Politie bezorgd over toename geweld Schiedam tegen kabinetsstandpunt voor aan leg A4 Zie ginds komt de stoomboot. Samenwerking ouderenbonden Beelden en schilderijen bij Interbook KLRSTKAARTLN IN UGIN STULBU KINOMMA l§j Correct pakjes voordeel Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. ID NIKON F-5 DAG Eigen bijdrage medische kosten vervalt voor minima Win een Fiat Cinquecento. Computertijdperk Centrummanagement Rotaract Juliana Fonds Nominatie Le Pecheur Collecte Schietpartijen en mishandeling Alle Top CD's $0 V ELD., Digitale Stad kan de enorme belangstelling nauwelijks aan Nieuwe baas van centrum wil vooral een gezellige binnenstad Jongeren zetten zich in voor projecten in binnen- en buitenland Schiedam SCHIEDAM - Ernstige mishandelingen en schietpartijen met al dan niet dodelijke afloop. Hoewel politiewoordvoerder Youssef Eddini voorzichtig wil zijn met het trekken van con- clusies, kan ook hij er moeilijk onderuit dat het lijkt of geweld- sdelicten vaker voorkomen de laatste tijd. Theorieen SCHIEDAM - De gemeente vindt het kabinetsstandpunt wat betreft de aanleg van de A4-Noord tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen vol- strekt onaanvaardbaar. Het kabinet is voor de aanleg van de snelweg. De jeneverstad dringt er bij de vaste kamer- commissie voor Verkeer en Waterstaat op aan om de aan leg van de omstreden rijks- weg te behandelen in de Tweede Kamer. 23 NOVEMBER KOM LANGS EN F0T0GRAFEER MET DE NK0N F-5 MET OBJECTKVEN VAN 6mm TOT 600mm. Een Nikon instrumentenmaker is aanwezig. Laat uw Nikon apparatuur GRATIS controleren! FOTI DarzDP^tstz'nteTca^i^^ Avondwinkel Parkweg cent* per stuk FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Tijdens deWinkel- en-Win-Weken van jsjr" 20 november tot 22 december N I HE U§ IE EDITIE-OPLAGE 37.745 OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 20 NOVEMBER 19%, 3e jaargane nr. 47 SCHIEDAM - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Color in Schiedam een bijdrage toegekend van fl.50.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor het inrichten van de nieuwe accomodatie van het klubhuis. Het Julia na Welzijn Fonds stelt jaar- lijks 20 miljoen gulden be- schikbaar aan verenigingen, stichtingen en groepen. De aktiviteiten moeten liggen op het gebied van maat- schappelijk welzijn, bijvoor- beeld vrijwillige hulpdien- sten, jeugd- en ouderenzorg, dak- en thuislozenzorg, buurt- en dorpshuizen, pro jecten van/voor minderhe- den, buurtbeheerprojecten of organisaties van/voor vrouwen. Het fonds ont- vangt zijn geld uit onder an- dere de BankGiroLoterij, de Lotto/Toto en de Kraslote- rij. Op de afdeling Welzijn van gemeenten en in biblio- theken Iigt de folder 'Een beroep doen op het Juliana Fonds'. Hierin staan concre te voorbeelden over welke organisaties welke zaken kunnen aanvragen. SCHIEDAM - Restaurant Le Pecheur aan de Nieuwe Haven is een van de elf geno- mineerde bedrijven voor de onderscheiding Leerbedrijf van het Jaar 1997. Deze elf leerbedrijven zijn door een jury gekozen uit zo'n dertig bedrijven die door consulen- ten-rayonmanagers van het Onderwijscentrum HoreCa waren voorgedragen. Bin- nenkort geven de directiele- den van de genomineerde leerbedrijven de jury een mondelinge toelichting op hun nominatie. Of Le Pe cheur behoort bij de Leer bedrijven van het Jaar 1997 zal bekendgemaakt worden op de Horecava in januari 1997. Het Schiedamse res taurant dingt met twee an- dere kandidaten mee voor de categorie restaurantsec- tor. Daarnaast zijn er twee bedrijven genomineerd in de hotelsector, drie in fast- food en drie in de caf£-, bar-, discotheeksector. De verkie- zing Leerbedrijf van het Jaar heeft tot doel de waar- de van de circa 3500 leerbe drijven voor de bedrijfstak horeca te benadrukken. Bij de beoordeling hanteert de jury criteria op het gebied van personeelsbeleid, erken- ningsvoorwaarden van het leerlingstelsel, deelname aan activiteiten, opleidingsresul- taten