Bouwvergunning moskee aan Raam nietig verklaard Zwarte pieties ontspannen in tutu 8 PC 1 D0RZ0 Elke zondag... En de winnaar is... Ursus te 549 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Martin Gaus moet Zuid bevrijden van hondepoep "A 3 Licht bij Kunstlicht Sportploeg van het jaar KunstWerkt Schiedam De mooiste kerstkaart Reumafonds zoekt hulp lepziekte eist slachtoffers Kerstmarkt Groenelaan Rechter geeft bewoners gelijk laagste m VANAf: Avondwinkel Park weg Ifs Alle Top CD's jy 50 RENAULT deze week meer dan f. 10.000,- aan pr(jzen te winnen Maasstad weekbladeN en Pe juiste combinatie! e M!y* J 199.- Afles met volledige garantie Win een Fiat Cinquecento UIT DE CORRECT K00PJESKELDER Galerie heeft breed aanbod van oude Giso-lampen van Gispen Bij de Schiedamse veelvraat Ursus zien ze de prijs slechts als begin Exposerende kunstenaars worden duizelig van de enorme toeloop PRIJS VAN nederland FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze odvertentie elders in deze krant. DISCOUNT DE WINKELS MOETEN LEEG VOOR 31/12/96 IS ..BETER SN BEELDt.. EN G&UIDI ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD N I E U WE JVC HR-J 430 videorecorder met4koppen £49? EDITIE-OPLAGE 37.745 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 -Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 4 DECEMBER 1996,3e jaargang nr. 49 REGIO - Net als voorgaan- de jaren zal de redactie van MaasstaD weekbladen eind december weer de leukste kerstkaart publiceren. Er zal een keuze worden ge- maakt uit de kaarten die ons worden toegestuurd. Lezers die een poging willen wagen met hun kerstkaart de krant te halen, kunnen deze sturen naar MaasposT, Over de Vesten 3a, 3116 AD Schiedam. De mooiste is te- rug te vinden in de laatste krant van het jaar. Over de uitslag kan niet worden ge- correspondeerd. SCHIEDAM - Het Natio- naal Reumafonds zoekt mensen met organisatieta- lent, die graag in contact ko- men met mensen en mee wil len helpen met de organisa- tie van de jaarlijkse collecte. Door de collecte kan het Reumafonds kinderen een uitzicht geven op een betere toekomst. In Nederland hebben bijna een half mil- joen mensen reuma, 10 pro- cent is jonger dan 30 jaar en 4.000 kleine kinderen heb ben reuma. Met de komende campagne wil het Reuma fonds de jonge mensen een steun in de rug geven door middel van extra weten- schappelijk onderzoek en het geven van voorlichting en hulp aan de ouders van deze kinderen. Belangstelieaden kunnen contact opnemen met Gera Rodi, tel. 078-6411607 of met het Nationaal Reuma fonds, tel. 070-3503231. SCHIEDAM - Ook in 1996 heeft de gevreesde iepziekte zijn tol weer geeist onder de Schiedamse iepen. In totaal moesten er dit jaar 153 ie pen worden gerooid door de hoofdafdeling Groenvoor- ziening en Natuur. De iepziekte is een schim- melziekte die bovengronds door de iepenspintkever en ondergronds door wortel- contact wordt overgebracht. Als de schimmel in de hout- vaten van de boom zit, rea- geert de boom hierop. Hij sluit zijn houtvaten af, maar richt zichzelf hierdoor ten gronde. De boom krijgt door het afsluiten van de houtvaten namelijk geen vocht meer en sterft door verdroging. Om ervoor te zorgen dat niet alle iepen ten gronde gaan aan de iepziekte, injek- teert de hoofdafdeling Groenvoorziening en Na tuur als proef sinds drie jaar verschillende iepen met ver- zwakte schimmels. Deze schimmels brengen een af- weerreactie op gang, die de boom beschermt tegen de echte iepenziekteschimmel. Zo probeert de gemeente een groot aantal iepen van de ondergang te redden. SCHIEDAM - Sinterklaas is nog niet weg of de winkeliers van de Groenelaan zijn al weer volop bezig met de voorbereidingen voor een grote Kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 14 december en bestaan uit ruim tachtig kramen. Een groot aantal hiervan wordt bemand door de vertrouwde Groenelaan-winkeliers. De gezellige Kerstsfeer is overi- gens nu al volop in de win- kelstraat van het Zuiden te proeven. Sfeervolle Kerst- verlichting verlicht de stra- ten en de etalages worden nog eens extra aantrekkelijk