Verbijstering over stemged rag POSTERS 50 Passage viert feest op van stier CDA wijt het vertrek van Schoenmakers aan hemzelf 2SO,- 1 Nu in de krant alles over de Sranders- F ees St ei ri! StarTrek-sterren in De Doelen APPARATEN GRATIS n EE 99 Rotterdams Pagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Discussie aanleg A4: 30x40 50x70 10x15 Draadloze Hoofd- telefoon Groene Boekje PPSC Woonpromotie Jazz a Vienne Collecte Graveerdag vergroting van kleurnegatief ms en Win RENAULT ...BETER IN BEaD... EN GaUfD! NIEUWE Woordenlijst Nederlandse taal De perfecte spelling bestaat niet ondanks voorgescnreven regels Nieuwe trainer krijgt de tijd om iets moois op te bouwen op Thurlede Het is allemaal heel snel gegaan methet Woon Informatie Centrum Schiedam nu voor: nu voor: nu voor: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. iii? i m De klant centraal, de auto optimaal OVEN - KOOKPLAAT AFZUIGKAP BOILER KOELKAST ORBITEL 905 GSI-TT TELEFOON FOTO VIDEO AUDIO TELECOM net wctir EDITIE-OPL AGE 37.745 IBmm xirfttmfaxmemm. mmmto invn-iajftrvMnte NsdcrlwwM l.taiuaw.-Mtltfe: *wrRcv;twciKO rhje jfe vfejKK*; f«j}erja»sn Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 19%, 3e.jaargang nr. 38 SCHIEDAM - Schiedamse bands hebben hoge ogen ge- gooid op het jazzconcours in de Franse zusterstad vienne. Het 'Di Liberto/Gesing kwartet' werd derde, 'Plexus' vierde en 'Limited Edition' zesde. De solisten- prijs van het concours ging naar Claus Gesing van het Di Liberto/Gesing kwartet. Hij won een bedrag van 10.000 franse francs. Dit was het derde jaar dat deze jazz-competitie in Vienne georganiseerd werd. In de twee voorafgaande edities zijn er na een selectie vanuit Schiedam en andere zustersteden plaatselijke en sembles naar Vienne uitge- zonden. Ook dit jaar is een selectie te maken is in Schiedam een jazzcompetitie gehouden waar acht jazzbands aan mee hebben gedaan. De jazz-competitie in Schiedam heeft plaats gevonden op maandag 20 en dinsdag 21 mei in cafe 'De Unie', in Schiedam. De jazzbands Di Liberto/Gesing kwartet, Plexus en Limited Edition zjjn in de Schiedamse com- petitie als winnaar uit de bus gekomen. SCHIEDAM - De jaarlijkse collecte voor de dierenbe- scherming zal in Schiedam weer plaatsvinden in de week van 30 September tot en met 5 oktober. Dit jaar staat de collecte in het teken van 'beveiliging'. De Harga Hoeve, het tehuis voor zwerfdieren in de stad heeft hard een beveiligingsinstal- latie nodig. In de afgelopen maanden zijn er ook daar weer een aantal bezoekers geweest, die de dames van de Harga Hoeve de stuipen op het lijf hebben gejaagd. De Dierenbescherming roept dan ook een ieder op zich op te geven als collec- tant of een bijdrage te stor- ten op giro 216407 of bank- rekeningen 50.35.47.719 (ABN) of 81.31.52.100 (VSB), met vermelding •Collecte 1996'. Collectanten die de Dieren bescherming en de Harga Hoeve willen helpen kunnen zich melden bij Dhr. Vaz Dias, tel. 4711295. SCHIEDAM - Het wijkteam van de Gorzen biedt bewo- ners de mogelijkheid hun fiets(en) gratis te laten gra- veren. Op dinsdag 24 Sep tember 14.00 tot 21.00 uur en op woensdag 25 Septem ber van 10.00 tot 16.00 uur staat het graveerteam bij het Clubhuis Zuid aan de Dwarsstraat 42. Ook is op die dagen een preventieme- dewerker aanwezig. Hij geeft diverse adviezen over inbraakpreventie. A1 enige tijd bestrijdt de po- litie van het district Schiedam de fietsendiefstal. Maar daar is de hulp van de bewoners bij nodig. Het is belangrijk dat men fletsen graveert en men bij diefstal altijd melding doet bij de politie. Is een fiets namelijk gegraveerd, dan kan deze bij aantreffen door de poli tie snel worden teruggege- ven aan de rechtmatige eige- naar. Daarnaast kan de po litie gemerkte fietsen ge- makkeiijk als gestolen her- kennen. Bovendien is de pakkans van de dief groter waardoor het minder aan- trekkelijker wordt voor de heler en de steler. Naast het graveerteam is ook een preventiemedewer- ker aanwezig. Hij geeft ad- vies over de manier waarop kostbare goederen en wo- ningen goed beveiligd kun nen worden tegen inbraak. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een van de preventiemedewer- kers om de woning te laten controleren. SCHIEDAM - Volkomen onverwacht hebben vier Schiedamse raads- leden woensdag 11 esptember in de Regioraad voor de aanleg van de A4 gestemd. Minister Jorritsma Verkeer en Waterstaat) zal in okto ber mede met het advies van de Regioraad haar standpunt verder be- palen. Met ontzetting en verbazing hebben de gemeenten Schiedam en Vlaardingen op het stemgedrag van M. Reuderink (PvdA), M. Houtkamp (D'66), G. Kaptein (CDA) en E. van Collenburg (WD) ge- reageerd. D'66 fractievoorzitter M. Hout kamp, tevens lid van het dagelijks bestuur van de Regioraad legt de kritiek naast zich neer. „Ik zie het niet als een storm van kritiek die over ons vieren is losgebarsten. Al- leen wethouder Bart de Leede schijnt van zijn stoel te zijn geval- len." Toch heeft de Vlaardingse wethouder Ton van der Steen zijn partijgenoot telefonisch om ophel- dering gevraagd. „Ton van der Steen had niet gek op hoeven kij- ken. Hij kent mijn standpunt over de A4 al jaren. Het is nu in econo- misch en filetechnisch opzicht niet verantwoord om de A4 tegen te houden. Het is voor de hele regio belangrijk dat de A4 er komt. Maar dan wel ondertunneld, dat wil ik met klem onderstrepen. Een ande re optie is voor mij, voor dit mo ment, niet bespreekbaar", zegt Houtkamp. Andere opties dan de aanleg van de A4 acht Houtkamp niet reeel. ,,Het is een verkeerde opvatting om uit te blijven gaan van de situatie van twintig jaar ge- leden toen alleen het simpel, aan- leggen van twee stroken asfalt de enige optie was. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen doen alsof de tijd is blijven stilstaan." Houtkamp wijst er nadrukkelijk op dathij voor de aanleg van de A4 heeft gestemd als lid van het dage lijks bestuur van de Regioraad, maar wel met de belangen van de gemeente Schiedam achter zich. Wethouder Bart de Leede (Groen Links) is volkomen verrast door het stemgedrag van de vier raads- leden: „Het voelt aan als verraad. Verraad omdat het mij persoonlijk als politiek onderwerp sterk raakt. vanwege de lange geschiedenis en als je kijkt naar de belangen van de gemeente Schiedam. En in het bij- zonder de inwoners van Schiedam- noord die er een direct belang bij hebben in de sfeer van geluidover- last, luchtkwaliteit en zicht. Maar de gemeente Schiedam verandert niet van stellingname, ondanks de vierraadsleden." Houtkamp's argumenten dat zon- der de aanleg van de A4 het ver keer hopeloos komt vast te zitten en dat de regio het in economisch opzicht niet kan stellen zonder de weg, kwalificeert De Leede als wijn in nieuwe zakken. „Het zijn gezochte argumenten. Als je de ge schiedenis van de discussie bestu- deert, zie je steeds dat er nieuwe argumenten worden aangevoerd voor de aanleg van de A4. Eerst was het argument woon-werkver- keer. Nou, als je dat nu voorstelt krijg je de handen echt niet op elkaar. Vervolgens was het argu- lOCft ivll klein ment ontsluiting van het Westland. En nu zou het fileprobleem er mee kunnen worden opgelost. Maar de A4 lost niets op, het verplaatst de problemen alleen maar." De komende tijd wil De Leede een forse discussie voeren over de po- sitie van raadsleden in de Regio raad en hun relatie met de gemeen- teraad. „Ik denk dat het hard nodig is om hierover te praten. Het is niet voor niks dat ik een half jaar gele- den uit de Regioraad ben gestapt." E. Verhaar, bestuurslid van de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) verwijt