Felle readies op bijeenkomst extreem-rechts KOOP NU! Gorzenschool plant 1250 ecobollen SP protesteert tegen giro-gluurders Schrijf een verhaal en win een reis MaasposT Medium Portie FRANSE FRIETJES tiidclijk jX 50 Ct Correct voordeel Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Burgemeester greep in "X Spaland S.M.C. Ballet en muziek Nieuwe prins Rietzeilers De Geest uit de f les Ooa voor Jog diabetes Avondwinkel Parkweg Alle Top CD's $0 Circus gratis voor oma Verzorgingstehuis na dertig jaar weer in nieuw jasje Toonaangevende fusieclub biijft Balletschool en Haags naar het hoogste streven Symhonieorkest samen op podium Schiedam jm tij- SCHIEDAM - Groen Links stelt vragen. Het Algemeen Ou- derenverbond stelt vragen en ook de pers heeft burgemeester Scheeres de afgelopen dagen al achtervolgd met die ene vraag: Waarom is er niet ingegrepen? De rechts-extremistische Ne- derlandse Volksunie vergaderde afgelopen week in cafe 't Sterretje. De pers werd met de dood bedreigd en de zogenaam- de Hitlergroet werd vaak en graag gebracht om over de racisti- sche uitlatingen op de bijeenkomst nog te zwijgen. Na afloop besloot een groep van vier en passant nog een Hindoestaanse man zo te mishandelen dat hij hoofdletsel opliep. De neo-na- zi's spuugden de man eerst in het gezicht, waarma ze hem af- tuigden. „Er was geen sprake van de verstoring van de open- bare orde en veiligheid", aldus burgemeester Scheeres die van de bijeenkomst afwist, maar zich niet genoodzaakt zag in te grijpen. FOT# VIDE# AUDU Zie ook onze odvertenties elders in deze krant. DE EERSTE Al/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam De klant centraal, de auto optimaal RENAULT asn EDITIE-OPLAGE 37.745 i k HI Over de Vesten 3116 AD Schiedam N. V Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Iflll Bezorging: 010-4514555 N. WOENSDAG 13 NOVEMBER 1996,3e jaargang nr. 46 SCHIEDAM - Ron Dries is voor de derde maal Prins carnaval geworden bij de Schiedamse vereniging de Rietzeilers. Hij wilde heel graag nog een keer deze ge- zellige taak op zich nemen. De eerste officiele daad van Prins Leonardus, zoals Dries de komende weken door bet leven gaat, was het overhandigen van een che que aan de GGD. Ieder jaar gaat een bepaald bedrag naar een goed doel en dit jaar is dat het 'berenpro- ject' in de ambulances. De GGD kan met dit geld een aantal knuffelberen kopen die vervolgens in de ambu lances gelegd worden. Kin- deren die per ambulance naar het ziekenhuis ver- voerd worden, vinden enigs- zins troost in deze vertrouw- de knuffel. Op zaterdag 9 november werd ook bekend gemaakt dat Ferry Bjorn Verweij Jeugdprins is ge worden. Op het openings- bal, dat dit jaar voor het eerst in de 4 Molens werd gehouden, was het goed toe- ven. Aura Enkele vaste be- zoekers van het dienstencen- trum waren ook van de par- SCHIEDAM - Het Neder- lands Gedistilleerd Museum organiseert in de periode September tot en met april een aantal 'Spirituele zon- dagmiddagen'. Op zondag- middag 17 november houdt de landelijke verzamelaars- club De Oude Flesch in de VSB-zaal van het museum een ruilbeurs van ambachte- lijk vervaardigde gebruiks- flessen, drinkglazen, krui- ken, zalfpotjes, voorraad- flessen, apotheekflessen en inktpotjes. De ruilbeurs be- gint om 16.00 uur en ook mensen die geen lid zijn van de verzamelaarsclub (de enige in Nederland) zijn wel- kom. De entree inclusief een en- treebewijs voor het musuem en twee consumpties be- draagt fl.15,-. Men wordt verzocht zich van tevoren aan te melden, tel. 4261291. SCHIEDAM - Tijdens de Wereld Diabetes Dag van donderdag 14 november wordt extra aandacht ge- vraagd voor mensen met diabetes. Ook het Schieland Ziekenhuis wil deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de polikliniek zul- len speciale stands worden ingericht waar men infor- matie kan ontvangen over diabetes melitus, ook wel aangeduid als suikerziekte. 