Presentatie programma onder het motto 'Kom eens binnen' Theateraanbod valt in de smaak bij Teerstoof-publiek kP Donderdag 29 augustus om 11.00 uur is het zover. De openingsparty in Winkelcentrum Beursplein van de derde Hennes Mauritz in Rotterdam.Tot volgende week donderdag!!! MaasposT KORT MaasposT MaasposT Open Dagen dienstencentra Schiedam: 300-ste abonnementnemer in gezet MaasposT lezersactie: Tien procent korting op theaterabonnement Vrijwilligers Blauwe Brug Auto uitgebrand Amivedi KERKDIENSTEN MaasstaD weekbladen SCHIEDAM KSfj&i Lsaycii ufc/oicfftcffifa juiicuafii. SCHIEDAM - Het zomer- seizoen loopt ten einde en dat betekent voor vele oude- ren, dat ze weer aan de slag gaan met gymnastiek, yoga, taalcursussen en creativiteit. De 55-plussers die willen weten wat er komend sei zoen voor hen te beleven is, kunnen een bezoek brengen aan de Open Dagen die de Stichting Ouderenwerk bin- nenkort houdt. Nieuw zijn onder meer de zelfverdedi- ging voor vrouwen, de ge- heugentraining en de schoonheidsverzorging. .-•v Wijkcentrum Nieuwland (Stichting Welzijn Nieuwland) orga niseert op 31 augustus een Openlucht Rommelmarkt om en rond het Wijkcentrum op het Dr. Wibautplein. Deze rommel markt vindt gelijktijdig plaats met het Nieuwland Zomerfesti- val die op die datum in de wijk Nieuwland zal plaats vinden. In en rond het wijkcentrum vinden dan tegelijkertijd een aantal andere aktiviteiten plaats zoals een Kinderkermis, Drumband optreden, Openlucht Disco, Darttoernooi en een Klaverjasma- rathon. De toegang voor de bezoekers is gratis. Voor de rommelmarkt zijn nog enkele marktkramen te huur. Voor meer inlichtingen kan tot 24 augustusu gebeld worden met 010 - 4346619 (na 19.00 uur). Beurs Koffie-inloop Flippo EHBO-cursus Blauwe Brug SCHIEDAM - De Schiedam- se Theaterkassa heeft deze zomer een record-aantal abonnementen verkocht voor de voorstellingen in theater De Teerstoof. De abonne menten konden tot 1 juli wor den aangevraagd en op die datum bleef de teller stilstaan op 300 aanvragers. De 300- ste abonnement-nemer mevrouw Zeegers uit Rotter dam werd afgelopen zaterdag 17 augustus door artistiek- leider van de Stichting Schiedamse Theaters, Debo rah Lens in het zonnetje ge zet. Bij deze feestelijke gele- genheid werd tevens de win- naar van de theaterprijsvraag uit de in mei verschenen pro- grammakrant bekend ge- maakt. De familie Heijdra uit Schiedam bleek de gelukkige en zij konden daarom het door hen aangevraagde abon- nement gratis mee naar huis nemen. Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkop stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 21 augustus 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 Hervormde gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honnela- ge Gretelaan. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. N.J.M. Hoogendijk. Aanvang: 17.00 uur, ds. L. Groenenberg. Huize Thomas, Grieksestraat. Aanvang: 10.00 uur, hr. A. van San ten. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, mw. S.C.B. Hermanus. Gereformeerde Kerk Schiedam De Ark, Hargplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. R.A. Bosch. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds W.R. van Wieren. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, mw. S.C.B. Hermanus. Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 09.30 uur, geen dienst (zie Ark/ Martinus). St. Martinuskerk, W. Andriessen- laan. Aanvang: 09.30 uur, ds. A.J. Lamping. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek. Aanvang: 10.30 uur, pastor. G.J. Warmerdam. Gereformeerde Bond Gilde College, Nieuwe Damlaan. Aanvang: 10.00 uur, ds. A. Muil- wijk. Grote Kerk, Lange Kerk straat. Aanvang: 17.00 uur, ds. L. Groenenberg. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Zondag 09.30 uur: ds. C.A.A. Struik, 16.30 uur: ds- .H.J. Bruins. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 09.30 uur Zondagsviering met koorzang/samenzang. Vrijdag 09.15 uur weekviering in dagka- pel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Zondag 10.15 uur: gezon- gen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en 0.L.V. Rozekrans Singel 106. Zaterdag 18.30 uur: eucharistieviering. Zondag 09.15 uur: hoogmis (m.m.v. herenkoor 1.H.D), 11.00 uur: eucharistievie ring. Celebrant en predikant: pas- toor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zaterdag 17.15 uur eucharistieviering (parochievie- ring). Zondag 09.15 uur eucharis tieviering (huisviering). V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur. Vic. J.H Lubbers. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, Kapt en mevr. Ch. Zurhaar. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug organiseert wek!e- lijks verschillende aktiviteiten voor kinderen. Voor het nieuwe seizoen is het Wijkcentrum op zoek naar vrijwilligers voor het sa- men met andere vrijwilligers bege- leiden van kinderen, het maken van een nieuwsbrief welke op scholen verspreid zal worden en het ontwikkelen van een aktivitei- tenprogramma. Iedereen die het leuk vindt om met kinderen te wer- ken kan voor meer informatie kon- takt opnemen het Wijkcentrum de Blauwe Brug afdeling Sociaal- Cultureelwerk, tel. 010-4701049. KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 VERTEGENWOORDIGERS: R. Versnel R. de Hoog Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004283 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur: Harry Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Veel vrouwen, en dan vooral de wat oudere vrouwen vanaf vijfen- vijftig jaar, durven 's avonds geen stap meer buiten de deur te zetten. Ze zijn doodsbang be- roofd te worden. Toch hoeft de angst voor tasjesroof en mishan- deling geen reden te zijn om iede- re avond binnen te blijven zitten en bezoekjes en verenigingsleven tot overdag te beperken, vindt de Seniorenschool, die in samenwer- king met de vrouwenorganisatie SVO de cursus Weerbaarheid voor 55+ Vrouwen heeft geor- ganseerd. Hierin leren de vrou wen hoe ze zo'n zelfverzekerde houding kunnen aannemen, dat criminelen niet snel op het idee zullen komen om hen lastig te vallen. Dat kan door bijvoorbeeld de tas niet opvallend stijf onder de armen te klemmen, maar hem gewoon ontspannen in de hand of over de schouder te dragen. En door geen waardevolle spullen mee te nemen, zodat de eigenaar simpelweg de handtas aan de overvaller kan weggeven omdat er toch niets van waarde inzit en een vechtpartij onnodig wordt. De kosten voor deze cursus, die op 13 September van start gaat in Dienstencentrum de 4 Molens, bedragen fl.65,-. Wie een voor- proefje wil zien, kan een bezoek brengen aan de Open Dagen van de dienstencentra die de Stichting Ouderenwerk Schiedam voor 27, 28 en 29 augustus op de agenda heeft staan. Onder het motto 'Kom eens binnen' presenteren allerlei groepen hun activiteiten r Ouderen gezellig bijeen in een van de dienstencentra voor vijfenvijftig plussers. Een andere noviteit is de geheu- gentraining, die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de werking van het geheugen. „Als ouderen wat vergeten, zijn ze vaak bang dat ze dement wor den. Maar", zegt Rene van Hulst, een van de coordinatoren dien stencentra van de Stichting Oude renwerk, ,,bij 98 procent van de mensen is dat niet het geval. Die zijn gewoon een beetje vergeet- achtig en kunnen daar met een aantal foefjes heel goed mee le- ven." Als voorbeeld noemt zijn collega Anka Muller het maken van een boodschappenlijstje, een vaste plek voor de sleutels en het bijhouden van een agenda. Nieuw is ook de cursus schoon heidsverzorging. Hier bespreeekt een schoonheidsspecialist allerlei facetten van de gezichts- en haar- verzorging. Speciale aandacht krijgen de typische 'seniorenk- waaltjes' als bijvoorbeeld het ver- wijderen van de ongewenste haartjes op de kin van vrouwen. Met het oog op de verbrande mo- len de Walvisch heeft een aantal senioren in de 4 Molens besloten om tijdens de Open Dag door middel van een boekenverkoop geld in te zamelen voor de her- bouw. Voor hetzelfde doel zal de kunstenaar Wim Pontier zijn zeefdrukken verkopen. De grote afwezige bij de Open Dagen is wijkpost Oost. Die gaat namelijk in november of decem- ber verhuizen naar het nieuwe Steunpunt Centrum-Oost Marco- niweg, waar de presentatie in ja- nuari zal plaatsvinden. De activiteiten zijn opgezet voor alle ouderen in Schiedam. Dank- zij de vele vrijwilligers is het mo- gelijk om de prijzen