Streekmuseum Jan Anderson toont barre overwintering op Nova Zembla Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... Stadsgehoorzaal Theater de Teerstoof Tliea^er prog ranmia Stedelijk toont verleden, heden en toekomst van collagetechiek Dead Man Walking in Filmhuis Orgelconcert Maasland Oorsmeer in Podium Cafe BON SCHIEDAM - Collage. „Is het opplakken van gevonden stukjes papier niet een hope- loos ouderwetste en nostalgi- sche bezigheid?'Deze vraag stelt het Stedelijk Museum met de tentoonstelling 'Het oog als lasapparaat' de ko- mende twee maanden ter dis- cussie. Aan de bezoeker wordt overgelaten of de col- lagetechniek nog steeds kan blijven boeien. Vrijdag 4 ok tober werd de tentoonstelling geopend. Double Date b Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Woensdag 9 oktober 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 MmsposT <PCus Moeder Courage Edda Barends, Carol van Herwijnen e.a. Voor Moeder Courage betekent oorlog geld. In een huifkar vol provisie en drank volgt zij samen met haar kinderen het Finse regiment. De oorlog voedt haar kinderen, maar vernietigt hen evenzeer. De belangen van de mens bij oorlog en geweld worden genadeloos blootgelegd in deze mu- ziektheaterproduktie. Het gaat uiteindelijk niet om de grote oorlog, maar om de kleine oorlog van de mensen onderling; het gevecht om het bestaan. Vrijdag 11 oktober, Grote Zaal, 20.00 uur. Toegang fl.30,00/kortingspas- sen fl.27,50. Chateau Migraine Jo Decaluwe In een regie van Jo Gevers speelt Jo Decaluwe op parodierende wijze het bizarre verhaal van een gezelschapje Hollanders dat een cultureel en culi- nair uitstapje maakt naar Gent. Dat leidt tot amusante en satirische portret- ten van de Hollandse middenstanders maar ook tot allerlei toespelingen en opmerkingen op Gentse toestanden. Zowel de Nederlanders als de Belgen gaan voor de bijl van Hugo Claus. Jo Decaluwe speelt in een sobere ensce- nering met een merkwaardige stoel en een gamma aan handige rekwisie- ten. Donderdag 17 oktober, Harmonie, 20.00 uur. Toegang fl.25,00/kortings- passen fl.22,50. Geschud Noel van Santen en Emiel de Jong Noel van Santen en Emiel de Jong moeten worden geschud voor gebruik (foto: Reni van der Weerd). Cabaret met weinig woorden. Sinds hun televisie-optreden in het VARA- programma 'Cabaretestafette' worden deze studenten overspoeld met aanbiedingen. Schudden voor Gebruik staat voor fysiek cabaret. De Jong en Van Santen vullen het podium met beeld, mime, fysieke kunsten en zweet. Tekst wordt niet vermeden, maar het duo spreekt het liefst in de ab- surde taal van het lichaam. Vrijdag 18 oktober, Grote Zaal, 20.00 uur. Toegang fl.27,50/kortingspas- sen fl.25,00. Jungle Book Opus One „Beestachtig" ballet, jazz- en tapdanfce, acrobatische nummers en swin- gende songs. Diep in het oerwoud groeit het mensenjong Mowgli op tus- sen de wolven. Hij leert de wetten van de jungle van Baloo de Beer en raakt bevriend met de panter Bagheera. De rust van de dieren wordt ver- stoord door Shere Khan, de bloeddorstige tijger, maar Mowgli durft de strijd met hem aan te gaan. De grootste strijd, die Mowgli levert, is die met zichzelf, terwijl hij uitgroeit van dier tot man. Zal de koning van de jungle ooit terug keren naar de mensenwereld? Voor mensenkinderen vanaf 8 jaar. Zondag 20 oktober, Grote Zaal, 15.00 uur. Toegang fl.27,50/kortingspas- sen fl.22,50. Voor de jeugd tot 15 jaar: fl.20,00. Frisse Warmte (try-out) Paul Haenen In 1982 begon hij als Margreet Dolman in de kleine zaal van Bellevue. Nu staat Paul Haenen alweer jaren met of zonder pruik of snor op alle grote podia van Nederland. 