Deelnemen met nat pak als risico v PENNINGS Vijftiger jaren herleven in Schiedam KEUKENAVA' DAAGSE KK CD-PLATEN TIENDAAGSE BIJ CORRECT Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Wethouders wisten al maanden dat Houtkamp voor aanleg A4 was N i E U WE v Verbazing over onbegrip Fraude-onderzoek bijna afgerond 50x70 10x15 VERTROUWD ADRES^ IN ROTTERDAM /BQKa, Brandersfeesten Ballet VVK Schiedam Heksenketel in de bieb Collecte voor boerderij Mogelijke oplichting Schiedammeraangehouden na meelokking meisje 30x40 Zaterdag 28 septetfcer van 12.00 tot 16.00 uur RENAULT VERINGMEIER Nog een paar dagen feest in het bruisende trefpunt van de regio Russische ex-danser brengt ballerina's fijne kneepjes van vak bij Trainer vindt dat groei verplichtingen schept vooreerste team EDITIE-OPLAGE 37.745 "1 SCHIEDAM - Onbegrip, verontwaardiging en verwondering heersten maandagavond 23 September alom op de gemeente- raadsvergadering. Onderwerp van gesprek was de stemming van de Schiedamse delegatie in de regioraad van 11 Septem ber. De raadsleden Reuderink(PvdA), Van Collenburg (WD) Houtkamp (D66) en Kaptein (CDA) hebben tevens zitting als lid in de regioraad. In die regioraadsvergadering stemden drie van deze raadsleden voor de aanleg van de rijksweg A4. Raadslid M. Reuderink stemde niet voor, maar ook niet tegen. Hij onthield zich van stemmen. nu voon tMS nu voor: tiet. ev&t nu voon FOT# VIDE# AUDI* Zie ook onze odvertentie elders in deze krant. MAZDA SPEKTAKEL BIJ AUTOBEDRIJF Zondag 29 September geopend van 11.00 uur t/m 17.00 uur. Noordmolenstraat 17, Schiedam, Tel. 246422 De klant centraal, de auto optimaal bruyrgeelvloeren ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 010-4550511 Interieurverzorging St. Liduinastraat52, tel. 426 01 93 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1996, 3ejaargang nr. 39 SCHIEDAM - Heksen, prin sen, reuzen en kabouters, Tijdens de kinderboeken- week, die van 2 tot 12 okto ber wordt gehouden, zijn ze allemaal te vinden in de Schiedamse bibliotheek. Want sprookjes, daar draait het dit jaar allemaal om. Zo- als elk jaar heeft de biblio theek verschillende kinder- boekenweekactiviteiten in petto. In wijkcentrum De Blauwe Brug wordt op woensdag 2 oktober voor kinderen van 4 tot 9 jaar een sprookjesbal georganiseerd. Kaarten a fl.l,- zijn te koop bij de jeugdafdelingen tot en met dinsdag 1 oktober. Op alle jeugdafdelingen, behal ve in filiaal oost, wordt op woensdag 9 oktober voorge- lezen en geknutseld rond het sprookje 'De kikkerkoning'. In filiaal Noord aan het Bachplein 589 begint dit om 13.00 uur, in filiaal Nieuw- land aan het Dr.Wibaut- plein 163 om 14.00 uur, in fi liaal Zuid aan de Leliestraat 10 om 15.00 uur en in de Jeugdbibliotheek aan de Korte Haven 129 ook om 15.00 uur, Daarnaast wordt er een kleurwedstrijd geor ganiseerd en is er een ten toonstelling te bezichtigen over de allermooiste boeken van 1996. Voor alle kinde ren ligt bovendien de specia- le kinderboekenkrant 'Ei- genwijs' klaar, boordevol leuke kinderboeken- weeknieuwtjes. SCHIEDAM - Een huis- aan-huis-collecte wordt in de week van 14 tot en met 19 oktober gehouden in De Gorzen voor de bouw van de kinderboerderij. Vereniging kinderboerderijtje Gorzen kan hiervoor nog enkele en- thousiaste collectanten ge- bruiken. Opgeven kan by bij de Leliestraat 10. Het plan voor een boerderij op de Maasboulevard zal overi- gens in november door de gemeente worden bespro- ken tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting. Beslist zal onder andere worden over het gebruik van de grond, het aanstellen van een of twee banen- poolers en een subsidie. Op de giro van de vereniging zelf staat intussen een kleine 16.000 gulden. Daarnaast zijn er toezeggingen in natu- ra gedaan, zoals bijvoor- beeld hulp bij de bouw van de boerderij. SCHIEDAM - De politie waarschuwt de inwoners van Schiedam voor een ille- gale collecte. Mogelijk zijn een aantal personen bezig met het ophalen van geld voor Solidariteit met Iraan- se mensen. De stichting die zich met deze