zo laag mo- gelijk te houden en kunnne kun nen ook de mensen deelnemen die slechts de AOW als enige bron van inkomsten hebben. Maar ook als een vakkracht wordt ingehuurd zijn de kosten laag ge- houden. De contributie voor gymnastiek kost bijvoorbeeld maar zes gulden per maand. Van Hulst: „Wij hebben gymsnatiek hoog in het vaandel staan. Bewe- gen is namelijk essentieel voor de gezondheid van de ouderen." Voor sportactiviteiten kunnen de senioren dit seizoen voor het eer- ste ook terecht bij Sportschool Arcade, die een speciaal senio- renfitnessprogramma heeft sa- mengesteld. Onder deskundige begeleiding kunnen de senioren hun spieren met behulp van aller lei apparatuur in vorm houden. Open Dagen: Dienstencentrum de 4 Molens, Nieuwe Damlaan 766, op dins dag 27 augustus van 13.30 tot 16.00 uur. Wijkpost Zuid, Oude Maas straat 22, op woensdag 28 au gustus van 10.00 tot 11.30 uur. Dienstencentrum de Woud- hoek, Heijermansplein 35, op donderdag 29 augustus van 13.30 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - Op vrijdag 30 au gustus organiseert Buurthuis Nieuwland weer een Kleding-en speelgoedbeurs. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur. De niet-ver- kochte spullen kunnen op dezelfde dag tussen 12.00 en 13.00 uur weer opgehaald worden. Twintig procent van de opbrengst komt ten goede aan het Foster Parentsplan. Voor meer informatie kan gebeld worden naar het buurthuis, tel. 4738671. De kleding-en speel goedbeurs wordt gehouden in het buurthuis aan het Dr. Willem Dreesplein 2. SCHIEDAM - Bij de SVO aan het Broersveld gaat de koffie-inloop op vrijdagochtend tijdens de zo- mermaanden door. Helaas is er ge- durende de vakantieperiode geen kinderopvang. Wei mogen ze wor den meegenomen. De inloop op de woensdagochtend is gedurende de maanden juli en augustus gesloten. het komende seizoen worden er vele activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Naast een aantal bekende activiteiten, waaronder aquarelleren, badminton en de kin- derkookklub, worden er ook een aantal nieuwe aktiviteiten zoals fo- tografie, kinderinstuif, Capoeira en dansexpressie voor de jeugd geor ganiseerd. Belangstellenden kun nen in de Blauwe Brug het nieuwe programmaboekje afhalen. Op woensdag 4 en donderdag 5 Sep tember is de receptie ook geopend van 19.00 tot 21.00 uur voor in- schrijvingen en betalingen. SCHIEDAM - Een EHBO-cursus gaat begin oktober weer van start in gebouw De Ark aan het Harg plein. Deze wordt gegeven door een arts-docent en een kaderin- structeur. Lestijd is donderdag van 19.45 tot 21.45 uur en het cursus- geld bedraagt fl. 175,-. Info en aan- melden kan bij dhr. de Veth, tel. 4706303. SCHIEDAM - Buurthuis Nieuw land organiseert zondag 25 augus tus van 13.30 ot 15.00 uur een Flippo-ruilbeurs in de ontmoe- tingsruimte en de grote zaal van het gebouw aan het Dr. Willem Dreesplein 2. De entree is gratis. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug start in September het nieuwe seizoen. Ook gedurende SCHIEDAM - In de Adminiraal de Ruyterstraat brandde zondagavond 18 augustus omstreeks kwart over tien een personenauto volledig uit. Omdat op de wagen geen kente- kenplaten zaten is het onduidelijk wie de eigenaar van het voertuig is. Ook de oorzaak van de brand is nog onbekend. Het wrak zal wor den weggesleept. SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermiste dieren en brengt vinder en verliezer met elkaar in con tact. Voor meer informatie: Amivedi Schiedam, tel. 471 18 57. Vermist 6-8 Lapjespoes roodgrijswit poes gestereliseerd 3 jr 6-8 +/- 4jr klein vrouwtje wit- te bef klein beetje wit aan voorpoten. Gevonden 8-8 Dikke kat met witte borst witte voorpoot lv voet wit grijs wit tijgertje met zw ge- slacht? 