HEMA-plein moet kijkdoos worden vindt Groen Links Feest in Kinderkabouterland It t' De Winkel Levis 95 Veel animo voor Schiedams oorlogsboek m ic f tv OVER p| ff| 11 ^JVlONUMEhTlE Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Gezondheidsweek in de OHRA Winkel Groenzicht en Meerzicht namen van te bouwen aanleunwoningen Spaland NOG 1 WEEK CORRECT LUCKYSALE Jt1 i V Monumentendag Stunten Oorsmeer X X Schiedam Speeltuin Western Sprookjesbal Burgers betrekken bij inrichting RENAULT Eaagstei KijsvanI nederland 501 NIEUWE fen kijkje achter de normaal gesloten deuren van oude panden Schiedammers in spectaculaire scenes van Amerikaanse speelfilm Mooie liedjes in intieme sfeer moeten de oren smeren in Podium 0 EDITIE-OPLAGE 37.745 SCHIEDAM - Het Hema-plein moet een supergrote kijkdoos worden, compleet met computers, maquettes en knutselinstru- menten. Dat is het idee van Groen Links om de discussie rond de invulling van het Hema-plein nieuw leven in te blazen. Dat schrijft Groen Links in een brief die zij verleden week naar het college van Burgemeester en wethouders stuurde. Origineel plan Ideeenbox De klant centraal, de auto optimaal 13 t/m 21 September 1996 Gratis Fit Gezondtest Informatie over ziekenfonds, ziekenhuis, kraam- en thuiszorg Demonstratie alarmtelefoon op 13 September Leuke attentie voor iedere bezoeker VASTE PRIJS 11 FOT# VIDE# AUDH Zie ook ooze advortontios elders in doze krant. "M iafii "N ttet were attdetA-l 1 SCHIEDAM - De openings- tijden van speeltuinvereni- ging 'in't park' Nieuwland zijn si rids 1 September ge- wijzigd. Voortaan is de speeltuin open op maandag, dinsdag, donderdag en vrij- dag van 13.30 tot 18.00 uur. Op woensdag kan er worden gespeeldvan 12.00 tot 18.00 uur, terwijl er op die dag tnssen 14.00 erf 16.00 uur verschillende extra aktivitei- ten worden georganiseerd. Op zaterdag is de speeltuin van 11.00 tot en met 18.00 uur open. Buiten deze vaste openingstijden kan de speel tuin ook gebruikt worden door scholen, peuterspeelza- len en kinderdagverblijven. Hierover kan contact wor den opgenomen met mevrouw Van Opijnen, be- heerder van de speeltuin of met de heer Van Otterdijk, medewerker van Wonen en Leven Nieuwland, tel. 4262275. In de toekomst zal het tevens mogelijk zijn kin- derfeestjes in de speeltuin te organiseren. SCHIEDAM - De Nieuwe Passage bestaat een jaar en dat wordt van 12 tot en met 14 September nog eens extra feestelijk gevierd tijdens de Cowboy- en Westerndagen. Gedurende deze dagen is het winkelcentrum omgetoverd tot een heuse Amerikaanse Westernstaden vormt het het toneel van cactussen, galg en schandpaal. Donder dag 12 September kan men van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur Sheriff Windchester tegen- komen die zal proberen de orde te handhaven. Vrijdag 13 September kan tussen 16.00 en 21.00 uur de vin- gervlugheid worden be- sproefd in de Schietsaloon. Maar weliicht gaat het som- migen beter af bij het bier- glasschuiven. De Kop van Jut, het rodeostier-rijden en heel veel Country- en Wes- ternmuziek staan centraal op zaterdag 14 September. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug organiseert ter gelegenheid van de kin* derboekenweek op woens dag 2 oktober een sprook jesbal voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Vanaf 11 September worden daarvoor op alle biblio- theekafdelingen, uitgezon- derd de Hoofdbibliotheek, toegangskaarten verkocht voor 6en gulden. Het feest begint am 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Een toegangskaart geeft recht op het bijwonen van de toneelvoorstelling en een workshop. De toneelvoor stelling wordt verzorgd