eugdland Verdachte in incestzaakvrij door vormfout Jonge damherten in het Geitenweitje w VOORU ELDERS KOOPT KOM NAAR ONS5 VOOR ABSURD KSVV '71 houdt het op paars 399 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Schiedams verkeer vergt veel minder slachtoffers Inloopuur Sociaal Raadslieden overstroomd door drukte TESTWINNER Vrekken Winnaars prijsvraag Renovatie Stricklede Begin met Beneluxlijn Klachten verkeerd in Bewoners Zuid ontvangen premie voor inzet in wijk Vrijwilligers Hoek Loos neemt megabedrijf over Inspiratie Jeugdland GTB X X Schiedam Avondwinkel Parkweg Programma vol herfstaktiviteiten staat weer voor de deur Echtpaar laat zien datzuinig leven ook prettig kan zijn Elftalleider is na slechte start noc la slechte start nog niet echt in paniek EDITIE-OPL AGE 37.745 Bezorging SSL- DE EERSTE A170/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopendvan 16.00-24.00 uur dus ook op zondag De klant centraal, de auto optimaal RENAULT FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onzo advortontic elders in doze krant. KENWOOD KRC-257 COMPLEETINGEBOUWD Vesten Schiedam 4514555 SCHIEDAM - In het uitre- kenen van voordeeltjes blij- ken vele Schiedammers meester te zijn. Dat bleek uit de enorme stapel goede in- zendingen die de medewer- kers van MaasposT de afge- Iopen weken binnenkregen naar aanleiding van de prijsvraag over het winkel- voordeel op de Broersvest en Lange Kerkstraat. Uit de stapel met ruim honderd in- zendingen werden de inzen- dingen gehaald met het juis- te bedrag aan winkelvoor- deel, fl.3080,-. De origineel- ste afsluiting van de slagzin 'ik winkel graag in Schiedam, omdat...' wees de uiteindelijke winnaar van de hoof'dprijs aan. De gelukki- ge is J. van Klaveren gewor- den met zijn antwoord: '...ik van de echte jeneverneuzen afstam.' Een cheque van fl.250,- ligt voor hem of haar klaar bij de MaasposT. De vijf prijzen van fl.50,- gaan naar: M. Noordzij, C.H. den Hollander, familie Den Hengst, M. Gelton-van der Post en D. van der Hoeven. De prijzen zijn tot en met 30 oktober 1996 af te halen bij de MaasposT, Over de Ves- ten 3a in Schiedam. Een gel- dig legitimatiebewijs moet worden getoond. Telefoni- sche informatie is te verkrij- gen op nummer 4733702. SCHIEDAM - De hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Ge- meentewerken is gestart met de tweede fase van de reno vatie van park Stricklede in Nieuwland. Afgelopen voor- jaar werd de eerste fase van deze renovatie uitgevoerd. Toen zijn in de omgeving van de flat Stricklede hoge heesters en enkele grote bomen verwijderd. In de tweede fase worden de grote gazons, die erg ongelijk zijn, aangevuld met grond. Ook het talud langs de Vlaardin- gerdijk wordt met nieuwe grond aangevuld zodat het grasveld minder steil wordt. Naast het grondwerk wordt ook weer beplanting ge- dund. Door het verwijderen van hoge heesterbeplantin- gen langs de Nieuwe Dam laan zal hier het doorzicht vanaf het fietspad sterk ver- beteren. Er wordt ook nieu we beplanting aangebracht. Bij de flat Stricklede komen lage heesters en een grasveld met Crocussen. In het gras veld bij de Nieuwe Damlaan worden Narcissen geplant. SCHIEDAM - Er is een be gin gemaakt met de voorbe- reidende werkzaamheden voor de Beneluxlijn in Schiedam. Vooruitlopend op de start van de civielteeh- nische bouwwerkzaamhe- den aan de Beneluxlijn, moet op een aantal plaatsen langs het trace voorberei- dingen worden getroffen. Het gaat om werkzaamhe den van verschillende aard. Maandag 14 oktober is een begin gemaakt bij de Troel- stralaan. Op de plek waar het toekomstige metrosta- tion Troelstralaan moet ko men wordt een dikke zand- laag aangebracht. Voordat met de voorbelasting kan worden begonnen moet een aantal andere werkzaamhe den worden uitgevoerd, on- der andere het rooien en verplanten van bomen en het verwijderen van strui- ken. De werkzaamheden gaan ongeveer vier maan- den duren, waarna de zand- laag gedurende een jaar blijft liggen. Informatie over het metrpproject is verkrijg- baar bij infocentrum Bene luxlijn, tel.2088666. Tel. 010-4738322 WOENSDAG 160KT0BER 1996,3ejaargang nr. 42 SCHIEDAM - Een verdachte in de omvangrijke incestzaak die dit voorjaar in Schiedam aan het licht kwam, is op vrije voeten