solidariteit be- zighoudt meldt echter dat het niet de bedoeling is dat mensen geld aan personen geven. Regel van het huis is dat personen die voor deze stichting werken alleen kranten mogen uitgeven en dus geen geld in ontvangst mogen nemen. Ook waar schuwt de politie voor nep schoorsteenvegers. Vermoe- delijk zijn twee mannen in Schiedam-Noord al bezig geweest geld van inwoners af te troggelen in ruil voor het vegen van de schoor- steen. Op het moment dat zij echter in de omgeving van het Koolwitjehof aan bewo- ners hun werk aanboden. kregen deze argwaan, omdat in deze straat weinig schoorstenen te vinden zijn. De politie is op de hoogte ge- bracht. Het zou gaan om twee mannen in de leeftijd van 30 jaar. Weliswaar ging dat 'Ja' gepaard met voorwaarden als ondertunne- ling, maar toch stond het lijnrecht" tegenover het standpunt van de Schiedamse raad, die altijd 'Nee' tegen de A4 heeft gezegd. De ge- moederen liepen hoog op. Het front van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (alien tegenstanders van A4) zou zijn verbroken en er werden zelfs termen als 'verraad' gebruikt. 'Hoe zit dat nou? Wat is het stand punt van Schiedam, Ja of Nee? Is het 'Ja', waar komt dan die omme- zwaai vandaan, of Nee, waarom dan wel voor gestemd in de regio raad?' Dat waren de vragen waar de raadsleden maandagavond mee worstelden. Schiedam kan echter gerust zijn. De jeneverstad is nog steeds tegen. Raadslid M. Houtkamp (D66) toonde zich oprecht verbaast over alle commotie rond het feit dat on der andere hijzelf voor had ge stemd in de regio. „Twee maanden voor de regioraadsvergadering heb ik al een fax gestuurd naar de wet houders De Leede en Hafkamp, waarin ik verklaar voor te zullen stemmen. Op die brief heb ik geen readies gekregen, terwijl die gele- genheid er toch duidelijk lag. Tot een paar weken, tot op de dag van de stemming, heb ik helemaal geen readies gehad." Burgemeester Scheeres gaf uit- sluitsel over het verschil van me- ning in de raad en in de regio. „De Schiedamse regioraadsleden, vormen een Schiedamse delegatie en horen in theorie ook die belan- gen te behartigen. In praktijk zal dat meestal ook wel gebeuren, maar kan het zijn dat de mening van de raadsleden als individu af- wijkt van die van de gemeente. En dat is wat hier gebeurd is." Toch maakt het college van B W zich geen zorgen over misverstan- den rond de Schiedamse bedoelin- gen. Wethouder Hafkamp vond het geen goed idee van raadsleden B. Oomens (Groen Links) en T. Schoenmakers (ex-CDA) om mi nister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat nog even te laten weten dat Schiedam toch echt tegen is. „Dat Schiedam niet voor de aanleg is, is bekend bij haar. Ik vind een gesprek met haar geen zin hebben, als ik niet nog iets toe te voegen heb. De minister heeft het ook druk. Die ziet me al aankomen", aldus de wethouder die een onder- houd met Jorritsma liever bewaard voor in een later stadium. VLAARDINGEN/SCHIEDAM - Een 58-jarige Schiedammer is za- terdagmiddag 21 September in Vlaardingen aangehouden nadat hij een twaalfjarig meisje in de Van Hogendorplaan in zijn auto had meegelokt. Een getuige waar- schuwde de politie, waarna een zoekactie op touw werd gezet. En kele uren later werden het meisje en de man in een woning aange- troffen, nadat de geparkeerde auto van de man in een straat was gesig- naleerd. De politie heeft in het huis van de Schiedammer honderden videobanden en een camera inbe- slaggenomen. De ouders van het meisje hebben aangifte bij de poli tie gedaan. De politie kan nog niet zeggen wat de inhoud van de videobanden is. ,.We zijn natuurlijk gei'nteresseerd in de motieven van de man. Maar het gaat om honderden banden. Het bekijken van de banden zal nog enkele weken in beslagnemen. Dan pas volgt de algehele conclu- sie. We sluiten echter niets uit", aldus politievoorlichter Y. Eddini. -r SCHIEDAM - De weergoden drukken altijd een stevig stempel op evenementen in de buitenlucht. Voor het eerste weekeinde van de Brandersfeesten hadden de plan- nenmakers van de