Glazen koepels en elipsen beeld nieuwe metrostations MaasposT TIM" Gemeenten doen niets aan evenredige arbeidsdeelname van allochtonen OP=OPRUIMIN0 Vijf jaar opera in Ahoy' D0RZ0 GROOTSLAGERIJ WEES ER SNEL BIJ WANT Schiedam Futuristische blikvangers Afsluiting portieken gaat door Afslanken met de internist Voorbij de grenzen van het ego IJspret CD-roms in de bibliotheek Deze week in Mi ASPOSf Werk aan Beursbrug uitgesteld ^aaroih Keren deze ^cKiedaihihers bij ket afval? EELD... EN GELUIO mm Oplage 37.745 Totale oplage 616.000 SCHIEDAM - Om de vier metrostations die Schiedam binnenkort krijgt, vorm te geven, is er een groot blik architectenburo's opengetrokken. En met resultaat. De stations van het nog aan te leggen Benelux-traject door Schiedam worden mooie en futuristische blikvangers, die afge- stemd zijn op hun functie en ligging. Het eerste station, vanuit Rotterdam gezien, is station Schiedam Centrum, dat bij het huidige NS-station Schiedam - Rotterdam-West komt te liggen. Schiedam Centrum wordt het belangrijste overstappunt van de Beneluxlijn. Interregiotreinen, metro, TramPlus, stads- en streekbussen komen hier samen. De verantwoordelijke architect Van Belkum vindt dat een station zo helder en duidelijk mogelijk moet zijn. „Je moet je snel kunnen orienteren." ONZE ADVERTENTIE VINDT U ELDERS IN DIT BLAD MtlJNMOND Eifsteden Bob Ross Schiedammer een van de eerste Certified Ross Instructors in Europa hmhi Anderson Duizenden voorwerpen uit depot nu tentoongesteld mmmm De Afvalkalender 1997. Lees Hi, kewaar m. □ns ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES FOTO VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. PENTAX FOTO VIDEO AUDIO TELECOM RENAULT Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 8 JANUAR11997 4e jaargang nr. 2 SCHIEDAM - Het was de wens van zowel huurders als Woningstichting Noordvest om de entrees van de twee flats aan het Schubert- en Lisztplein afsluitbaar te ma- ken. Aangezien de meerder- heid van de bewoners ac- coord gaat met de afsluiting van de portieken, is hiertoe besloten. De verwachting is dat de overlast van onge- wenste bezoekers afneemt met positieve gevolgen voor de veiligheid. De aanwezig- heid van beheerders van het complex dragen ook bij aan de verbetering van het woonklimaat in deze wijk. Momenteel loopt een experi ment waarbij drie huismees- ters van de Woningstichting Noordvest zich intensief be- zig houden met toezicht in en om de flats. Het afsluit baar maken van de centrale entrees wordt gecombineerd met een opknapbeurt van de trappenhuizen tussen janua- ri en april 1997. SCHIEDAM - Een nieuw jaar is voor veel mensen aanleiding voor veranderin- gen in het gedrag. Fitland Schiedam springt hier op in. Internist en sportarts Th.J. Wijlhuizen geeft binnenkort een voorlichting en eerste meting van iemands li- chaamssamenstelling. Naar aanleiding van een elektro- nische meting van het vet- percentage, spiermassa en lichaamswater wordt een op maat gesneden voedingsad- vies opgesteld. Het doel is overtollige kilo's kwijt te ra- ken. Onder begeleiding van dokter Wijlhuizen leren de deelnemers opnieuw eten. Zwaarlijvigen moeten meer eten van voor hen juiste etenswaren. De voorlichting vindt plaats op dinsdag 14 januari om 20.30 uur bij Fit- land aan de Slimme Wate ring 5. Vanaf 21 januari is de arts iedere dinsdag aan- wezig van 19.30 tot 21.00 uur. SCHIEDAM - E6n van de opmerkelijke aspecten van de oplevende aandacht voor geloofszaken is de belang- stelling voor mystiek. In drie lezingen bij de NPB Schiedam