door Theater Potdoosie met de sprookjesvertelling 'Er was eens Gelijktijdig zijn de volgende workshops: schrijfster Diana Lebacs (vertellen en toneel) Barbara Fleischmann (dansen) Grime-art (vertellen en grimeren) Elly v.d. Water (heksen knutselen) Kijkdozen maken n.a.v. het sprookje 'Vrouw Holle'. Wijkcentrum De Blauwe Brug is te vinden aan het Bachplein 590 in Schiedam. Kaarten kunnen tijdens openingstijden worden ge- kocht bij: Jeugdbibliotheek Korte Haven 129, Filiaal Nieuwland, Dr.Wibautplein 163, Filiaal Oost, Lorents- laan 6, Filiaal Zuid, Lelies- traat 10 en Filiaal Noord, Bachplein 589. De kaartverkoop' loopt tot en met dinsdag 1 oktober. Het feest wordt georgani seerd door de Openbare Bi- bliotheek, de boekhandels Van Leeuwen en Mercurius en wijkcentrum De Blauwe Brug. Volgens Groen Links heeft lang niet iedereen de kans gehad om te vertellen wat er zijn of haar inziens met het plein moet gebeuren. Daarom moeten de zogenaamde stadsgesprekken een creatief ver- volg krijgen om nieuwe groepen Schiedammers de gelegenheid te geven om op een originele en waardevolle manier een bijdrage te leveren. De politieke partij heeft niet de in- druk dat alle leuke en mogelijk bruikbare ideen bekend zijn ge- worden door de stadgesprekken. ,,Het Hema-plein is zo ongeveer het laaste grote project in de bin- nenstad waar nog iets bijzonders van gemaakt kan worden. Zeker met het oog op de toekomst is het van belang om zeer zorgvuldig alle mogelijkheden te bestuderen, voordat er besluiten worden geno- men", menen Jolie Hakkert en Ju dith Boertjens namens de werk- groep Hemaplein van Groen Links. Daarom dringen de groenen er in de Schiedamse politiek op aan om meer mensen hun stem te laten ho- ren als het om de invulling van het centrum gaat. Bovendien moet dat op een andere manier gebeuren dan in het openbaar zoals de stads gesprekken in het stedelijk mu seum de afgelopen maanden. Veel mensen kunnen worden afge- schrikt door het openbare karakter om te spreken in een voile zaal of zijn gewoonweg vergader-moe ge- worden, zo meent Groen Links. De partij heeft daarom een even ge- waagd als origineel plan opgesteld om de Schiedamse burgers meer bij het plein te betrekken. Van het plein moet een actief Doe- Werk-Veranderplein gemaakt worden door er tijdelijk een grote spannnend uitziende ldjkdoos van te maken, die mensen uitnodigt om naar binnen te komen. Dit zou kunnen in een grote tent. Daarin moeten alle plannen, tekeningen, maquettes en reeds ingediende plannen bij elkaar gebracht wor den. De volgende stap moet zijn om daar dan eenvoudige knutselmoge- lijkheden en materialen bij te leg- gen zoals blokken, stenen, dozen etc. Zo kunnen kinderen, jongeren en zelfs volwassenen zich uitleven en direct gestalte geven aan hun in- spiratie. Alsof dat nog niet alles is, zouden er het liefst ook nog een paar computers geplaatst moeten worden, waarmee mensen kunnen tekenen, bouwen en projecties ma ken. En dan kcrmt de slimste stap in het Groen Links programma: De acti- viteiten in deze kijkdoos en al dat geteken, gepieker, geknutsel en geklungel van de Schiedamse creatieve burger moet worden vastgelegd op video. Dat dient veel beter als geheugensteuntje dan dik- ke nota's of rapporten, meent Groen Links. Als klap op de vuurpijl moeten or- ganisaties en stichtingen hun steentje bijdragen aan de ideeen box op het plein. De partij denkt dan aan stichtingen als Het Schat, Kunstwerkt en Schiedamse cultu- rele Verenigingen. Ook jongeren moeten bij het denkwerk betrok- ken worden. En als de gemeente al die bedrijvigheid ook nog zouden kunnen combineren met manifes- taties