en geleverde oplei- dingsinspanningen. SCHIEDAM - De collectan- ten van de Nederlandse Brand wondenstichting k wa- men in de week van 27 okto- ber tot en met 2 november langs de deuren. Met elkaar brachten zij het bedrag van fl.6529,10 bijeen voor de doelstellingen van de stich ting. Mede namens de plaat- selijke collecte-organisator dankt de stichting haar col- lectanten, de guile gevers en de Schiedamse brandweer. Met de opbrengst kan de stichting verder werken aan de realisering van haar doel stellingen te weten verbete- ring van de behandeling van brandwondpatienten. we- tenschappelijk onderzoek, het voorkomen van brand- wonden en het in stand hou- den van de huidbank. Het geld zal ook worden ge- bruikt om nieuwe uitdagin- gen te bekostingen, zoals het voorkomen en beperken van littekenweefsel. Voorts wordt onderzocht welke be- hoefte er is aan ondersteu- ning en begeleiding van talloze patienten die ook psychische problemen overhielden aan hun brand- wondongeval. „Ik ontken niet dat de Schiedamse politie zich bezig houdt met de vraag waaruit die tendens verklaart kan worden. En of er iiberhaupt wel sprake is van een toename. Het kan natuurlijk toeval zijn dat een aantal gebeurtenissen vlak na elkaar plaatsvindt, zodat het net lijkt of Schiedam gewelddadiger wordt." Eddini verklaart eerst de cijfers over 1996 af te willen wachten, omdat dan pas het aantal en de aard van de gepleegde misdrijven goed te vergelijken valt met vorig jaar. Toch houdt de Schiedamse politie wel degelijk rekening met het feit dat de misdrijven geweldadiger zouden kunnen worden. „In het jaarverslag dat begin vol- gend jaar gepresenteerd wordt, willen we met oplossingen aanko- men, mocht blijken dat het aantal geweldsdelicten inderdaad is toe- genomen." Om beslagen ten ijs te komen doen verschillende theorie en de ronde over wat en of er aan de hand is. Waar de Schiedamse politie aan denkt blijft vooralsnog geheim. Een van de oorzaken van een eventuele toename in geweldsse- licten zou kunnen zijn, dat Schiedam over het algemeen met problemen kampt waarmee ook de grote steden te maken hebben. Schiedam .wil niet .voor niets ook 'in aanmerking komen voorde sub- sidie die het rijk uittrekt voor de problemen die de grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben. Ook Schiedam kampt met armoede, grote werk- loosheid en wellicht dus ook een toename in geweldsdelicten. Schiedam heeft er weliswaar alle begrip voor dat de economische ontwikkeling gebaat is bij verbete- ring van de infrastructuur. De ge meente meent echter dat de tol die het kabinetsstandpunt eist van het woongenot en het milieu te hoog is. Een kamerdebat over de aanleg acht de gemeente dan ook hoogno- dig. De A4-Noord loopt vanaf Delft naar het Kethelplein bij de Bene- luxtunnel. Het traject doorsnijdt daarbij Midden-Delfland en de ste den Schiedam en Vlaardingen. Het Midden-Delfland is de groene buf fer tussen de Rotterdamse en de Haagse agglomeraties. Daarom, meent de gemeente, is de aanleg van de A4 eert grove aan- tasting van dit gebied waar al een drukke snelweg, namelijk snelweg A15 en de spoorlijn Rotterdam- Den Haag liggen. Voortienduizen- den bewoners in Schiedam en Vlaardingen betekent de aanleg van een bovengrondse A4-Noord een grote bron van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De twee steden hebben zich dan ook van meet af aan verzet tegen de aanleg van deze rijksweg. In juli van dit jaar heeft Schiedam minis ter Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat kenbaar gemaakt, dat de gemeente de aanleg van de A4 in al zijn varianten afwijst. Daaarbij is wel aangegeven dat, mocht toch besloten worden tot de aanleg, alleen het in de MER-pro- cedure onderzochte meest milieu- vriendelijke alternatief aanvaard- baar is voor Schiedam. Dit alternatief bestaat uit een volle- dig ondergrondse ligging en afge- sloten uitvoering voor in ieder ge- val de bebouwde kom van Vlaar dingen en