's Avonds wordt in het zie kenhuis een lezing gehouden door een internist. Nederland telt meer dan 300.000 mensen met diabe tes mellitus. Dit is een stof- wisselingsaandoening, waarbij de alvleesklier geen of te weinig insuline produ- ceert. Insuline is een hor- moon, dat het lichaam nodig heeft om suiker (glucose) in de lichaamscellen op te kun- nen nemen. Glucose geeft de energie die nodig is om te groeien, te bewegen en warm te blijven. Bij de stand van de diabetesver- pleegkundigen staat ook een grabbelton voor de kinde- ren. De lezing die gegeven wordt op donderdagavond 14 no vember duurt van 19.30 - 21.00 uur en vindt plaats in de hal van de polikliniek van het Schieland Ziekenhuis. Centraal zal de retinopa- thiek staan, een oogaandoe- ning die veroorzaakt wordt door suikerziekte. Een van de internisten van het Schie land Ziekenhuis is spreker. Groen Links en het Algemeen Ou- deren Verbond zien dat anders. Uit de lijst met schriftelijke vragen die de partijen rond deze zaak aan het college van burgemeester en wet- houders stelden, blijkt dat zowel Groen Links als het AOV geen ge- noegen neemt met Scheeres simpe- le verklaring. Groen Links vraagt zich af of er wel overleg is geweest met het Openbaar Ministerie om uit te zoeken of en zo ja welke strafbare feiten er gepleegd zijn. Ook wil de fractie weten of er in- derdaad vooraf overleg is geweest tussen politie en eigenaar van het Sterretje en of Scheeres en het OM daarbij betrokken waren. Het AOV wil dat de gemeente een duidelijk standpunt inneemt in dit soort za- ken zodat herhaling van de gebeur- tenissen op zaterdagavond uitge- sloten is. Veel ophef is vooral ont- staan uit het feit dat de leider van de Nederlandse Volksunie, Joop Glimmerveen, de hoofdredacteur van de Haagsche Courant, J.Schin- kelshoek, gedreigd heeft te ver- moorden. Glimmerveen zei dat als extreem-rechts eenmaal aan de macht komt de neo-nazisten met- een vertrekken naar het huis van Schinkelhoek om de hoofdredac teur daar dan te 'berechten' en op te knopen. Ook herhaalde Glim merveen zijn mening dat Groen Links kamerlid Singh Varma naar een werkkamp moet. Toch is het Openbaar Ministerie er niet zeker van of er met die bedreigingen wel strafbare feiten gepleegd zijn. Het OM had van te voren inderdaad geruchten gehoord over de bijeen komst maar wist geen tijd en plaats, waardoor ingrijpen moeilijk was. Bij een patrouille ontdekten politie-agenten zaterdagmiddag 9 november dat het in het cafe 't Sterretje ondertussen al een broed- plaats van extreem-rechts was. Omstreeks dezelfde tijd ontdekte MS IN r^i klein de eigenaar van het cafe dat het aanhangers waren van de Neder landse Volksunie, waarmee zijn zaak bevolkt was. De NVU had de gelegenheid namelijk onder valse voorwendselen gehuurd. Politie en eigenaar besloten niet in te grijpen. maar wel wat afspraken met de NVU-leden te maken. Zo werd de bijeenkomst beperkt tot half zeven in plaats van acht uur en verkaste het gezelschap naar een boven- zaaltje in het cafe. Ook moesten de rechts extremisten beloven in groe- pjes naar buiten te gaan na afloop van de 'vergadering'. Omdat vol- gens de politie alles volgens af- spraak verliep was er geen reden om tot arrestaties over te gaan. Het OM buigt zich momenteel over de bandopnamen die door de radio- zender Radio Rijnmond gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst. Nico Haasbroek, directeur van Radio Rijnmond, heeft de banden zondag 10 november afgestaan aan het Openbaar Ministerie. Als de ban den bewijzen dat Glimmerveen de gewraakte uitspraken heeft gedaan is het nog de vraag of er ingegre pen kan worden. Dat kan als de bij eenkomst openbaar was, wat nog niet zeker is. Ook is het belangrijk wat Glimmerveen, precies heeft gezegd. 