ft Twaalf jaar voor moord op Marcello Carols klinken uit vijfhonderd kelen Gemeente moet communicatie met bedrijfsleven verbeteren D0RZ0 Werkende korenmolens nader beschouwd KENWOOD CAR AUDIO WEEKEND m Unisono in Stedelijk Meester-molenaar Voorlichting vuurwerk M Boekje over ontwikkeling Schiedam Van der Staay wordt Zonnetuin Open Dag Troubadour voor peuters 'Weerzinwekkende daad' Feest in Zuid RENAULT Waterweg-agenten krijgen hulp van auto-computer Rectificatie het Nederlands deze week meer dan f. 10.000,- aan prQzen te wlnnen Maasstad weekbladeN en Win een Fiat Cinquecento laagste Bedrijven niet te spreken over contact met gemeente Alle Top CD's jq Avondwinkel Parkweg De juiste combinatie! Jonge veelbelovende kunstenaars krijgen exposities in museum par Ambachtelijk Gilde kent titels toe aan twee Schiedamse molenaars Agent waarschuwt met handen en voeten tegen gevaarlijk vuurwerk Schiedam SCHIEDAM - Twaalf jaar eel is de vrijheidsstraf die de Rot- terdamse rechtbank donderdag 5 december oplegde aan de man die ervan verdacht wordt in augustus een kind van de ba lustrade te hebben gegooid. Het aantal jaren celstraf komt dicht in de buurt van de eis van de officier van justitie, die 15 jaar gevangenisstraf in gedachten had. De rechter achtte het overtuigend en wettig bewezen dat de man schuldig was aan doodslag. De 56-jarige veroordeelde J.V. ontkende zijn schuld en heeft laten weten in hoger beroep te gaan. I I NU VANAF: PRIJS VAN nederland FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Storend NIEUWE EDITIE-OPLAGE 37.745 |M| Vesten Schiedam 4514555 Tel. 010-4738322 Bezorging WOENSDAG 11 DECEMBER 1996, 3e jaargang nr. 50 SCHIEDAM - In oktober van dit jaar is door de dienst Gemeentewerken een boek je uitgebracht onder de titel 'Werken aan het casco van de stad, Schiedam 1971- 1996'. Het boekwerk is samenge- steld naar aanleiding van de pensionering van Harm de Block, die in de afgelopen vierentwintig jaar in Schiedam directeur Ge meentewerken was. Van dit boekje is nog een beperkt aantal exemplaren beschik- baar voor het publiek. Be- iangsteltenden kunnen een (gratis) boekje afhalen bij het Gemeentearchief aan de Korte Haven 133 of de Hoofdbibliotheek aan de Lange Haven 131. In het boekje is een over- zicht van belangrijke pro- jecten en ontwikkelingen, die zich in de recente ge- schiedenis van de stad Schiedam hebben afge- speeld, te vinden. Zo wordt aandacht besteed aan de wo- ningbouw en de stadsver- nieuwing, de aanleg van de trambaan, de monumenten- zorg, de binnenstadsplan- nen, het stadsgroen en vele andere zaken die hebben bijgedragen aan het herstel van het 'casco' van de stad. De vele foto's en korte tek- sten geven goed weer hoe- veel er in Schiedam eigenlijk gebeurd is na 1971. SCHIEDAM - De Van der Staay versmarkt heeft sinds 28 november een nieuw naam; de Zonnetuin. De re- den van deze naamsveran- dering is het samen gaan met de Zonnetuin organisa- tie. Eigenaar Harrie van Wijk vond het niet moeilijk deze keuze te maken omdat de organisatie een zeer uitge- breid eerste klas produkten in haar assortment heeft. Hieronder vallen de versge- sneden salades, rauwkost en panklare maaltijden. De nieuwe Zonnetuin aardap- pelen, groenten en fruit spe- ciaalzaak aan het Hof van Spaland 15a is trots op het nieuwe concept en hoopt hiermee de klanten nog be- ter van dienst te kunnen, zijn. SCHIEDAM - Het is een he- le stap van een peuterspeel- zaal naar een basisschool. Voor openbare basisschool De Troubadour aan het Bachplein in Schiedam is dat een reden om een open dag te houden voor 2- en 3- jarigen en