Ruim elf miljoen voor nieuwe schoollokalen 21f° per maand Rangeren tijdens Schiespoordag KOOP NU! Clowns strijden om Gouden Neus E ENERGIEHAL Medium Portie FRANSE FRIETJES ffldelMc® Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. E x x Bewonersvereniging vraagt om sluiting iTl D5 Dinaec 50 Ct tatti 3 DAGEN SUPER VOORDEEL Artoteek Centrum SVDPW O T Schiedam MaasposT eerderdicht Nieuwe manager Knotgroep zoekt hulp Inzameling van kleding Met wachten op Den Haag Alle Top CD's £^50 r^mZZ 7 8 9 10 NOVEMBER Op stap met de kunstenaar tijdens Dag van de Kunstuitleen Oude stadshart centraal in negende boek van Henk Kiela Trainer Van Vliet prijst zich gelukkig met middenvelders EDITIE-OP1 AGE 37.745 SCHIEDAM - De gemeente trekt in de komende jaren elf-en- een-half miljoen gulden uit voor nieuwe schoollokalen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond 28 oktober besloten in de openbare vergadering. Het plan bevat een aantal projecten, waaronder de bouw van een r-k. basisschool met tien klassen in Spaland-Oost. Ook een opvangschool met in ieder geval tien noodlokalen moet gerealiseerd worden alsmede wat op- knapbeurten aan reeds bestaande schoolgebouwen. Schiedam kampt met een ernstig klassentekort, waardoor de schoolklas- sen veel te groot worden. CONTACTLENZEN FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertenties elders in deze krant. Avondwinkel Parkweg Italiaanse Duitse Keukens bruynzeei vtoeren ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES De klant centraal, de auto optimaal RENAULT \cZ>/V04 7& Rotterdam entree25,--toegangvanaf16jaar <9 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 30 OKTOBER 1996, 3e jaargang nr. 44 SCHIEDAM - Het kantoor van de MaasposT aan de Over de Vesten 3a sluit don- derdag 31 oktober wat eer- der dan gebruikelijk. Niet om 17.00 uur gaan de deu- ren dicht, maar al om 15.00 uur. Men wordt verzocht hier van te voren rekening mee te houden. Ook de an- dere regiokantoren gaan de- ze middag eerder dicht. SCHIEDAM - Het Cen- trummanagement Schiedam heeft een Centrummanager aangesteld. Dit is de 42-jari- ge ras-Schiedammer Henk Keemink, die sinds kort zelf- standig ondernemer is. Hij is een van de eerste afgestu- deerde vastgoedmanagers van de NVM. Zijn taken- pakket zal onder andere be- staan uit het onder supervi- sie en in opdracht van het Centrummanagement uit- voeren en ondersteunen van projecten. Voorbeelden hiervan zijn promotie van het centrum als attraktief winkelgebied en het verho- gen van de organisatiegraad van de winkeliersverenigin- gen. Ook zal Keemink het aanspreekpunt zijn voor de winkeliers en voorzitter van het evenementenoverleg. SCHIEDAM - De Knot groep Schiedam zoekt voor de komende winterperiode vrijwilligers. Een keer in de twee weken, op zaterdag- morgen, komt een kleine groep enthousiaste vrijwilli gers bijeen om wilgen te knotten. Rondom en in Schiedam staan voorname- lijk knotwilgen. Deze mooie, grillige boom is met al zijn knoesten en holletjes van onschatbaar belang als broed- en kiemplek voor dier en plant. Door het knot- ten van wilgen wordt het oeroude landschapsbeeld van sloten met daarlangs knotwilgen in stand gehou- den. Om te kunnen knotten krijgt de groep subsidie van Landschapsbeheer Zuid- Holland. De eerstvolgende knotdag is zaterdag 2 no- vember. Er wordt tussen 9.00 en 9.30 uur verzameld in boerderijtje 'De Raat' aan de Harreweg 19. Dege- nen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, of een keer mee willen meedraaien, kunnen contact opnemen met Chris Vermaat, tel.4714897. SCHIEDAM - De vereni- ging van en voor reumapati- enten, SSTR (Samen Strij- den Tegen Reuma), houdt in de gemeente Schiedam een inzameling van gebruikte kleding, schoeisel en huis- houdtextiel op 6, 13, 20 en 27 november. In ons land wonen naar schatting 400,000 mensen, die lijden aan een of andere vorm van reuma. Een (para)medische behandeling in een kuuroord, zorgt bijna in alle gevallen voor een verlich- ting van de pijn. Maar wei- nig ziekenfondsen en parti- culiere ziektekostenverzeke- raars hebben zo'n behande ling in hun pakket