Schiedammers gaan hoogste vastrecht in Nederland betalen W Kerstman arriveert per arreslee iKERSTVOORDEEL fiV" DORZO Kerstlichtjes in Nieuwland branden Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. DE MOOISTE KERSTFOTO'S BU KINORAMA w 24 X X Stationsplein Orpheus Rotary Schiedam Kerst in Zuid Zoektocht naar kerstballen Schieland runners naar Parijs Vastrecht gas omhoog VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Alle Top CD's jy $0 Delegatie vraagt aandacht voor huisvesting Jozefschool "DE VEILING" mKORTIHA y Win een Flat dnqaecmtD RENAULT Puzzel mee met de en win een van de 5 waardebonnen van 50, 4«P GRATIS •BETER IN BEELD... 6N GELUIDI deze week meer dan f. 10.000,- aan prijzen te winnen Maasstad weekbiadeN en §0^ SLUIS De ontwikkeling van rustig station tot modern verkeersknooppunt Mannenkoor versleet slechts tien dirigenten en is absoluut niet elitair De beroepskeuze hangt af van de hoogte van het toekomstige salaris EDITIE-OPL AGE 37.745 Mi HOOGVUET Binnenban91a ROTTERDAM-CENTRUM Karel Doormanstraat 333 ROTTERDAM 00STERH0F Poolsterstraat 43 SCHIEDAM-CENTRUM Hoogstraat 44 SPUKENISSE<ENTRUM Stadhuispas sage ZOETERMEER STADSHART Promenade 156 FOT# VIDE# AUDM Zie ook onze advertentie elders in deze krant. 1! FEES TJE?\ PARiyCAfE Oude Veil inq 1 - Maasland Avondwinkel Parkweg DE EERSTE AI/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN V& IS NIEUWE Zie ekfets in cte ktaot. SUPER STUNTAANBIEDING rOTAALPW* IHUI tOTOttOLLETJl Lw.y. 7.9S FOTO VIDEO AUDIO TELECOM INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Pejuiste combinatie! Poelier Sluis b.v. Bestel nu voor de kerstdagen bij de grootste speciaalzaak van Schiedam de poelier-vakman Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 18 DECEMBER 19%,3e jaargang nr.51 SCHIEDAM - Ook In 1996 vieren 'de Strijentjes', be- woners van de Strijense- straat in Schiedam-Zuid, Kerstmis met alle bewoners. Net als vorig jaar zal ook nu de Kerstman een bezoekje brengen. Vrijdag 20 decern ber zal het allemaal plaast- vinden onder de kerstboom ter hoogte van het pand op nummer 20. Onder het ge- not van een glaasje Glii- hwein en een hapje wordt omstreeks 19.00 uur het nieuwe Opzoomerjaar inge- luid. Dit gebeurt door een onder nemer die bijdraagt aan een beter leefmilieu voor mens en dier. Vorig jaar was dit de heer W. De Block van de Retourette, dit jaar zijn de heer en mevrouw Hollander van de gelijknamige bakke- rij uitgenodigd. De reden waarom zij ge- vraagd zijn is de inzet voor de kinderen uit de buurt en de verfraaiing die zijn hun pand hebben laten onder' gaan. Na de openingshande- ling zullen er kadootjes wor den uitgedeeid aan de buurtbewoners. Uiteraard zal het geheel muzikaal wor den omlijst door kerstmelo- dieen. SCHIEDAM - De afdeling Groenontwikkeling en Na- tuur van de gemeente Schiedam organiseert in de kerstvakantie een kerstbal- lentocht in het Prinses Bea- trixpark voor jong en oud. De opening vindt plaats op zaterdag 21 december, om streeks 13.30 uur. De tocht is een speurtocht naar twaalf grote kerstballen en begint bij de dienstingang van de Kinderboerderij. De tocht is voornamelijk uitgezet langs de bekende Gagelroute, waar de ballen hoog in de bomen hangen. Bij elke kerstbal hoort een natuurvraag. De antwoor- den leveren steeds een letter op voor een woord. De tocht neemt ongeveer een uur in beslag. Om aan de aktiviteit deel te kunnen nemen kun- nen de deelnemers in de kerstvakantie bij de VVV of in de tentoonstellingsruimte van de kinderboerderij een deelnemersboekje ophalen. Deelname is gratis. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er een prys aan de tocht verbonden. Deze wordt zondag 5 januari om 14.00 uur door de kerstman uitgereikt in de kinderboer derij. SCHIEDAM - Het personeel van het Holyziekenhuis in Vlaardingen en het Schie- landziekenhuis in Schiedam gaan samen meedoen aan de van 7 tot en met 9 mei te houden Roparun. Dit is een sponsorestafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Vo- rige week werd hiervoor de stichting Holy-Schieland runners opgericht. De op- brengst van de sponsorloop, die jaarlijks wordt georga- niseerd, komt ten goede aan kankerpatienten van met name de Daniel den Hoed- kliniek in Rotterdam. Circa 35 medewerkers gaan zich de komende maanden inzet- ten om op een suecesvolle manier mee te doen aan de ruim 500 kilometer lange tocht. Het belangrijkste punt van aandacht is de