I Wonen in een monument: voor velen een droomwens Nederlands ontwerp bij Castelijn Collection Kleur en motieven overheersen in tapijt EH Vijver winterklaar maken Planten met een winterjas ONROEREND GOED EN HYPOTHEEK INFORMATIE Heel simpel gesteld is het koop contract het document waarin schriftelijk is vastgelegd dat de verkoper het huis aan de koper verkoopt die daarmee dus eige- naar wordt. Via de eigen makelaar is te regelen dat in de koopover- eenkomst daarnaast nog tal van bijzonderheden worden opgeno- men, waarover later dan geen on- duidelijkheden hoeven te ont- staan. Ruime kamers met hoge plafonds waarin prachtig stucwerk de aandacht vraagt. Een schitterende schouw die al een monument op zich is. Wonen in een monument is voor velen een droomwens. Zo'n huis heeft uitstra- ling en herbergt vaak een lange geschiedenis. Soms heeft de tand des tijds zo'n monument enigszins aangetast, zodat je er met het tekenen van het koopcontract nog niet een, twee, drie bent. Toch ligt daar voor heel wat mensen de uitdaging om zo'n oud huis helemaal naar de eigen zin aan te passen. Let wel, in overleg met Monumentenzorg. Fabrikant Castelijn Collection bv schakelt graag bekende ontwer- pers in. Voor de najaarscollectie is Dick Spierenburg aan het werk gezet. Hij ontwierp de series Disk en Console II. Disk is een actueel kasten- en dressoirprogramma. Console is een praktisch aan- bouwsysteem dat al sinds 1986 op de markt is. Leveringskosten Vijfentachtig procent van tapijt- kopend Nederland heeft in 1995 voor een andere kleur dan grijs of beige gekozen. Lange tijd werden grijs en beige als 'veilig' en 'mak- kelijk te combineren' beschouwd. Tegenwoordig 'durft' men steeds vaker voor kleur te kiezen, waar bij momenteel naast naturel- en pasteltinten warme kleuren als ter ra en kastanje erg in zijn. Ook wordt vaker gekozen voor border- randen en andere speelse patronen in het tapijt. s. Schuilplaatsje IJsvrij Onroerend goed informatie Hypotheek informatie - Oktober 1996 (week 41) CX9.54 MAASSTA/ Koopcontract is meer dan wederzijdse verklaring van koop en verkoop AUereerst moet het perceel nauwkeurig omschreven zijn met plaatselijke lig- ging, kadastrale aanduiding en grootte. Zijn er roerende zaken door de koper over te nemen (zoals vloerbedekking, gordijnen, lampen en dergelijke), dan dienen die in het koopcontract tot in de tail omschreven te zijn. Over dat bedrag aan roerende zaken is de koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wanneer het huis niet als woonhuis ge- bruikt zal worden, dient dat in de koop- overeenkomst omschreven te zijn. Wil de koper er een winkel van maken, dan moet hij dat namelijk aan de verkoper kenbaar maken. Deze hoeft anders al- leen maar in te staan voor het gebruik als woonhuis. Verder moet de verkoper in het contract een aantal verklaringen afleggen zoals bijvoorbeeld dat het woonhuis op eigen grond staat of dat er juist erfpacht ver schuldigd is. Ook dient hij te verklaren niet bekend te zijn met verontreinigde grond. Is hij dat wel, dan moet hij dat na melijk aan de koper kenbaar maken. Het In het koopcontract worden alle zaken rondom koop/verkoop en gebruik van de woning vastgelegd (Foto: HSP) opleveren van de woning vrij van oude schuld, beslag of andere afspraken, is ook iets dat de verkoper aan het papier moet toevertrouwen. Er zijn