natuurlijk hun ouders. Zo kunnen zij eens kennis maken met een heuse kleutergroep. Maandag 16 december zul- len de deuren van de school wijd openstaan. Juf Anne- lies heeft een heel program- ma samengesteld om er een plezierige en leerzame och- tend van te maken. Knutse- len, zingen, bouwen, teke- nen, werken met de CD-I speler, zitten in de kring; al- les kan en mag. Voor de ou ders staat er natuurlijk kof- fie klaar. Belangstellenden kunnen maandag 16 december van- af 09.00 uur uur binnenlo- pen. De ochtend duurt tot 11.00 uur. Het adres is Bachplein 578 in Schiedam. Op 11 augustus van dit jaar voltrok medemens. Wat u gedaan heeft zich een drama in het flat aan het Lisztplein. Twee broertjes kregen ruzie met een flatbewoner over het spelen met een bal. De man zou last hebben gehad van de kinderen. De man kwam de kinderen achter- na en achtervolgde ze in het trap- penhuis vanaf de twaalfde verdie- ping. De kinderen vluchtten weg en een van de jongetjes ontsnapte aan de boze buurman door op de zevende verdieping de lift in te vluchten. Zijn broertje werd gepakt en vanaf de achtste verdieping naar beneden gegooid. Het knulletje overleed onmiddellijk aan zijn verwondin- gen. Dat is het verhaal van ver- schillende getuigen die vertellen hoe op die fatale zomerdag het laatste uur sloeg voor Marcello Jansen. De rechter geloofde de getuigen en oordeelde dat de man op basis van hun verhalen schuldig is aan de dood van Marcello. Zijn niet gerin- ge celstraf wijtte de rechter aan de gruwelijkheid van het misdrijf. „Iemand die een jong kind op een dergelijke, lafhartige manier van het leven berooft, pleegt een weer zinwekkende en buitensporige daad." De voorzitter van de recht bank vond J.V. respectloos en ge- wetenloos. „U heeft blijk gegeven van het feit dat u totaal geen res pect heeft voor het leven van uw SCHIEDAM - Het is feest donder- dagavond 12 december in Schiedam-Zuid. Het wijkbeheer organiseert het feest voor alle wijkbewoners van Zuid, die het af gelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid van hun buurt. Op de avond wordt een videofilm getoond die gemaakt is door buurtbewoner Matthijs Rorije in opdracht van het wijkbeheer. Ook worden er voor de vijfde keer dit jaar de stimuleringspremies be- kend gemaakt die actieve bewo- ners krijgen voor hun inzet. Na tuurlijk is er ook levende muziek, verzorgd door de huisband Con- dance. De avond begint 0m 20.00 uur in cafe Jerry's Corner aan de Rozenburgsestraat 2a. klein gaat het bevattingsvermogen te bo- ven," sprak de rechter de veroor deelde toe. J.V. zou last hebben gehad van de broertjes en was gei'rriteerd door andere spelende kinderen. Eerder op de dag stuurde hij ook een paar spelende meisjes weg van zijn deur. Tijdens de rechtszaak heeft hij ontkend iets te maken te hebben met de dood van Marcello. „Dat is niet juist" of ,,Ik heb het niet ge daan" waren de twee voornaamste zinnen uit zijn vocabulaire. Onder de flatbewoners wekte de dood van Marcello veel beroering. Op de dag dat hij negen jaar oud zou zijn geworden, zes dagen na zijn dood, werd hij gecremeerd. De uitvaart werd bijgewoond door tientallen flatbewoners. ROTTERDAM - Silent Night, Land of Hope and Glory en King all Glorious, maar ook een kerst- verhaal in vijf zangen naar Charles Dickens. De Grote of Sint Laurenskerk was vrijdag 6 en zaterdag 7 december het sfeervolle podium voor een me- gakoor van ongeveer vijfhon derd zangers en zangeressen. Twee avonden achtereen werd in de kerk het traditionele Carols aan de Maas gehouden, een sa- menwerkingsproject van de Stichting De Laurens en de