de vier raadsleden dat ze voor de A4 hebben gestemd terwijl ze niet weten wat er in Schiedam speelt. ,,Ik heb de dame en heren niet tijdens de inspraak- avond gezien. Van de insprekers was er slechts een die voor aanleg van de A4 was", zegt Verhaar. „Maar de hele kwestie behoeft een nuancering. Eigenlijk is het niet zo belangrijk dat de vier raadsleden voor hebben gestemd. Want die Regioraad, wat stelt die nu de stadsprovincie is afgeketst, nog voor? Voor mij heeft het geen wettelijke status meer." SCHIEDAM - De Nieuwe Passage bestaat een jaar en dat kan niemand ontgaan zijn. In en rond het winkel- centrum is het al enige tijd feest. Af gelopen weekeinde stond de Passage geheel in het teken van Country en Western. Een van de populairste attracties tij- den het country en western weekend in de Nieuwe Passage was de stiersi- mulator, waarmee de 'bullride" van een traditoneel Amerikaanse rodeo- wedstrijd nagebootst kan worden. Liefhebbers, durfals en waaghalzen konden plaatsnemen op de electri- sche stier, die stilstaand geen al te grote bedreiging vormde. Eenmaal gezeten op het apparaat leek de 'bull* wel last van hondsdolheid te hebben. Met schokkende bewegingen deed het beest zijn uiterste best de berijder in het stof, of beter in het luchtkus- sen, te laten bijten, hetgeen regelma- tig lukte. Andere hoogtepunten tijdens het country en westernweekend waren de verschiilende optredens, van bands en dansgroepen. Zo was er bij- voorbeeld een band die, geheel in stijl gekleed een bijna geslaagde po- ging deed country grootheden als John Denver en willie Nelson te doen vergeten. De feestelijkheden rond de eerste verjaardag van de Nieuwe Passage gaan gewoon door. Het winkelcen- trum wordt donderdag, vrijdag en za- terdag muzikaal gevuld met optre dens van diverse muzikanten op ver schiilende locaties. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Volgens de Schiedamse CDA-fractie was het nooit en te nimmer de bedoeling, fractielid Schoenmakers uit de fractie te werken. Sterker nog, de overige fractie-leden hebben er al- les aan gedaan om Schoenmakers voor het Schiedamse CDA te be- houden. Dat staat in een brief die het bestuur van de christen-demo- craten schreef aan de partijleden. Het CDA schreef de brief naar aanleiding van alle perikelen rond de partij. De partij wil met de brief een genuanceerd beeld geven van de gebeurtenissen. Zo grijpt de brief terug op de aanbevelingen van het rapport Van Dijk in januari van dit jaar. Volgens het CDA heeft iedereen in de fractie zich in- gespannen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Het ging zelfs weer zo goed in de fractie dat adviseur Van der Schalk had aan- geboden zich terug te trekken als adviseur. Volgens voorzitter Frits Brouwer en secretaris Cees van Dalen was het wel zo dat verschil van mening in het politieke vlak door Schoenmakers heel persoon lijk werd opgevat. Het maakte daarbij geen verschil met wie Schoenmakers het niet eens was. „Hij reageerde alsof het verschil in zienswijze bewust werd opgevoerd door anderen om hem te prikke- len", aldus de christelijke partij. Ook gaan de briefschrijvers verder in op de zaak rond de sloopcon- tracten die eind juni speelde. Schoenmakers nam toen deel aan een onderzoek naar de contracten die de gemeente Schiedam afsloot met verschiilende slooponderne- mers. Er was sprake van dat de motivatie van de gemeente niet louter economisch was, maar vaak ook werd ingegeven door sociale en vriendschappelijke contacten met de slopers. Schoenmakers had sterk het ver- moeden dat fractievoorzitter Kap tein zijn onderzoek frusteerde. „Er waren alleen maar verwijten aan Kaptein over diens vermeende in- menging in zijn onderzoekswerk, laat het CDA zijn leden weten. Naar aanleiding van deze strubbe- lingen wilde de CDA de dialoog