'Frisse Warmte' is het tiende avondvullende pro- gramma van deze veelzijdige artiest. Voornamelijk als zichzelf zet hij een opgewekte, actuele, literaire en vooral humoristische voorstelling neer. Interactief en actueel, in en buiten de zaal, groot en klein nieuws, lokale en (inter)nationale politiek en vol commentaar. Audio-visuele middelen en heftige muziek geven zijn voorstelling 'Frisse Warmte'. Donderdag 10 oktober, Theater de Teerstoof, 20.30 uur. De voorstelling is helaas uitverkocht. Paul Haenen in zijn vele gedaantes (foto: steye Raviez). Cameretten Theater de Teerstoof is een van de theaters in Nederland waar de selectier- onden worden gehouden van het 31ste Cameretten Festival. De deelne- mers, waarvan velen nog nooit op het podium hebben gestaan, zullen deze avond hun beste beentje voorzetten in de hoop door te dringen naar de fi nale. Als u het leuk vindt kennis te maken met debuterend cabaret talent is het zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren. U bent boven- dien voor deze avond voordelig uit! Zaterdag 12 oktober, Theater de Teerstoof, 20.30 uur. Toegangsprijs fl.7,50. Heksen Dizz's Kids Het theater- en spelprogramma van Dizz's Kids theater is een meespeel- programma van drie uur. Eerst worden de kinderen door de twee beste heksen van de hele wereld in een korte voorstelling meegenomen naar de jaarlijkse heksenvergadering. Heksen vind je overal in alle landen. Ze zien er allemaal anders uit, ze spreken een eigen taal, hebben verschillende to- yertrucs. De heksen zingen, dansen en praten met de kinderen. De kinde ren helpen mee de tovertrucs uit te voeren. Tot slot kiezen de kinderen een nieuwe opperheks. Na deze voorstelling gaan de kinderen onder begelei- ding van de docenten/acteurs zelf aan de slag. Aan het einde van de mid- dag geven de kinderen zelf geschminkt en verkleed een presentatie. Zondag 13 oktober, Theater de Teerstoof, 14.00 uur. Toegangsprijs fl.7,50. De Schiedamse Theaterkassa is op maandag gesloten! Reserveringen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Telefoon: 010-4269563. 'Het oog als lasapparaat' Tegen het einde van de negentien- de en begin twingste eeuw veran- derde de wereld van betrekkelijk gei'soleerd naar een wereldge- meenschap die meer en meer werd opengebroken door uitvindingen als fotografie, telegrafie, cinema (1896) en betere transportmoge- lijkheden als het vliegtuig (1903) en de opening van het Panamaka- naal. Ontwikkelingen en gebeurte- nissen die eerder pas maanden la ter in de rest van de wereld bekend werden, of zelfs helemaal niet, kunnen nu vrijwel gelijktijdig wor den beleefd. Deze ontwikkeling, ook wel 'mondialisering' ge- noemd, riep bij sommige kunste- naars de vraag op of de traditionele kunst nog wel recht deed aan de dynamiek van de tijd. „Men kan zich een tijd voorstellen waarin de schilders hun kleuren niet meer op het doek zullen brengen, zelfs niet meer zullen tekenen", zo schreef de Franse dichter Louis Aragon in Les Collages. „De collage geeft een voorproefje van deze tijd." Alleen door het maken van colla ges meenden en menen bepaalde kunstenaars dat de onsamenhan- gendheid van de wereld adequaat kan worden verbeeld. De eerste voorbeelden van deze nieuwe richting kan je in de ten toonstelling Het oog als lasappa raat vinden bij kunstenaars als Kurt Schuitters. Hij heeft een col lage gemaakt van treinkaartjes en tabellen van reistijden, waarbij het de bezoeker duidelijk wordt dat Schuitters de fragmenten niet zo- maar lukraak heeft 'opgeplakt'. De zo onstane kleuren en vormen doen niet gekunsteld aan en vormen