Rot- terdamse Kunststichting. Het repertoire van Carols aan de Maas bestond uit traditionele Engelse kerstliederen. Voor deze gelegenheid had een groot aantal koorleden zich op zijn 'kerst- best' uitgedost: rode puntmut- sen, veel glinsterende slingers om de nek en kerstballen in de oren. Dit jaar was er een speciaal tintje aan Carols aan de Maas gege ven: de avonden stonden in het teken van Charles Dickens. On der leiding van Theo van der Hek bracht het enorme koor, be- staande uit zangers en zangeres sen van het Rotterdamse Carols- koor, verschillende liederen ten gehore. Voor de avond traditie- getrouw werd afgesloten met gliihwein en chocolademelk, werd Elgar's Land of Hope and Glory gezongen, waarbij het pu bliek uit voile borst het refrein mocht meezingen. FOTO: W1LLEM DE B1E SCHIEDAM - Een centraal aan- spreekpunt binnen de gemeente. Dat is wat het Schiedamse bedrijfs leven voor ogen staat om de com municatie tussen de gemeente Schiedam en bedrijven te verbete ren. Dat de bedrijven niet vreselijk te spreken zijn over de communi catie tussen gemeente en bedrijfs leven bleek maandag 9 december tijdens een gesprekavond. De avond werd georganiseerd door de gemeente. Kleine bedrijfjes en grote maatschappijen als Coca-Co- la, Wilton Fijenoord en vervoerder Baartmans waren aanwezig om hun mening te geven over een vijf- tal onderwerpen, waaronder ge- luidsproblemen, verkeer in de stad en bodemverontreiniging. Rode draad bleek echter vooral de communicatie tussen het bedrijfs leven enerzijds en gemeente en Milieudienst Rijnmond anderzijds. Volgens de woordvoerders van verschillende bedrijven schorl het nogal eens aan de voorlichting rond de wetgeving. De regels om- De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)4353533 trent wat wel en wat niet mag en waarom zijn onduidelijk. Ook is het storend dat de informa- tie niet uit een centraal punt binnen de gemeente afkomstig is, maar dat verschillende ambtenaren de be drijven te woord staan. De eerste is dan afwezig, de tweede weet het niet en verwijst het bedrijf door naar de derde ambtenaar die net even in bespreking is. Daarom wil- len de Schiedamse bedrijven een aanspreekpersoon, die alle infor- matie en voorlichting regelt en het bedrijfsleven centraal bedient. Om een betere communicatie te bewerkstelligen wordt er momen- teel op het stadhuis gewerkt aan concreter projecten, waarvan de centrale aanspreekpersoon er een is. Ook is het de bedoeling dat er een betere voorlichting komt rond de wetgeving in Schiedam. Begin volgend jaar gaat de gemeente dan weer rond de tafel met de Schiedamse bedrijven om te kijken of alle partijen zich in de plannen kunnen vinden. WATERWEG - Een aantal ja ren geleden maakte de Nightrider furore op de Neder- landse buis met zijn wonderau- to Kit. Deze was uitgerust met een zeer geavanceerde compu ter, waarmee de boeven snel en netjes gevangen werden. De techniek staat ook in het werke- lijke leven voor niets. Een com- putersysteem in de auto moet de politieagenten van het district Waterweg binnenkort gaan hel- pen met de misdaadbestrijding. De computeruitrusting is een proef die tot half 1997 duurt. Drie politieauto's en drie ver- keerspolitieauto's in de Water weg worden medio januari uit gerust met een boordcomputer. Voortaan kunnen de dienders vanuit de auto belangrijke in- fromatie opvragen. Daardoor kan de politie sneller en ade- quater optreden. Na de proef wordt gekeken of er meer au to's in het district een computer aan boord kunnen krijgen. Als de agenten op het bureau nu informatie willen doorgeven aan de agenten in de