nog een aantal verklaringen, waarover de make laar meer kan vertellen. Wie een verhuurd huis koopt, doet er eveneens verstandig aan om bijzondere bepalingen in het koopcontract te laten opnemen. Laat precies omschrijven wat je wel en wat je niet koopt. De huurder zal de zelf geinstalleerde inbouwkeuken eruit moeten halen als hij de woning ver- laat. Het is raadzaam om deze keuken dan niet in koopsom op te laten nemen. Een monument valt namelijk onder Mo numentenzorg. Het pand is ouder dan vijftig jaar en is vanwege zijn schoon- heid, zijn betekenis vgor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde tot mo nument verklaard. Dat houdt in dat de eigenaar de historische waarde moet res- pecteren. Daarmee dient dus rekening gehouden te worden bij het opknappen of aanpassen van de woning aan de ei gen woonwensen. Wie zijn zinnen op het kopen van een monument heeft gezet, doet er verstan dig aan om voor de koop bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente te in- formeren of een funderingsonderzoek voor dit pand wordt verbonden aan het afgeven van een bouwvergunning. Bij een afgekeurde fundering kan de ge meente een bouwvergunning zonder pardon weigeren. En dat zou jammer zijn. Ook is het zinvol om voor de koop via de makelaar een bouwkundige in te schakelen. Dat kan een architect, iemand van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente of van Monumentenzorg zijn. Die kan precies vertellen wat je te wach- ten staat en wat dat ongeveer gaat kos- ten. Bovendien is Monumentenzorg vaak goed op de hoogte van wat er in de loop der jaren met zo'n pand is gebeurd. Want je kunt er vrijwel altijd op rekenen dat er eerder verbouwd is. Bij de verbouwing of restauratie zelf kun je een architect of aannemer ter hand nemen die verstand heeft van oude bouwtechnieken. Verder moet je zeker- heden inbouwen, mochten er zich tij- dens de werkzaamheden onverwachte zaken voordoen. Mocht een vloer bij na- der inzien te rot zijn, dan moet van de restauratie ervan afgezien kunnen wor den. Een volledig nieuwe vloer aanleg- gen, is dan een betere keuze. Het is daar- om raadzaam om de notulen van het bouwoverleg, waarin dergelijk verande- ringen ter sprake komen, wederzijds te ondertekenen. Wie de koop van een monument over- weegt kan bij de volgende instellingen terecht: Rijksdienst voor de Monumen tenzorg in Zeist tel. 030 - 6983211, de Stichting Nationaal Restauratiefonds in Hoevelaken tel. 033 - 2539439 en de Belastingdienst/Bureau Monumenten- panden in Amersfoort tel. 033 - 4505222. Deze laatste instantie kan wij- zen op die aftrekposten waarvan bij res tauratie en onderhoud van een monu ment gebruik is te maken. De basisvorm van Disk is strak, waarbij de ronde aluminium schijfgrepen een bijzonder effect geven. Er is een uitge- breid programma van lage en middelho- ge elementen, waarmee speelse effecten zijn te bereiken. Er zijn open indelingen, deuren, laden en speciale tv-uitvoerin- gen te koop. De rompen van de Disk- kasten zijn verkrijgbaar in kersen, beu- ken en esdoorn, terwijl de fronten in lak leverbaar zijn. De Disk-serie is heel goed te combineren met wand- en lage tafels uit de Castelijn- collectie. Er is zelfs een speciaal compu- terprogramma ontwikkeld waarmee de verschillende kastopstellingen in beeld zijn te brengen en waarmee een prijsbe- rekening is