mmmwmmmm Liften dankzij extra woonlaag voorWiltonflats SVV de kampioen, PPSC de sportiefste Buizenset stadsverwarming naar Rotterdam Levi's 95 Zwoele sfeer in Hot van Hartelust vt&m, Pr V Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Kg? 2i6» CORRECT START DE LUCKYSALE Voetballer van het Jaar Theaterkassa Ouderenwerk Schiedam Vrijmarkt Nieuwland Activiteiten 4 Molens Optreden in Podium Seizoen Harpe Davids 501 RENAULT Controle op snelheid Woord is aan lezers MaasstaD en luisteraars Radio Rijnmond Schiedams publiek krijgt mooi programma in de Teerstoof Dienstencentra nodigen senioren uit eens binnen te komen EDITIE-OPLAGE 37.745 Noordvest rondt project af SCHIEDAM - Woningstichting Noordvest heeft dinsdag 20 augustus de werkzaamheden aan de voormalige Wiltonflats afgerond, waarna leden van de bewonerswerkgroep samen met directeur Feijtel van Noordvest het project konden dopen. De afgelopen tijd zijn de 93 woningen in de flats geheel opge- knapt en voorzien van een lift. Die werd mogelijk nadat de woningstiching had besloten de bewoners nog 24 nieuwe bu- ren te bezorgen; op de bestaande flat werd een hele nieuwe woonlaag met 24 huizen gebouwd. I f ll ■AAGSTe Iprijs van| nederland NU VANAF FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze odvertenties elders in deze kront. VASTE PRIJS bruyreeei vberen ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES De klant centraal, de auto optimaal LUXE NOTEN SALONTAFEL WOENSDAG 21 AUGUSTUS Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1996, 3e jaargang nr. 34 SCHIEDAM - Tijdens het Nieuwland Zomerfestival op zaterdag 31 augustus wordt er een kindervrijmarkt ge- organiseerd. Daar mogen kinderen al hun speelgoed en andere spullen die ze niet meer gebruiken, proberen te verkopen om hun spaar- pot te spekken. Wie mee wil doen kan zich opgeven op vrydagmiddag 30 augustus tussen 14.30 en 16.30 uur bij Dierenland de Knabbelfarm op de Mgr. Nolenslaan 598. Kosten voor de inschrijving zijn een gulden. SCHIEDAM - Dienstencen- trum De 4 Molens zal tijdens haar Open Dag, op 27 au gustus, een boekenverkoop houden. De opbrengst hier- van komt ten goede aan de restauratie van De Wal- visch. Wie boeken over heeft wordt verzocht deze bij het dienstencentrum aan de Nieuwe Damlaan te bren- gen. Voor meer info kan men tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur bellen naar 4705500. Op de ze tijden kan er ook worden ingeleverd. Op vrijdag 23 augustus organiseert dien stencentrum de 4 Molens een triathlon, voor 55-plus- sers. Meedoen kost 11.15,00 per persoon, inclusief lunch, consumpties en een herinne- ring. Inschrijven bij de re- ceptie. De wedstrijd bcgint om 10.00 uur. Op 25 augus tus tenslotte is er een con- tactmiddag in de ontmoe- tingsruimte van diensten centrum de 4 Molens van 13.30 - 16.30 uur. SCHIEDAM - In cafe Po dium staat zaterdag 24 au gustus de stevig aan de weg timmerende Nederlandse band Strawberry Jam op de planken. De groep speelt ei- genzinnige, vet groovende funkrock, waarvoor het al- om waardering kreeg. Zo schreef het Rotterdams Dagblad na een optreden in Nighttown waar ook saxofo- nist Dulfer speelde: „Saxnestor Hand Dulfer stond waarlijk in de scha- duw van het veel meer groovende Strawberry Jam." Strawberry Jam heeft door dit soort kritie- ken inmiddels een fantasti- sche live-reputatie opge- bouwd van van kroeg tot club, dus het is zeker de moeite waard om zaterdag even naar Cafe Podium te gaan. Het optreden begint om 22.00 uur. SCHIEDAM - Muziekver- eniging Harpe Davids, dat deze week weer is begonnen met de repetities, is op zoek naar nieuwe leden. Ook doet Harpe Davids een beroep op Oud-leden die mee willen werken aan het reiiniecon- cert op 9 november. Oud-le den kunnen zich hiervoor telefonisch opgeven: 010- 4705393, 4715959 of 4748791. Belangstellenden die ge- woon lid willen worden van Harpe Davids kunnen het beste eens een van de repeti ties in verenigingsgebouw De Tamboerijn aan het Nij- hoffplein bijwonen. De repe tities worden gehouden op de volgende dagen: maandag 19.00-20.00 uur B- orkest (opleidingsorkest); maandag 19.30-21.30 uur Harmonie-orkest; woensdag 18.00-19.15 uur miniretten; woensdag 19.15-20.30 uur majorette; vrijdag 19.30- 21.30 uur drumfanfare. In eerste instantie was er bij de drie Het is de