i ANBO maaktzich zorgen over vele dakloze ouderen Win megaprijzen met de juiste combinatie 215° per maand KOOP NU! Mil ENERGIEHAL INFO070-30 60 399 Rotterdam entree 25,-- toegang vanaf 16 jaar Met korting naar poppen- en berenbeurs 2 truien voor 59,95 Jacks v.a. 98,°° DE KEUKENAYSffl 4 DAAGSE Medium Portie FRANSE FRIETJES tijdeiijk 50 Ct taat DIGITAL CAR AUDIO WEEKEND Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. KEUKENS HALF GELD 'wm Ill r WON Hoog bezoek Sint Nicolaas .X Schiedam Start bouw woningen Werkdag in Moerastuin Start van Kinderzegels Koninklijk lintje Kant op van Rotterdam MaasstaD weekWaclen "DE VEILING" RENAULT 7 8 9 10 NOVEMBER Avondwinkel Parkweg Alle Top CD's jq Jarige vereniging gaat op de bres voor voetbaltrainers Staatssecretaris Kohnstamm bekijkt schaduwzijde Schiedam Jan Anderson toont geschiedenis van raadselachtig man EDITIE-OPLAGE 37.745 STEtriGQIILEn? PARtyCAfE CONTACTLENZEN FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze advertenties elders in deze krant. 99,95 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM De klant centraal, de auto optimaal Pc UCM. I*- DE EERSTE AVO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Allen bij Jeans Centre Nieuwe Passage 21 Schiedam -5-mvemtler 6 november 7 november 8 november ROTTERDAM (ommoord) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 vesten Schiedam Tel. 010-4738322 Bezorging WOENSDAG 6 NOVEMBER 1996, 3c jaargang nr. 45 SCHIEDAM - Bouwbedrijf Moester heeft donderdag 31 oktober het officiele start- sein voor de bouw van twin- tig woningen aan de Burge- meester Honnerlage Grete- laan gegeven. Op de bouw- plaats waren onder andere toekomstige bewoners, amb- tenaren en architecten sa- men gekomen om de feeste- lijke gebeurtenis bij tc wo- nen. Nadat het startsein voor de bouw gegeven was, begaf het gezelschap zich naar restaurant de Moute- rij, waar onder andere wet- houder A. -Reijnhout een toespraak hield. Een afge- vaardigde van het bouwbe drijf en de archtitect de heer Ir. R.van Leeuwen gingen tijdens hun toespraken na- tuurlijk in op de uitvoering en het ontwerp van de wo ningen. Wat de vormgeving betreft zullen bepaalde mo- tieven als kappen en torent- jes verwijzen naar de negen- tiende-eeuwse Schiedamse architectuur. Men heeft ge- tracht het karakter van de toekomstige woningen aan te laten sluiten bij het ka rakter van de binnenstad. SCHIEDAM - Jongeren die mee willen helpen met maai- en, snoeien en schoonmaken kunnen zich zaterdag 9 no- vember uitleven in de moe rastuin. Die dag organiseert de afdeling Natuurontwik- keling in samenwerking met jongeren van het IVN (Ver- eniging voor natuur- en mi- lieueducatie) een werkdag. Met de werkzaamheden le- veren de deelnemers een be- langrijke bijdrage aan het instandhouden van de moe rastuin. Enthousiastelingen kunnen zich opgeven bij Jo- han Ente, tel.030-2931855, of bij de afdeling Natuur- ontwikkeling, tel.2465521. SCHIEDAM - De nieuwe se- rie Kinderpostzegels komt op 6 november voor de ze- ventigste keer uit. Dankzij de actie kan de Stichting Kinderpostzegels Nederland projecten voor kinderen fi- nancieel blijven steunen. In Schiedam ontvingen onder andere speeltuinvereniging Het Park en wijkcentrum De Erker geld uit naam van deze vereniging. In Schiedam en Kethel zullen ongeveer veertig vrijwilli- gers zich inzetten voor de verkoop. Er komen ook stands bij de Albert Heyn fi- lialen in de Lange Kerk- straat en in Hof van Spaland op 6 en 7 november. In de bibliotheek aan het Bach- plein ka- men ook terecht voor de zegels, van woens- dagmiddag 6 november tot 24 december. SCHIEDAM - De heer M.J. van Alphen is dinsdag 5 no vember benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burge- meester R. Scheeres