weersgesteld- heid een wisselend ontwerp ge- maakt. Zo was er afgelopen zater- dag, 21 September, rond de Schiedamse Lange Haven, naast de gure wind, een behaaglijk zon- netje voorzien. Als resultaat daar- van was het op de openingsdag van het Watersport weekeinde een drukte van belang. De droge zater- dagavond lokte zelfs een overwel- digend aantal, ruim 40.000, be- langstellenden naar het water van de binnenstad. Voor de zondag hadden de meteorologische archi- tecten een ander plan opgesteld. Een druilerigere regen in combina- tie met een gure wind maakte een bezoekje aan de Brandersfeesten wat minder uitnodigend. Het gure weer was vooral een handicap voor de organisatoren van de Wa- terspelen. Het blijft altijd moeilijk om mensen bij een temperatuur van 7 graden Celsius te vermurwen tot een wedstrijd waarbij het risico op een nat pak levensgroot aanwe- zig is. Toch werden er weer een aantal gevonden die de koude trot- seerden en probeerden zolang mo gelijk aan de stok van een pikhaak te hangen, zo snel mogelijk in een touw te klimmen en zo behendig mogelijk een waterige hindernis- baan af te leggen. Meer over het eerste Brandersweekeinde verder- op in deze krant. SCHIEDAM - Het zeer omvang- rijke fraude-onderzoek bij de Dok en Werfmaatschappij Wilton Fij- enoord is grotendeels afgerond. De Schiedamse politiek heeft samen met de regionale recherche tien verdachten gehoord. Zes van hen zijn ondertussen aangehouden. Wilton Fijenoord is tussen 1985 en 1995 voor miljoenen opgelicht. Door middel van valse declaraties en rekeningen werd de werf onge- veer tweeenhalf miljoen lichter ge- maakt. Bovendien bleken verschil lende andere bedrijven prive-goe- PASSAGE SCHIEDAM I deren en diensten geleverd bij de verdachten, die daarna doodleuk in rekening werden gebracht bij de reparatiewerf. Een miljoen heeft Wilton Fijenoord inmiddels terug. Daarvoor zijn bezittingen en hui- zen van de fraudeurs verkocht. Ook spaarrekeningen op buiten- landse banken zijn te goede geko- men aan de gedupeerde werf. De hoofdverdachte is een voormalig Hoofd van de afdeling Financien en Economische Zaken. Hij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking en valsheid in ge- schrifte. Vier andere medewerkers van het bedrijf hangt medeplichtig- heid boven het hoofd. Drie van hen zijn ontslagen. De vijf andere per sonen die bij de zaak betrokken zijn, werken voor ander bedrijven. Ook zij hebben vermoedelijk valse facturen ingediend. De omvangrij- ke fraude kwam begin 1995 aan het licht, nadat een extern accoun- tantbureau de administratie van het bedrijf doorlichtte. Vervolgens is in augustus 1995 aangifte gedaan bij de politie, die een acht man sterk team samenstelde. Daarin za- ten niet alleen Schiedamse recher- cheurs, maar ook financiele spe- cialisten van de regionale recher che. Nog steeds werken twee re- chercheurs aan de afhandeling van het onderzoek. DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 (JJ.Uiil.JIUillJJ.IUIINILIIII.P.lI'l-El.liE Jfcto/no^w Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 p*RK[t SCHIEDAM - De eerste Neder- landse Bromfietsbeurs beleefde zaterdag 21 September in Schiedam de tweede editie. Dat betekende dat de Margriethal van 10.00 tot 17.00 uur gevuld was met oldtimer bromfietsen en hun onderdelen tot bouwjaar 1980. Van Solex tot en met de zeer snelle race Kreidlers, Puch en Zundapp. Wie dus op zoek was naar een klassieke bromfiets of naar een fel begeerd onderdeeltje had de dag van zijn leven. Daar naast was er een speciale ten- toonstelling te zien van rijwiel- hulpmotoren uit grootvaders tijd tot de flowerpower. Blikvanger was een SNOB uit 1929 die in Schiedam is geproduceerd. Deze week heeft u de mogelijkheid om samen een keus te maken uit een groot aantal keu- kens. Wij zijn de hele week geopend tot de laatste klant weg is en daarom hebben wij de speciale aktie: dinsdag -24-septerfTBer wdeinsdag 25 September donderdag 26 September f vrijdag sM? 27september m Zie paginaTX001 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1