opgeno- men. De SSTR heeft zich ten doel gesteld reumapatienten door middel van een finan- ciele tegemoetkoming in de gelegenheid te stellen, een kuuroord te bezoeken. Ie- dereen die de reumapatient wil helpen, kan de gele plas tic zak met kleding, schoei sel en huishoudtextiel voor 9 uur's morgens buiten zet- ten. Het voorstel van wethoude^ Wieg- man kon op de steun van het over- grote deel van de raad rekenen, ook al werden hier en daar wat kanttekeningen geplaatst. Zo vond raadslid M. Siljee van de PvdA het niet verstandig om scholen te bouwen die nergens anders meer voor konden gebruikt dan voor het onderwijs. Siljee doelde daarmee op de onderwijssituatie omstreeks 2010, wanneer het aantal leerlin- gen weer daalt en lokalen overbo- dig worden. Het plan van de wet- houder voorzag hier echter in door zogenaamde schoolwoningen te laten bouwen. Gebouwen die mak- kelijk kunnen worden omgetoverd tot woning als de noodzaak voor schoollokalen is afgenomen. Het CDA toonde zich uiteraard ge lukkig met het voorstel omdat het ook voorziet in de bouw van een rooms-katholieke basisschool. Een goed voorteken, volgens raadslid C. Lepidis-Daskalakis, dat de ge meente de achterstand tussen het bijzondere en het openbare onder wijs aan het rechttrekken is. De fractie van VVD-raadslid M. de Mol-de Mooij meende dat de wethouder te kort door de bocht ging met zijn voortvarende plan- nen. „De tweede kamer debatteert voorlopig nog over Jiet invoeren van kleinere klassen in het onder wijs, waardoor het aantal benodig- de lokalen in Schiedam er anders uit gaat zien. Bij deze plannen krij- gen we de indruk dat we prematuur moeten beslissen, zonder dat we alle informatie hebben." Dezelfde argumentatie gebruikte de wethouder juist om zijn betoog voor de nieuwe klassen kracht bij te zetten. „Als er morgen in Den Haag een besluit valt, pas ik mijn plannen overmorgen aan. Maar de noodzaak voor nieuwe lokalen in Schiedam is van dien aard dat we wel alvast wat aan die noodzaak moeten doen en niet gaan zitten wachten op het koekhappen in Den Haag." SCHIEDAM - Modelspoorvereniging Schiespoor lijkt de zaakjes letterlijk en figuurlijk weer aardig op de rails te hebben. Zorgde een uitslaande brand iets meer dan een jaar geleden nog voor een flinke schade, de moraal van de le- den werd er nauwelijks door aangetast. In het geheel vernieuwde clubhuis aan de Westerkade 21 wordt tegenwoordig weer met de regelmaat van de klok en met evenveel enthousiasme als vroeger de maandelijkse Schiespoordag geor- ganiseerd. Zaterdag 26 oktober was het weer zover. Zoals gebruikelijk konden er ge- durende de hele dag treinen worden ge- ruild tijdens de Modelspoorbeurs. Maar ook voor de kinderen was er van alles te doen. Tijdens hetrangeerprogramma konden zij zelfstandig of onder begelei- ding vijf goederenwagons in de juiste volgorde rangeren. Voor de beste ran- geerders was er zelfs een rangeerdiplo- ma te verdienen. Je kunt er tenslotte niet jong genoeg mee beginnen. Vorige maand bleek het programma zo succes- vol, dat Schiespoor het afgelopen zater dag gewoon nog een keer herhaalde. En ook nu weer kwamen de kinderen in groten getale op het rangeren af. In het clubhuis kon men verder nog zien hoe de club bezig is een 12 mm rails te bouwen van afvalmateriaal. Een bijzonder bouwwerk dat binnen niet al te lange tijd gepresenteerd zal worden. FOTO: WILLEM DE BIE v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met wUeKcletij-tie fieete*. /ineOie de o-frtccien TEMPEl rsy. HOP CHIEDAM Hoogstraat 137,3111 HESchiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 PASM f/iMI klein SCHIEDAM - Een grondreini- gingsbedrijf waar gewerkt wordt met zwaar milieugevaarlijke stof- fen als dioxine en kwik op nog geen 600 meter afstand van een woonwijk. Het is misschien ook wel een klein beetje vragen om moeilijkheden. Bewonersvereni ging Schiedam-West (BVSW) is er in ieder geval niet zo blij mee en heeft de Milieudienst Rijnmond (DCMR) om een nieuw onderzoek gevraagd naar de werkwijze van gifgrondverwerker NBM Milieu. Mocht dit onderzoek de vermoe- dens over vermeende misstanden bevestigen, dan