zoals de Brandersfeesten, dan zou het al haast niet meer mis kunnen gaan. Op dat soort feesten zijn namelijk veel mensen op straat. Groen Links besluit haar brief aan het college dat 'dit slechts een paar suggesties zijn.' De partij daagt de creativiteit en de verbeeldings- kracht van de wethouders uit hier over verder na te denken. Groen links zal er bij haar fractie op aan dringen de genoemde ideeen en suggesties in de betreffende com- misies aan de orde te stellen. SCHIEDAM - Winkelcentrum de Nieuwe Passage bestaat een jaar en dat wordt de komende weken uit- bundig gevierd. De feestelijkheden begonnen de afgelopen week met speciale aktiviteiten voor de klein- ste Schiedammertjes. Kosten noch moeiten waren gespaard om het de consument van de toekomst naar de zin te maken. In een Kinderkabou terland dat op het Broersveld van 5 tot en met 7 September stond opge steld kon er naar hartelust worden rondgesprongen op een gigantisch Paddestoelspringkussen. Na afloop kon er worden uitgerust op het kin- derterras, waar een limonadekabou- ter voor ober speelde. Maar daar- mee was de koek nog niet op. Uit het sprookjeshuis kwamen de bakluchten van oerhollandse panne- koeken, terwijl bij de ijscocar Itali- aans ijs kon worden besteld en ge- nuttigd. Hoogtepunt van het Kin- derweekend was zaterdag 7 Septem ber. Rond een uur of edn gingen er bijvoorbeeld alleen al honderden bailonnen de lucht in. Een clowns- orkest zorgde bovendien voor een opperbeste kindvriendelijke sfeer in het jarige winkelcentrum. De festiviteiten rond het een-jarig bestaan van de Nieuwe Passage gaan de hele maand nog door. Op het programma staan nog country en westerndagen (komend weekein- de) een muzikaal weekend op 19 20 en 21 September. De feestelijkheden worden op 27 en 28 September afge- sloten met het modeweekend. FOTO: JACCO ZANSTRA D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 Rotterdam Stationsplein 50 (Groothandelsgebouw) Telefoon: (010) 433 13 88 MODE JEANS I Nieuwe 96 38 SCHIEDAM - Een gigantische olietank onder de grond is het eni- ge dat de bouw van ruim honderd aanleunwoningen naast verzor- gingshuis Spaland aan de Willem Andriessenlaan nu nog in de weg staat. Wanneer dat obstakel uit de weg is, kan het heien beginnen, waarna de woningen tegen het ein- de van 1997 gereed kunnen zijn. Wat al wel bekend is zijn de namen die de twee complexen zullen gaan dragen. Het zeven verdiepingen tellende complex van sociale aan leunwoningen zal de naam Groen zicht gaan dragen, terwijl het twaalf verdiepingen hoge complex van vrije sectoraanleunwoningen de naam Meerzicht meekrijgt. Het leek bijna te voor de hand lig- gend om origineel te kunnen zijn. Het complex met sociale aanleun woningen zal immers ten westen van de hoofdingang van het ver- zorgingshuis verrijzen. Zicht op het groen en met name op de wijk Groenoord zal er dan ook volop zijn. Bewoners van complex Meer zicht, met wat luxer uitgevoerde aanleunwoningen, zullen zicht krijgen op het kruispunt Laan van Bol'Es/Churchillweg; zicht op wat meer dus. Ook directeur J. Smit van de verzorgingshuizen-combi- natie De Harg Spaland moest toe- geven de naamgeving op voorhand te gemakkelijk te hebben gevon- den. De suggestie, gedaan door twee buurtbewoners van het ver- zorgingshuis, ging dan ook voor even de koelkast in. Totdat de se- cretaris van het Historisch Genoot- schap Schiedam na zeven weken onderzoek in de catacomben van het Stadhuis eveneens met de twee namen op de proppen kwam. Op de plaats waar binnenkort de twee nieuwe complexen zullen verrijzen bleken vroeger namelijk twee boerderijen te hebben gestaan met dezelfde