een bijna vanzelfsprekend geheel. Dat is niet het geval bij een hedendaagse kunstenaar als Carel Visser. Zijn collages lijken de cli ches die over de collagetechniek De foto 'That's all folks' van Thierry renard maakt deel uit van de tentoonstelling 'Het oog als lasapparaat'. nog steeds leven, volledig te be- vestigen. Loop op straat, pak alles op waf je vindt - weggeworpen verpakkingen van koekjes, ijsjes en Unoxworsten - plak het op het maagdelijke doek, en geef het vooral geen titel. Twintig jaar gele- den was het ongetwijfeld nog ver- nieuwend, maar nu loop je er snel voorbij. Ja, we weten nu wel dat we in een consumptiemaatschappij leven. Het werk van Harald Vlugt kan meer tot de verbeelding spreken. Allereerst 'Princess', een uit foto's en ansichtkaarten samengestelde naakte vrouw die zich verlustigt aan een tros witte druiven. Verder de al eerder in he Stedelijk Mu seum vertoonde 'The message'. Boven de Libische Sybille, ge- leend uit de Sixtijnse kapel (Mi chelangelo), daalt een parachutere- giment uit WO II neer. Ook in 'Where angels dare' heeft Vlugt rijkelijk geput uit de wereldge- schiedenis van de kunst. Een Grieks Nikebeeld wordt harmoni- eus omgeven door voorstellingen van Middeleeuws uitgebeelde en- gelen en heiligen. Het contrast wordt gevormd door twee duivelse figuren waar de vijftiende eeuwse schilder Hieronymus Bosch patent op had. Het geheel heeft Vlugt voorzien van een laag kunstig aan- gebrachte craquele. De Belgische kunstenaar Thierry Renard is een meester in het sa- menvoegen en naadloos integreren van fragmenten uit allerlei kunst- werken en gebruiksvoorwerpen. Op een Griekse amfoor heeft Re nard met een vette knipoog Walt Disneyfiguren als Sneeuwwitje en haar dwergen afgebeeld: "ITiat's all Folks'. Op een groot doek staan achttiende eeuwse figuren temid- den van een verzameling schilde- rijen en beelden. De Mozes van Michelangelo, okd, dat doet niet vreemd aan. Maar hoog bovenin de zaal hangt De Elvis van Andy Warhol. En wat doet die Cornfla- kesreclame daar links bovenin? Pas als je heel goed kijkt zie je dat Renard heeft gesjoemeld. Dat lukt niet bij de computerbeeldmanipu- laties van Inez van Lamsweerde. Oppervlakkig gezien valt er niets op aan haar foto's van kinderen en vrouwen. Maar dan volgt de ver- vreemding. Er klopt iets niet met dat kind, Wendy. Ogenschijnlijk heeft ze al haar melktanden vroeg- tijdig verruild voor een compleet stel volwassen tanden en kiezen. Dat geldt ook voor Thank you Thighmaster en Dritt, een vrouw met een mannenlichaam. De Double Date serie van Micha Klein, fotoprint op perspex, lijkt een reactie te zijn op de jaren ne- gentig. Op vier panelen toont Klein hoe twee femme fatales zich vermaken met hun dates, een rood- witte peppil en een gele pinda In de discotheek kijken de twee da tes begerig naar de dansende vrou wen, op het volgende paneel volgt het liefdesspel, omgeven door fles-. sen alcohol, een Penthouse en sti- mulerende pillen. Wat kan je je nog meer wensen in de Nineties? De tentoonstelling Het oog als las apparaat kan nog tot en met 24 no- vember in het Stedelijk Museum worden bekeken. Toegangsprijzen volwassenen drie gulden. Kinde ren vanaf dertien jaar, houders CJP en Pas65 kunnen voor fl. 1,50 naar binnen. Kinderen tot en met twaalf jaar, houders MJK, Rotterdampas en leden van de Vereniging Vrien- den van het Museum gratis. Verder is het museum elke woensdag voor iedereen gratis toegankelijk. JALMAR TEUNISSEN VLAARDINGEN - Veel mensen denken dat Streekmuseum Jan Anderson alleen typische 'streekmuseumdingen' herbergt als melkbussen, oude gereed- schappen