Schoenmakers verlaat CDA en start eigen partij Reuze zonnebloemen in Schiedamse tuin Bewoners Van Markenstraat eisen bespreking sloop in gemeenteraad t MaasposT Levis o Vrouwen, dieren en water bij Interbook Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. relelebt DIGITALE SATELLIET ONTVANGER A/a langdurige vete Kunstestafette Paralympics Nieuwland IZZZIZZZI Schiedam Politie Muziek Open dag Ludieke akties gaan door NPwufMu*®?" hiderlanp RENAULT *5#! 501 .BETER IN BEELD... IN GELUID! Gewond na aanrijding Burgemeester heeft rode draad nog niet kunnen ontdekken Succesvolle sporters 'benoemd'tot ambassadeurs van Schiedam Groot feest voor nieuwe stichting ter verbroedering van de wijk EDITIE-OPLAGE 37.745 SCHIEDAM - De bom in het CDA is gebarsten. De vete tus sen raadslid Theo Schoemakers en fractievoorzitter B. Kaptein (aangewakkerd door het slooponderzoek door onder meer Schoenmakers) is verleden week geescaleerd in het vertrek van Schoenmakers bij de christen-democraten. De nieuwbak- ken oud-CDA'er heeft meteen besloten een nieuwe fractie op te richten. PRIJS VAN Zie ook ome odvertonties elders in dexe kront. i De Heksenkethel i De klant centraal, de auto optimaal V A S T E PRIJS!! A Meeneemprijs FOTO VIDEO AUDIO TELECOM OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996, 3ejaargang nr. 36 SCHIEDAM - Het telefoon- nummer van de Politie Schiedam is gewijzigd. In- woners van Schiedam die ten Noorden van station Nieuwland wonen (Basiseenheid Noord) kun nen voor zaken waarbij zij de politie nodig hebben bel- len naar 2744422. Schiedammers ten zuiden van de spoorlijn bellen voor- taan 2740215 (Basiseenheid Zuid). Het oude nummer, 4494499, komt hiermee te vervallen. Voor noodgeval- len, die zaken waarbij elke seconde telt, blijft natuurlijk het nummer 0611 bestaan. Het wijzigen van de num- mers is noodzakelijk gewor- den omdat de politie Schiedam sinds kort is aan- gesloten op een regionaal netwerk. SCHIEDAM - Ook dit jaar biedt Muziekcentrum 'Op Maat' een aantal mogelijk- heden voor de allerkleinsten om iets met muziek te doen. Eind September gaan b|j- voorbeeld de drie cursussen 'Muziek op schoot', 'Klap eens in je handjes' en 'Kleu- terdans' van start. Baby's houden van muziek. Ze zijn dol op slaapliedjes of aan- kleedliedjes die gezongen worden door een van de ou- ders. In acht lessen zijn pro- blemen als 'zingen kan ik niet' helemaal verholpen. Muziek op schoot begint op dinsdag 24 September in de Lange Nieuwstraat 183. Peutcrs kunnen zelf op lied- jes leren bewegen, klappen en dansen tijdens de cursus Klap eens in je handjes. De peuters worden verdeeld naar leeftijd in twee groe- pen. Ook deze cursus wordt gegeven op de dinsdagoch- tend in de Lange Nieuw straat 183 en begint eind September. Bij kleuterdans ontwikkelen kinderen vanaf 4 jaar op speelse wijze hun gevoel voor muziek en bewe- ging en bovendien hun mo- toriek en dans- en expressie- gevoel. Aanvang van de cur sus is woensdag 25 Septem ber. De lessen worden gege ven in de Meidoornstraat 30 in Vlaardingen van 13.30 tot 14.15 uur. Wie zich wil op- geven voor een van deze cursussen kan een inschrijf- formulier invullen. Deze zijn te verkrijgen bij de depen- dances van OpMaat. Infor- matie tussen 14.00 en 17.00 uur op tel.nr. 010-4269680. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker opent zondag 8 September op feestelijke wij ze het nieuwe seizoen. Er is open huis van 13.00 tot 17.00 uur. Op het Erker- plein staat een podium opge- steld, waar het tamboer- en trompetterkorps Gusto om 13.00 uur de opening ver- zorgt. Daarna zullen er di verse optredens plaatsvin- den op het gebied van dans, muziek en sport. Voor de kinderen van de basisscho- len is er buiten een spelcir- cuit uitgezet met maar liefst vijftien onderdelen en voor de jongeren en volwassenen zijn er enkele sportactivitei- ten. Binnen in de diverse lo- kalen van het gebouw wordt er door docenten informatie verstrekt over de cursussen en de activiteiten van het nieuwe seizoen. De wijkbe- woners hebben de afgelopen week het programmaboekje al thuis ontvangen. Voor be- zoekers, die niet uit de West- wijk komen, ligt er zondag een gratis exemplaat klaar. Er is zowel in de ontmoe- tingsruimte als boven aan de balie gelegenheid om in te schrijven voor de activitei ten. Wijkcentrum De Erker bevindt zich aan de Jan van Avennesstraat 32. Voor meer informatie kan men De Erker bellen, tel. 010- 4267767. De kersverse partij van Schoenma kers heet Platform Schiedam en het is de bedoeling dat deze fractie in 1998 aan de raadsverkiezingen zal deelnemen. Hij