Schiedam. Op die ma- nier kan de aantasting van het leef- milieu van de bewoners van de twee steden beperkt worden en zullen natuur en het landschap van Midden-Delfland zo min mogelijk worden aangetast. Digitaal laat u de Nikon E2 digitale camera of de Nikon scanners demonstreren. Nikon specialisten zijn aan- wezig om al uw vragen te oeantwoorden. Weena 701 - Postbus 29144 - 3001 CG Rotterdam Tel.: (010) 41 41 344 - Fax: (010) 41 44 279 HOP CHIEDAM Hoogstraat 137,3111 HE Schiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 SCHIEDAM - Sint zal wel moe zijn van alle activiteiten die op zaterdag 16 november voor zijn komst in Schiedam waren georganiseerd. On der begeleiding van vele pieterbazen en de Harpe Davids muziekpieten op de boot, voer hij naar de plaats van aankomst op Lange Haven tegen- over de Korenbeurs. Zodra de hulp- vaardige pieten de boot goed hadden vastgelegd, klom Sint aan wal om de lieve kinderen van dichtbij te bestu- deren. Daarna staple de oude Sinter- klaas weer handig aan boord van het schip dat hem onder de muzikale klanken van de drumband Juliana vervoerde naar het Stadhuis. Aldaar ontving de eerste burger van Schiedam de Goedheiligman op het hordes. Vanaf het oude Stadhuis ver- trok Sint Nicolaas in een open rijtuig voor een rondrit door het centrum van de stad. Voorop liep het Show- korps O.B.K., gevolgd door de Sint met zijn twee hoofdpieten in een open koets met daarachter een acht- span van ezels, een treintje, Pieten op pony's, pieten die de malste fietsen bereden, een open Amerikaanse wa- gen met daarin Mickey en Minnie Mouse, Donald Duck, Pluto en ande- re Disney-figuren. Later op de middag kwam de Sint met zijn gevolg weer terug naar het Stadhuis, waar kinderen een gekieur- de tekening konden overhandigen aan de Sint en hem een handje kon den geven. De kinderen kregen van de guile Sint een versnapering en een aardige attentie als herinnering. DORZO RENAULT De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - De gemeente reikt de Schiedamse minima de helpen- de hand. Twee bijzondere plannen zijn op tafel gelegd en door de ge- meenteraad aangenomen. Het gaat ten eerste om het afschaffen van de eigen bijdrage in de vergoeding voor bijzondere medische kosten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe bril. Ook kunnen minima voor witgoed voortaan aankloppen bij de Sociale Dienst. De witgoed-motie werd in- gediend door Groen Links, die meent dat het onmogelijk is om een kapotte wasmachine te vervan- gen, als je op het inkomen zit van een bijstandsuitkering. Het is daar om de bedoeling dat de gemeente de kosten van duurzame gebruiks- goederen voorschiet, waarna er zeer gunstige afbetaald kan wor den. Het tweede plan om Schiedammers die het niet zo breed hebben te helpen levert een voordeel op van 187 gulden. Het is namelijk het bedrag van de eigen bijdrage in de vergoeding voor bij zondere medische kosten. De nieu we maatregel moet ingaan per 1 ja nuari 1997. Volgens wethouder Wiegman is er eigenlijk geen geld voor dat soort plannen. De extra kosten voor het plan moeten dan ook worden opgevangen binnen het fonds voor de bijzondere bij- stand. De uitvoering van de motie gaat een paar ton kosten. PvdA en CDA hebben het plan om de eigen bijdrage te schrappen samen inge- diend. SCHIEDAM - Protestants, katho- liek of geen van beide; Voor oude- ren maakt het wat betreft hulpver- lening niets meer uit. De Algeme- ne Nederlandse Bond voor Oude- ren (ANBO), de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protes tants Christelijke Ouderenbond (PCOB) ondertekenen en presente- ren vrijdag 22 november een con- venant om hun activiteiten voor ouderen te coordineren. Het sa- menwerkingsverband krijgt de naam Samenwerkende Ouderen bonden (SOB). Het doel van de SOB is om in de ruimste zin op te komen voor de rechten en belan- gen van de ouderen en om te pro- beren hun posititie op allerlei vlak- ken te verbeteren. Op deze manier