tweede keer dat Wo- galerij flats alleen sprake van een bescheiden groot-onderhoudsplan. Vanuit de bewoners kwam echter het dringende verzoek om ook lif ten tegen de 3 flats te bouwen en om naast het onderhoud (zonder huurverhoging) ook verbeteringen (met huurverhoging) in de wonin gen toe te passen. Omdat iedere flat slechts 3 galerijen telt met 24 woningen die van de lift gebruik kunnen maken, zou een lift erg kostbaar worden. Andere galerij- flats in Nieuwland waar een lift te- genaan is gebouwd tellen mini- maal 4 verdiepingen. Als bijzonde- re oplossing is daarom gekozen voor een extra woonlaag boven op het dag. Met deze extra 8 wonin gen per flat was een lift wel finan- cieel haalbaar. ningstichting Noordvest nieuwe woningen op bestaande flats bouwt. De eerste keer was ook in Nieuwland. aan de Burgemeester van Haarenlaan. Dit project aan de Parkweg laat weer eens zien wat er in overleg tussen bewoners en Wo ningstichting Noordvest mogelijk is. Aan de inzet van iedereen die erbij betrokken is geweest, is het nu te danken dat Nieuwland er weer 93 opgeknapte woningen, 24 nieuwe woningen en 3 liften bij heeft. Er zijn nog enkele nieuwe wonin gen in de dakopbouw beschikbaar voor verhuur. Gei'nteresseerden kunnen contact opnemen met de Woningstichting Noordvest (tel.40 90 566) SCHIEDAM - Voetbalvereniging SVV mag zich een jaar kampioen van Schiedam noemen. Het elftal van trainer Henk Salari versloeg na ne- gentig minuten met 3-2 het veer- krachtige PPSC van eerste jaarsoe- fenmeester Ron de Bruin. De Thurle- de-club zag, na een 2-0 achterstand in de rust, kans om het SVV in de slotfa- se van de druk bezochte partij nog moeilijk te maken. PPSC ging zater dag na een dag vol voetbal op het ter- rein van HBSS toch nog met een troostprijs naar huis. De organ isatie van het vlekkeloos verlopen toernooi om de piaatselijke titel had juist de verliezend finalist uitverkoren als winnaar van de sportiviteitsprijs. De andere finale, tussen de dames van HBSS en opnieuw PPSC, kende een minder spannend verloop dan het hoofdgerecht van de dag. Na PPSC al tijdens het reguliere vrouwentoernooi verslagen te hebben. was HBSS ook nu weer duidelijk de sterkste ploeg, 4-0. De beslissende wedstrijden om heCSchiedams kampioenschap wer- den in het verloop van de dag opge- luisterd met de troostfinale in het mannentoernooi, Ursus-DRGS za 3- 0, een partijtje balsport tussen lokale persvertegenwoordigers en voetbal- bestuurders, 2-0 voor de pers, en een spectaculair muzikaal intermezzo van een Zuid-Amerikaans getinte brass- band. Schiedams kampioen SVV krijgt op woensdag 18 September be- zoek van zijn Vlaardingse evenknie Zwaluwen, om uit te vechten wie de regionale Supercup in handen krijgt. SCHIEDAM - Zeven hokken (hijskranen op het water) en negen sleepboten verplaatsen op 24 au gustus een buizenset van in totaal 561 meter lengte van de Wiltonha- ven in Schiedam naar de afzink- plaats. Tussen de Westerkade in het Maritiem kwartier en de Wil- helminakade (bij Hotel New York) komt de leidingset te liggen in een speciaal uitgebaggerde sleuf in de rivierbodem. Vanuit die positie gaan de buizen het zuidelijk deel van Rotterdam voorzien van stads verwarming. De Operatie Stadsverwarming lijkt weer zo'n typisch Rotterdams sterk staaltje te worden. Liefheb- bers herinneren zich ongetwijfeld de plaatsing van de tweede Van Brienenoordbrug en de pyloon van de Erasmusbrug. Wat betreft de schaal is deze operatie zeker een vergelijking waard. Twee buizen van elk 70 cm in doorsnede vormen een 'zinker' van in totaal 561 meter lengte. Voor stadsver warming zijn altijd twee leidingen nodig, een om het hete water aan te voeren en een om het afgekoelde water terug te transporteren. De buizen gaan 507.1 meter rivier overbruggen, inclusief een hori- zontale bocht van ruim 60 meter. o klein Een werknemer van WHton legt de laatste hand aan de immense buizenconstructie (foto: Rien Konings/NV eneco). De overige meters dienen om aan de beide kades weer naar boven te klimmen en daar de aansluiting te zoeken bij de bestaande netten. De totale zinker is op de werf van Wilton-Fijenoord geprefabriceerd en klaar gemaakt voor het trans port. Zeven bokken zullen de zin ker optillen van de kade, waarna negen sleepboten de bokken met zinker op sleeptouw zullen nemen. De