Vragen over verpaupering Broersveld VOORU ELDERS KOOPT KOM Sprookjesachtige heksenkethel in de bieb NAAR ONS! VOOR ABSURD Milieuvereniging vindt dat politici MER-procedure negeren Expositie Nepal in beeld TOT EN MET 17 OKTOBER DUBBELE IsSS ZEGELS! DUBBELE mnM$ZEGELS\ JSWwSom Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. 'Gemeente moet meer doen' Vlaardingse Wethouder wil kinderen laten zweten DAGEN SUPER VOORDEEL Collages Handbal Kinderboeken X X Schiedam Herfst op't Hoefblad Pakketten voor Kerst Tuinieren in de winter RENAULT Videoband Walvisch Protest Dixie Aces Het oog last vreemde taferelen op tentoonstelling in Stedelijk Schiedammers voorstander van hetprofessionelevolleybal-model Bekende schrijfster vertelt haar verhalen van de boze heks EDITIE-OPLAGE 37.745 I 1 SCHIEDAM - Gemeenteraadslid Arie van Loenen van Ge- meentebelangen Schiedam/ Solidair'93 maakt zich zorgen over de Schiedamse Middenstand. Dat wordt duidelijk uit de vragen die het raadslid schriftelijk stelde aan het college van burgemeester en wethouders. lo m De klant centraal, de auto optimaal FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze odvertentie elders in deze kront. Door omstandigheden konden wij zaterdag 5 oktober geen brandstof leveren hiervoor onze excuses. TEXACO SERVICE STATION POLDERMAN McDonald's™ restaurant Broersvest 33 Schiedam-Centrum j Jit - X V »"i - AisC' sposT Vesten Schiedam 4514555 Tel. 010-4738322 Bezorging WOENSDAG 9 OKTOBER 1996,3e.jaargang nr. 41 SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert op kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Bea- trixpark elke middag een extra aktiviteit tijdens de herfstvakantie. De vakantie duurt van 21 tot en met 25 oktober en de ak- tiviteiten zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Maandag 21 oktober wordt de voorstelling'Ka- bouter Pierelier op stap' ge- geven om 14.00 of 15.00 uur. Dinsdag 22 oktober wordt er in de Heemtuin een pad- destoelentocht gehouden om 14.00 of 15.00 uur, waarbij verschillende leuke prijzen te verdienen zijn. Woensdag 23 oktober kan er worden meegeholpen met het ver- zorgen van de boerderijdie- ren. Ook dit vindt om 14.00 of 15.00 uur plaats. Een rondieiding door dierenasiel De Hargahoeve staat een dag later, donderdag 24 ok tober, op het programma om 14.00 of 15.00 uur. De week wordt afgesloten met een dierenspeeltjesmid- dag op de vrijdag om 14.00 of 15.00 uur. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de tentoonstellingsruimte van de kinderboerderij. Hier wordt dan een leuke vi deo vertoond. Per aktiviteit worden er een aantal kaartjes verkocht. Alleen kinderen met een kaartje kunnen dus deelne- men. De kaartjes zijn sinds 8 oktober op de kinderboer derij verkrijgbaar. Ze kos- ten fl.l,- per aktiviteit, al leen voor het kindertheater moet fl.2,- worden betaald. SCHIEDAM - De medewer- kers van de Wereldwinkel geven donderdag 10 oktober voorlichting over hun met veel zorg opgemaakte kerst- pakketten. Gebleken is dat de impact van het kerstpakket ver- groot wordt door de ideeele meerwaarde die de Wereld winkel er aan meegeeft. De duurzame produkten die er in zitten worden immers met de hand gemaakt en verkrijgen daardoor een uniek karakter. Dergelijke kunstnijverheid in een kerstpakket maakt duidelijk dat er met zorg en aandacht geselekteerd is. De kado- en pakketmogelijkheden wor den donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur getoond in de winkel aan de Lange Ach- terweg 14. Tijdens deze avond zullen de medewer- kers eveneens advies geven over het zelf samenstellen van een kerstpakket op maat. Een apart kado waar bij de klant geheel naar ei- gen inzicht en budget kan combineren. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de dienst Gemeentewerken or- ganiseert zondag 13 oktober de themamiddag 'Tuin win- terklaar maken' op de voor- beeldtuinen in boerderijtje De Raat. Karin Jansen zal hier onder andere ingaan op het snoei- en van heesters, grondbe- werking, opruimen van bia- deren en het omgaan met plantenbakken. Het natuur- lijke karakter van de tuin staat hierbij centraal. Zo hebben vogels bijvoorbeeld baat bij het laten liggen van bladeren en kunnen egels en insekten overwinteren in een rommelhoekje. De voorbeeldtuinen zijn het eenvoudigst per fiets te be- reiken. Het complex ligt aan de Harreweg 19 en dit ligt ongeveer 200 meter buiten het dorpje Kethel. Van Loenen zegt te informeren naar aanleiding van berichten in de lokale media en uit eigen waar- neming, dat het in de Schiedamse binnenstad niet zo best gaat met de klein- en detailhandel. Veel leeg- stand op met name het Broersveld leidt tot klachten van de overige middenstanders. Zij vinden dat de binnenstad verpaupert en dat de gemeente dat toelaat. Ook Van Loenen vraagt zich af wanneer de gemeentelijke politiek in actie komt. Zo vraagt hij wat de plannen zijn met het Broersveld nu de Nieuwe Passage voltooid is. Hetzelfde geldt voor het Hema- plein. Van Loenen vraagt zich af of het misschien een goed idee is om ver- lichting, bestrating en straatmeubi- lair mee te laten doen met de op- knapbeurt. Hij wijst daarmee met een vinger naar buurgemeente Rotterdam, waar het aanleggen van de Beurstraverse gepaard ging met het installeren van reusachtige palmen op de Coolsingel. Het college moet meer aandacht krijgen voor de uitgifte van markt- kramen, vindt Van Loenen boven- dien. De plaatsen worden verkeerd uitgegeven door dat meerdere win- kels in dezelfde branche meerdere plaatsen krijgen. Als voorbeeld geeft het gemeenteraadslid markt- kramen brood, koek en banket schuin voor een winkel met precies dezelfde producten als de voorst- aande kraam. Het college moet de Schiedamse binnenstad meer tegemoet komen in haar overlevingsdrang en dan nog het liefst vooral niet door weer aan te komen zakken met allerlei parkeerperikelen, besluit Van Loe nen zijn betoog. VLAARDINGEN - Wethouder Van der Steen (D66) van Sport en Recreatie gaat een beleid ontwik- kelen om kinderen zoveel moge- lijk te laten bewegen en sporten. Van der Steen spreekt over 'bewe- gingsarmoede' en is vastbesloten deze armoede te bestrijden. Dat zegt de, overigens zelf zeer sport- ieve, wethouder in het partijblad van de Vlaardingse D66. De wethouder beroept zich op on- derzoeken waaruit blijkt dat kinde ren steeds dikker worden en min der bewegen. Een beleid om de de jeugd aan het zweten te krijgen past helemaal in de tegenwoordige verantwoorde- lijkheden van gemeenten. meent de wethouder in het blad. ,,Het lo kale onderwijsbeleid en het pre- ventief jeugdbeleid dienen op kor- te termijn handen en voeten te worden gegeven", aldus Van der Steen. De wethouder maakt zich zorgen over het feit dat kinderen steeds vaker de computer en de te- levisie lijken te preferen boven het (voet)balletje trappen op straat. Vooral kinderen uit lagere sociaal- economische milieu's lijken wei- nig te sporten. De onderwijsinspectie heeft bij meer dan honderd scholen de gym- lessen onderzocht. De conclusie was dat in verreweg de meeste ge- vallen de lessen niet voldeden aan de wettelijke eisen. Er werd te wei- nig gelet op het aanleren van vaar- digheden, die nodig zijn voor goe- de beweging en sportbeoefening. Overigens acht de wethouder