Geld voor extra uitgaven komt beschikbaar Herfstkleuren domineren parken m Meer fietsenstallingen in centrum Stijgende lijn bromfietsexamen ZOO, FEEL FREE NIKE WINTERJACK Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. m M99T- 699 Enfant terrible JOTA Maarten't Hart Schiedam MaasposT kantoor eerderdicht Walt Disney Parade op Hoogstraat Woningen Marconiweg verhuurd Informatie- avond voor ouders Tevredenheid over beg rot irig s» Avondwinkel Parkweg laagste Reformatie- herdenking RENAULT AUTORADIO CD-WISSELAAR Coureur David Hart loopt niet over van sportieve ambities Scouts maken weekend lang contacten over de gehele werela Schrijver blijft schrijven over zijn jeugd in Maassluis 4514555 SCHIEDAM - De financiele positie van de gemeente Schiedam is op het ogenblik zo gunstig dat er de komende ja- ren flink wat geld voor extra uitgaven beschikbaar zal komen. Tevredenheid overheerste dan ook bij de presentatie van de begrotingsvoorstellen op donderdag 17 oktober. Voor wethou- der A.G. Wiegman (Financien) is 1997 alweer het elfde begro- tingsjaar op rij. Nog nooit eerder heeft hij noemenswaardig moeten bezuinigen en ook deze keer wist hij samen met zijn collegawethouders een grotendeels sluitend financieel beleid in elkaar te zetten. m Putje DE EERSTE AI/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag PRIJS VAN nederland NU VANAF: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. De klant centraal, de auto optimaal EEN COMPLEET GSM PAKKET VOOR WEINIG GELD DU KINO RAMA FOTO VIDEO AUDIO TELECOM INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 NU 95 GRUN0IG CDS-1650 EDITTE-OPLAGE 37.745 9M vesten Schiedam Tel. 010-4738322 Bezorging WOENSDAG 23 OKTOBER 1996, 3e jaargang nr. 43 SCHIEDAM - Het kantoor van de MaasposT aan de Over de Vesten 3a sluit don- derdag 31 oktober wat eer- der dan gebruikelijk. Niet om 17.00 uur gaan de deu- ren dicht, maar om 15.00 uur. Men wordt aangeraden hier van te voren rekening mee te houden. Ook de an- dere regiokantoren zijn deze dag eerder gesloten. De kan- toren in Oud-Beijertand en Spijkenisse zijn om 14.30 uur dicht, in Capelle aan de IJssel wordt om 15.00 uur gesloten. SCHIEDAM - Disneyfigu- ren, Disneyliederen en een Disneytafel. Dit zijn de in- gredienten van de Disney Parade die zaterdag 26 ok tober wordt gehouden op de Hoogstraat. Ter hoogte van het Stedelijk Museum en de Appelmarkt- brug kunnen kinderen tus- sen 14.00 en 15.30 uur luis- teren naar een orkest dat Disneyliederen speelt. Ook kan er aan een lange tafel worden getekend. De Disney Parade is een gezamenlijk projekt van Stichting Akti- viteiten Schiedam en winke- liersvereniging Hoogstraat. SCHIEDAM - De woningen van het woon- en zorgcom- plex aan de Marconiweg in Schiedam-Oost zijn klaar. Deze week worden alle ze- ventig huurcontracten tus- sen Woningstichting Noord- vest en de nieuwe bewoners ondertekend. De eerste sleutel werd 16 ok tober al uitgereikt. Tachtig procent van de bewoners zijn afkomstig uit de wijken Schiedam-Oost en -Cen trum. Indien deze mensen zorg nodig hebben, dan kan dit ingehuurd worden bij het Steunpunt voor ouderen dat zjeh binnenkort vestigt in het woon- en zorgcom- plex. De kandidaten zijn voorge- dragen door de Schiedamse indicatiecommissie. Hierbij is onder andere gekeken naar zorgbehoefte en de vo- rige woonlocatie. Het woon- en zorgcomplex zal begin 1997 officieel worden ge- opend. SCHIEDAM - Het consulta- tiebureau van Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord organiseert donderdag 7 no- vember een informatieav- ond voor ouders met als the- ma 'Het slaapgedrag van kinderen van 0 tot 4 jaar'. Tijdens deze avond houdt een wijkverpleegkundige een inleiding over het slaap gedrag en mogelijke slaap- problemen. Ook zal er gelegenheid zijn ,om met elkaar en de wijk- verpleegkundigen te praten over