, de ONS, heeft geen bezwaren meer tegen doorgifte en wacht nu op de gemeen- te Schiedam die de machtigingshouder van het kabelnet is. Het zag er lange tijd naar uit dat Sport 7, de nieuwe Nederlandse sportzender die zondag 18 augus- tus, gelijktijdig met de opening van het nieuwe seizoen van de PTT- Telecompetitie, start met uitzen- den, niet door de kabelexploitanten zou worden doorgegeven. De Ve- cai, de vereniging van kabelexploi tanten staat namelijk op het stand- punt dat zij de televisiekijker geen fl. 2,35 per maand willen laten be- talen voor de vrije doorgifte. De andere manier om Sport 7 op de kabel te ontvangen, en dat is vol- gens de principes van de betaalte- levisie, is voor het grootste gedeel- te van de Nederlandse kabelmaat- schappijen technisch nog niet mo- gelijk omdat de decoders die nodig zijn om de kijker te laten betalen voor zijn eigen zenderkeuze nog niet in voldoende aantallen op de markt zijn. Vorige week, dinsdag 6 augustus, kwam er echter plotseling een doorbraak in de onderhandelingen tussen de Vecai en Sport 7. Er werd in principe overeengekomen dat de kabelmaatschappijen totdat er voldoende decoders te koop zijn om betaaltelevisie mogelijk te ma ken, Sport 7 kosteloos mogen overnemen. Omdat het slechts een intentie-overeenkomst betrof moesten alle machtigingshouders en kabelexploitanten afzonderlijk met Sport 7 aan tafel schuiven om •73 4-> CO de definitieve contracten te teke nen. Daarnaast is er een groot aan tal steden zoals bijvoorbeeld Vlaardingen die met het probleem te kampen hebben met het feit dat het kabelnet vol zit en dat een an dere zender dus opgeofferd moet worden om het sportkanaal te kun nen doorgeven. Dat is altijd alweer een punt op zich voor een brede maatschappelijke discussie op zichzelf. Voor Schiedam gold dat ruimte- probleem echter niet en er was dus geen andere belemmering dan het ontbreken van een daadwerkelijk contract met Sport 7. Na overleg op dinsdag 13 augustus gaan de ONS en de gemeente Schiedam er vanuit dat - hoewel het daadwerke- lijke contract ontbreekt - de tekst van de intentieverklaring tussen de Vecai en Sport 7 duidelijk is, zodat de doorgifte van de sportzender in principe niet meer op problemen stuit. „De ONS kan echter niet de defini tieve beslissing nemen", vertelt Jos Kluten na afloop van het over- leg op dinsdag 13 augustus „De gemeente Schiedam is de machti gingshouder en heeft daarom het laatste woord. Woensdag zal om die reden een speciale raadscom- ntissie-vergadering bijeen geroe- pen worden om definitief de knoop door te hakken." De ingelaste vergadering begint om 16.00 uur. m-etum sKSffll SCHIEDAM - Het was een bonte verzameling sportieve cabriolets die zondag 11 augustus rond het middaguur de parkeerplaats achter de kaalslag van de voormalige HE- MA bevolkten. Op initiatief van auto-liefhebber A. Leusen waren een dertigtal exemplaren van het Britse sportwagenmerk MG naar Schiedam gekomen. T ot omstreeks 13.00 uur kon het publiek zich ver- gapen aan het opgepoetste blik van de verschillende types en bouwja- ren. Natuurlijk ontbrak ook de nieuwste MGF niet op het appel. Na de korte tentoonstelling werd het hoog tijd dat de MG's op pad gingen voor datgene waar zij uit- eindelijk voor bedoeld zijn: een lekker stukje rijden. Onder de noe- mer 'rondje Schiedam' werd daar om een middag lang stevig op het gaspedaal gedrukt. Onderdeel van de rijtoer was onder meer een be- zoek aan het, onlangs geopende, museum De Gekroonde Branders- ketel. Terug op het beginpunt serveerde gasterij 't Ankertje de MG-bezit- ters een drie gangen-keuzemenu. Van cabriolets was tegen die tijd al lang geen sprake meer. De regen die met bakken uit de hemel viel, noopte de MG's tot een drastische metamorfose in de vorm van in al- lerijl te voorschijn getoverde wa« terdichte kappen. 