het sporten niet alleen gezond voor li- chaam maar ook voor geest. Vol- gens Van der Steen is de opvoed- kundige waarde van sportvereni- gingen op kinderen te groot om te laten versloffen. SCHIEDAM - Heksen, prinsen, prinsessen, kabouters en trollen. Noem maar een sprookjesfiguur op en het komt voor in de Kinderboe- kenweek die nog tot en met 12 okto ber centraal staat. Ook in de Schiedamse bibliotheek-filialen zijn ze te vinden. Zoais elk jaar had de bibliotheek ook nu weer verschillende kinderboe- kenweekaktiviteiten bedacht om de kinderen op leuke en spontane wijze te laten kennismaken met kinderboe ken en de schrijvers en schrijfsters ervan. Vorige week werd er bijvoor beeld nog een sprookjesbal georga- niseerd. Deze week wordt er vooral veel voorgelezen. Maar ook geknut- seld wordt er vandaag, woensdag 9 oktober, in alle filialen volop. Alle prijswinnaars staan opgesteld op een zogenaamde tentoonstel- lingstafel die eveneens in alle fili alen is te vinden. Griffelwinnaars, penseelwinnaars en boeken die een onderscheiding kregen van de kin- derjury staan hier bij elkaar. Voor al le kinderen ligt tot en met 12 oktober bovendien de. speciale kinderboe- kenkrant "Eigenwijs' klaar. Van al- les dus te beleven dus in de biblio theek, die nog een paar dagen een echte heksenkethel is. Ook elders in de stad is het nog tot 12 oktober een echte Heksenkethel. Scholieren heb ben in Schiedam-Noord de etalages van de winkels in het Hof van Spa- land helemaal volgens dat thema in- gericht. Het grote slotfeest van de Kinderboekenweek wordt dan ook vanzelfsprekend zaterdag daar ge houden. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 klein VLAARDINGEN/SCHIEDAM - De Vereniging Tegen Milieube- derf (VTM) is fel gekant tegen de uitspraken van zowel Schiedamse als Vlaardingse politici inzake de aanleg van rijksweg 19 (A4). Dat blijkt uit een brief die het bestuur van VTM schreef naar de Vlaar dingse gemeente. De milieuorgani- satie maakt zich vooral zorgen om de status van de Milieu Effect Rap- portage, de Mer-procedure, waarin de aanleg van de rijksweg sterk wordt ontraden. VTM vindt dat lokale en regionale politi ondoordachte uitspraken doen als ze het voor de aanleg van de A4 opnemen en daarmee de ge- volgen voor mens en milieu teniet doen. Het gaat dan vooral om uit spraken van het Schiedamse ge meenteraadslid Houtkamp en om verschillende VVD-raadsleden in Vlaardingen. Deze raadsleden me- nen dat de aanleg van rijksweg 19 onontbeerlijk is om het file-pro- bleem op te lossen. 'Hoe komen ze erbij?' vraagt VTM zich af wijzend op de Mer. Hierin staat ondermeer dat files blijven bestaan in verband met het toenemende auto-verkeer. Daarbij komt dat er sprake is van een zoge- naamd stofzuigereffect. Meer we- gen trekken meer auto's aan, waar- door er geen files worden opgelost maar juist bijkomen. Ook zouden er met meer wegen tevens meer ontsluitingen moeten komen naar en van die wegen, anders volgen alsnog opstoppingen. De milieu vereniging verdenkt Houtkamp er van helemaal niet de Mer te heb ben gelezen. De VTM vindt de conclusies van de Mer geen reden om de loftrom- pet te steken over de nieuw aan te leggen rijksweg. De organisatie noemt de uitspraken van Hout kamp en zijn collega's in Schiedam dan ook ondoordacht. Door de beweringen van de politici tegen te spreken, hoopt VTM te voorkomen dat de uitlatingen van de raadsleden een eigen leven gaan leiden en uiteindelijk bijdragen tot de aanleg van de A4. Ook de andere uitleg van de raads leden ('Uit economisch opzicht niet verantwoord om A4 tegen te houden) valt niet in goede aarde bij VTM. Volgens