surveillan- cewagens, moet dat met de portofoon gebeuren. Behalve dat het werken met de computer sneller gaat, is de doorgegeven informatie ook vollediger. Hierdoor is onnodig werk, zo- als nutteloze aanhoudingen, verleden tijd. En dat vergroot de kans om de echte boeven in de kraag te kunnen vatten. Het systeem werkt als volgt. De mobiele computer in de auto is rechtstreeks verbonden met de computers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. het Op- sporingsregister, de Herken- ningsdienst en het Nationaal Schengen Informatiesysteem. De autocomputer kan zo de in formatie uit de andere compu ters rechtstreeks doorgeven aan de betreffende agenten. Ook zal in de toekomst Internet worden aangesloten op de auto-compu ters. De agenten in Haarlem rijden al een poosje met een computer in de dienstwagen. En daar is de politie erg teveredert met het werken met de mobiele data banks. Of hun collega's uit het Waterweggebied net zo blij zijn met hun geavanceerde appara- tuur zal blijken rond juni van volgend jaar. PRINT w*xr, HOP i CHIEDAM Hoogstraat 137,3111 HE Schiedam Telefoon: 010 - 426 82 25 DE EERSTE /1UO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - In het artikel 'Met 80 jaar niet in een stoel te houden' uit de MaasposT van 4 december is een vervelende fout geslopen. Ge- sproken wordt over de oprichter van de bewonersvereniging: wijlen de heer Krabbendam. Terecht is de redaktie er op geattendeerd dat de heer Krabbendam weliswaar niet meer in staat is aktief deel te ne- men aan de aktiviteiten, maar niet is overleden. Onze oprechte ver- ontschuldigingen hiervoor. SCHIEDAM - Er zijn al de nodi- ge naslagwerken verschenen over Nederlandse molens, maar een boek over de in Nederland malende korenmolens en hun molenaars is er nog niet. Foto- graaf Han Dijkstra legde de Ne derlandse korenmolens vast op foto en Jos Gunneweg en Willem Roose schreven er tekst en uitleg bij. 'Het Nederlands malend ko- renmolenboek' is nog niet ver- krijgbaar in de boekhandel, omdat de makers eerst door mid- del van intekening op het boek, verzekerd willen zijn van een be- paalde afname. In het boek wordt de cultuurge- schiedenis van de ambtelijke mo- lenaar in kaart gebracht. Er is van elk van de huidige malende ko- renmolenaars die hun produkten aan bakkers leveren, een verha- lend portret gemaakt. Zijn leven en werk in en rond de molen komt aan bod. Dit verhaal wordt rijk geiHustreerd door actuele en historische foto's van de familie H*r» DiA.itr.1 van de molenaar en zijn molen. Het korenmolenboek beschrijft de geschiedenis van de techniek van de molen en daarbij zijn ook algemene gegevens, zoals het wieksysteem en de vlucht, opge- nomen. De inrichting van de mo len is zo uitvoerig mogelijk be- schreven. Er wordt informatie verstrekt over de molenaar in kwestie, en zo mogelijk wordt vermeld of de molenaar uit een molenaarsgeslacht komt, hoeveel generaties hem voor zijn gegaan en of er meer familieleden bij het molenaarsbedrijf betrokken zijn (geweest). De korenmolenaar van vroeger is nog steeds actueel voor het malen van granen tot meel voor het bak- ken van brood en als grondstof voor de branderijen. Het ambacht was op een gegeven moment wel op sterven na dood. In Schiedam begon de renaissance in de jaren '70 in samenwerking met het Echte Bakkersgilde en het Am bachtelijk Korenmolenaarsgilde in oprichting. ZATERDAG 14 DECEMBER 14.30 u. PRIJSUITREIKING TWEEDE SPELWEEK Tijdens de Winkel-en-Win-Weken •ZZL van 20 november tot 22 december r A S S A O R S c H I K O A M Zie paginaTXOI U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1