namen. „En omdat je de historie nooit tegen moet spreken, hebben we voor deze namen geko- zen", legde de directeur tijdens de Open Dag van zaterdag 7 Septem ber uit. Een dag die mede was be- doeld om de bedenkster van de na men, buurtbewoonster mevrouw de Vos, in het zonnetje te zetten als dank voor haar bijdrage. De Open Dag in Spaland werd overigens buitengewoon goed be- zocht. In alle vroegte hadden zich al ruim honderd belangstellenden in de ontvangsthal van het verzor- gingshuis verzameld voor een rondleiding door het splinternieu- we huis. Het grootste deel van hen werd gevormd door een greep uit de 450 belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor een van de nieuwe aanleunwoningen. Hoe- wel er van deze groep maar hon derd daadwerkelijk in Groenzicht of Meerzicht terecht zullen komen, was het optimisme er bij niemand minder om. Dit gevoel werd nog eens versterkt toen directeur Smit de aanwezigen onthulde dat waar- schijnlijk ook voor de luxere vrije sectoraanleunwoningen huursubsi- die mogelijk zal zijn. kliin SCHIEDAM - Maar liefst vijf jaar duurde het onderzoek van de Werkgroep 'Tweede Wereldoor- log' van de Historische Vereni- ging Schiedam naar de geschie- denis van de stad Schiedam en haar inwoners van voor, tijdens en kort na de bezettingstijd. Con- creet betekende dit voor de leden voOral veel zoek- en speurwerk naar net dat ene onbekende de tail, naast natuurlijk de opteke- ning van vele als bekend veron- derstelde feiten. Het resultaat mocht er zijn: een kloek boek- werk van ruim vijfhonderd blad- zijden zag het licht. Het manuscript werd heel toepas- selijk 'Schaduwen over Schiedam" gedoopt bij het ver- schijnen ervan in februari 1995. Reeds enkele maanden later werd de eindredaktie onder leiding van Bas van Bochove, Ser Louis en Herman Noordegraaf duidelijk dat de belangstelling voor dit boek over de gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezet- tingsjaren 1940-1945 heel groot was. Uiteindelijk vonden zelfs meer dan 3000 exemplaren hun weg naar het publiek. Schaduwen 2 ,Vf«j meer verbatim ivifiitti V uit frerxttifurvtijtf Veel lezers waren zelfs zo en- thousiast dat ze reageerden met aanvullende gegevens of opmer- kelijke persoonlijke verhalen. Voor bovengenoemde redacteu- ren betekende dit weer een wel- kom uitdaging om een vervolg te schrijven. Een boekwerk met de voor de hand liggende titel 'Schaduwen over Schiedam deel 2 - Nog meer verhalen en foto's uit de bezettingstijd'. Terwijl het eerste boek nog voor een belangrijk deel gebaseerd was op archiefonderzoek en do- cumenten, is in het tweede deel gekozen voor het aan het woord laten van voornamelijk 'gewone' Schiedammers. Dit tweede deel verscheen in juni 1996, in dezelf de uitvoering als deel 1. Welis- waar wat minder omvangrijk, maar toch nog altijd goed voor zo'n 240 pagina's. Inmiddels zijn er al honderden exemplaren van verkocht. Wie nog van plan was een Scha duwen aan te schaffen kan het beste nog deze maand naar de boekhandel gaan. Alleen in Sep tember is de prijs namelijk nog fl.27,50. Per 1 oktober is dit fl.29,50. Het blijft feest bij McDonald's Vanaf 16 September tracteren we op speciale feestmok- ken voor maar 2.95 en vanaf 23 September op unieke McWatch horloges voor maar 14,95. Maar: op is op! Bij alle McDonald'srestaurants in Rotterdam, Alblasserdam. Barendrecht, Capelie a/d IJssel. Hendrik Ido Ambacht, Hoogvliet, Spijkenisse en Vlaardingen. r a s s a <a a SCHIKOAM Zie paginaTX001 OverdeVesten3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 11 SEPTEMBER 11%, 3e jaargang nr. 37

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1