wordt belicht wel ke betekenis het mystieke gedachtengoed kan hebben, De eerste lezing is op maan- dag 13 januari om 20.00 uur. Drs. A. Kroese gaat het hebben over het thema 'Voorby de grenzen van het ego'. De Mystieke weg is een proces met als doel de be lemmeringen tussen mensen en God weg te nemen en zo ruimte te scheppen voor de Godsontmoeting. Drs. Alfons Kroese, ongeschoeid marmelist, is medewerker aan het Diepgangcentrum, Dit is het Karmelitaans Cen trum voor Spritualiteit in Haarlem. De lezing vindt plaats in het gebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeen schap NPB Schiedam aan de Westvest 90-92 (tegenover de Walvisch-molen) en is gratis toegankelijk. Daarom heeft hij in zijn ontwerp veel lichtdoorlatend materiaal en glas gebruikt. Hierbij zijn de licht- en geluidsaspecten optimaal ge combineerd: de glazen wanden dienen namelijk tevens als geluids- wering. Het station richt zich op een stad. De hoofdingang krijgt een dubbele kap en is, ook van een afstandje, duidelijk te zien. De overkapping van het metro-station laat de kap van het NS-station in haar waarde, want de metrokap zelf wordt een nieuwe gevel. Sta tion parkweg ligt in de wijk Nieuwland. Deze na-oorlogse nieuwbouwwijk bestaat uit veel blokachtige bebouwing. Als tegen- wicht heeft Hans van Heeswijk een station met een zeer in het oog springende vormgeving ontwor- pen. parkweg is het enige geheel ondergronds gelegen station van de Beneluxlijn. Inval van dalicht op de perrons was dus een vereiste. Vier brede ellipsvormige glazen koepels zorgen hiervoor. de kopels zijn gemaakt van groen glas en overspannen het eilandperrron. overdag komt het licht op de per rons. 's Avonds geven de koepls het stationslicht weer. aan de kant van de Parkweg ligt de grootste koepel, namelijk de hoofdingang. De ligging van station Troelstra- laan is heel bijzonder. Dit station ligt op de grens van twee wijken, Schiedam -West en Nieuwland. Bovendien ligt de waterpartij van park Nieuwland voor de deur. De hoofdingang van het staion liggen op parkniveau, vijf meter lager dan het straatniveau. Het station ligt deels in de open lucht. Het oostelijke deel van het perron ligt onder de Troelstralaan. Het middengedeelte met de hal is overkapt en het westelijk deel van het eilandperron ligt weer in de open lucht en geeft uitzicht op de vijver en het park. Om rekening te houden met de groene omgeving van het station is zo veelmogelijk natuurlijke mate- rialen gebruikt, zoasl houten span- ten, transparante melkglazen pane- len voor het dak, rode bakstenen voor de muur en straatklinkers voor de perrons. Laatste station in Schiedam wordt station Vijfsluizen. De liggin is complex: over een wegkruizing en in een bocht. Grootschalige haven- activiteiten en de verdubbeling van rijksweg 4 vormen de achtergrond. Architectenburo Zwarts Jansma hebben voor dit station een high tech ontwerp gemaakt. De hoofdingang ligt aan de noord- zijde van de Vlaardingerdijk. Over de hele lengte van het perron loopt een stalen constructie, waaraan de overkapping van staal en glas wordt bevestigd. Deze ruggegraat fungeert als drager voor de licht- lijn, de mededelingenbortden en de omroepinstallatie. De kolommen van de ruggegraat zijn verhoogd en voorzien van metalen vaandels (vlaggen) die meedraaien in de wind. Ook over de metrobaan zelf is in- middels het een en ander bekend. De baan die voor een groot deel boven de grond komt, mocht niet te storend worden in de omgeving. Daarom is gestreefd naar een zo groot mogelijk doorzicht onder het viaduct. Het ontwerp is slank ge- houden. Omwonenden worden, onder an- dere via bewonersbrieven en infor- matiebijeenkomsten, op de hoogte gehouden van de activiteiten. Voor vragen over de metro kunnen be- langstellenden bellen met informa- tienummer 208 86 66. Ook het in- formatiecentrum aan het Stati- uonsplein 2 staat altijd open. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - De vrijwilli- gers van speeltuin Nieuwland hebben er voor gezorgd dat er bij de speeltuin gezellig ge« schaatst kan worden. Het ijs is tot ongeveer 21.00 uur ver- licht en er is muziek. Uitgerust kan er worden onder het genot van een kop warnte chocolade of erwtensoep, De speeltuin is te vinden tussen de Vlaardin gerdijk, burgemeester Van Haarenlaan en de dr. Schaep- mansingel. SCHIEDAM - Altijd al met een tennisprof naar Parijs, Londen of New-York gewild? Of altijd al vanuit de eigen huiskamer rond willen kijken in het Rijksmuseum? Dit alles is sinds kort mogelijk in de bibliotheken aan de Lange Ha ven en het Bachplein. Voor vijf gulden per week per CD-rom heeft men toegang tot allerlei leuke, grappige, sportieve, literaire en culturele zaken waarvan men tot nu toe nog geen weet had. Schaatsen. Nederland lijkter dit jaar geen genoeg van te krijgen. Winterse, Anton Pieck-achtige, taferelen hebben al sinds de allereerste dag van 1997 de overhand. De gure kou en strenge vorst waren het afgelopen weekeinde eindelijk weer eens goed voor een echte Elfstedentocht. In Schiedam doet men het wat rustiger aan op de schaats. Geen lange ritten, maar ontspannen glijden over het uitstekende ijs. De havens en vijvers doen vooral in de weekeinden ouderwets gezellig aan. De kleintjes krabbelen op de doorlopers van opa, de jeugd stoeit met hockeysticks, terwijl de wat ouderen lekker uitrusten op een van de vele ijsterassen. Foto: Roger van der Kraan HMHHH WATERWEG - Veel te weinig in- stellingen en bedrijven in de Wa- terweg en Rijnmond dienen een jaarverslag in betreffende de Wet Bevordering Evenredige Arbeids deelname Allochtonen. Dit blijkt uit een uitgave van het Anti-Dis- kriminatie Buro Schiedam. Zelfs gemeenten als Schiedam, Vlaar- dingen en Maassluis zouden ver- stek hebben laten gaan als het gaat om het indienen van een verslag. De gemeente Schiedam ontkent nog niets te hebben ingediend. Een woordvoerster vertelt dat er wel een registratie de deur uit is ge- gaan. Onduidelijkheden rond al of niet ingediende jaarverslagen zijn volgens haar te wijten aan ondui- delijke regelgeving vanuit Den Haag. Uit het jaarverslag van een bedrijf of installing moet blijken of er 'voldoende' allochtone werkne- mers in dienst zijn. Dat viel ook dit jaar weer bitter tegen. In de sector Openbaar Bestuur werden maar vijf jaarverslagen ingeleverd. Maassluis, Schiedam en Vlaardin- gen hoorden daar niet bij. In totaal horen 2200 werknemers in 1995 met zo'n verslag over de brug te komen. Het werden er 171. En daarvan voldeden slechts 32 aan het regionale streefcijfer van 13 procent. Dat houdt in dat minstens 13 procent van de werknemers al- lochtoon is. Het belangrijkste probleem, in on der andere de Waterweg, is het feit dat te weinig werkgevers een ver slag indienen, waaraan te zien is dat de belangstelling voor de Wet Bevordering Evenredige Arbeids deelname Allochtonen niet groter wordt in de Rijnmond. De branch es bouw en vervoer scoren het slechtst. Gemiddeld is in deze sec- toren maar 3 procent en 2 procent van de werknemers allochtoon. De horeca doet het goed. In het cafe, hotel of restaurant werken gemid deld 