gesteld. De reden dat de man weer vrij rondloopt heeft volgens de Rotterdamse rechtbank te maken met het feit dat er proce- durefouten zijn gemaakt bij het indienen van de aanklachten. Daarom kan het Openbaar Ministerie niet optreden. De man om wie het gaat is een 32- jarige zoon van de 86-jarige hoofdverdachte. De jongeman zou ontucht hebben gepleegd met zijn neefje en nichtje. Na een lange schorsing oordeelde de rechtbank dat de aanklachten van de twee kinderen niet volgens de regels waren ingediend. Zowel bij het meisje als het jongetje had een ge- zinsvoogd de incest gemeld bij de politie, Dat was om een aantal redenen niet juist, stelde de rechtbank. Ten eerste omdat het meisje inmiddels de leeftijd van 16 jaar is gepas- seerd. Juridisch betekent dat, dat zij zelf de klacht had moeten indie nen. Als iemand anders dat voor haar doet is de aankiacht domweg gewoon niet geldig in de rechts- zaal. Ook in het geval van de jon- gen was de aankiacht niet goed verlopen. De jongen was officieel nog niet uit de ouderlijke macht onttrokken. De gezinsvoogd. die naar de politie stapte, was dus geen wettelijke vertegenwoordiger van de jongen en dat is wel vereist. En zo werd de verdachte dus on£- slagen van rechtsvervolging. Hij kon meteen na de rechtszaak zijn spullen pakken en huiswaarts ke- ren. Met de deze stap nam de rechtbank het verweer over van de advocaat van de verdachte mr. C. Oosthoek-Van Prooyen. die de vormfouten onder de aandacht bracht bij de rechtbank. Aangezien het Openbaar Ministerie de fouten zelf niet ontdekt had, kon de recht bank niets anders dan de verdachte onjslaan van rechtsvervolging zo- als de raadsvrouwe vroeg. De 32-jarige vrijgesproken ver dachte werd in dit voorjaar opge- pakt voor ontucht met jongere ge- zinsleden, net zoals zijn vader en 40-jarige broer, die al eerder waren opgepakt. De beschuldiging tegen het laatste tweetal waren zwaarder, namelijk verkrachting en seksueel misbruik. In September van vorig jaar kwam de Schiedamse recher che de incestzaak al op het spoor, waarna eerst de vader en zijn oude- re zoon werden aangehouden. Ze bekenden tussen 1980 en 19<)6 ze- ventien vrouwen en kinderen in Schiedam en "Rotterdam te hebben verkracht of sexueel misbruikt. De vader pleegde incest met twee van zijn dochters. Een van de vrouwen is hieruit maar liefst drie keer zwanger geworden'. Twee kinde ren werden geboren, de derde baby werd geaborteerd. Op last van de rechtbank in Rotterdam werd de vader onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De 40-jarige zoon is teruggekeerd naar de tbs-kliniek die hem met een proefverlof had gestuurd. Tegen een vierde ver dachte, een 25-jarige man uit Gro- ningen, wordt geen strafvervol- ging ingesteld. Volgens justitie is ook deze man slachtoffer. Hij was vroeger een vriend van de familie. SCHIEDAM - Kinderen uit Groen- oord waren vrijdagmiddag 11 oktober uitgenodigd om naar de dierenweide aan de Puccinistraat te komen. De kin- derboerderij, die 't Geitenweitje ge- noemd wordt, had een verrassing in petto. Twee jonge damherten van on geveer vier maanden oud hebben er sinds vrijdag een nieuw thuis en wer den door een heieboel kinderen uit d<j buurt verwelkomd en bewonderd. Damherten zijn lichtbruin en hebben witte vlekken. Door hun uiterlijk en omdat ze klein blijven worden ze ook wel 'bambi' genoemd. Desondanks is beheerder Aad de Ridder bezig met het verhogen van het hek. Het is zijn stre- ven om ieder jaar uit te breiden met den nieuwe diersoort. Vorig jaar kon- den er twee Engelse schapen aange- kocht worden. Inmiddels lopen er naast de damherten en schapen ook geiten, kippen en kaviaars rond. De dieren lopen gewoon door elkaar. Kin deren kunnen dichtbij de dieren ko men, en ze mogen ze ook aaien. De aankoop van de damherten was moge- lijk door de financiele steun van win- keliers uit de buurt. De Ridder is erg blij dat het groepje vaste donateurs nog altijd uitbreidt en hij hoopt dat de dierenweide dit ook blijft doen. Het Geitenweitje is iodere woensdag- en vrijdagmiddag van 2 tot half 5 open. De Ridder, die al ruim twee jaar voor de dierenweide zorgt, doet een beroep op alle Schiedammers om als vrijwilli- ger af en toe een handje te helpen. Be- langstellenden kunnen contact