veel voorkomende slaapproblemen bij kinde ren. Tevens kan men van de gelegenheid gebruik maken om vragen te stellen. Het programma vangt om 20.00 uur aan en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Deelna- mekosten per persoon: fl.2,50. Gei'nteresseerden dienen zich voor 4 november op te geven op werkdagen tusgen 08.30 en 17.00 uur, tel. 4706177. De komende jaren krijgt de ge meente Schiedam er een hoop geld bij van het Rijk, zo bleek uit de presentatie. Het gaat om een be- drag dat oploopt van 3 miljoen gul den in 1997 tot 7 miljoen in 2001. Dit geld is afkomstig uit de herver- deling van de uitkeringen uit het Gemeentefonds, een van de be- langrijkste bronnen waarmee de overheid gemeenten financiert. Deze uitkeringen worden tegen- woordig niet meer alleen verdeeld naar gemeente-omvang, maar er wordt ook gekeken naar verschil- len in kosten en inkomsten van ge meenten. Voor Schiedam, waar re- latief veel mensen uit de lagere in- komensgroepen wonen, pakt deze regeling gunstig uit. Bovendien re- kent de overheid Schiedam tot de gemeenten die onder het Grote Stedenbeleid vallen en op grond daarvan wat meer geld voor zaken als stadsvernieuwing en armoede- bestrijding mogen besteden. Al dit geld moet natuurlijk nog wel op een nuttige manier uitgegeven worden. Dit lijkt volgens wethou- der Wiegman heel makkelijk, maar hij verzekerde dat het college van burgemeester en wethouders er toch nog heel wat tijd in heeft moe ten steken om het juiste evenwicht en de juiste prioriteiten te vinden. Wie de voorstellen goed bekijkt, ziet dat het college nog wel wat trucjes heeft moeten gebruiken om allerlei geplande extra uitgaven te dekken. In *97 en '98 treedt er een tekort op ,,omdat het college be- paalde zaken wat sneller wil reali- seren dan er geld beschikbaar is", aldus Wiegman. Deze tekorten worden gefinancierd uit de alge- mene reserves, wat volgens de wethouder geen verdere proble- men zal opleveren. Uiteindelijk heeft men ervoor ge- kozen een fors gedeelte van het ex tra geld in te zetten voor bestrij- ding van werkloosheid en armoe- de. Zo stijgt het bedrag voor bij- zondere bijstand het komend jaar met fl. 255.000,-. Daarnaast zal er meer geld worden uitgetrokken om mensen uit het uitkeringencircuit van de sociale dienst te halen. Tot nu toe heeft de gemeente voor- al gebruik gemaakt van instrumen- ten als banenpool, Jeugd Werk Ga- rantieplan (JWG) en Melkertbanen om uitkeringsgerechtigden weer in het arbeidsproces terug te brengen. Hoewel er volgens Wiegman be- hoorlijke aantallen op die manier geholpen zijn, heeft het college be- sloten om daarbovenop nog eens fl.450.000,- per jaar te besteden aan een zogenaamd incentivebe- leid. Via 'positieve prikkels', bij- voorbeeld in de vorm van een pre mie, worden uitkeringsgerechtig den gestimuleerd om scholing te volgen of bijvoorbeeld vrijwilli- gerswerk te gaan doen. Op die ma nier kunnen werklozen hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en wordt ook voorkomen dat zij in een sociaal isolement terechtko- men, zo verwacht het college. t *1 Vs>*- >WS SCHIEDAM - Hoewel de klok nog niet terug is gezet, de kachel nog niet echt heeft staan loeien en de winterjas nog niet is uitgepakt, wordt het toch steeds duidelijker dat de Herfts nu toch echt zijn intrede heeft gedaan. En net zoals alle andere jaargetijden heeft ook de herfst zo wat eigen charmes. De vallende blaadjes bijvoorbeeld, de kastanjes en eikels zijn van die ty- pische herfstschatten waarmee een kinderhand al gauw gevuld is. Nu de herfstvakantie is aangebroken trekken veel ouders met hun kinderen weer naar buiten om al het moois wat de herfst schenkt uitgebreid te bewon- deren. In Schiedam worden dergelijke expedities vooral ondernomen naar het Julianapark en het Beatrixpark. Oases van rust in een nog altijd groei- ende stad. De