616.000 Samenwerking tussen WBS en SOBO bezegeld ■itii Stadsgesprekken gevat in boekwerk D0RZ0 GROOTSLAGERIJ TTMT Goede voornemens waarmaken bij AFP WEES ER SNEL BU WANT Openbare vergaderingen moeten in Schiedam plaatsvinden Goede kraamzorg kost Nederlandse zorgverzekeraars steeds minder geld Advies- en instemmingsrecht vastgelegd Den Haag steunt Schoenmakers RET betaalt chipkaart terug Totale oplage Schiedam Carnaval in Brandersgat Uitslag prijsvraag Kerkentocht '97 f i I Mm Deze week in Unisono 2 iubilaris Korfbal Spalanders voeren actie RENAULT \MM>IJNMOND Oplage 37.745 SCHIEDAM - De Woningbouwvereniging Schiedam (WBS) en het Schiedam Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) heb- ben donderdag 9 januari beide een participatie-overeenkomst ondertekend. Voor de WBS ondertekende directeur Fenny de Graaf. Namens het SOBO zette Gerard Leenderts zijn handte- kening onder de overeenkomst. In die overeenkomst is vastge legd, wanneer de bewonersorganisaties gei'nformeerd moeten worden en in welke situaties het SOBO kan adviseren of zelfs instemmingsrecht heeft. FOT# VIDE# AUDU Zie onze advertentie elders in deze krant. Docent Joe Raphael viert 25 jaar jubileum op Schraven- lant Korfballers ODI moeten nog meer als team leren spelen Inbreuk Avondwinkel Parkweg ONZE ADVERTENTIE VINDT U ELDERS IN DIT BLAD WOENSDAG 15 JANUARI 1997 4ejaargang nr. 3 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorqinq 010 - 4514555 Aan de ondertekening ging een jaar lang overleg en onderhandelen vooraf. Het is de bedoeling dat het eerste jaar vooral ervaring wordt opgedaan om eventuele knelpun- ten op te sporen. Het eerste jaar is dan ook een soort proefjaar. Zowel het SOBO als de WBS vin- den dat overleg met bewoners ge- wenst en noodzakelijk is voor een goed woon- en leefklimaat. Bo- vendien is het onderhoud van de woningen en de omgeving gebaat met een succesvolle samenwer king. Daar komt bij dat de over eenkomst zaken behandeld die niet aan de orde komen bij een inciden- teel contact tussen huurders en ver- huurder. De woningbouwvereni ging wil een soortgelijke overeen komst ook aangaan met de wijk- of complesgebonden bewonersorga nisaties. Die overeenkomst, met hier en daar wat andere bepalingen is gereed en het SOBO, als over- koepelend orgaan van alle bewo- nersverenigingen, heeft ingestemd met die overeenkomst. Zo zal het SOBO bij ondernemer een statu- tenwijziging van de woningbouw vereniging gekwalificeerd advies- recht hebben. Gekwalificeerd wil zeggen dat de woningbouwvereniging het advies niet zo maar naast zich neer kan leggen, ook al zou ze dat willen. Ze is verplicht het SOBO om ad vies te vragen voordat er ook maar iets in het beleid gewijzigd wordt. Dat adviesrecht hebben de bewo nersorganisaties tevens bij het al- SCHIEDAM - Het jaarlijkse carnaval staat weer voor de deur, dus ook in Schiedam. Net als voorgaande jaren zullen er weer heel wat feest- avonden en andere aktivitei- ten op het carnavalspro- gramma staan. Toch zijn er enkele belangrijke wijzigin- gen aangebracht. Een daar- van is de residentie van Prins Carnaval. Deze zal men niet langer vinden in De Blauwe Brug, maar in dien- stencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan. Daarnaast zal er dit jaar geen traditionele Carnavafe- optocht door de binnenstad plaatsvinden. Als alternatief heeft carnavalsvereniging De Rietzeilers een zoge- naamde dweiltocht bedacht, met onder meer een optre- den in de Nieuwe Passage. Het seizoen wordt zaterdag 18 januari geopend met een Stekenbal. Vijf bevriende carnavalsverenigingen zijn hierbij te gast. Aanvang is 20.30 uur in De 4 Molens en de entree is fl.7,50. Leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis naar binnen. SCHIEDAM - Het jaar 1997 is inmiddels al weer enkele weken oud en dus is het ge- daan met het terugblikken op 1996. Dat veel lezers hier kennelijk toch veel plezier aan hebben beleefd, bleek wel uit het enorme aantal in- -zendingen dat de redaktie van MaasposT mocht ont- vangen naar aanleiding van haar fotoprijsvraag in de krant van woensdag 18 de- cember. Uit de enorme sta- pel zijn de tien inzenders met de meeste goede