tijdens Taptoe Ahoy' ML m COME! MARBERT WARBERT 0-PING drukkerij >tout verschijnt in een oplage van 735.000 exemplaren in Rotterdams Dagblad en MaasstaD weekbladen oor meer informatie of plaatsing bel (010) 400 42 47 Rijnmondband valt op Filmclub Vrouwelijke muzikanten welkom bij Rijnmondband IV/Ii i7iaU Afi cl/nl IVIULICIv CI I CIIIUCI DpCIVICSIVCI Behang Tapijt nterieur MORE THAN JUST BEAUTY Manco Beproefd MORE THAN JUST BEAUTY vanaf vanaf MORE THAN JUST BEAUTY GROENELAAN 25,3114 CA SCHIEDAM TEL 010-426 16 39 Indisch Restaurant Julianalaan 122 (bij Burg. Knappertlaan) 3116 JW Schiedam Tel. (010)473 06 00 Fax (010)47311 33 Stichting Kringloopcentrum Schie Nergens kunt u zo goedkoop uw huis inrichten als bij ons. Wij verkopen o.a. alle merken wasautomaten, ijskasten, bankstellen, salontafels, enz. enz. Kom vrijblijvend langs en overtuig u. Tevens halen wij uw nog bruikbare huisraad bij u op. Help ons het milieu schoner te maken. En wij ontruimen ook woningen. BBhWH Video Shop Gerrit Verboonstraat 17, Schiedam Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag: 13.00 - 23.00 uur Zaterdag: 12.00 - 23.00 uur Zondag: 14.00 - 23.00 uur Geen inschrijfgeld Tevens verhuur van movieboxen en verhuur van NINTENDO spelcomputer en spelletjes Groenelaan 45-49 *311406 Schiedam Tel. 010-4269862 Catering Afhalen Plaats voor ca. 100 personen Ook thuis bezorgerr Arnold Hoogvlietstraat 6 3134CC Vlaardingen Tel. 010-4349791 Fax 010-434 48 78 '"W1 v XQ708 Rijnmondband oogst enthousiasme in Ahoy' ROTTERDAM - De Rijnmond band kan terugzien op een ge- slaagd optreden tijdens de zaterdag 5 oktober gehouden taptoe Ahoy'. Het Schiedamse muziekkorps koos er uitdrukkelijk voor om in het Rotterdamse sportpaleis het volu me te matigen en met name veel aandacht te besteden aan het melo- dieus spelen van hun repertoire. „Ik heb de jongens op het hart ge- drukt niet te hard te spelen. In overdekte betonnen ruimten als hier in Ahoy' speel je namelijk al vlug te hard en kun je vervolgens problemen krijgen met het terug- gekaatste geluid", legt dirigent Roel van Raaij die beslissing uit. Het bleek achteraf een juiste keuze te zijn geweest. Waar vooral het korps Ahoy', de Euroband en mu- ziekvereniging Kunst en Genoe- gen zich tijdens de matinee-voor- stelling bezondigden aan het zich- zelf overstemmen, bleek de ingeto- gen manier waarop de Rijnmond band zijn gevarieerde muziek speelde op de tribunes gemakkelij- ker te volgen. Over het show-aspect van het op treden was de band zelf iets minder te spreken. „Voor zo'n groot eve- nement ben je toch enigszins ge- spannen", vertelt Rijnmondband- manager Herman Dercksen. „Daardoor werden een aantal on- derdelen van de choreografie wat rommeliger en minder soepel uit- gevoerd dan normaal." Voor het doorsnee publiek bleken deze schoonheidsfoutjes echter nauwe- lijks op te merken. De toeschou- wers staken hun enthousiasme dan ook niet onder stoelen of banken en begeleidden de opvallende, deels gezongen, afmars van het Schiedamse korps met ritmisch handgeklap. „Het is natuurlijk leuk om mee te maken dat een dergelijk groot publiek zo positief op ons optreden reageerde", merkt Dercksen op als het applaus na af- loop is verstomd. Tijdens de repetities voorafgaande aan de taptoe blijkt dat de Rijn mondband voor de finale die met alle korpsen gezamenlijk gespeeld werd, niet de juiste muziek heeft toegestuurd gekregen. „Zo iets snap je toch niet van zo'n profes- sionele organisatie", geeft Rijn- mondband-lid Van der Steen ui- ting aan zijn frustraties daarover. Uiteindelijk blijkt het manco met enig gevoel voor improvisatie