gemaakt. SCHIEDAM - De bewoners van de Brandersbuurt kunnen opgelucht ademhalen. De bouwvergunning voor de moskee aan het Raam, waarover bewoners en gemeente al geruime tijd aan het bakkeleien zijn, moet wor den ingetrokken. Dat heeft de arrondisementsrechtbank in Rotterdam eind november besloten. Voor de nummers 3-13 had de ge meente een bouwvergunning afge- geven voor een moskee. Dit was zeer tegen de zin van de bewoners, die vreesden voor overlast. Ook waren de bewoners niet blij met de gang van zaken waarop de ge meente de bouwvergunning had verleend. Zij meenden dat zij on- voldoende in het besluit gekend waren. Om de vergunning te kun nen afgeven moest de gemeente eerst het bestemmingsplan voor de buurt veranderen. Dat deed Schiedam niet zorgvuldig, vonden de bewoners en zij stapten naar de rechter. En met succes. De recht- bank verwees in haar vonnis naar de bevindingen en het advies van de Bezwaar- Beroepencommis- sie, die de bewoners al eerder in het gelijk had gesteld. Tevens con- stateert de rechtbank dat de ge meente Schiedam geen goede re- denen had om het advies van deze commissie naast zich neer te leg- gen. „Een zorgvuldige belangenaf- weging heeft dan ook niet plaats- gevonden", verweet rechtbank- voorzitter mr. E.F.C. Francken de gemeente Schiedam. Een constatering waarmee de be woners van de Brandersbuurt het absoluut eens zijn. Bovendien vin den de bewoners dat niet alleen zij maar ook de Islamitische Stichting Nederland gedupeerd is door het optreden van de gemeente. Bewo- ner W.Peltenburg spreekt namens de bewoners als hij zegt: „Het zal duidelijk zijn dat uiteindelijk nie- mand hiermee gebaat is en erger nog, door zo te handelen plaatst de gemeente bepaalde maatschappe- lijke groeperingen in een isole- ment. Dat kan en mag in een multi- culturele samenleving toch niet het doel zijn van gemeentebeleid." SCHIEDAM - Massaal in de leer gaan bij Martin Gaus. En dan niet voor problemen met de hond. Nee, de hondenbezitter, daar schort nogal eens wat aan. Die hondenbe zitter moet zich bewust worden van de consequenties van het feit dat hij of zij een hond heeft en dat een ander niet voor de ellende hoeft op te draaien. Die ellende, dat is natuurlijk de hondepoep en voorgaande verhaal is de oplossing om hondepoep-overlast in de wijk tegen te gaan. Althans, volgens sommige bewoners van Schiedam- Zuid. De gesprekken tussen gemeente enerzijds en bewoners van Schiedam-Zuid anderzijds verlie- pen donderdagavond in ieder geval in een creatieve sfeer, zoveel is wel duidelijk. De gesprekken waren georganiseerd om met elkaar op- lossingen te bedenken voor proble men in de wijk. Donderdagavond draaide het om de thema's Afval, Vuil Mentaliteit en Groen Vervoer. Het was de bedoeling dat er voor de pauze gebrainstormd werd. Dat wil zeggen dat iedereen een oplos sing mocht roepen en aldus ge- schiedde. Om de avond toch nog georganiseerd te laten verlopen, werden de beste ideeen na de pau ze uitgelicht en verder uitgewerkt. Het Martin Gaus-idee was zo'n plan dat de eindstreep haalde. De bedoeling is om hondenbezitters met positieve sancties te confron- teren met hun status en zich verant- woordelijk te laten voelen. Ook andere ideeen werden enthousiast onthaald. De afvalinzamelplaatsen mooi beschilderen of op een ande re manier een aantrekkelijker uiter- lijk te geven. Mooie afvalbakken zouden weleens een positief effect kunnen hebben op het milieu-ge- drag van mensen. Bovendien vinden de bewoners dat er een commissie moet worden in- gesteld om te kijken of en hoe er zogenaamde fietsvriendelijk ver- keersdrempels kunnen worden aangelegd in Schiedam-Zuid. En ook zou het leuk zijn als de school- pleinen die er nu s avonds leeg en verlaten bijliggen meer functies krijgen. Een leuke avondmarkt bij- voorbeeld. De ideeen waarmee de bewoners aankomen blijven niet op de amb- telijke planken liggen totdat de meters stof de creatieve her- senspinsels bedekt. Momenteel worden de plannen gestructureerd en uitgewerkt op het Stadhuis. Daarna worden er met de betrok- ken partijen zoals het ONS en de bewoners gekeken of zij