eist men een stop- zetting van de activiteiten. De DCMR heeft het afgelopen jaar echter geen enkele aanleiding kun nen vinden om tegen het bedrijf op te treden. NBM Milieu maakt bij haar werk gebruik van ingewikkelde grond- reinigingsinstallaties die volgens Bewonersvereniging Schiedam- West verre van probleemloos wer- ken. De installaties zouden her- haaldelijk uitvallen. waarbij er geen controle meer is over de ver- spreiding van allerlei milieuge vaarlijke stoffen. Volgens secretaris J. de Kievith krijgt de BVSW haar informatie over het reilen en zeilen bij NBM direct van de werknemers. Van hen hoort hij verhalen over instal laties waar 'nu weer eens dit on- derdeeltje van afbreekt of waar dan weer ineens een stofwolk uit- vliegt.' Wat de BVSW het meest stoort is de slordigheid van werken bij NBM. Dit is volgens De Kie vith niet alleen binnen maar ook buiten goed zichtbaar: „Alles zweeft maar zo'n beetje in het rond. Op het terrein ligt open en bloot gifgrond opgeslagen waar ze zelf ook nog geen raad mee we- ten." De BVSW is dan ook van mening dat het niet verantwoord is om een dergelijk bedrijf met dioxi- negrond te laten werken. De grondreinigingsinstallatie's aan de Nieuwe Waterwegstraat zijn in 1986 op tijdelijke basis gebouwd om vuile grond van de voormalige gasfabriek te reinigen. Later is er een definitieve beschikking afge- geven voor de start van een zuive- ringsbedrijf voor 'middelmatig' vervuilde grond van elders. Vol gens De Kievith was er in het ver- leden alleen soms sprake van stof- overlast wat 'verder niet zo heel vreselijk was'. Dit voorjaar heeft NMB milieu echter een nieuwe milieuvergunning voor de reini- ging van zeer giftige grond gekre- gen. Het bedrijf is hier overigens nog niet mee gestart. De BVSW heeft deze vergunning bij de Raad van State aangevochten omdat ze vindt dat dit soort activiteiten niet in een woongebied mogen plaats- vinden. Wanneer de Raad hierover uitspraak doet is nog niet bekend. De Milieudienst Rijnmond heeft inmiddels te kennen gegeven de klachten van de BVSW serieus te nemen en is een onderzoek begon- nen. Volgens woordvoerder R. Kuijper van de DCMR voldoet NBM op dit moment echter aan al le voorwaarden om met de voorge- nomen werkzaamheden te begin nen. Het bedrijf heeft zijn installa ties zoveel mogelijk aangepast aan de vereisten die de milieuwet stelt. Risico's voor de volksgezondheid zijn daarmee zo goed als uitgeslo- ten. Het afgelopen jaar is er boven- dien geen enkele klacht over NBM bij de DCMR binnengekomen en heeft ook de milieu-inspectie bij diverse onaangekondigde bezoe ken niets onoorbaars kunnen con- stateren. De enige melding dit jaar kwam van het bedrijf zelf toen er door een fout een stofwolk was ontsnapt. die echter bijna onmid- dellijk op eigen kracht en zonder schadelijke gevolgen kon worden neergeslagen. DE EERSTE Al/OWDWINKEL - MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Poggenpohl Rational Scavolini Keukendesign B. V. Showroom: Maasweg 10, Maassluis zie advertentie elders in deze krant Idinsdag t/rri donderdag 9,30-18.00 uur vrijdagvan 9.30-21.00 uur zaterdag van10.00-17.00 uur Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 SCHIEDAM - Na een week lang clowns, clowns en nog eens clowns, kon zondag 27 oktober pas worden uitgemaakt wie de leukste, beste en meest populai- re clown was in theater de Teerstoof. De strijd om de Gouden Neuzen Troffee stond een dag lang centraal in het in- tieme Schiedamse theater en al le kinderen konden er volop van meegenieten. Nog voor de voorstelling begon waren de meeste toeschouwertjes al hele- maal in de sfeer gebracht door het aanbrengen van schmink op de gezichtjes. Daarna was het uren lang genieten van de grappen, grollen en stunts van de zeer verschillende clowns. Voor de beste artiest lag een vergulde tuimelaar, vervaar- digd door kunstenaar Peter Hellemons, te wachten. INFO 1 070-30 60 399 7"OV16.00 tot24.008 en9nov13.00tot24.00 Yt n A 10 nov16'00 tot 20'011 Alleen geldig bij de McDonald's" restaurants groot Rotterdam Zie paginaTX 01

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1