0 0 h bJQ GO 0 X U) (A <D D <A 3 0 D O) <D D O jQ L. K 0) pB 0) 0 -O L. bjo G rH JC V T3 CD O) r-H 42 0 N G N cc5 0 CD 44 •15 0 O) O) 44 D 44 TJ. <D 'l fl) •+J G ci 0 hH o Deze bijzondere GSM-telefoon is uiterst gebruiks- vriendelijk. Mede dankzij het eenvoudig te begrijpen menusysteem. Zendvermogen 2 Watt Geheugen voor 40 nummers Mogelijkheid tot SMS verzenden 7 uur spreektijd ot 50 uur stand-by Ingebouwde lON-accu Incl. accu en acculader Gewicht 235 gram Formaat 150x45x32 Vanaf BIST flTUT CONSUMLHTLH StDS januari y* I-Pr.is excl. BTW en alleen in t net 1 jarie Ubertel abonnement. combinatie g nnement. INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 vlaardingen - Uesveld 147 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht - Voorstraat 274 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden - Haartemmerstraat 170| Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haeg - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein SCHIEDAM - De politie heeft een 53-jarige man gearresteerd die mo gelijk een drie-jarig jongetje van een flat heeft geduwd. Het jongetje overleed zondag 11 augustus aan de gevolgen van een val van de achtste verdieping van een flat aan het Liztplein in Schiedam-Noord. De verdachte die door de buurtbe- woners wordt gebrandmerkt als een 'enge man waarvoor je moet oppassen', wordt op dit moment door de politie van Schiedam ver- hoord en ontkent iets met de zaak van doen te hebben. Om verder in- zicht in de dood van het kind te krijgen heeft de politie de afgelo pen dagen een uitgebreid buurton- derzoek gehouden. De antwoorden van de ongeveer honderd mensen die zijn ondervraagd, hebben voor de politie voldoende aanknopings- punten opgeleverd om het onder- zoek voort te zetten. De politie doet daarnaast een op- roep aan een 13-jarige jongen die mogelijk getuige is geweest van het gebeurde op de betreffende ga- lerij. Het gaat om een stevige jon gen met achterovergekamd don- kerblond haar, hij droeg blauwe kleding en schoenen met dikke zo- len. De jongen die door een vrouw rond het tijdstip van de vai is ge- zien op de galerij wordt verzocht in contact te treden met de politie, tel. 010 - 4494499. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - De infrastructuur rond de torenflats Maashoove en Maaszicht krijgt met ingang van maandag 19 augustus een face-lift. Het betreft hier werkzaamheden aan het Hoofdplein en de Voorha venkade die deze wegen tot een vi- sueel geheel moet maken met de Maasboulevard. Daartoe wordt het Hoofdplein onder meer geasfal- teerd en wordt de Voorhavenkade voorzien van een nieuwe toplaag. Om te vermijden dat deze wegver- betering zal leiden tot het ontstaan van een 'race-baan' zal de aanslui- ting op de Maasboulevard worden uitgerust met snelheidsbeperkende ingrepen. De werkzaamheden zullen onge veer zes weken duren en geduren- de deze periode is dit weggedeelte afgesloten voor het verkeer. Men- sen die toch willen uitwaaien langs de Maas kunnen de Maasboule vard blijven bereiken via de Ha- vendijk. klein ROTTERDAM - Ruim dertig- duizend kleine gele eendjes zul len op zondag 8 September tij- dens de Wereld Havendagen stuk voor stuk proberen om als eerste over de finish te komen om zo voor hun 'eigenaar' een fraaie prijs in de wacht te slepen. De Stichting Duck Race Rotterdam organiseert dit jaar voor het eerst een dergelijk race en het moet di- rekt de grootste 'eendenrace' worden ooit in Nederland gehou den. De opbrengst van de wed- strijd is bestemd voor drie goede doelen, Het Witte Bedjes Feest, de Stichting Kranig op Weg en de Stichting Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis. Voor tien