zich kun nen vinden in de project-voorstel- len. Mocht dat inderdaad het geval zijn. Dan gaan de bewoners en ge meente begin volgend jaar weer rond de tafel zitten om de uitvoe- ring van het project door te nemen. klein DE EERSTE AI/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - Ze hebben het in de ze tijd al druk genoeg, moet Sinter klaas hebben gedacht. Met het be- klimmen van schoorstenen, uitde- len van pepernoten en inpakken van duizenden pakjes per dag. Een verzetje op zijn tijd moet dan ook kunnen. En wat is er leuker dan ballet Zeker als je een lenige piet bent, jong van lijf en leden en je wel van dansen en plezier houdt. Na wat rondbellen in Schiedam vond sint de perfecte lokatie om zijn hulptroepen een middagje ver- tier te bieden: balletstudio Tosca Balm. De Schiedamse danspedago- ge kon het idee van de oude baas namelijk zo waarderen dat zij spontaan haar studio beschikbaar stelde. Daarom stonden er woensdag 27 november geen normale balletles- sen op het programma van de stu dio aan de Grote Markt, maar zo genaamde Tietenlessen'. De piet- jes, in de leeftijd van twee tot en met ongeveer acht jaar, dansten, speelden en zongen er urenlang op los. Natuurlijk begeleid door de Schiedamse balletlerares zelf. Plie, arabesque, split en splagaat, niets leek de pientere pietjes te moeilijk. Als beloning ontvingen de hulptroe pen nu zelf eens een kadootje. De lekkere speculaaspoppen gingen er, zelfs na de grote hoeveelheden pe pernoten en banketletters van de laatste tijd, in als koek. Foto: Roger van der Kraan HARD- SOFTWARE PC AMIGA-APPLE VERKOOP - DEMONSTRATE - PRESENTATIE MIDI INTERNET, VIDEOGAMES, DIGITAL VIDEO Vfi. 6 DEC. (13-22 UUR) ZA. 7 EN ZO. 8 DEC. (10-17 UUR) AHOY, ROTTERDAM INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD IINTEREXPO MEDIA 070-3588929 PRINT HOP CHIEDAM .'sna Hoogstraat 137,3111 HE Schiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - Goede kandida- ten waren er dit jaar genoeg. Maar uiteindelijk mocht voet- balvereniging Ursus de Sport- prijs van de gemeente Schiedam in ontvangst nemen. Dat gebeurde vrijdagavond tij- dens een geanimeerde feest- avond in sporthal Groenoord. Wethouder Luub Hafkamp huldigde bij de jaarlijkse cere- monie alle sportkampioenen uit de jeneverstad. Een groepje van plaatselijke en regionale sportjournalisten had zoals ge- bruikelijk een aantal teams en individuele sporters genomi- neerd voor de fel begeerde Schiedamse trofee. Voetbal- club SMC (kampioen tweede klasse), schietvereniging Schiedam (een hele waslijst aan kampioenen), zwemmer jurjen Engelsman (vier medailles bij de Paralympics in Atlanta) en de cricketploeg van Ex- celsior'20 (landskampioen) be- hoorden tot het selecte gezel- schap. Maar de jury kon en wilde niet om de omvangrijkste erelijst van Ursus heen. De ploeg van trainer Jan van der Velden won in het afgelopen seizoen liefst zes prijzen. Dat de Schiedamse club naast vijf ti- tels ook nog de Fairplay Cup van de KNVB won, was voor de sportieve persmuskieten een extra reden om de prestigieuze ereprijs van Schiedam aan Ur sus toe te kennen. Verslaggever Sander Sonne- mans (Rotterdams Dagblad) maakte de uitgelaten winnaar op professionele wijze bekend. T01 Alt ummoop llncl. hoofdtelefoon en adapter I FANTASTISCHE DISCMAN 11 1 Draagbare CD-speler Programmeerbaar geheu- gen voor 16 nummer Afspelen-, pauze-, zoek-, random- en repeatfuncties Dynamic Bass Boost functie Stereo line-out 2 stereo hoofdtelefoonaan- sluitingen Inch hoofdtelefoon en adapter STUNTPRUS TOTALE LU6VERKOOPPW Am. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - 2e Middeilandstraat 23 Rotterdam - Groene HilledijK 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Vlaardingen Dordrecht Leiden Den Haag Zoetermeer Capelle a/d IJssel- Centaimpassage 103 - Uesvek) 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage ZATERDAG 7 DECEMBER 14.30 u. PRIJSUITREIKING EERSTE SPELWEEK Tijdens de T" Winkel-en-Win-Weken ZHHZ van 20 november mmZm tot 22 december P A t S C H S A O I I D A ZiepaginaTXOI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1