de vereniging blijkt in de praktijk dat er geen di- recte relatie bestaat tussen econo- mie en auto. SCHIEDAM - Het aktiecomite voor de Walvisch laat weten dat van de beperkte oplage van de spe- ciaal gemonteerde videoband nog slechts een klein gedeelte over is. De aanvragers van het eerste uur die de band nog niet hebben opge- haald worden geadviseerd dat snel te doen. De indrukwekkende beel- den van de brand werden gefilmd door Maikel Stolk. Ook de situatie voor en na die rampzalige 14 fe- bruari zijn met medewerking van Stads TV Rotterdam in de montage opgenomen. De Schiedamse Stu dio Soundhouse zette er als muziek De Walvisch-ballade en commen- taar onder. De korte film (ruim 10 minuten) die beschouwd kan wor den als een waardevol historisch document, is verkrijgbaar bij het kantoor van de molenstichting, Lange Haven 74 en kost fl.25,-. SCHIEDAM - Leden van Milieu- defensie zullen zaterdag 12 okto ber bij het ABC-complex aan de Lange Kerkstraat tussen 13.00 en 15.00 uur ballonnen te koop aan- bieden. De aktie is bedoeld als stap tegen de groei van het vliegverkeer en luchthaven Schiphol. Wie deze dag verhinderd is en toch de aktie wil steunen kan contact opnemen met Annemiek de Koning, tel. 4731494. SCHIEDAM - De Cursus Winkel Rijnmond organiseert tot en met 31 oktober een fototentoonstel- ling van Erik Teeuw naar aanlei ding van zijn reis door Nepal. In 1994 maakte Teeuw in dit land de bekende Annapurna-trektocht. Tijdens de expositie in de cursus- winkel laat hij een tiental fraaie monumenten van deze bijzonde- re reis zien. De Annapurna-trek tocht is slechts te voet af te leg gen en alleen met toestemming van de plaatselijke autoriteiten. Het vormt een cirkelvormige wandeling door de Himalaya, zo- dat begin- en eindpunt in het zelf- de dorpje kunnen plaatsvinden. Tijdens de trektocht doet men talloze dorpjes aan. Hier kan men in de questhouses, zowel een maaltijd nuttigen als overnach- ten. De totale tocht duurt onge veer drie weken en in de periode wordt de reiziger geconfronteerd met de enorme varieteit van het landschap en de in de dorpjes le- vende bevolking. Deze 'dorpjes' zijn met elkaar verbonden door wandelpaden, die in sommige ge- vallen dienst hebben gedaan als handelsroute naar Tibet of als pelgrimsroute naar een aantal heilige plaatsen. Met zijn foto's heeft de fotograaf geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van de trektocht samen te stellen. Naast landschappen zijn ook be- woners op de film vastgelegd. Daarnaast zijn er detailopnamen van bloemen en planten en huise- lijke taferelen. Technisch gezien heeft hij zoveel mogelijk van het natuurlijke licht gebruik ge maakt, zodat flitsen vermeden kon worden. De expositie is te bezichtigen in de cursuswinkel Rijnmond. De openingstijden zijn maandag tot en met donder dag van 9.00-17.00 en 19.00- 20.30 uur en vrijdag en met za- terdat van 11.OO-16.O0 uur. De cursuswinkel bevindt zich in de Nieuwstraat 22 in Schiedam, naast gebouw De Teerstoof. De expositie is ook integraal te zien op Internet via de Digitale Steden Sehiedam/Vlaardingen. Laan van Bol'Es, 3122 AE Schiedam tel. 010-4703800 NU W*il M J SCHIEDAM - Radio Schiedam besteed woensdagavond tussen 22.00 en 23.00 uur aandacht aan de nieuwe cd van Dixie Aces. De CD werd zaterdag 5 oktober ge- presenteerd in Rosmalen. In het programma, dat gepresenteerd wordt door Daan Zonneveld wordt uiteraard veel muziek van de nieu we plaat Dynamite gedraaid. Ook wordt er gepraat met bandleider Louis Smeets en Ellie Boeve, de voorzitster van de fanclub. ZiepagmaTXOOl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1