'Als extreem-rechts aan de macht komt' is volgens het OM niet bedreigend genoeg, omdat volgens de persofficier Wesselink, de kans maar klein is dat extreem- rechts in ons land aan de macht komt. SCHIEDAM - De zuidelijkste wijk van Schiedam. De Gorzen, is sinds vrijdag 8 november maar liefst 1250 ecobollen rijker. De milieuvriendelij- ke bloembollen, die zonder kuntsmest en met aanzienlijk minder chemische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld, werden onder toeziend oog van wet- houder Halfkamp geplant door de leerlingen van groep vier van basis- school De Gorzen. Onder de genodig- den bevonden zich, naast de wethou- der die de openingshandeling ver- richtte, ook de chef van de hoofdafde- ling Groenvoorziening en enkele le- den van Milieudefensie Schiedam, De Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente was initi- tatiefnemer van het projekt. Doel van de aktie is bewoners te laten zien dat een bijdrage aan een beter milieu en een mooiere leefomgeving vrij goed- koop en gemakkelijk te leveren is. Na het openbaar groen van het Wil- helminaplein, de Poortugaalsestraat en de Nieuwe Maasstraat in De Gor zen worden ook andere wijken van Schiedam onder handen genomen. In 1996 worden in heel Schiedam naar verwachting ruim 15.000 ecobollen geplant. Niet alleen narcissen, de zo- genaamde Ice Follies, maar ook tul- pen onder de naarn Oxford. Wanneer de resultaten in het voorjaar van 1997 positief zijn, zal de hoofdaf deling Groenvoorziening en Natuur volgend jaar opnieuw ecobollen plan- ten. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Iedereen, dus ook een uitkeringsgerechtigde, heeft recht op bescherming van zijn of haar privacy. De Socialistische Partij noemt het daarom ronduit 'kwetsend, vernederend en zin- loos' dat bijstandsgerechtigden bij ieder heronderzoek hun bankaf- schriften over de voorafgaande drie maanden aan de ambtenaren van.de sociale dienst moeten laten zien. Ze vindt dat het snel afgelo pen moet zijn met dit giro-gluren en is een landelijke actie begon- nen. Volgens woordvoerder R. Jaggie van de sociale dienst in Schiedam is het controleren van afschriften gewoon nodig in de strijd tegen uitkeringsfraude. Het gaat naar zijn mening om een 'zorgvuldig uitgevoerde procedu re'. Het gluren zou niet bedoeld zijn om uitgaven te controleren, maar wordt uitsluitend gebruikt om te kijken „of iemand er niet kort tevoren honderdduizend gul den doorheen heeft gejaagd, om vervolgens met een lege rekening een uitkering aan te vragen." Een bijstandsuitkering is bedoeld om te kunnen voorzien in de nood- zakelijke kosten van het bestaan. Om hiervoor in aanmerking te ko- men moet je kunnen aantonen dat je geen andere inkomsten of ver- mogen hebt. Zo bekeken is het te rechtvaardigen dat de sociale dienst bij de eerste aanvraag van een nieuwe client de vermo- •genspositie op het moment van de aanvraag en in de periode ervoor onderzoekt. Dat gebeurt onder an dere door het opvragen van giro- en bankafschriften. In Schiedam, maar overigens ook in veel andere gemeenten, wordt er bij de zoge- naamde heronderzoeken eveneens van clienten verlangd dat zij al hun bankafschriften van de vooraf gaande drie maanden laten