opne- men met Aad de Ridder, tel. 4706998. SCHIEDAM - Het aantal verkeer- ongelukken in Schiedam over 1995 is flink gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de cijfers in het jaarverslag Ge- meentewerken Schiedam. In totaal gaat het om 82 minder verkeerson- gelukken dan in 1994. Daarmee bleef ook het aantal slachtoffers dat gewond raakte of de dood vond in het verkeer ver onder dat. van vorig jaar. Het behoort tot de landelijke taak- stelling om het aantal verkeers- slachtoffers in het jaar 2000 ver- minderd te hebben tot ten minste 169. Dat waren er in 1995 nog 172. Weliswaar 172 te veel, maar toch al een hele verbetering in vergelij- king tot de jaren '84 tot '88 toen er ieder jaar minstens 200 verkeers- deelnemers verongelukten. Tragi- sche uitschieter was daarbij het jaar 1984 toen maar liefst 271 mensen gewond raakten of de dood vonden in het verkeer. Overigens blijkt dat de kruising Nieuwe Damlaan/ Vlaardingerdijk het onveiligst is. Nog dit jaar zal er een reconstructie plaatsvinden met betrekking tot deze kruising. Bestuurders van auto, brommer en motor werden het vaakst slachtof fer van een ongeval. Slechts 13 procent van de verkeersslachtof- fers waren voetganger. Ook opval- lend is dat ongeveer een kwart van alle slachtoffers zich in de leef- tijdscategorie 23 tot 35 jaar be- vindt. In nog geen een op de tien gevallen was er alcohol in het spel. D0RZ0 v Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen klein SCHIEDAM - Het aantal Schiedammers dat een beroep doet op het Instituut Sociaal Raadslie den (ISR) is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de eerste ne- gen maanden van 1996 klopten zo'n 15 procent meer clienten aan bij de sociale raadslieden dan in de eerste negen maanden van 1995. Ondanks een uitbreiding van for- matie-uren in 1996 is hierdoor de werkdruk voor de beide raadslie den te groot geworden. Ook voor clienten werden de wachttijden tij- dens de open spreekuren te lang. Het ISR ziet zich genoodzaakt om vanaf maandag 22 oktober de in- loopspreekuren van dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op te heffen en clienten van 9 tot 12 alleen nog maar te helpen op af- spraak. Voor het maken van af- spraken kunnen clienten trouwens langskomen of bellen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur (tel:426 99 57). Het avondspreekuur van donder dag tussen 17.00 en 19.00 uur blijft voorlopig gehandhaafd als inloo puur. Vanwege de drukte in de ochtenduren wordt het telefonisch spreekuur vanaf bovenstaande da tum gehouden tussen 12.30 en 13.30 uur. Tijdens het spreekuur kunnen clienten terecht met rela- tief eenvoudige zaken. Het ISR wijst er op dat Schiedam mers met een gemiddeld of laag in- komen ook terecht kunnen bij het Buro vvor Rechtshulp Rotterdam. Dit bureau houdt een buiten spreekuur (op afspraak) op maan- dagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur in Dienstencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe damlaan 766. Het bureau is telefonisch bereikbaar van 09.0Q tot 13.00 uur op num mer 443 21 19. Voor vragen op het gebied van Vreemdelingenrecht kan men op afspraak terecht aan de Statenweg 200 in Rotterdam. James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Maar liefst zes stra- ten mochten donderdag 10 oktober de derde Stimuleringspremie Wijk- en Buurtbeheer in ontvangst nemen. De premie wordt uitgege- ven aan bewonersgroepen uit Schiedam-Zuid die werken aan de leefbaarheid van hun woon en lee- fomgeving. Het verbeteren van de leefbaarheid kan op vele manieren geschieden zoals blijkt uit het re- delijk grote aantal premie-ontvan- gers. Zo hebben bewoners van de Zuid- landsestraat fl. 1000,- ontvangen voor het scheonhouden van straten en stoepen, op de groenvoorzie ning letten en de gezellige activi- teiten die de bewoners onder elkaar lappen. Op feestdagen zorgen de bewoners ervoor dat er versieringen in de straten hangen. Ook de jongeren van de Dwars- straat vielen in de prijzen. De SCHIEDAM - Tennisvereniging KSVV'71 (Keep Smiling Vice Versa) viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Zondag 13 oktober werd als onderdeel van de festiviteiten een ludiek tennistoemooi gehou den. Er was een voorwaarde voor de ruim 75 deelnemers: iedereen moest voor minstens tien procent in het paars gekleed te zijn, de clubkleur van KSVV. Het is verder maar goed dat John McEnroe nooit lid is geweest van KSVV, want hij had ongetwijfeld uit pure frustatie zijn racket op het kunstgras kapot geslagen. De organisatie had er al- les aan gedaan om te voorkomen dat de beste tennisser het toernooi zou winnen. Op een veld was het net ruim een halve meter verhoogd met een spandoek van KSVV. Scherpe ballen waren onmogelijk: het enige dat er op zat was te ver- trouwen op hoge 'pisboogjes'. Op een andere baan waren twee hoe- pels bij het net geplaatst. Of je nu achter stond met 0-40: een bal door de hoepel Was meteen voldoende om de game in de wacht te slepen. Maar het ergste voor 'Mac' moest nog komen. Verloren met 4-0? Maakte allemaal niet uit. Na elke partij bepaalde een dobbelsteen de feitelijke eindstand, waardoor de verliezer nog kon winnen met 5-6. Voorzitter Ada de Mol liep boven- dien als stoorzender over de ten- nisvelden en deelde lukraak handi caps uit. Spelers werden met tou- wen aan elkaar gebonden, moesten spelen met paarse balonnen, of kregen van De Mol een lekker han- dig cricketmasker overhandigd. jeugd werkt hard voor hele concre te voorzieningen zoals voetbal- doeltjes. Ook worden er verschil lende toernooien georganiseerd en zijn de jongeren er niet vies van als er zaken opgeknapt of beschilderd moeten worden, zoals bijvoor- beeld het PTT-huisje eerder dit jaar. Voor deze inspan'ningen ont- vingen ze ook een rooie rug. Hetzelfde. bedrag ontvingen de be woners uit de Abbenbroekstraat voor de sociale controle die er in hun midden heerst en de verwelko- ming yan nieuwe bewoners. Het straatteam uit de Strijensestraat krijgt fl.2000,- voor de beschilde- ringen die zij aanbrachten op de verkeerspaaltjes en op de muren. Het spreekt voor zich dat ook deze straatbewonerS zich niet onbetuigd laten als het gaat om het bevorde- ren van de onderlinge saamhorig- heid, Het zwerfvuil opruimen, de prulle- bakken legen, het openbare groen water geven en het onkruid schof- felen. Het lijkt wel of de bewoners van het Overschiesseplein er een dagtaak aan hebben om de straat netjes te houden. Ook zij ontvin gen daarom fl.2000,- Het grootste bedrag ging echter naar de bewoners van de Plantage. fl.3000,- kregen zij voor onder- meer het stimuleren van de his- torsiche waarde van het gebied en de grote sociale controle. SCHIEDAM - De redactie van Stichting Welzijn Nieuwland is op zoek naar enthousiaste vrijwilli gers die mee willen werken aan het uitbrengen van het programma- boekje en de wijkinformatiekrant 'De Nieuwslander'. Het is de be- doeling dat de medewerk(st)ers teksten schrijven, interviews afne- men en aan de lay-out werken in samenwerking met de repro-afde- ling. Informatie: de repro-afdeling in Wijkcentrum Wibautplein, tel.4718943. SCHIEDAM - Hoek Loos, produ- cent van industriele gassen, neemt de Amerikaanse concurrent Sunox over. Het Schiedamse bedrijf heeft hiertoe in principe overeenstem- ming bereikt met de aandeelhou- ders van Sunox. De aanstaande dochteronderne- ming is gevestigd in North Caro lina en het is de grootste onafhan- kelijke producent van speciale, medische en industriele gassen in de VS. Sunox heeft een jaaromzet van maar liefst 80 miljoen dollar en er werken 450 mensen. Na het samengaan ontstaat een on- derneming met drie luchtsplit- singsfabrieken, vier acetyleenfa- brieken, dertien vulstations, een waterstoffabrieken een droogijsfa- briek. De omzet zal in totaal ko men op 200 miljoen dollar. Het is de bedoeling dat de overname van sunox nog dit jaar afgerond gaat worden. SCHIEDAM - In de cyclus 'Geloof en kunst' zal de be- kende Schiedamse beeldend kunstenaar Peter Hellemons een dialezing houden overwat hem drijft bij de totstandko- ming van zijn werk. Ook zal hij eigen werk meenemen. Thema van de avond is 'inspi ratie'. De lezing vindt plaats op maandag 21 oktober om 20.00 uur in het gebouw van de De Vrijzinnige Geloofsge- meenschap NPB Schiedam, Westvest 90-92 (tegenover Molen De Walvisch). De bij- eenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Aan de uitgang wordt een vrije bijdrage ge- vraagd. Zie paginaTXOI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1