en foto's van het Vlaardings verleden. Maar Jan Anderson wordt niet zomaar een 'meesterverzamelaar' genoemd. In een periode van zo'n vijftig jaar heeft Anderson op rommel- markten en antiekveilingen zijn ogen wijd open gehouden en vele bijzondere stukken verworven. Elke maand zal Anderson voor- taan in de MaasposT het publiek voorstellen aan een bijzonder stuk van het Streekmuseum waarover een mooi verhaal valt te vertellen. Deze maand staat de beroemde tocht van Willem Ba- rendsz centraal. Dit jaar is het precies vierhonderd jaar geleden dat Willem Barendsz en zijn bemanning op Nova Zem bla overwinterden, reden waarom .er in binnen- en buitenland ruime aandacht aan deze gebeurtenis is besteed. Tegen het einde van de zestiende eeuw zocht de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden koortsachtig naar een manier om de Oost te kunnen bereiken, zon der door een Spaans galjoen in de grond te worden geboord. De ge- wone vaart om Kaap de Goede Hoop was feitelijk onmogelijk door de sterke zeemacht van de Spanjaarden waarmee de Neder landen sinds 1568 in een nietsont- ziende oorlog waren verwikkeld. Het broodnodige kapitaal om de oorlog ook te kunnen voortzetten, moest vooral in de handel worden verkregen. De geograaf Petrus Plancius (1552-1622) meende dat het mogelijk moest zijn om via de Noord, dus langs de kusten van Rusland om, de rijke handelsge- bieden in Indie te kunnen bereiken. Hij stimuleerde verscheidene toch- ten die zijn ideeen moesten beves- tigen. In de tentoonstelling heeft Anderson een oude prent van deze tanten van het Behouden Huis. In 1876 volgde in zijn voetsporen de Engelsman Charles Gardiner die een korte brief aantrof van Ba rendsz, alsmede enkele gebruiks voorwerpen. Verder bloeide in de negentiende eeuw het nationalisme op. Werd 'Nederland' eerder be- schouwd als een verzameling pro- vincien, nu begon men meer en meer de Nederlandse identiteit te bemerken. De tocht van Barendsz trandsformeerde in een gewone ontdekkingsreis naar een bevesti- ging van het avontuurlijke karakter van de Nederlander. Dit inspireer- de de Rotterdamse dichter H. Tol- lens in 1819 tot het maken van zijn bekroonde gedicht De overwinte ring op Nova Zembla. Een Engelse vertaling uit 1860 van dit gedicht heeft Anderson in de tentoonstel ling opgenomen. Streekmuseum Jan Anderson ligt aan de Kethelweg 50. Geopend elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Verder is het museum elk eer ste weekend van de maand ook op de zondag geopend. JalmarTeunissen SCHIEDAM - Het Filmhuis Schiedam vertoont vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober de film Dead Man Walking van regisseur Tim Robbins. Het is een aangrijpende film die voornamelijk draait om de emoties van een ter dood veroordeelde moordenaar en de ouders van de twee tie- ners die hij vermoordde. Dead man Walking is geba- seerd op de gelijknamige be stseller die de non Helen Prejean in 1993 schreef over haar ervaringen met ter dood veroordeelden. Een van hen was een racistische, wrokkige en verbitterde da- der die vol zelfbeklag zit. Als zijn executie nadert, vraagt hij haar hem op te zoeken. Minstens zo aangrijpend zijn de scenes waarin de non op bezoek gaat bij de ouders van de vermoorde tieners. Hun ontwrichte levens zet Helen aan tot een kritisch zelfonderzoek. Waarom wil zij eigenlijk ter dood veroor deelden bijstaan? Prachtige hoofdrollen van Sean Penn als veroordeelde en Susan Sarandon als de non Helen. Filmhuis Schiedam is te vin den aan de Lange Nieuw- straat 12. Aanvang is 21.30 op vrijdag en 20.30 op zater dag. Toegang is Reser- veren kan via de Theater kassa: 4269563. MAASLAND - Op zaterdag 12 oktober geeft Jan van Westenbrugge geeft zater dag 12 oktober een orgel concert op het Batz-Witte orgel in de Nederlands Her- vormde Kerk te Maasland. Van westenbrugge zal een heel gevarieerd prtogram- ma ten gehore brengen met werken van odner meer Bach, Handel en Mozart. Ook speelt hij eigen werk en bewerkingen van stukken van Asma, Hollins en Guil- mant. Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten kosten f!8,-. CJP- en 65+pashou- ders mogen voor fl.6,- naar binnen. SCHIEDAM - Op 10 okto ber zullen de heren Brand, Broek en Ebben in het schijnwerperlicht van het Podium Cafe stappen, ten einde het publiek te laten de- len in hun muzikale kunnen. Het belooft een echt ont- spannende luisteravond te worden met hun eigenge- maakte muziek, die her- kenbaar gei'nspireerd is door Crosby, Stills, Nash Young. De instrumenten die hierbij gebruikt gaan wor den, zijn behalve de drie- stemmige zang en de gitaar ook een banjo en een accor- deon, waarmee deze muziek zich duidelijk zal onder- scheiden van het gebruike- lijke in Oorsmeer. Op zaterdag 12 oktober, speelt vanaf 22.00 uur in Po dium Cafe de zeven-mans- formatie Prat's the Who- blem. Deze formatie dartelt rond de zondige sound van een hammondorgel, wat een sfeer belooft, groovender en swingender dan ooit. Podium Cafe is te vinden aan de Lange Haven 28 in Schiedam. Een gravure met op de achtergrond Het Behouden Huis, te zien in streekmuseum Jan Anderson. Plancius in de vitrine geplaatst. De ontdekkingsreiziger Willem Barendsz werd door de Republiek vervolgens aangetrokken om de Noordelijke doorvaart te vinden. Twee van zijn tochten strandden voortijdig in de Kara-zee. De der- de tocht, die in de vaderlandse ge- schiedenis bekend zou komen te staan als de overwintering op Nova Zembla, werd in 1596 onder- nomen. Dit maal kwam Barendsz tot tachtig graden Noorderbreedte, maar door de ijsgang werd de be manning gedwongen om het schip te verlaten en een veilig heenko- men te zoeken op Nova Zembla. Daar werd het Behouden Huis ge- bouwd, samengesteld uit scheeps- onderdelen en aangespoeld wrak- hout. „Dat is toch bijna niet voor te stellen in onze huidige tijd met centrale verwarming en moderne graafmachines, dat zij in staat wa ren om in de poolwinter te overle- ven", zegt Anderson. Twee repli ca's van dit onderkomen zijn dit jaar op Texel en bij Amsterdam nagebouwd. Na een barre winter, waarin gevechten werden geleverd met hongerige ijsberen, slaagde een kleine groep er uiteindelijk in om met een sloep weer de Neder landen te bereiken. Barendsz kwam echter tijdens de terugtocht om het leven. „En'toen stonden er heus geen traumateams klaar om de overlevenden op te vangen", merkt Anderson op. Bemannings- lid Gerrit de Veer schreef direct na aankomst een verslag van de drie reizen die hij met Barendsz had ondernomen. Een uniek exemplaar van dit verslag, daterend uit 1648, kan in het streekmuseum worden bekeken. Het boek is dit jaar in modern Nederlands vertaald. In de negentiende eeuw werd de belangstelling voor deze tocht weer nieuw leven ingeblazen. Dit kwam onder meer door de Noorse ontdekkingsreiziger Carlsen die in 1871 een bezoek bracht aan de res- Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar 13,50. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 29,75 automatisch per maand. Naam: Adres:J| Postcode:Plaats: Telefoon:(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironummer: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam T0 29

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 17