A A Erskine wil Spaland- Oost Scandinavisch tintje meegeven Kinderoptocht mondt uit in trouwerij I VOORU ELDERS KOOPT KOM NAAR ONS! Mooiste dahlia's tussen metrorails KINORAMA VtRLAAGI PL 6SH PMLN Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. CD/PLATEN 10-DAAGSE BIJ CORRECT Plan gepresenteerd Jeneverboek Limah Lagerwaard X X Schiedam Eindfeest Kindertuinen Lezing over architect Leerlingen op boerderij Schiedam telt steeds meer hoogbejaarden RENAULT Man beroofd .BETER IN BEELD... EN GELUIDI Protest van ballonnen Film Presentatie opent spirituele HUeerd Museum zondagen in Gedistil Veertienjarige muzikanten spelen al complete backcatalogues na Vernieuwde sportschool heeft echte Taek-won-do-toppers in huis EDITIE-OPL AGE 37.745 SCHIEDAM - Als het aan de stedenbouwkundig ontwerper Erskine ligt wordt Spaland-Oost de enige nieuwbouwwijk in Nederland met een Scandinavisch karakter. Dat blijkt uit zijn presentatie van het stedenbouwkundig meesterplan die woens- dag 25 September plaats vond in het Stedelijk Museum. Spa- land-Oost wordt de laatste nieuwbouwwijk van Schiedam. De Scandinavische elementen die de architect voor Spaland in zijn hoofd heeft, komen onder andere tot uitdrukking in de speelse verkaveling en veel aandacht voor openbaar gebied en verzorgde architectuur. De nieuwbouwwijk grenst aan het weidegebied Midden-Delfland. In het stedenbouwkundig plan zijn zo'n duizend woningen opgenomen. De start van de bouw vindt in 1998 plaats. Spaland-Oost zal door zijn opzet sterk af- wijken van andere nieuwbouwwijken in Nederland. FOT# VIDE# AUDII Zie ook onze odvertentie elders in deze krnnt. De klant centraal, de auto optimaal i NOKIA 121101 GSfilT FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 2 OKTOBER 1996,3e jaargang nr. 40 SCHIEDAM - Zo'n 350 deelnemers van de Kinder tuinen vieren deze week, van 30 September tot 4 oktober, het eindfeest van het kinder- tuinseizoen. De festiviteiten zijn maandag en dinsdag ge- start in Natuurcentrum de Boshoek. Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober wordt het eindfeest in de kantine van volkstuinvereniging Vijf- sluizen gehouden. De aan- vangstijd hiervan is 16.00 uur. De festiviteiten zijn ge- organiseerd door de afde- ling Natuurontwikkeling van dienst Gemeentewerken Schiedam. De dertig vrijwil- ligers van de kindertuinen, die het hele jaar voor de deelnemers hebben klaarge- staan, zorgen ook nu weer voor de begeleiding. Tijdens de middag maken de kinde- ren naar eigen inzicht een bloemstukje. De droogbloe- men, die hierbij gebruikt worden, zijn door de kinde- ren in hun eigen moestuintje gekweekt. Om de middag feestelijk af te sluiten, krij- gen de deelnemers voor het geslaagde tuinseizoen een getuigschrift uitgereikt. SCHIEDAM - Vrijwel ie- dereen kent het Rotterdam- se Stadhuis dat ontworpen is door architect prof. Henri Evers. Weinigen is echter bekend dat Schiedam ook een fraai bouwwerk van de ze architect rijk is, en wel het Tcerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeen- schap NPB Schiedam. Over deze gebouwen en nog veel meer ontwerpen van Prof. Evers gaat de lezing die maandag 7 oktober wordt gehouden in het kerkge- bouw van de NPB. Drs. H. Timmer zal aan de hand van dia's een beeld geven van le- ven en werk van Henri Evers. Evers had weliswaar geen groot oeuvre, maar was ruim 25 jaar docent in Delft en bekend door zijn publicaties. De lezing wordt georganiseerd in samenwer- king met de Historische Ver- eniging Schiedam en begint om 20.00 uur. Het gebouw van de NPB is te vinden aan de Westvest 90-92 (tegen- over Molen de Walvisch). SCHIEDAM - Twintig kin- deren van groep 7 van basis- school Sint Willibrordus be- heren op vrijdag 4 oktober, Werelddierendag, van 9.30 tot 11.30 uur Kinderboerde- rij't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark. De dieren van de kinderboerderij kunnen haast niet wachten. Vast staat namelijk dat zij op 4 oktober extra goed verzorgd worden door de leerlingen. De verzorgers van de kin derboerderij zorgen voor de begeleiding. De kinderen kunnen van het werk op de boerderij ook nog wat van leren. Zo komen ze te weten hoe een kippenhok moet worden schoongemaakt, hoeveel voer en water een konijn krijgt en hoe een kin derboerderij gerund moet worden. Bovendien kunnen ze meelopen met de dieren- arts. De kans om Kinder boerderij 't Hoefblad te be- heren op