krijgt verster- king in de persoon van John Cra- ma, oud-voorzitter ad interim van het CDA-Schiedam. Crama zal op twee fronten actief zijn. Zowel bij de oprichting als de uitbouw van Platform Schiedam neemt hij een belangrijke plaats in en bij de raadsverkiezingen zal Crama in principe de tweede plaats op de kandidatenlijst bezetten. Voormalig CDA-er Schoenmakers vond dat hij werd tegengewerkt door Kaptein, met wie het niet meer botert sinds het zogenaamde whiskey-incident. ,,De fractie voorzitter frusteerde het onderzoek naar de sloopaffaire, dat ik deed samen met PvdA-raadsleden Siljee en Reuderink. Daaruit bleek mijn inziens dat de gemeente de afgelo pen 21 jaar niet altijd de juiste pro cedure had gevolgd om de goed- koopste.aannemer te krijgen voor verschillende grote sloopprojecten in Schiedam." Op zijn beurt nam Kaptein de op- merkingen hierover van Schoen makers weer zeer kwalijk. Volgens hem was het nooit de bedoeling zijn partijgenoten dwars te zitten, maar om wat voor de samenleving te betekenen. Schoenmakers betreurt dat door de publiciteit rond de sloopaffaire in de regionale pers bepaalde ambte- naren in verlegenheid zijn ge- bracht. Een afspraak met de frac tie-voorzitter van het CDA om hun geschillen uit te praten mislukte, waarna hij zich gedwongen zag om dinsdagochtend 27 augustus een brief te schrijven aan de burge meester, waarin hij afscheid neemt van het CDA. Schoenmakers is vastbesloten niet bij de pakken neer te zitten. ,,Ik zie wat ik kan doen in de gemeente- raad. En dat betekent niet dat ik veranderd ben van politiek inzicht, maar dat houdt wel in dat we meer initiatief willen tonen en het poli tiek programma beter voor het voetlicht willen brengen. HI* SCHIEDAM - De bamboestokken die de imposante lange Stengels rnoeten ondersteunen zijn al drie keer vervangen. Maar wat wil je ook met zonnebloemen die de vier meter al ruim zijn gepasseerd. Voor Yvonne Evers, die de uitzon- derlijk lange flora in haar tuin in Schiedam-West heeft staan, zat er niets anders op dan de noodzakelij- ke ondersteuning keer op keer maar wder te vernieuwen. Want je raakt er toch een beetje van onder de indruk. Bovendien moest Evers toegeven ook best een beetje aan de gele Stengels gehecht te zijn ge- raakt. Want zulke lange zonne bloemen kom je niet elke dag te- gen. En zeker niet in je eigen tuin. Het was overigens niet de eerste keer dat er in de zomer zonne- bloempitten de grond ingingen bij huize Evers. Verschillende jaren had de familie al redelijk succes geboekt met bloemen van rond de twee meter. Dat was ook de lengte die voorspeld werd op het zakje waarin de pitten zaten. En dat vond men nu precies een mooie lengte. Maar of het nu aan de groene vin- gers van mevrouw Evers lag, aan de koele zomer of aan de vruchtba- re grond, feit was dat het zaakje maar bleef groeien en groeien. Maar nu lijken de Stengels dan toch echt uitgegroeid. Temeer daar het weer het afgelopen weekeinde ook niet echt 'stengel-vriendelijk' was. Wind en regen gingen het ge- vecht met bamboestok en zwaarte- kracht aan, maar kregen de bloe men er (vooralsnog) niet onder. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - De bewoners van de met sloop bedreigde woningen in de J.C. van Markenstraat lijken nog niets van hun strijdvaardig- heid te hebben verloren. Tijdens de openbare raadsvergadering van maandag 2 September waren zo'n veertig bewoners aanwezig om massaal het ongenoegen kenbaar te maken over de sloop van hun goede en betaalbare huurwonin- gen. Daar zij, en de Socialistische Partij (SP) met hen, er van over- tuigd zijn dat de flats dreigen te verdwijnen doordat enkele raads- leden tijdens de besloten vergade- ring van 12 juni 'een dutje' zouden hebben gedaan, werd de voltallige raad een slaapmutsje aangeboden. Het vermeende dutje is de bewo ners duur komen te staan. Zoals het er nu naar uitziet zullen zij op korte termijn hun woningen rnoeten ver- laten en op zoek rnoeten gaan naar andere woonruimte. Zolang erech- ter nog niet gestemd is over de sloop in de (openbare) gemeente- klein raadsvergadering, blijft men door- vechten. Ook nu weer waren er mim veertig bewoners naar de raad gekomen. Wat minder dan de 93 die aan een voorgaande aktie had- den deelgenomen, maar nog altijd goed voor een stevig gevulde pu- bliekstribune. Spandoeken met de leus 'Stop de slopers' toonden het stil protest van de teleurgestelde bewoners. Want uit de hand liep de aangekondigde 'ludieke aktie' in het geheel niet. De drie insprekers die de raad op het hekele onderwerp aanspraken, lieten in verschillende