te maken. Console II is een vervolg op de serie die al sinds medio jaren tachtig te koop is. Het is een strak en sober concept, dat door de vele open vakken een bijzonder ruimtelijke werking heeft. In de nieuwe serie zijn de dieptematen ruimer gewor- den en zijn een tweede breedtemaat en nieuwe inbouwelementen toegevoegd. Dat heeft geresulteerd in kasten met deu- Console is er al sinds 1986 maar is zo succesvol dat nu serie II is ge'in troduceerd. ren en speciale tv-uitvoeringen met de afmetingen die nodi^ zijn om de nieuws- te breedbeeld tv's eri de bijbehorende vi- deo-apparatuur te kunnen herbergen. Eventueel is Console te combineren met Disk. Console II is leverbaar in beuken, esdoorn en kersen terwijl er nog vijftien lakkleuren geleverd kunnen worden. Castelijn Collection is bereikbaar via te- lefoonnummer 033-2462 111. Koop breekt trouwens nooit huur: ook al krijgt de huurder een nieuwe huisbaas, dan mag hij de woning blijven huren. Het is dan ook belangrijk dat de verko per in het koopcontract garandeert dat de koper de woning vrij van huur, gebruik en bewoning per leveringsdatum kan aanvaarden. Dan is het na het tekenen van de koop- overeenkomst gebruikelijk dat de koper tien procent van de koopsom als waar- borg betaalt aan een neutraal persoon. Dat is meestal de notaris die dit bedrag aan de verkoper uitbetaalt als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Deze verplichtingen staan eveneens omschre ven in het contract. In de koopovereenkomst is eveneens op- genomen wie de leveringskosten betaalt. Bij bestaande woningen zijn deze kosten normaal gesproken voor de koper: dat is de term k.k. (kosten koper), die meestal in advertenties staat. Bij nieuwbouwwo- ningen betaalt de verkoper doorgaans de overdrachtskosten: v.o.n. (vrij op naam). De verplichting om 'afstand te doen van het recht op ontbinding' wordt ook vaak in het koopcontract opgenomen. Het recht op ontbinding is voor koper en ver koper mogelijk als n van beiden zijn ver plichtingen niet nakomt. Voor de hypo- theekverstrekker is dat een veel te groot risico, vandaar dat deze vaak eist afstand te doen van dit recht. Het zou te ver voeren om hier in detail de inhoud van een koopcontract te be- handelen. De makelaar kan hierover na- tuurlijk meer informatie verstrekken. Tapijt wordt steeds vaker uitgevoerd in kleur en met speelse motieven (Foto: Stichting Product Informatie Tapijt). Tapijt is ruimte-isolerend en geluiddem- pend. In de slaapkamer en woonkamer wordt om die redenen vaak voor tapijt gekozen. Zachte vloerbedekking staat voor leefbaarheid, voor lekker lui lang- uit. Bovendien is tapijt zowel met een modern als een klassiek interieur te com bineren. Met de veelheid aan kleuren kun je dit najaar alle kanten op. Perfect passend bij de natuurtrend zijn zachte tapijten ge- maakt van natuurlijke vezels als wol, ka- toen en linnen, uitgevoerd in ribbeltapijt of met een gesneden pool (alle poollus- sen in het poolmateriaal zijn doorgesne- den). Het voordeel van deze zachte vloerbedekking is dat de statische elek- triciteit nihil is. Statisch geladen tapijt trekt vuil aan waardoor het er na verloop van tijd vaal en verkleurd gaat uitzien. Ook de keuze uit tapijt met dessins is heel groot. De vakman kan naar wens elk denkbare motief in het tapijt insnij- den: of het nu gaat om cirkels, vlakken, tegels of om een effen tapijt gecorrtbi- neerd met een opvallende borderrand. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer is wel een heel fraai staaltje van deze aanpak te zien. Daar zijn maar liefst 32 tapijtvlakken van twee bij vier meter gelegd in verschillende heldere kleuren. De kwaliteit van tapijt is vast te stellen aan de hand van het PIT-label. PIT staat voor Product Informatie Tapijt en is in het leven geroepen door tapijtleveran- ciers, overheid en consumentenorgani- saties. Eenvoudige symbolen geven in- zicht in de leverancier, het pool- en rug- materiaal, de toepassingsgebieden en de eigenschappen van het tapijt. Over dit PIT-systeem staat meer te lezen in de brochure 'Alles over tapijt', die is op te vragen bij de tapijtspeciaalzaak of via het volgende telefoonnummer: 026 - 3270877. *C Om in de zomer zo'n mooie vijver te houden, moet-ie nu op de winter voorbereid worden. Watergekletter van een heuse fontein, vijverplanten en vissen zijn welko- me elementen in iedere tuin. Een vijver geeft net een tikkeltje meer per- soonlijkheid aan de tuin. Wie de afgelopen zomer al een vijver in zijn tuin had, heeft er vast veel plezier aan beleefd. Een waterpartij heeft een lichte- lijk verkoelend effect bij zomerse temperaturen. Nu het najaar is, heeft de vijver wel een kleine opknapbeurt nodig om volgend jaar weer veel ge- noegen te kunnen schenken. Allereerst moet paal en perk worden gesteld aan het aantal zuurstofprodu- cerende planten. Door ze drastisch uit te dunnen verteren plantenresten minder snel als het water met ijs is bedekt. Zo is de vorming van giftige gassen tot een minimum beperkt. Is het water donkergroen of zwart gekleurd dan is het biologisch even- wicht verstoord. Het is raadzaam de helft ervan te verversen. Als de vijver dan toch half leeg is, kan met een vijverschep bezinksel van de bodem worden verwijderd. De modder mag blijven liggen omdat die een schuil plaatsje vormt voor waterinsecten en rustende knoppen van sommige planten. Vallende herfstbladeren mogen niet in het water belanden. Ze zorgen voor een vertroebeling ervan. Bij tuincentra zijn speciale afdeknetten verkrijg baar die de bladeren boven het water opvangen. Met een schepnet kunnen bladeren die reeds in het water zijn terechtgekomen en ander afval worden opgeruimd. IJs in de vijver is wel een leuk gezicht in het winterlandschap van de tuin, maar voor de eronder levende planten of vissen minder aangenaam. Kool- stofdioxide en schadelijke gassen kunnen dan niet meer weg. Vanaf het begin van de vorstperiode moet een klein wak in het ijs worden gehouden. Vooral bij kleine vijvers moet ervoor worden gewaakt dat ze niet helemaal dichtvriezen. Met een vijververwarming is het ijs uit te bannen. Ook zijn er zogenaamde ijsvrijhouders op de markt, waarmee n plek open blijft. Vissen krijgen zo genoeg zuurstof. Overigens kan een vijver ook in de winter, wanneer we lekker warm in de woonkamer zitten, nog een aardig decor opleveren. Een romantisch ver- lichte vijver en fontein zijn dan een waar schouwspel. De meeste planten weten zich aardig te wapenen tegen sneeuw, vorst en gure winden. Ze zetten hun activiteiten op een laag pitje en komen pas in het voorjaar weer tevoorschijn. Niet alle soorten zijn echter van oorsprong strenge winters gewend. We hebben ze naar ons land gehaald omdat we