Werelddierendag is de St. Willibrordusschool niet aan komen waaien. Daar is een dierenquiz op school en een spannende fi nale tussen vijf basisscholen op de Kinderboerderij aan vooraf gegaan. Uiteindelijk bleek de Sint Willibrordus school het meeste te weten over huisdieren en dieren- verzorging. Zij krijgen hier- voor op 4 oktober om 11.30 uur de Werelddierendag wisselbeker uitgereikt. Erskine heeft in zijn ontwerp de menselijke maat centraal gesteld. Hij gelooft dat er sprake kan zijn van een beter samenleving als de bewoners in die samenleving zich optimaal thuis voelen in hun woonomgeving. Op grond van dit uitgangspunt heeft Erskine een woon- en leefomgeving gecreeerd waarvan de menselijke schaal, af- wiseling in vorm, materiaal en kleur de belangrijkste kenmerken zijn, evenals een veelheid aan rust en ruimte. Door de kleine omvang van de woonblokken en de afwis- seling onstaat een zeer gevarieerde wijk. Toch zal er geen sprake zijn van een chaotische geheel omdat veel aandacht is besteed aan een logisch plan, herkenbaarheid van de verschillende buurten en bo ven al harmonie bij de architectonische invulling van Spaland-Oost. In Erskine's ontwerp zijn vier ver schillende woongebieden voorzien en een klein gebied met buurtvoor- zieningen. Het grootste woonge- bied is geent op de structuur van de Schiedamse binnenstad. In deze buurt zijn de huizen wat dichter op elkaar gebouwd. Ook zijn er rond- lopende straten en waterpartijen die verwijzen naar de Schiedamse grachten. De auto is duidelijk on- dergeschikt aan de andere wegge- bruikers. De woningen zijn met de auto bereikbaar, maar het parkeren vindt veelal geclusterd plaats op een klein parkeerterreintje. Kinde ren krijgen in Erskine's visie weer speelruimte in de directe woonom geving. namelijk op de openbare ruimte zoals op straat. Voor klei- nere kinderen zijn er veilige speel- plekken binnen de woonblokken. De wat oudere jeugd vindt trap- speelveldjes aan de buitenrand van de wijk. Openbaar en prive-terrein hoeven niet zo sterk gescheiden te worden. Dat wil zeggen dat het on- derscheid op een meer aantrekke- lijk manier wordt weergegeven. Tuinen kunnen op een natuurlijke manier overgaan in het openbaar gebied. Door zorg te besteden aan de plaatsing, vorm en kleur van er- fafscheidingen en bergingen kan het harmonische karakter van de wijk versterkt worden. De wijk, met in totaal rond de duizend wo ningen krijgt voorzieningen als buurtwinkels, een kleine super- markt, scholen, een sportaccomo- datie en een cafe. Om Spaland- Oost te verlevendigen wordt de vestiging van niet-hinderlijke be- drijfjes gestimuleerd. De nieuw bouwwijk is ontworpen vanuit de visie dat de moderne mens in de thuissituatie behoefte heeft aan rust en geborgenheid. Door de wij- ze van verkavelen, de opbouw van de wijk en de vloeiende overgang tussen prive en openbaar gebied zal er volgens Erskine, eerder aan- leiding zijn om binnen de buurt contacten te leggen en met elkaar evenementen te organiseren. SCHIEDAM - Het project van vier Schiedamse basisscholen in het kader van de Zuid-Hollandse Kunstestafette is vrijdagmiddag 27 September fees telijk afgesloten. Vanaf het Bachplein liepen 160 kinderen in optocht door het Hof van Spaland achter een loop- orkest aan dat swingende Sambamu- ziek speelde. Met zich mee droegen de kinderen eigengemaakte schilde- rijen, vastgebonden aan twijgjes. De afgelopen weken hebben de scholie- ren onder leiding van de Vlaardingse kunstenaressen Annette Braad en Gre van de Berg zich creatief mogen uit- leven in de artotheek. Verder bekeken zij een filmpje over het thema Verbin- dingen dat dit jaar centraal stond in de Kunstestafette, en legden verbindin- gen met de kunstwerken die zij had- den bekeken. Bij de artotheek vorm- den de kinderen met de twijgjes een levende poort voor een bruidspaar dat bestond uit de Vlaardingse dichter Kees Alderiiesten en Deborah Lens. Nadat het paar in de echt was verbon- den schreeuwden de kinderen 'Zoe- nen! waaraan het kers verse echtpaar aarzelend gehoor gaf. Daarna liep het stel onder de poort door. Toch was het wel een beetje vreemd. Het Schiedamse kinderproject is vooral van de grond gekorhen met hulp van Vlaardingse kunstenaars. „De meeste Schiedamse kunstenaars zagen het werken met kinderen niet zo zitten", verklaarde Van de Berg. „Toen heb ben wij het maar opgezet." Eigenaar- dig. klein SCHIEDAM - Er komen steeds meer tachtig-plussers in Schiedam. Sinds 1990 is deze groep met der- tien procent gegroeid. Dat betekent dat de Brandersstad meer dan drie- honderd hoogbejaarden rijker is. Relatief gezien groeit de groep 80- plussers veel sneller dan de totale bevolking. Dit heeft tot gevolg dat op den duur ook de sterfte een stij- gende lijn zal vertonen. Het groei- ende aantal hoogbejaarden lijkt heel tegenstrijdig omdat de bevol king van Schiedam steeds jonger wordt. Het totaal aantal mensen dat boven de 65 jaar is groeit echter amper meer. Binnen deze leeftijds- groep neemt de categorie 80-plus wel flink toe. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat het sterfte- cijfer de komende jaren en maan- den zal toenemen. Hoe meer hoog bejaarden, des te groter is de kans dat mensen in die groep overlijden. De oudste inwoner op 1 September had trouwens de zeer respectabele leeftijd van 102 jaar. DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - Een 28-jarige man uit Stockholm is zondagmorgen 29 September rond kwart voor drie be roofd van zijn geld. Het slachtof- fer, dat onder invloed van alcohol verkeerde, vroeg twee onbekende mannen op de Vismarkt of zij hem naar zijn schip aan de Botlek wil- den vervoeren. Toen hij echter met enkele bankbiljetten begon te zwaaien, werd hij door het tweetal geslagen en beroofd van zijn geld. De verdachten zijn vervolgens ge- vlucht via de Lange Haven in de richting van de Dam. De politie van het district Schiedam is op zoek naar getuigen. Iedereen die wat gezien heeft of nadere inlich- tingen kan verschaffen, wordt ver- zocht te bellen: 010-2740215. SCHIEDAM - Metro's en bloe- men. Duidelijk geen vast paar als peper en zout, schroef en moertje of potje en deksel. Toch bleken de twee elkaar prima aan te vul- len tijdens de Dahlia-tentoonstel- ling die het afgelopen weekeinde, zaterdag 28 en zondag 29 Sep tember, werd gehouden in het in- formatiecentrum van de Bene- luxlijn aan het Stationsplein. De mooiste dahlia's waren er te vin den. Zelfs regelrechte prijswin- naars ontbraken niet. Om de flora nog beter tot zijn recht te laten komen waren de planten opge- steld tussen de rails van de nog aan te leggen metrolijn door Schiedam. De bijzondere combi- natie trok veel bekijks. En niet al- leen van flora-fanaten of dahlia- kwekers. Ook een groot aantal gewone liefhebbers bleek te por- ren voor een rondje langs de mooiste dahlia's en de metrolijn. Nederlands best verkochte luxe handheld, •Zendvermogen 2 Watt f liberiei •Geheugen voor 99 nummers 4 •Supertwist LCD scherm •Volledig menugestuurd •Mogelijkheid tot SMS zenden en ontvangen •70 minuten spreektijd of 20 uur stand-by •Gewicht 197 gram •Formaat 148x56x25 mm ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Groene Hilledijk 173 Leiden Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJsseF Centrumpassage 103 Prijs excl. B.T.W. en in combinatie met een 3 jarig Libertel Regio voordeel 50 abbonnement SCHIEDAM - Gesprekken tussen Milieudefensie en de direktie van Schiphol hebben duidelijk ge- maakt dat de luchthaven weigert serieuze stappen te ondernemen om de groei van het luchtverkeer te temperen. Daarom organiseert Mi lieudefensie een ballonnenprotest, waarbij honderden mensen ballon nen en vliegers oplaten voorzien van zilverpapier. Daarmee wordt Schiphol gedwongen het vliegver- keer twee uur stil te leggen. De ak- tie wordt op veilige wijze uitge- voerd. De ballonnen zullen name lijk met touwen worden vastge- houden en bovendien wordt Schiphol lang van te voren op de hoogte gebracht van de aktie op 27 oktober. Leden van Milieudefensie Schiedam zullen op zaterdag 5 en 12 oktober tussen 13.00 en 15.00 uur bij de Passage en het ABC- complex ballonnen te koop aanbie- den. Wie op een van deze dagen verhinderd en toch een ballon wil kopen, kan contact opnemen met Annemieke de Koning, tel. 4731494. SCHIEDAM - In het Filmhuis Schiedam wordt op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 'Blue in the fa ce' gedraaid. 'Blue in the face' is het vervolg op 'Smoke'. Meteen na de opnamen van Smoke besloot men nog een fdm te maken met de sigarenwinkel van Auggie Wren als decor. Het filmhuis is gevestigd aan de Nieuwstraat 12. Aanvang is 21.30 uur (vrijdag) en 20.30 uur (zaterdag). Toegang voor dona- teurs; fl.7,-. Zie paginaTX001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1