dieren, maar vooral de eendjes in het park, laten al die extra aandacht graag over zich heenkomen. Was er normaal gesproken al een goed gevul- de maag te verdienen met een beetje rondhobbelen op de kant, deze dagen is het helemaal feest. Maar ook na een dagje park is er nog van alles te doen met de dingen die daar verzameld zijn. Met kastanjes, lijm en sateprik- kers wordt dagenlang aan de slag ge- gaan. Met de verzamelde bladeren wordt een geurende krans gemaakt, die vol trots boven de deur wordt op- gehangen. Net zolang todat de vakan- tie weer over is en de schoolbanken weer roepen. Foto: Roger van der Kraan klein Een goed werkgelegenheidsbeleid blijkt in Schiedam hard nodig te zijn. In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten in Nederland waar het aantal uitkeringsgerech tigden terugloopt. blijft het clien- tenbestand van de Sociale Dienst in Schiedam nog steeds groeien. Voor een deel komt dat door de toestroom van Rotterdamse mini ma die zich in Schiedam vestigen vanwege de relatief lage huren en het open systeem van woningtoe- wijzing dat het inwoners van bui- tenaf vergemakkelijkt hier een huis te vinden. Wethouder A. Reijnhout (Volkshuisvesting en Stadsver nieuwing) spreekt dan ook gek- scherend van „het putje van de re- gio" wanneer hij verwijst naar het huisvestingsbeleid in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De on- dertoon is echter uiterst serieus. Wanneer het aantal mensen dat aanspraak maakt op een uitkering blijft stijgen, wordt de druk op de organisatie en het budget van de gemeente natuurlijk steeds groter. Zowel Wiegman als Reijnhout noemt deze situatie zorgelijk. Als deel van de oplossing zouden ze beiden graag zien dat er in de re- gio, inclusief Rotterdam, eenzelfde huisvestingssysteem wordt inge- voerd. Een andere manier om meer even wicht in het gemeentebudget te krijgen, is het lokken van bewo ners met hogere inkomens. De ge meente zal daarom de komende ja ren meer geld uittrekken voor stadsprorpotie om het imago van Schiedam als woon- en werkstad te verbeteren en om met name de ver- koop van duurdere nieuwbouwwo- ningen te stimuleren. Een deel van het geld gaat naar de nieuw op te richten Stichting Woonpromotie Schiedam. Naast dit alles komt er ook wat meer geld vrij voor wijk en bewonersverenigingen en voor de groenvoorziening in de binnen- stad. Overigens wil het college het ko mend jaar meer aandacht besteden aan minder geziene inwoners van Schiedam: bij wijze van experi ment zal er het komend jaar in sa- menwerking met onder andere de GGD en de Stichting Maatschap- pelijk Werk een project voor over- last veroorzakende bewoners wor den gestart. Voor dit project wordt fl.75.000,- uitgetrokken. Tot nu toe werd er nauwelijks gezocht naar een structurele oplossing voor de problemen bij moeilijk plaats- bare huurders. Het project is be- doeld om hierin verandering te brengen en een betere opvang te vinden. Op woensdag 13 november zal de gehele begroting in de gemeente- raad worden behandeld. SCHIEDAM - De Schiedamse binnenstad krijgt er meer fietsen stallingen bij. Tenminste als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.. Er wordt hier bij gedacht aan beheerde fietsen stallingen met wellicht mogelijk- heden tot kleine fietsreparaties. Dat blijkt uit het antwoord van het college op vragen van de raadsle- den van Metaal en Van Loenen over de overlast van geparkeerde fietsen voor het stadhuis. De raads- leden van respectievelijk Gemeen- tebelangen en Solidair, vinden de fietsen die massaal tegen het stad huis geparkeerd staan, vooral irri tant in verband met trouwerijen. De trouwwagens of bussen kunnen niet goed bij het stadhuis, waar- door bruidsparen en gevolg de gang naar het stadhuis oncharmant en onhandig moeten afleggen. Vooral bruidjes met lange slepen hebben daarbij niet