ze mooi vinden en moeten er iets voor doen om ook het volgend voorjaar weer van ze te kunnen genieten. Vaste planten hebben een beschermlaag van bladeren, naaldboomtakken en turfmolm nodig tegen vorst. Rozen moeten op de plekken waar ze zijn gent, beschermd worden. Zit die entplek onderaan de stam, dan kan dit gemakkelijk met een laag aarde. Entplekken bovenin kunnen door middel van wat stro tussen de takken en een plastic zak er overheen het beste door de winter heen worden gehol- pen. Prijsontwikkeling per regio bestaande woningen x f 1.000,- jan. '94 t/m mrt. '95 jan. '95 t/m mrt. '96 Prijsafwijking t.o.v. Ned. totaal noord f 190 f 196 78% oost f 222 f 244 98% midden west zuid Ned.tot. f 256 £228 f235 f 228,6 £282 £255 £256 f 250,1 113% 102% 102% 100% De prijsontwikkeling heeft betrekking op de gemiddelde verkoopprijzen van be staande woningen. Per woningtype en per plaats kan de ontwikkeling anders zijn. 5 jaar vaste rente nationate hypotheek- garantie Geldverstrekker Annuiteit werke- opge- lijke geven rente rente Spaarhyp. Trad. Leven opge- werke- opge geven lijke geven rente Geldverstrekker rente rente FBTO 6,34 6,1 6,1 Stad Rotterdam 6,20 6,05 Avdro 6,35 6,1 6,3 AEGON 6,25 6,1 BLG Hypotheken 6,35 6,1 6,3 Amersfoortse 6,25 6,1 Generali 6,35 6,1 6,3 AMEV 6,25 6,1 NOG 6,35 6,1 6,3 Avoro 6,25 6,1 Spoorwegpensf. 6,35 6,1 Generali 6,25 "6,1 ABP-hypotheken 6,46 6,2 6,4 Hooge Huys 6,25 6,0 Amersfoortse 6,46 6,2 6,3 Nationale Ned. 6,25 6,1 Hooge Huys 6,46 6,2 6,3 ZwitserLeven 6,25 6,0 HNG 6,46 6,2 6,4 FBTO 6,34 6,1 IDM Hypotheekbank 6,46 6,2 6,4 Levob 6,35 6,1 Ohra 6,46 6,2 6,4 NOG 6,35 6,1 PVF Hypotheken 6,46 6,2 6,4 Zwolsche Alg. 6.35 6,1 Woonfonds Hypoth. 6,46 6,2 6,4 Ohra 6,39 6,2 Zwolsche Alg. 6,46 6,2 6,4 Reaal 6,46 6,2 AMEV 6,57 6,3 6,4 ROYAL6,46 6,2 CVB Bank 6,57 6,3 6,5 Zurich 6,46 6,2 Hypotrust 6^57 6,3 6,5 Delta Lloyd 6,57 6,3 Levob 6,57 6,3 6,4 Andere vormen opge geven rente MeesPierson 6,57 6,3 Nationale Ned. 6,57 6,3 6,4 Geldverstrekker ROYAL 6,57 6,3 6,5 Direktbank Doorloophyp. 4,8 Bouwfonds Hyp. 6,68 6,4 6,6 VSB Vermogenshypoth. S,0 GWK-Bank 6,68 6,4 6,6 Bouwf. (PGGM) Loonvast 5,6 Postbank 6,68 6,4 6,6 Delta Lloyd Beleggingspl. 5,8 Reaal 6,68 6,4 6,4 SNS rekening crt. hypoth. 6,0 VSB bank 6,68 6,5 6,7 Hooge Huys Optimaal Plan 6,4 WUH 6,68 6,4 6,6 Generali Spaartoekomst 6,5 Zwitserleven 6,68 6,4 6,6 Hypotrust Spaartoekomst 6,5 ABN-AMRO 6,79 6,5 6,7 Roparco 6,5 Delta Lloyd 6,79 6,5 6,6 Van Nierop perspect. Hyp. 6,6 Direktbank 6,79 6,5 6,7 HNG RenteRust ann. 6,7 ENG Bank 6,79 6,5 6,7 ING Beleggershypotheek 6,7 Friesland Bank 6,79 6,5 6,7 SNS Netto Lasten 6,8 RABO Hypoth.Bank 6,79 6,5 6,7 Bouwfonds RenteRust ann. 6,9 SNS bank 6,79 6,5 6,7 Aegon Hypoth.Bank 6,90 6,6 6,4 Nederl.Hyp.Bank 7,0 6,7 6,8 Zonder garantie is de standaardhypotheekrente meestal 0,2% hoger. Voor tophypotheken qelden hogere opslagen. Om een vergelijking te kurinen maken is alleen het 5-iaarstarief vermeld. Per geldgever zijn andere rentevastperioden mogelijk. De werkelijke rente is de opgegeven rente plus variabele elementen als afsluitprovisie, afboekingstijdstip aflossing e.d. Peildatum: 21 mei 1996 NVM 1 HYPOTHEEK SHOP Copyright NVM Nieuwegein Bron: NVM-Stappenplan NVM Nedertandse Vereniging van Makelaars in onroaranda goederen NVM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 15