in het stadhuis aan de Grote Markt. De onderscheiding werd toegekend op basis van het grote aantal aktiviteiten waaraan de heer Van A1 phen door de jaren heen heeft meegewerkt. Vooral in de koor- en kerkwereld was hij aktief. De koren Sint Gregorius en Polyhymnia werden bijvoorbeeld mede door van Alphen opgericht Bovendien is de onderschei- den duizendpoot veertig jaar werkzaam geweest in de Schiedamse jeneverin- dustrie. SCHIEDAM - Ouderen die in hun auto wonen, bij de kinderen intrekken of over straat zwerven. Dat is het grote schrikbeeld van ouderenorganisatie ANBO. Voorzitter Piet Tijsen ver- klaart in het ledenblad van de organisatie dat het in Schiedam met de huisvesting van ouderen dezelfde kant opgaat als in Rotterdam. En dat is bepaald geen geruststellende zaak, vol- gens Tijsen. Er is veel leegstand in de sector huurwoningen en dat geldt niet al- leen voor dure woningen, vreest Tijsen. De laatste tijd constateert hij ook steeds meer goedkope wo ningen, met een huurprijs van on geveer 400 gulden per maand, die maar leeg blijven staan. Waar blij ven die huurders, die voorheen dat pand bewoonden, vraagt de AN BO-voorzitter zich angstig af. Tijsen roept de politieke fracties in de gemeenteraad op te onderzoe- ken, waardoor de leegstand ont- staat. Daarna zou er een Master- plan ontwikkelt moeten worden samen met de beide sociale ver- huurders om ouderen (weer) zo goed mogelijk onder de pannen te krijgen. De ANBO- voorztitter maakt zich vooral zorgen om een bepaalde groep. Met name de groep oude ren, die voor zij met pensioen gin gen ook al van weinig inkomsten rond moesten komen, is groot. Er zijn er heel wat die de eindjes iede- re maand niet meer aan elkaar kun nen knopen. „Zeker is in elk geval dat vele ou deren de kat uit de boom kijken en liever in hun. misschien wel onge- schikte, woning blijven om maar niet in een financiele val terecht te komen", meent Tijsen, die dan ook fel bezwaar maakt tegen de 'slooprage' die volgens moraen- teel woedt in Schiedam. Nadat ou deren hun woning zijn uitgezet, zouden ze geen geld hebben om een duurdere woning te huren of vinden ze gewoon geen aangepaste woning meer.- De financiele prdblemen ontstaan vaak door de stijgende lasten en de uitkeringen die daar niet voldoeri- de in meegaan. Zo worden de ge- woonste zaken, zoals de huur on- betaalbaar. 'Een teken aan de wand', noemt Tijsen het, dat er steeds meer ouderen bij hun kinde ren intrekken. Zo erg als in Rotterdam, waar ou deren daadwerkelijk in hun auto leven of op straat staan, is het hier niet. Maar Tijsen ziet de toekomst, wat betreft de huisvesting van ou deren, wel met angst tegemoet, lo- pend langs de vele stilstaande pan- den in Nieuwland, de Van Hogen- dorpstraat of de Parkweg. ROTTERDAM - 'Zzzap de kop d'r op!' Onder deze naam gaat een grootschalige actie van start in alle negentien verschillende edities van MaasstaD weekbla- den en op Rotterdams Dagblad TV. De komende zeven weken kan de lezer met het bijbehorende spel fantastische prijzen winnen. Het spel bestaat uit het raden en combineren van karikaturen die voor de helft in MaasstaD week- bladen en de andere helft op RDTV staan. Met de krant in de hand en de tv afgestemd op het RDTV-kanaal moet de deelne- mer de helften bij elkaar zoeken. Verzin dan nog een pakkende originele siagzin en de inzending is compleet. Elke week maakt de lezer/kijker kans op een van de 25 prijzen. Voor de juiste combinatie en de origineelste slagzinnen is in to- taal het fabelachtige bedrag van fl.100.000,- aan prijzen beschik- baar. Bovendien wordt er aan het eind van de actie nog een 'Superron- de' gespeeld. Deelnemers zullen dan een ludieke zelfgemaakte kop moeten insturen, waar een zonnige vliegreis voor twee per- sonen