gemakkelijk. Burgemeester en wethouders vin den dat de overlast het beste best- reden kan worden als er elders in de binnenstad wel voldoende mo- gelijkheden zijn voor het stallen van fietsen. Als mogelijke omge- ving van het ABC-complex of de Ooievaartsteeg. De dienst Ge- meentewerken is al bezig met de voorbereidingen van de plaatsing van eventuele nieuwe fietsenstal lingen. Vooralsnog is er onduide- lijkheid over de investerings- en exploitatiekosten. Ideeen voor ver- beteringen van de exploitatiemo- gelijkheden moeten nog verder worden uitgewerkt. Metaal en Van Loenen vroegen zich ook af of al die gestalde fietsen voor het stad huis de brandveiligheid wel ten goede kwam. Ze maakten zich zorgen of het stadhuis wel goed bereikbaar was voor de brand- weerwagens als er zoveel fietsen in de weg staan. Op het laatste punt kon het college de beide raadsle- den gerust stellen. Uit navraag bij de brandweer bleek dat de gepar keerde fietsen geen enkel pro* bleem opleveren voor de bereik- baarheid in geval van calamiteiten. SCHIEDAM - Een Reforma- tie-herdenking wordt donder dag 31 oktober gehouden in de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat 61-63. Sprekers zijn Ds. A.G.Boogaard en Ds. D.J.Budding. Centraal zal het onderwerp 'De poort van het paradijs' staan. De toegang Is vrij. Wel wordt er een coilecte voor 'In de Rechte Straat' gehouden. De aanvang van de herden- king is 19.45 uur. SCHIEDAM - Er blijkt veel be- langstelling te zijn voor het vijf maanden geleden ingevoerde bromfietsexamen. Tussen 3 juni en begin oktober legden 19.588 jon- geren een examen af. Het percenta ge geslaagden bedroeg gemiddeld 36,9 procent. Terwijl in juni nog maar 21 procent van de deelnemers het examen met goed gevolg afleg- de, was dit percentage in September al gestegen tot 41 procent. Een hoopgevende stijging dus in amper vier maanden tijd. De stijging is vooral een gevolg van het feit dat steeds meer kandi daten ter voorbereiding op het exa men een theoriecursus volgen bij een rijschool. In de provincies Zuid-Holland en Zeeland werden van juni tot en met September ruim 5000 bromfietsexamens afgeno- men. Het slagingspercentage in de ze provincies liep in vier maanden tijd op van 25,7 naar 38,5 procent. Het CBR verstrekte verder bijna driehonderdduizend bromfietscer- tificaten aan mensen die voor 1 juni 1980 geboren zijn. Deze hoeven namelijk geen examen af te leggen. Ondanks de hoopgevende resulta- ten bestaat bij de examencentra van het CBR nog steeds de indruk dat nog te weinig mensen verband leg gen tussen het kersverse bromfiets examen en de verkeersveiligheid. Opmerkingen van kandidaten en hun ouders betreffen bijna altijd de kosten voor het examen, de romp- slomp en het feit dat er al een brom- mertje in de schuur staat te wach- ten. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 Kinorama biedt u de mogelijkheid om voor weinig geld optimaal kennis te maken met de mobiele communicatie. Hoe? Met ZiZo Feel Free, een compleet GSM-pakket dat be§taat uit: GSIill' Feel Free abonnement (Piek Dal); De NDKiA 1610, een zeer geavanceerd GSM toestel; GRATIS BELLEN: ledere maand 30(dal)minuten binnen Nederland Bellen per seconde, betalen per seconde; Lage abonnement en gesprekskosten. De mokja 1610 Is bij een 2-jarig Feel Free abonnement geheel GRATIS Het hele pakket kost u per maand 52,50 incl. BTW. I* Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden I* Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer Liesveld 147 Voorstraat 274 Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 VANi^^ Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamse weg 42 010-4259400 5H O E I Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 1 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 ZiepaginaTXOI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1