zien. Doen zij dit niet, dan kan hun uit kering worden stopgezet. Dit alles is overigens geen wettelijke ver- plichting, maar beleid van de ge meente zelf. De heronderzoeken vinden ongeveer om de acht maan den plaats. SP-woordvoerder E. Kuitert vindt het controleren van afschriften een onzinnige zaak omdat het nauwe- lijks relevante informatie oplevert. „Zwartwerkers worden echt niet via de giro uitbetaald. En waarom zou je als bijstandstrekker moeten laten zien waar je geld aan uit- geeft?" Kuitert noemt dit een vorm van betutteling waar nie- mand zelf om vraagt. Het is vol gens haar des te vervelender omdat het hier gaat om mensen in een af- hankelijke positie die toch al in een hoek zitten waar ze niet zo blij mee zijn. In Schiedam is de SP de protestac- tie tegen het giro-gluren begonnen met het verzamelen van onderte- kende actiekaarten. Een middagje posten bij de Sociale Dienst lever- de volgens SP-leden heel wat posi- tieve readies op. „De meeste men- sen vinden dat er wel gecontro- leerd moet worden, maar dat dit de verkeerde manier is. Het is verne derend en gaat te ver." Het was de SP-ers overigens opgevallen dat een aantal personen geen handte- kening durfde te zetten, uit angst voor een korting op hun uitkering. De SP wil uiteindelijk zoveel mo- gelijk handtekeningenverzamelen en deze samen met een protestbrief aanbieden aan het college. Dat dit geen op voorhand zinloze actie is, blijkt uit het feit dat in Zoetermeer na eenzelfde initiatief van de plaat- selijke SP-afdeling het napluizen van afschriften inmiddels is afge- schaft. Voorlichter Jaggie van de sociale dienst zegt overigens tot nu toe weinig te hebben gemerkt van onvrede, laat staan agressie, van de kant van Jbijstandsaanvragers die worden geconfronteerd met het strenge controlebeleid. Volgens hem is het slechts een kwestie van 'duidelijk de boodschap overbren- gen waar controle toe dient'. De verscherpte controle op inkom sten en uitgaven is een uitvloeisel van de nieuwe Bijstandswet die af gelopen januari van kracht werd. De wet is onder andere bedoeld om de regels voor de bij stand eenvou- diger en minder fraudegevoelig te ROTTERDAM - MaasstaD weekbladen daagde vorige jaar haar lezers uit om het mooiste decemberverhaal te schrijven. De reacties waren overweldi- gend - meer dan 500 verhalen - en nog zeer vermakelijke en in- spirerende ook. Reden voor de redactie om ook dit jaar de creativiteit van de lezers te tes- ten. Een geheel verzorgd lang weekend naar Londen voor twee personen is de inzet, en het meest orginele december verhaal is de prestatie. Het decemberverhaal moet voor 6 december worden inge- stuurd. Hieronder volgen drie tekstfragmenten. Een van deze fragmenten MOET letterlijk terugkomen in het december verhaal. Dat is eigenlijk de eni ge voorwaarde. 'De wereld kromp ineen tot de verblindende sneeuw, de groe- ne heggen en het fluistergeluid van de sneeuwschoenen. En nog iets anders. Een zacht, ge- dempt, ploffend geluid. Hij probeerde harder te lopen, maar het ging niet. Hij schoof nu over de met sneeuw bedekte oprijlaan, een klein jongetje, zijn gezicht bijna begraven in de schaduw van de parkakap. Het was een stille, heldere mid- dag.' (Stephen King) 'Lang geleden zaten ze samen in een teil, nu lagen ze in afzon- derlijke baden in pastelkleuri- ge badkamers en dachten na over de bizarre, pijnlijke ver- wantschap die hen aantrok en afstootte. Gewoonlijk was het Anna die de Ioomheid en rozigheid van het apres-bain verdreef door 'er' weer over te beginnen.' (Tessa de Loo) 'Het leven werd hard voor hem. Dagen zonder eten, nach- ten zonder slaap, avonden