tussen Kaptein en Schoenmakers weer op gang brengen om de kwestie tot zijn proporties terug te brengen. Het gevolg was dat de zaak juist uit zijn proporties werd gerukt. Over de volgende ontwik- kelingen spreken de beide partijen elkaar tegen. Het CDA zegt dat Schoenmakers degene was die de doorgang van verschiilende ge- sprekken tegenging. Volgens Schoenmakers waren het juist zijn voormalige partijgenoten die de dialoog uit de weg gingen. Hoe het ook zei, Schoenmakers gaf na de mislukte gesprekken te kennen dat hij niet langer tot het CDA wilde behoren. Tot zover de strubbelingen tussen Schoenma kers en het CDA, zou je zo kunnen denken. Niets is minder waar. Het bestuur van het CDA dringt er bij hun vroegere partijgenoot op aan, zijn zetel in de raad op te geven, zoals hij verklaard had te zullen doen, mocht hij ooit de fractiesa- menwerking met het CDA verbre- ken. Op zijn beurt weigert Schoen makers dit weer en start zijn eigen partij op. Het CDA zegt het vertrek van Schoenmakers te betreuren, maar geeft in de. brief ook aan met de gslonken fractie inmiddels te werken aan een herverdeling van de taken. aan Waardebonnen! Op de Broersvest en Lange Kerkstraat! Zie elders in de krant DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 ROTTERDAM - Vulcans, Klingons, Cardassians en Cy borgs. Een bonte verzameling van Star Trek-fans vierde in het afgelopen weekend hun feest der herkenning in de Doelen in Rot terdam, waar een tweedaagse conventie voor 'Trekkies' enkele honderden bezoekers trok uit heel Europa. De fans van deze le- gendarische science fiction-serie vierde dit weekend dat de eerste aflevering precies dertig jaar ge- leden op de televisie werd uitge- zonden. Het modeme sprookje - 'to boldly go where no man has gone before' heeft miljoenen fa- natieke fans over de gehele we- reld en kreeg vervolgen in 'Star Trek, the next generation', Deep Space Nine en Babylon 5. On danks alle publiciteit bezochten echter teleurstellend weinig Trekkies de conventie in Rotter dam. Veel belangstelling was er voor de stands waar posters, speldjes, maskers, 'Spockoren' en uniformen werden verkoqht. De kostuum-wedstrijd daarente- gen had te kampen met een chro- nisch gebrek aan deelnemers. De fans stonden wel geduldig in een enorme rij om van hun favoriete Star Trek-acteurs een handteke- ning te ontfutselen. James Doohan ('Beam me up, Scotty') was de enig aanwezige acteur uit de oorspronkelijk serie en daarom duidelijk het meest in trek bij de 'Trekkies'. Profiteer deze week van de 5 op een rij actie, bij aankoop van een complete keuken krijgt u 5 apparaten gratis: i: "t of de helft van de geldwaarde als extra korting, Kom snel langs en sla uw slag!! 5 op een rij, het nieuwe spei- programma van TV 10 en Hans Verkerk Keukens (etke dag 19 30 uur). CAPELLE A/D IJSSEL: HOLLANDSCH OIEP 63c - 010-4501572 ROTTERDAM: STADIONWEG 41a - 010-4834441 OUD BEYERLAND: BURG. DE VRIESBROEKMANLAAN 2 - 0186-621066 65 FIUALEN IN NEDERIAND EN BElfilE - 32 JAAR ERVARING - EtKE DONDERDAG EN VRUDAG K00PAV0ND Zeer compacte GSM telefoon 30 uur stand-by, 150 minuten gesprekstijd 800 maH NC-accu SMS-berichten zenden en ontvangen 4 regelig verlicht LCD-scherm f LIBER incl. snellader BERTEL GRATIS 1 2 3 4 S 7 X O INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen - Uesveld 147 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht - Voorstraat 274 Rotterdam - Groene Hilledyk 173 Leiden - Haarlemmerstraat 170| Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winketcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJsseF Centrumpassage 103 tot 19.30 uur P* A S S A <B B SCHIEDAM PHILIPS SBC-3940 C0RRECTPRUS 129.- kLANTENTROUW KORTING TEGEN INLEVERINGVAN DE ADVERTENTIE BON 30.- Zie pagina TX 002

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1