mee gewonnen kan wor den. Elders in de krant wordt de 'Zz zap de kop d'r op'-actie uitge- breid uitgelegd, staan alle spelre- gels op een rijtje en wordt de eer- ste kop bekend gemaakt. Dus Zzzap de kop d'r op!!! Oude Veiling 1 - Maasland l„(« 010-5918635 ol 0174-624536/ v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Ht ef ieidetij tee yidetei, s4n<Oie de ofrtieieK. MS IN h\\A\ klein SONY NP60 batterijhouder U heeft het vast ook wel eens meegemaakt: Net op het moment dat u de mooiste opnamen wilt maken zit u met een lege uitgeputte accu van uw camcor der. Vanaf heden is dat voorbij. Met deze Sony batterijhouder geschikt voor penlight batterijen. Past op de meeste Sony, Grundig, Nikon, Ricoh, Blaupunkt, video-8 en hi-8 camcorders. Werkt op penlight batterijen Compact en lichtgewicht. STUNTPRIJS EXTRA KORTING Zie ook onze advertentie elders in deze kranl INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden I Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oostertiof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat &10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/6 IJssel- Centrumpassage 103 DORZO Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 REGIO - De grootste poppen- en berenbeurs van Europa vindt plaats op 8,9 en 10 november in het Rotterdamse Ahoy. Jaarlijks komen zo'n 20.000 bezoekers naar dit evenemenr. Behalve uit Nederland en Belgie komen bussen vol Duitse en Franse lief- hebbers, maar ook Denen, En- gelsen en Amerikanen weten in- middels de weg te vinden naar dit gerenommeerde spektakel. Er staat meer dan een kilometer stands vol met poppen, beren en materialen. Voor de inwendige mens wordt gezorgd en op di verse plaatsen staan zitjes waar men de vermoeide benen kan strekken. Alle standhouders hebben hun uiterste best gedaan om een nieuwe collectie te pre- senteren. Bovendien zullen er dit jaar tientallen demonstraties en mini-workshops zijn. De En- gelse poppenmaakster Andrea Robbins laat zien hoe zij uit een homp klei een levensecht kin- dergezichtje kan boetseren. Poppenkunstenaars uit Indone sia zijn aanwezig met exotische kinderpoppen die gekleed gaan in traditionele sarongs van Java en Bali. Elfjes, peuters, deftige dames, karakterpoppen en trol- len vormen weer een fascine- rend schouwspel. Natuurlijk kunnen de materialen voor de zelfdoeners in Ahoy worden aangeschaft. Tevens krijgt het publiek de gelegenheid om de poppenmaakster van het jaar te kiezen. Alle entreebewijzen be- vatten daartoe een stembiljet. De te kiezen poppen, dit jaar in het teken van de bruidspop, staan bij elkaar zodat men mak- kelijk zijn keuze kan bepalen. De winnares van vorig jaar, Frieda Meyer uit Hoogvliet, komt in Ahoy met twee nieuwe boeken met boswezens. Verder wordt er nog een aantal nieuwe boeken gepresenteerd waaron- der dat van de Vlaardingse pop penmaakster Nel de Man. De beurs is geopend van 10.00- 17.00 uur. Lezers van MaasstaD weekbladen krijgen op vertoon van dit artikel voor twee perso- nen een rijksdaalder per persoon korting op de toegangsprijs van tien gulden. Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagert geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag PRINT rzz HOP i CHIEDAM Hoogstraat 137,3111 HE Schiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 m dinsdag woensdag donderdag vri|dag Deze week heeft u de mogeli|kheid om samen een keus te maken uit een groot aantal keukens. Wij zijn de hele week geopend tot de laatste klant weg is en daarom hebben wij de speciale aktie: SUPER OPRUIMING O SHOWROOMKEUKENS EN DIVERESE MERKEN OU W-APPARATUUR _VOOR WEOGEEF PPIITru AUcen gel dig bit de McDonald's™ restaurants groot Rotterdam it ZiepaginaTXOI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1