bewoordin- gen elk eenzelfde geluid horen: 'sloop in de Van Markenstraat is onnodig en oneerlijk'. Een van de bewoonsters stelde zelfs dat zij zich niet aan de indruk kon ont- trekken dat de gemeente de minder draagkrachtigen de stad uit wil werken. ..Sociale woningbouw moet wijken voor de Vrije Sector. En dat terwijl die woningen niet in overeenstemming zijn met de draagkracht van de bewoners in Nieuwland. Het percentage dat men ons aan huur wil laten uitge- Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam ven, gaat elke werkelijkheidszin te boven." Over de officiele boos- doener, de metro, werd opmerke- lijk weinig gesproken of geklaagd. Hiermee gaf men impliciet aan niet te geloven in het door de gemeente voorgeschotelde scenario waarin de flats rnoeten wijken voor de aan te leggen metro door Schiedam. ..Goede betaalbare woningen rnoe ten wijken voor villa's in het groen", was de mening die vechter van het eerste uur, L. Boekee, was toegedaan. ..Via besloten achterka- merpolitiek zijn, onder het mom van de metro, besluiten genomen over onderwerpen die een geheel andere strekking hebben. Namelijk een hoogwaardig stedebouwkun- dig plan." Dat het sloopplan al bijna bij voor- baat gedoemd leek om voor veel verwarring en verzet te zorgen werd haarfijn aangetoond door E. Kuitert van de SP. ..Velen weten niet eens meer wat er tijdens die besloten vergadering van 12 juni nu eigenlijk gebeurd is. Sommigen dachten gestemd te hebben over een metro, maar het bleek wat an ders te zijn. Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat de sloop in de Van Markenstraat op de agenda komt voor de eerstvolgen- Bourgondijch Them* Rest*ur*nt Z. Y zie onze advert entie in de Brugbijlage de gemeenteraadsvergadering. Dan kan er ook een officieel raads- besluit volgen over deze straat." Wanneer de raad aan het verzoek van Kuitert en de bewoners vol- doet, zal de sloop op de agenda staan voor de vergadering van 23 September. DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 A Het is elke dag feest bij McDonald's Haal nu snel het gratis boekje en laat je verrassen. Het is verkrijgbaar v.a 7 September 1996 zolang de voorraad strekt. Bij alle McDonald's1" restaurants in Rotterdam, Alblasserdam. Barendrecht, Capelle a/d Ussel, Hendrik Ido Ambacht, Hoogvliet, Spijkenisse en Vlaardingen. SCHIEDAM - Art Gallery Inter book International organiseert tot en met 22 September een ver- kooptentoonstelling van werk van beeldhouwer Ineke Roelfze- ma en schilder Nell Heins. Roelfzema kreeg haar opleiding plastische vormgeving aan de Akademie voor Beeldende Kun- sten in Rotterdam en maakt voor- namelijk kleine beelden uit brons en steen. Hoewel zij zeer vaardig is in het werken met brons, geeft zij de voorkeur aan het hakken in steen. Als basismateriaal ge- bruikt zij hierbij steensoorten als serpentijn, albast en hardsteen. Het werk van Roelfzema is te omschrijven als figuratief met voornamelijk vrouw- en dierfigu- ren. In de bij Interbook tentoon- gestelde werken speelt het thema 'water' een belangrijke rol. De wereld van haar vrouwfiguren is er een van een zekere gewichts- loosheid. Beelden van zwemsters symboliseren bijvoorbeeld ont- snapping en vrijwording. Heins volgde haar opleiding aan de Vrije Akademie voor Beel dende Kunsten in Den Haag en schildert abstract-figuratief. Veel van haar doeken zijn gebaseerd op gegevens als water, lucht en dieren. Figuratieve elementen worden als kern in haar schilde- rijen opgenomen in een abstract landschap. Interbook is te vinden aan de Lange Haven 97 en is open van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoek buiten de expositie-uren is mogelijk op afspraak: 4266034. De toegang is gratis. ZIE OOK ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FANTASTISCHE 51 CM KLEURENTELEVISIE 51 cm kleurentelevisie met black beeldbuis TELETEKST 40 voorkeurzenders Elektronische zenderafstemming On screen display Audio/Video aansluiting. Normaal 599,- 399 Afbeelding wijkt al. INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oostertiof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d Ussel- Centrumpassage 103 SCHIEDAM - Een 16-jarige Schiedamse vrouw is dinsdagmor- gen 3 September rond negen uur gewond geraakt, nadat zij op de Brouwweg met haar bromfiets te- gen een personenauto is gereden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het Sint Franciscuszie- kenhuis vervoerd. De oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht. UIT VOORRAAD LEVERBAAR ZiepaginaTX003 -T V*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1