12 procent allochtonen. Het hoogste percentage van alle bran ches. Ook kan met enige voorzich- tigheid worden gezegd dat horeca- werkgever, vaker dan gemiddeld het regionale streefcijfer halen. Het anti-Diskriminatie Buro Schiedam is van mening dat de Wet Bevordering Evenredige Ar beidsdeelname allochtonen een nuttige wet is die inzicht verschaft in de etnische arbeidsmarkt. Daar om betreurt het buro dat er zo wei nig gehoor wordt gegeven aan de wet. SCHIEDAM - De op maandag 13 januari geplande werkzaamheden aan de Beursbrug zijn voorlopig uitgesteld. De vernieuwde brugde- len van de Beursbrug zouden op deze dag op hun plaats worden ge- hesen. Omdat deze brugdelen per schip vanuit Friesland moeten worden aangevoerd en de vaarwe- gen momenteel door de vorst on- bruikbaar zijn, kan het werk voor lopig niet worden uitgevoerd. Een nieuwe datum zal nog worden vastgesteld. In uw nieuwe Afvalkalender wordt u op een misschien wat ongebruikelijke wijze gei'nformeerd over de activiteiten van ONS Milieu. Namelijk door uw eigen stadsgenoten. Maar juist dat maakt de Afvalkalender zo leuk. Want iedere maand heeft een Schiedammer u iets te vertellen over het milieu in onze stad. Bovendien kunt u dit jaar meedoen met een aantal prijsvragen, waarvan de oplossingen te vinden zijn in de Afvalkalender. Kortom, met de Afvalkalender van ONS Milieu heeft u een jaar lang alle belangrijke milieu-informatie binnen handbereik. Huis-aan-huis verspreiding: 6-10 januari. Heeft u de kalender niet ontvangen? Bel dan 446 53 85. Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 0MX> klein ROTTERDAM - Nabucco, Ca- valleria rusticana, Pagliacci, Carmen en Turandot. Vijf ope ra's, die sinds 1993 allemaal in het Rotterdamse Ahoy' werden opgevoerd voor een groot pu- bliek. Op 24, 25 en 26 januari zullen hoogtepunten uit deze vijf opera's nog eenmaal de revue passeren tijdens de viering van dit vijfjarig lustrum in Ahoy'. Bovendien is de finale van de ju- bileumconcerten een voorproef- je van de operaproductie die Opera in Ahoy' in januari 1998 zal brengen. Voor de '5 jaar Opera in Ahoy'- Jubileumconcerten' wordt een speciaal nieuw decor gebouwd. De bestaande decorstukken, re- kwisieten, kostuums en belich- ting worden gebruikt om de sfeer van de opera's weer op te roepen. De solisten die in ieder geval van de partij zijn, zijn Olga Romanko, Francesca Pata- ne en Claudio Otelli. Echter: ook enkele nieuwe talenten zullen zich aan het Opera in Ahoy'-pu- bliek presenteren. De Wiirttem- bergische Philharmonie Reutlin- gen staat onder leiding van Ro berto Paternostro. Een belang rijke rol is weggelegd voor het koor onder leiding van Louis Buskens. Er zijn in Ahoy drie voorstellin- gen. De premiere is vrijdag 24 januari, de andere voorstellin- gen zijn op zaterdag 25 en zon- dag (matinee) 26 januari. De aanvang van de voorstellingen op vrijdag en zaterdag is 20.00 uur, de matinee op zondag be- gint om 14.00 uur. De zaal is an- derhalf uur voor aanvang open. De kosten van de kaarten varie- ren van fl. 50,- tot fl. 145,-. Kaar ten zijn te verkrijgen aan de kas- sa van Ahoy', telefoon 010- 481.21.44 en 010-410.43.04 en bij de Nationale Theaterkassa, tele foon 06-92.03. Op de foto alvast een voorproefje: een scene uit Carmen (foto: Cees Buys). Espio Zoom 140 Camera met SMC Pentax Zoomlens 38-140 mm Multibeam autofocus Ingebouwde flitser Automatisch filmtransport, belichting en scherpstelling. INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)4353533 I V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1