hoogte van het sponsorbedrag. Om een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te lopen zal de stich ting het bedrijfsleven in de naast en wijde omgeving be- naderen. SCHIEDAM - Het vastrecht op de gasrekening gaat omhoog. Dat heeft de Schiedamse gemeenteraad maandag 16 december besloten. Het voorstel ondervond tegenstand van Groen Links en D'66, die von- den dat Schiedammers toch al veel te veel vastrecht betalen. Op een lijst van de consumentenbond, zou Schiedam het op twee na hoogste vastrecht hanteren. Een verder verhoging betekent dat Schiedam nummer 1 wordt met het hoogste vastrecht van Nederland. Daarom besloten Groen Links en D'66 om een tegenplan in te die- nen. Niet het vastrecht, maar de gasprijs per kubieke meter zou om hoog moeten. Zo is het tenminste niet zeker dat de consument in de buidel moet tasten. Als Schiedam mers het slim aanpakken en flink isoleren kunnen ze bezuinigen op het gasverbruik en hoeven ze niet op te draaien voor de hogere gas- prijzen. Bovendien wordt de con sument gestimuleerd minder gas te verbruiken en ook milieuvriende- lijk bezig te zijn. Hoewel de meeste fracties wel wat zagen in het plan van d66 en Groen Links, waren er ook veel kantteke- ningen. Volgens VVD-raadlid A.H. de Swart hield het plan geen rekening met sommige factoren. „U gaat er al bij voorbaat vanuit dat mensen niet genoeg bezuinigen op hun gasrekening. Ik geloof daar niet in. Daar komt bij dat niet ie- dereen in de postitie is om bezuini- gingsmaatregelen te treffen. Denk aan mensen met een huurwoning of een oudere koopwoning in de oudere wijken van de stad." Het CDA vond dat de kans te groot was dat de minima de dupe werden van de motie. ,,Het lijkt alsof je het in eigen hand kunt houden, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die de investeringen, waarmee zuinig gasverbruik gepaard gaat, niet kunnen opbrengen. Deze mensen worden dan dubbel gepakt." Ook het argument van de strenge winter kwam tijdens de discussie om de hoek kijken. Veel mensen kwamen in de problemen door hun gasverbruik verleden jaar omdat het zo'n koude winter was. Als de prijzen voor het gasverbruik om hoog gaan en er komen weer wat strenge winters, kunnen bepaalde groepen dat helemaal niet meer op brengen. Een onzin- argument volgens raadslid J. Poolman van Groen Links. „Dit plan kan ook gunstig uitpakken voor de minima. Ieder- een heeft het nu over strenge win ters. Ik wil weleens horen wat de readies op dit plan zijn na een paar milde winters." Collega-raadslid B. Oomens voegde daar aan toe dat een verhoging van het vast recht niet bepaald stimulerend is voor de consument. ,,Met een ho- ger vastrecht wordt je alsnog ge- straft, ook al heb je bezuinigd en minder gas verbruikt." Toch gingen de andere fracties niet overstag voor de plannen van Groen Links en D66. Van Loenen sprak van een 'addertje onder het gras'. „Het lijkt een goed plan. Als klein alle huizen en mensen hetzelfde waren. Maar dat is niet zo. Vooral ouderen stoken nu eenmaal meer." M. Siljee van de PvdA vond het plan in beginsel sympathiek klin- ken, maar wilde gegevens over hoeveel huishoudens het gaat. Die toezegging werd door wethouder Hafkamp gedaan. Wethouder Wiegman tenslotte zag ook nog een andere reden om niet akkoord te gaan met het voorstel van D66 en Groen Links. ,,We zitten ook nog met zoiets als een rijksmaatre- gel, namelijk de eco-tax. Die houdt in dat huishoudens die onder het verbruik van 800 kubieke meter gas per jaar blijven, gevrijwaard worden van het betalen van die be- lasting." mmmw HOP CHIEDAM Hoogstraat 137,3111 HE Schiedam Teletoon: 010 - 426 82 25 7 7 1 1 V I SCHIEDAM - Nauwelijks heeft Sin- terklaas uit Spanje de mogelijkheid gehad de hielen te lichten, of de Kerstman uit de Scandinavische Ian- den treedt alweer aan. De Kerstman kwam op zaterdag 14 december van uit de bitterkoude Noordelijke regio- nen per arreslee naar het centrum van Schiedam. Zijn aankomst op de Koe- markt bleef niet onopgemerkt. Dit werd mede veroorzaakt door de rau- zikale omlijsting die de Julianaband verzorgde rond de komst van 'de an dere' bebaarde kindervriend. De Kerstman vertoefde de hele middag in het winkelhart van de stad. De winkeliersverenigingen van De Hoogstraat, Broersvest, Broersveld, Lange Nieuwstraat en Nieuw Passa ge zijn door een bezoekje van de Kerstman opgevrolijkt. De winke- liers hebben veel aandacht besteed aan de inrichting van de etalages die in de periode voorafgaand aan de kerstdagen traditiegetrouw uitbundig worden aangekleed met kerstversie- ringen. Niet alleen de winkelgebie- den in het hart van Schiedam, maar ook particuliere woonhuizen zijn voorzien van alle mogelijke kerst- versieringen. Achter de ramen bran- den kerstlampjes in trapvorm en geu- ren de verse kerstbomen. Sommige huizen zijn opgetuigd met slingers van knipperende iampjes in allerlei' kleuren en een aantal huisdeuren is weer voorzien van een prachtige kerstkrans. Het wachten is nu op de sneeuw. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een delegatie van de Ouderraad en Jozef school bood wethouder Wieg man maandag 16 december een grote maquette aan van het hoofdgebouw van de school. In dit zelfgemaakte bouwsel zaten ongeveer 600 kerstkaarten. De ouders, leerlingen en sympathi- santen spraken met de kaarten de wens uit dat er op korte ter- mijn een beslissing wordt geno- men over de nieuwe huisves ting van de school. De kerst- kaartenactie is een reactie op de groeiende ongerustheid over het uitblijven van een oplossing voor de Jozefschool. Dit, ter- wijl de raad kortgeleden nog elf miljoen beschikbaar stelde voor huisvestingszaken voor het on- derwijs. Het hoofdgebouw aan de Nassaulaan dateert uit 1920 en ouderdom komt met vele ge- breken; de verwarming valt re- gelmatig uit, ,er is sprake van lekkage en toiletten voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook voldoet de hele locatie qua oppervlakte niet aan de wettelijke normen: in totaal ont- breekt bijna vierhonderd vier- kante meter. De gemeente wordt vanaf 1 januari 1997 ver- antwoordelijk voor de huisves ting. Daarom werd door de school in april 1996 een notitie 'huisvesting Jozefschool' uitge- bracht met daarin aandacht voor alle problemen waar een oplossing voor gezocht moet worden. Wethouder Wiegman had toegezegd te proberen voor de zomervakantie een aan- vaardbare oplossing te hebben. Inmiddels staat de kerstvakan tie voor de deur en heeft de school alleen via de pers ver- nomen dat er in opdracht van de wethouder een ontwerp voor de nieuwe huisvesting uitgevoerd is. InfotOIO-59I8635alOI74-624526 Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van16.00- 24.00 uur dus ook op zondag 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag open KOOPAVON0 OfDt COtUCTIt. AO kortfrig n»t gatdig op oonbl«drg«n «n NIKE 97-coll»cti«" Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOElNieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L. Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 ZONDAG 22 CECEMBER KOOPZONDA ttjdgnsda winke-l-or.- Wi n- V.' oten -** van 20 novetriber -tot 22 decanter PASSAGE SCHIEDAM De klant centraalde auto optimaa! Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - Elk jaar is het weer een heel gereken waar in Schiedam de hoogste Kerstboom staat. Meestal viel de wedstrijd in het voordeel van de boom in Schiedam-Centrum uit. Voor- heen stond deze altijd op de Koe- markt, maar nog niet al te lang geleden verhuisde deze naar een mooie plek op de Grote Markt. Toen stond er nog niet zo'n kan- jer op het Willem Dreesplein in Schiedam-Nieuwland. De Iamp jes in deze ruim tien meter hoge kerstboom werden donderdag 12 december onder luid gejuich ontstoken door mevrouw Stijns van de stichting Welzijn Nieuw land en de heer Putters van de bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland. Dat de twee instanties op vele ge- bieden met elkaar samenwerken werd door het gezamenlijk uit- voeren van deze handeling nog eens extra onderstreept. Het projekt 'De wijk is van ons alle maal' ligt aan de suecesvolle sa- menwerking ten grondslag. Maanden werd er met elkaar overlegd, naar elkaar geluisterd en met elkaar gefeest. Het samen ontsteken van de groene reus in Nieuwland is de allerlaatste akti viteit die men in het kader van dit projekt uitvoert. Woensdag 18 december zal bur- gemeester Scheeres rond 19.00 uur de Iampjes van de boom op de Grote Markt ontsteken. Hier- na zal er een kerstsamenzang op het plein plaatsvinden. m •k FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 1495 J (36 OPNAMEN f 5,- MEERPRIJS) VANDAAG GEBMCHT, MORGIN KLAARU! Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oostertiof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 Sint Liduinastraat 50 Telefoon 010-426 98 84 Zie pagina TX 01

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1