toch op te vangen en lukt het de Rijn mondband om twee van de drie fi- nale-nummers mee te musiceren. In edn geval blijft het probleempje dus aanwezig en moet de Schiedamse band verstek moet la- ten gaan tijdens de grote finale. Vooraf wordt er in Rijnmondband- kringen op gespeculeerd dat ze die hindernis wel zullen nemen met een staaltje 'playbacken'. Dat was immers wel eens eerder goed uit- gepakt. Uiteindelijk werd toch be- sloten dat zij als enige band ge- woon de instrumenten niet in de aanslag zullen houden. „Zo vielen we tenminste extra op", klinkt het na afloop grappig. SCHIEDAM - Met de ledenwerf- actie 'De Rijnmondband. Wij gaan ervoor! Jij ook?' timmert het Schiedamse tamboer- en trompet- terkorps hard aan de weg om te proberen het leden-aantal uit te breiden. Op die manier moet wor- den bewerkstelligt dat het huidige hoge niveau van de band ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Juist in deze periode loont het voor muzikanten de moeite om zich aan te sluiten bij de Rijnmondband. Het muziekkorps staat namelijk aan de vooravond van de repetities voor het nieuwe repertoire en het nieuwe showprogramma dat vol- gend jaar op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade gespeeld zal gaan worden. Een nieuwe ontwikkeling binnen de Rijnmondband is dat er sinds de start van het na-seizoen ook vrou- wen als nieuw lid kunnen worden ingeschreven. Inmiddels heeft de ze ontwikkeling binnen de Jeugd Rijnmondband het eerste schaap over de dam gelokt. Een tweede vrouwelijke muzikant gloort daar aan de horizon en wie weet volgen er nu nog meer! Mannen en vrouwen die er samen met de Rijnmondband voor willen gaan, kunnen contact opnemen met Edwin Poot, (010) 4734287, of eens langskomen tijdens de re petities in het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat 183 in Schiedam, (010) 4269393. De re petities van de verschillende bands zijn op vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.15 uur. ROTTERDAM - Voor de lief- hebbers van muztekkorpsen viel er zaterdag 5 oktober in sportpa leis Ahoy* heel wat te beleven. De taptoe Ahoy" kende immers in zijn tweede editie na tien jaar afwezigheid een zeer hoogwaar- dige bezetting. In volgorde van, vooraf ingeschat, muzikaal ver- mogen marcheerden, om 14,00 uur tijdens de matinee-voorstel- ling en om 20.00 uur tijdens de avondvoorstelling, het tamboer- en trompederkorps Ahoy', de Euroband Rotterdam, de Rijn mondband Schiedam, de muziek- vereniging Kunst en Genoegen Leiden, de Douane Harmonic Nederland. de Kapel van de Ko- ninklijke Luchtmaeht en de Mari- nierskapel der Koninklijke Mari ne de arena van het sportpaleis binnen. leder van deze bands kreeg zo'n vijftien minuten de tijd om zich met het eigen show programma te presenteren voor het vooral's avonds talrijk toege- stroomde publiek. Maast dit royale muzikale pro- gramma had de organisatie van taptoe Ahoy' een tweetal randac- tiviteiten gepland. Als eerste pau- ze-nummer mocht het motor-de- monstratieteam van de Konin klijke Marechanssee de arena on- veilig maken met hun stunts waarbij bijvoorbeeld op drie naast elkaar rijdende motoren een forse raenselijke piramide wordt gebouwd. Adembenemend werd hun optreden vooral *s middags. Na een sprang met een erossmo- tor raakte de tweewieler op de, wat gladde, ondergrond van het sportpaleis in een slip en gleed de, overigens ongedeerde, motor- agent onderuit. Tijdens het tweede intermezzo stonden de narcotica-honden van de douane in het middelpunt van de belangstelling. In een viertal situaties werd gedemonstreerd honden een bijzondere nens