12-8 rode kater met witte bef, buik voeten aanhankelijk donkerrood 14-8 Cyp grijs wit onder borst poten wit, neus grijs vlekje, volwassen poes, gevonden op Burg, v Haarenlaan. Is overle- den De Schiedamse Theaterkassa is erg verheugd met de stijging van het aantal verkochte abonnementen. „Eigenlijk zijn we nog contenter met het aantal kaarten dat met deze abonnementen is besteld", vertelt Deborah Lens. ,,Het aantal voor stellingen dat in een abonnement kon worden opgenomen was vrij. Dus mensen konden in principe al bij een gereserveerde voorstelling een abonnement nemen. Doordat veel bestellers echter een groter aantal voorstellingen in hun abon nementen opnamen, is vooral ook het aantal verkochte kaarten fors gestegen. Lens geeft als oorzaak voor deze stijging het aantrekkelijke aanbod dat zij voor het seizoen 1996/1997 bij elkaar heeft weten te sprokke- len. „We zijn erin geslaagd een fors aantal grote namen naar Schiedam te halen. Dat lukt omdat veel bekende artiesten traditioneel kiezen voor de sfeervolle Teer stoof om hun nieuwe programma uit te proberen", aldus Lens die aangeeft dat door de ervaring die zij de afgelopen drie jaar heeft op- 4 r* I fI Deborah Lens (rechts) en Desiree Jacobs (links) van theater de Teerstoof flankeren de winnaaars van het abonnement. gedaan met het boeken van thea- termakers het haar steeds makke- lijker afgaat om een aanspfekende lijst met voorstellingen te presente ren. In het rijtje grote namen waren dit keer vooral Hans Liberg, Jules Deelder, Theo Maassen en Angela Groothuizen erg in trek bij het Teerstoof-publiek. Naast het portie 'bekend' komen veel vaste bezoe kers van het knusse theatertje te vens af op de veelbelovende caba ret-acts voor de toekomst. Bij dit groepje pioniers die in enkele ge- vallen van ver buiten Schiedam af- komen op het aanbod van De Teer stoof, waren onder meer Niet uit het Raam, Mrs. Einstein en de Bloeiende Maagden zeer geliefd. Even zo belangrijk als het aanbod is de ambiance van het theater zelf. Lens opnieuw: „In De Teerstoof zit het publiek er met zijn neus bo- venop en heerst, mede door de le- vende muziek, een cafe-achtige sfeer in de foyer. Die sfeer trekt de mensen steeds opnieuw weer aan." Daarnaast lukt het De Teer stoof om, in vergelijking tot andere theaters, zelfs bij de categorie gro te namen de toegangsprijzen laag te houden. De Stichting Schiedamse Theaters heeft deze keer veel extra moeite gedaan om het theater-aanbod on der de aandacht te brengen. „De mooie programmakrant was daar een aspect van maar ook de thea terprijsvraag en de grote gele pos ters die her en der in de stad ge- plaatst zijn, hebben daar een steen- tje aan bijgedragen", vertelt PR- medewerkster Desiree Jacobs. „Een volgende actie om ons thea teraanbod voor het voetlicht te- brengen is een speciale MaasposT- lezersactie. Lezers van de Maas posT kunnen met tien procent kor- ting een speciaal door ons samen- gesteld abonnement aanschaffen." Marcel Verreck verzorgt een van de voorstellingen die met het lezersabonnement bezocht kunnen worden. (Foto: Klaas Fopma). SCHIEDAM - Lezers van de MaasposT kunnen bij de Schiedamse Theaterkassa met tien procent korting een speciaal samengesteld abonnement aanschaffen. De kaarten zijn geldig voor een viertal voorstellingen in theater De Teerstoof voor de periode van oktober 1995 tot maart 1997. „Wij denken met Kiki Heessels, Marcel Verreck, Hans Visser en het Postbank Kleinkunstfestival vier voorstellingen te hebben geko- zen die zeer de moeite waard zijn'vertelt PR-medewerker Desiree Jacobs. Het MaasposT-lezersabonnement kost fl.70,20. Kiki Heessels doet op zaterdag 5 oktober onder de titel 'Liefdeslef een cabaret met brutale verhalen, scheurende songs en asociaie acts. Marcel Verreck brengt op zijn beurt een cabaretesk bezoek aan De Teerstoof op zaterdag 30 november. Zijn programma met conferen ces en liedjes heet 'De Vrijheid'. Hans Visser and friends komen twee avonden naar Schiedam. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augus tus spelen zij de, op 'black music' geinspireerde, theatershow 'One night hot music'. Ten slotte geeft het MaasposT-lezersabonnement recht op een be zoek aan de marathon-voorstelling met tal van getalenteerde deel nemers aan het Postbank Kleinkunstfestival die voor zaterdag 1 maart in de programmakrant staat afgedrukt. De Schiedamse Theaterkassa aan de Brede Marktsteeg 3, (010) 4269563, is vanaf heden weer geopend op dinsdag tot en met vrij dag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur voor de verkoop van het lezersabonnement, losse kaarten en het geven van informatie over de voorstellingen. m a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 3