gulden kan men adoptie-ou- der worden van een eigenwijs geel plastic eendje met punkzon- nebril, dat vervolgens met ruim dertigduizend soortgenoten, de strijd op het water aangaat. De komende weken gaat een spe cial Duck-promotieteam de straat op, op zoek naar zoveel mogelijk adoptie-ouders die via een lot meedingen naar diverse fraaie prijzen, waaronder een Suzuki- Alto. De Stichting Duck Race Rotterdam benadrukt dat men zo veel mogelijk ducks kan adopte- ren als men wil en zo meer kans maakt op een van de fraaie prij zen. Adoptiebewijzen zijn ver krijgbaar bij de ABN-AMRO- banken en de Albert Heinsuper- markten. Een aantal 'Duckteams' - opvallend groot formaat eenden met weinig drijfvermogen - be- zoekt zo veel mogelijk verkoop- punten om zo mensen enthosiast te krijgen voor het spektakel. De Duckrace begint zondag 8 Sep tember om 15.00 uur en buiten de auto zijn er reizen te winnen, als ook elektronische apparatuur als tv's, faxen en audio-installaties. De Duckrace is mede mogelijk gemaakt door MaasstaD Week- bladen, dat uiteraard verslag zal doen van het eendenevenement. SCHIEDAM - Zowel ondernemers als bewoners van Schiedam-Zuid en West maken zich zorgen over de verkeersontwikkelingen in Schiedam. Dat blijkt uit een brief die de bewonersverenigingen Zuid en West en belangengroep Wilhel- minahaven heeft gestuurd naar de burgemeester en de gemeenteraad. Vooral de effecten van de voorge- nomen maatregelen op de Vlaar- dingerdijk/BK-laan, Burg, van Haarenlaan, Westfrankelandse dijk en Havendijk. De belangengroep Wilhelminaha- ven en de bewonersverenignen Schiedam-West en die van Zuid hebben grote behoefte aan duide- lijkheid over de te verwachtten verkeerscirculatie. Hierbij spelen de tweede Beneluxtunnel, de ver- breding van de A4 (ook wel rijks- weg 19 genoemd) en het al dan niet doortrekken van deze snelweg door Midden-Delfland een rol. Ook de komst van de metro, Tram- Plus en het afknijpen van de Van Haarenlaan, zien de bewoners niet bepaald optimistisch tegemoet. Het afknijpen van de Van Haaren laan zorgt volgens de bewoners voor sluipverkeer waar dat niet wenselijk is. Bovendien wordt het lokale werkverkeer nog verder be- lemmerd. Schiedam-Zuid en West vinden dat de discussie over de herstructuring Rivierzone Schiedam/Vlaardingen (als onder deel van het ROM-project Rijn- mond) vooralsnog alleen maar voor extra onduidelijkheid zorgt. De belangengroep van de onderne mers aan de Wilhelminahaven en de beide bewonersverenigingen dringen er dan ook bij de gemeen teraad op aan, snel ernst te maken van de 30 km-zonering op de ge- noemde wegen. Daarbij vinden ze dat het accent moet worden gelegd op de asfaltering van de Nieuwe Waterwegstraat. De drie organisaties verzoeken de raad om een onderhoud, waar meer opheldering wordt gegeven over de verwachtte verkeersontwikke lingen en over de achterliggende gegevens waarop de gemeente Schiedam haar beleid wil baseren. SCHIEDAM - De politie hield dachte blies ruim 1,90 promille. maandagochtend 12 augustus rond Daarna is hij voor nader onderzoek 04.00 uur een 35-jarige Schiedam- ingesloten. mer aan, omdat hij vermoedelijk weggereden is nadat hij tegen twee auto's op de Vlaardingerstraat aan- gereden zou hebben. De politie vond na een melding over een mo- gelijke aanrijding twee zwaar be- schadigde auto's op de Vlaardin gerstraat. De veroozaker zou in een eveneens beschadigde auto weggereden zijn. Tijdens het buurtonderzoek trof de politie op de Westfrankelandsestraat een au to met verse schade aan. De kente- kenhouder is in zijn woning aange- houden. Het voertuig is door de politie voor technisch onderzoek naar het bureau gebracht. De ver- Zie paginaTX 003

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1