had- den voor verschillende soorten drugs. Als uiteindehjke hoofdralspelers van de Rotterdamse taptoe fcre- gen de (semi-) professionele mu zikanten van de Douane Harmo nic, de Luchtmachtkapel en de Marinierskapel de opdracht de opening te verzorgen. In samen- spel met de twirters van HOV Li- hertatis Primitiae, de majorettes van Groot IJssehnonde en show- groep Valentine bracht een aantal spelers van de drie muzikale hoofdaets het speciaal gecompo- neerde 'Green White Green' ten gehore. Inclusief een sierlijk met zijn stokken zwaaiende bespeler van de grote trom vervolgde muziek- korps Ahoy' de voorstelling met de premiere van hun nieuwe showprogramma. De Euroband, de Rijnmondband en "K en G' kozen voor htm inmiddels be- proefde showprogramma's en kregen daarmee in toenemende mate het publiek op hun hand. „In het begin vond ik het niet veel maar het werd steeds beter' klonk het in de pauze van de ma- tinee-voorstelling. Een opvallende overeenkomst tussen de vier 'amateur-bands' was dat zij alien een programma afwerkten met uitgebreide, vaak ingewikkelde, choreografie. Die aanpak bleek geheel in tegenstel- ling tot de profs die hun ingestu- deerde patroontjes tot een mini mum beperkten maar juist ge- bruik maakten van externe spe- ciale effecten. De Douane Har- monte koos er in dat kader voor hun muzikaal uitgekiende optre den te verluchtigen met een act van de twirlers en de showgroep. Srijlvol was daamaast de htjdrage van de Luchtmachtkapel Een subtiele show met ritmisch opzij stappende muzikanten en de toe- voeging van enkeleaan de lucht- vaart gerelateerde geluidsffag- menten, bet alle niimte om voor al te genieten van hun zeer goed in het gehoor Hggende rauziek- keuze. Het optreden van de Mariniers kapel was juist op een tegenge- stelde leest geschoeid. Om het publiek bij de les van hun zware Russische repertoire te houden, werd het grotere effectbejag niet geschuwd. Met veel rook, de tra- ditionele fakkeldragers en zelfs een spetterend vuurwerk moest hun optreden toch als het leuer- tijk knallende hoogtepunt wor den bestempeid. NORBERT VERINGMEDER W c ROTTERDAM - De Rijnmond band was tijdens de taptoe Ahoy' aanwezig met een uitgebreide in- formatiestand. Naast informatie over het wel en wee van het Schiedamse tamboer- en trompet- terkorps, werd daar ook hun meest recente cd 'Band across the Sea' te koop aangeboden. Dit nijvere werkstukje dat stamt uit 1995 be- vat bijvoorbeeld muziekstukken als 'Hands across the Sea', 'US Medley' en 'Music for Drums' die tijdens de taptoe werden opge- voerd. Het optreden van de Rijnmond band in het sportpaleis bleek zoda- nig opvallend dat veel aanwezigen in de pauze en na afloop een be- zoekje brachten aan de stand. De cd bleek daarbij populair en na af loop werd dan ook met ruim veer- tig glimmende schijfjes minder naar Schiedam teruggekeerd. De goede loop langs de stand re- sulteerde in minimaal twee geval- len ook tot meer dan gemiddelde interesse om zich aan te sluiten bij het Schiedamse muziekkorps. De Rijnmondband kan zodoende te- vens op promotioneel vlak terug- kijken op een geslaagde taptoe Ahoy'. Ons adres is: Parkweg 7, telefoon 010-426 09 19 Openingstijden: ma.van 12.00-17.00 uur zat.van 10.00-16.00 uur di. t/m vrij. van 09.00-17.00 uur In de Marconistraat 99 te Schiedam hebben wij tevens ruime keus in meubels. Deze is geopend woe. en vrij. van 10.00-17.00 uur f Tel: 010-4733597 Fax:010-4733597 WOONKOIVIFORT SLAAPADVIES VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE ■ARBERT rnf- jmmm mam ^Mr K Vrij Vakantie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 13