menen de bonden dat ze een ant- woord gevonden hebben om tege- moet te komen aan de steeds groei- ende vraag naar de inbreng van ou- deren-organisaties op vele terrei- nen van het maatschappelijk leven in Schiedam. Door de krachten en DE EERSTE Al/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag hun kennis te bundelen, denken de drie bonden, dat ze ouderen beter kunnen helpen en vooral ook effi- cienter. Een probleem waar alle drie de bonden mee kampen, wordt nu niet meer drie keer apart behan- deld. Daarbij komt dat ook de fi- nancien worden gebundeld om ou deren zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De SOB willen in- formatie, voorlichting en scholing geven aan ouderen en overleg voe- ren met overheidsofganen als het om zaken gaat waar ouderen be- trokken bij zijn. Ook is het de be doeling dat de SOB alle ouderen vertegenwoordigen op die terrei- nen waar de belangen van ouderen een rol kunnen spelen. Het nieuwe orgaan krijgt een stuurgroep en een werkgroep, waarin drie leden ver- tegenwoordigt zijn van alle drie de bonden. Om een standpunt in te nemen, hebben de leden recht op overleg met hun achterban en wor den zij ook geacht te spreken nam- wens hun achterban in de stuur- of werkgroep, zodat de specifieke be langen van iedere bond goed aan bod komen. De ondertekening vindt plaats op vrijdag 22 november 11.00 uur in dienstencentrum de 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan. Art Gallery Interbook Internatio nal organiseert van 23 September tot en met 15 december 1996 een verkooptentoonsteling van werk van de beeldhouwer Jo Ramakers en de schilder Angeline Rosen- daal. Jo Ramakers stamt uit een artis- tiek Limburgs geslacht. Zijn grootvader was een bekend fi- guur in de Limburgse wereld van de kerkelijke kunst. Ramakers zelf heeft een dubbele opleiding. Hij heeft zowel de lerarenoplei- ding werktuigbouwkunde in Heerlen voltooid als een oplei ding aan de Stadsacademie Maastricht. Ramakers maakt ge- abstraheerd figuratieve sculptu- ren in brons, die met grote preci- sie gevijld, geschuurd en gepo- lijst worden. Zo creeert hij in zijn plastieken een samenspel van mat bruin/groenig gepatineerde vlakken met hoogglanzend goud- gepolijste gedeeltes, waardoor zijn werk een extra dimensie krijgt. Angeline Rosendaal is geboren in Nijmegen. In de jaren tachtig volgde zij de opleiding Vrije te- ken- en schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Kun- sten te Rotterdam. Zij schildert voornamelijk met acrylverf op doek, papier of hardboard. Haar kleurengebruik is harmonieus waarbij aardekleuren en blauw de boventoon voeren. Hoewel haar schilderijen op het eerste ge- zicht abstract lijken, kan de aand- achtige toeschouwer er toch steeds een figuratie in ontdekken. Door dit spel van verborgen bete- kenissen zijn haar schilderijen extra boeiend. In totaal hangen en staan er bij Interbook zo'n 40 beelden en on- geveer 30 schilderijen. De prij- zen van de beelden lopen uiteen van fl.375,- tot fl. 10.000,-, ter- wijl de schilderijen tussen de fl.550,- en fl.2250,- kosten. De expositie wordt gehouden in de Galerie aan de Lange Haven 97 in Schiedam. De toegang is gratis en de openingstijden zijn: van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoek buiten de expositie-uren is moge lijk op afspraak (tel. 010- 4266034). Uw kerstkaart krijgt dit jaar 'n geheel eigen stijl als u nu het negatief van uw leukste kleuren- foto bij Kinorama inlevert. Wij druk- ken deze foto compleet met 'n kerst- en nieuw- jaarswens af en leveren deze inclusief envelop. Klaar om zo te verzenden. En dat voor een prijs van Wcj Wet&efy, IK INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 I* Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haartemmerstraat 170 Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 levertijd 5 werkdagen, eigen tekst tegen meerprijs. A G 3 O A Zie paginaTXOI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1