omstandigheden moeten gun- stig zijn. Bij een windkracht boven 5,5 Beaufort wordt de operatie af- geblazen en uitgesteld, zo ook bij een zicht van minder dan 500 me ter. Op de afzinklocatie worden de leidingen op het water gelegd en op de exacte plaats gemanoeu- vreerd. Op een goed moment valt het tij dood en is er inkomende, noch uitgaande stroombeweging. Op dat moment wordt in een ra- zend tempo 170.000 liter gedemi- neraliseerd water in de beide bui zen gepompt, waarop die in de ta- kels van de bokken zinken naar hun exacte plaats: een vier meter diepe sleuf, gebaggerd in de Maas- bodem, op twaalf meter onder het wateroppervlak. Dit afzinken moet in een uur gebeuren, omdat daarna de stroming weer op gang komt en de plaatsing moeilijker wordt. Het water wordt geleverd door de Elektriciteitscentrale Waalhaven en aangevoerd met een waterboot. In de beide kademuren, aan weers- zijden van de Maas, zijn zogeheten coupures gemaakt van buispalen en damwanden. Deze coupures zijn trapeze vormig en geleiden de opstaande buisdelen onder het wa teroppervlak naar de walkant, waar de koppeling aan de bestaande net- ten plaatsvindt. Op de rechter Maasoever (Noord) wordt de zin ker gekoppeld aan het bestaande warmte-transportnet. Op de linker- oever wordt de zinker aangesloten op het pas deels aangelegde net van leidingen door de Kop van Zuid. De twee zinkerleidingen die de oversteek maken zijn forse appara- ten. De buizen zijn uitgevoerd in een staal in staal-systeem (SIS). Er is een mediumvoerende binnen- buis (457,2mm), een laag steenwol isolatie (70mm), een vacuum van lOmBar en een mantel- of buiten- buis (711,2mm). De kracht van de constructie speelt een belangrijk rol, vanwege de druk waarmee het water erdoorheen wordt geperst (16 bar) en de temperatuur (120 C bij 10 C buitentemperatuur). Het vacuum tussen medium- en man- telbuis wordt automatisch onder- houden door een pompsysteem en dient de controle op lekkage. Bo- vendien geeft vacuum, in dit ver- band in combinatie met steenwol, een goede isolatiewaarde. MODE JEANS VLAARDINGEN - Ze hebben het 'm weer gelapt, de mannen en vrouwen van Stichting Hof van Spektakel. Van woensdag 14 tot en met zondag 18 augustus was het Hof/Oranjepark omgetoverd in het Hof van Hartelust. Trefwoorden? De Liefde, Passie, Overgave en het Grote Gevoel. De vele bezoekers, uit Vlaardingen en daarbuiten, konden genieten van vijf dagen lang prachtig ontroerend theater, hartverscheurende muziek, boei- ende kunst en verrassende films. En bijna alles zat het Hof van Har telust mee: een goede bijna Wood- stock-achtige sfeer, fantastisch ge- slaagde voorstellingen en activitei ten, en, zeker niet onbelangrijk. lekker zomers weer. De maandag en dinsdag voor de opening van het festival kwam de regen nog met bakken uit de hemel vallen. Maar vanaf woensdag 14 augustus leek het alsof Eros, god van de Liefde, zich er persoonlijk mee had bemoeid om de Hollandse kou en regen te verdrijven. De tempe ratuur liep dan ook flink op. De be zoekers konden verkoeling zoeken bij de Hof van Hartelustvijver. In een motorbootje tuften ze op hun gemak cirkeltjes over het rimpello- ze wateroppervlak. Maar helaas, er was ook een fikse tegenvaller. Guido Belcanto, de Belgische Bard die het festival zou afsluiten, moest wegens ziekte verstek laten gaan. Toch lukte het zijn vervan- gers, De Drie Ooms, om de Spie- geltent volledig op zijn kop te zet- ten. Het Hof van Hartelust maakte zijn belofte van een vijf dagen lang durende kunstzinnige orgie meer dan waar. Het zal voor de organi- satie volgend jaar dan ook beslist niet meevallen om deze editie op zijn minst te evenaren. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 DONDERDAG 104)0 TOT M .00 u. VRIJDAG 10.00 TOT 17.30 U. ZATERDAG 10.00 TOT 17.00 3 DAGEN LANG ORGANISEERT MEUBELHALLEN UIT EIGEN FABRIEK EEN CLASSIC EN BAROK SHOW METALS H00GTEPUNT VKWM Bij aankoop van stijl salon "Muiden" 1 SCHIEDAM - De politie hield donderdagmiddag 15 augustus tussen 16.00 en 18.00 uur een snelheidscon- trole op de Nw. Matheness- erstraat. In het totaal passer- den 739 voertuigen de radar. Daarva zijn 328 bestuurders bekeurd, omdat zij de toege- stane snelheid overtraden. De top lag op 95 km/uur. Zie pagina TX 005

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1