zon der licht, een haard zonder vuur, weken zonder werk, een toekomst zonder hoop, een jas waar de ellebogen doorheen staken, een oude hoed waarmee de meisjes de spot dreven, huur die niet betaald kon worden, onbeschoftheid van de portier, smadelijk gelach van de buren; allerlei vernederingen, verbit- tering, verdriet en moedeloos- heid.' (Victor Hugo) De inzendingen worden beoor- deeld door een professionele jury, waarvoor de redactie in elk geval al de schrijver Abdel- kader Benali heeft weten te strikken. Chefredacteur van MaasstaD weekbladen, Harry Mulder, zal de jury voorzitten. Het decemberverhaal mag maximaal 1500 woorden bevat- ten en het moet getypt ingele- verd worden met een regelaf- stand van anderhalf. De inzen dingen moeten uiterlijk 6 de cember in het bezit zijn van de jury; Redactie MaasposT, Over de Vesten 3a, 3116 AD in Schiedam. De eerste vijfen- twintig inzenders krijgen twee toegangskaartjes voor het Kerstcircus Ahoy' toegestuurd. En dan is er natuurlijk een in- zender, die er met die ene prijs vandoor gaat: het geheel ver- zorgde weekend voor twee per sonen naar Londen. Het win- nende verhaal en een bloemle- zing uit de andere december- verhalen wordt gepubliceerd in de krant tussen Kerst en Oud en Nieuw. maken, en om uitkeringsgerechtig- den meer prikkels te geven weer aan het werk te gaan. Daartoe heb ben gemeenten een grotere mate van vrijheid gekregen om de hoog- te van de uitkeringen vast te stel- len. De invoering van de nieuwe Bijstandswet zorgt echter voor nogal wat moeilijkheden, omdat alle clienten opnieuw beoordeeld moeten worden. Gefneenten heb ben daarvoor tot 1 april 1997 de tijd gekregen. De herbeoordeling blijkt echter veel meer tijd, geld en mankracht te vergen dan was voor zien. Onderzoek door het wetenschap- pelijk bureau van de SP wijst uit dat de invoeringsproblemen met name ook nadelige gevolgen heb ben voor uitkeringsgerechtigden zelf. De afhandelingstermijn van nieuwe aanvragen duurt veel lan- ger dan voorheen en in een groot aantal gemeenten moeten aanvra- gers daardoor langer op hun uitke ring wachten. In haar rapport 'Van kwaad tot erger' constateert de SP bovendien grote uitkeringsver- schillen tussen gemeenten onder- ling. Woordvoerder Jaggie beaamt dat er ook in Schiedam wat proble- men zijn wat betreft invoerings- kosten en personeel. In Schiedam hoeven uitkeringsgerechtigden volgens hem echter zelden langer dan de wettelijke termijn van acht weken op een beslissing te wach ten. Dat geldt alleen voor wat hij noemt weiger-achtige clienten die niet direct alle vereiste bescheiden op tafel willen leggen. ws?; HOP CHIEDAM Hoogstraat 137,31M HE Schiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 SCHIEDAM - Om een hond sa men met een pony aan een tafel te zien lunchen gaan groot en klein naar Circus Bongo. Het circus geeft in Schiedam op drie dagen een voorstelling op het Bachplein. In de circustent treden clowns, acrobaten en jongleurs op, maar ook dieren laten hun kunstjes zien. Bongo biedt oma's vanaf 50 jaar de mogelijkheid om gratis een voorstelling bij te wonen. Zij die- nen wel vergezeld te zijn van een betalend kleinkind en een bewijsje te overhandigen waarin de leeftijd aangemerkt staat. De voorstellin- gen zijn op woensdag 20 novem ber, zaterdag 23 november en zon dag 25 november, telkens om 15.00 uur. De voorverkoop is van 11.30 uur tot 12.30 uur. Een kin- derkaartje kost fl. 9,50. D0RZ0 Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 Alleen geldig bij de McDonald's" restaurants groot Rotterdam Ziepagina TX01 ■Jr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1