ant- woorden getrokken. Op maar een briefkaart stonden echter alle goede antwoor- den vermeld. Deze was af- komstig van de familie S. Engering, Oostsingel 29 in Schiedam. Zij kunnen hun prijs, een professioneel kap- pers-haarpakket, af komen halen bij het kantoor van de MaasposT aan de Over de Vesten 3- Gevraagd kan worden om een identiteits- bewijs. De negen winnaars van de wat kleinere prijzen hebben inmiddels bericht thuis ontvangen. SCHIEDAM - De Raad van Kerken in Schiedam organi- seert donderdag 23 januari voor de tweede maal een kerkentocht. Tijdens deze unieke aktiviteit krijgt men de gelegenheid om op een avond vijf verschillende ker ken te bezoeken. Kerken tocht '97 wordt georgani- seerd in de Week van Gebed voor de Eenheid. In deze week staan christelijke ker ken in de hele wereld stil bij de band die zij, ondanks hun verschillen, samen hebben. Deelname aan de wandel- tocht is vrij en opgave voor af is niet nodig. De tocht start in de kapel van Huize Frankeland en voert de wandelaars achtereenvol- gens langs de Evangelisch- Lutherse kerk, het Leger des Heils en de Grote Kerk. De route wordt afgesloten in de kerk van de NPB aan de Westvest. In elke kerk wordt een korte viering ge- houden. Kerkentocht 97 be- gint om 19.00 uur, aankomst in de NPB-kerk wordt om- streeks 21.00 uur verwacht. gemeen beleid over sloop of ver- koop en bij het huurbeleid. Als de WBS dit advies niet overneemt moet zij binnen vier weken moti- veren waarom zij dat niet doet en een nieuw voorstel op tafel leggen. Wanneer beide partijen dan nog niet tot een overeenkomst kunnen komen heeft de WBS het recht om de knoop door te hakken. De be wonersorganisaties hebben daarte- gen weer het recht om tegen een dergelijk besluit bezwaar te maken door in beroep te gaan. Afgezien van het gekwalificeerde advies recht heeft het SOBO ook het rechtr om niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd de mening te geven over alle onderwerpen die voor de huurders van belang kun nen zijn. Bovendien heeft het SO BO instemmingsrecht waar het gaat om het reglement van de klachtencommissie van de Wo ningbouwvereniging Schiedam en andere zaken zoals woonomge- ving- en woningverbetering en de afrekening en voorschotten van bijkomende kosten. Volgens de participatie-overeen komst wordt in de genoemde ge- vallen alleen ohderling overleg tussen de Woningbouwvereniging Schiedam en het SOBO een besluit genomen. Voordat er een iets be- sloten wordt, moeten beide partij en het eens zijn met elkaar. De WBS moet het iniatief nemen tot overleg. Ook als het gaat om het uitwisselen van onderlinge infor- matie biedt de participatie-over eenkomst zekerheid. Zowel het SOBO als de WBS zijn verplicht elkaar op de hoogte te houden van nieuws dat belangrijk is voor een goede samenwerking. Beide partij en verplichten zich in de overeen komst dan ook tot het heen en weer verstrekken van belangrijke gege- vens zoals jaarstatuten en versla- gen. Vertegenwoordigers van de WBS en SOBO ondertekenden de overeenkomst. SCHIEDAM - Afvallen, meer be- wegen en stoppen met roken. Wie voornemens heeft die de gezond- heid betreffen, kan in het nieuwe jaar terecht in het AFP Preventie Centrum Schiedam, dat binnenkort weer start met allerhande cursus- sen. Gezondheid is het thema van de maand januari en de laatste twee weken staan stress en bewegen centraal. Om de voornemens waar 0W)P klein te maken biedt het AFP Preventie Centrum Schiedam bewegingspro- gramma's en cursussen aan. Sa men met de deelnemers stellen de medewerkers van het centrum een programma op dat afgestemd is op- de lichamelijke conditie en per- soonlijke voorkeur van de deelne- mer. Voor iedereen die extra aan- dacht wil besteden aan specifieke aspecten van de gezondheid zoals hart en bloedvaten, rug en gewicht zijn er preventieve cursussen. Alle cursussen bestaan uit een indivi- dueel bewegingsprogramma en voorlichting over de oefeningen. De begeleiding is in handen van fysiotherapeuten en goed opgelei- de instructeurs. Er is er een gratis telefoonnummer voor befSngstel- lenden voor het preventie centrum: 0800-0529. SCHIEDAM - De dooi is ingetreden. Leerlingen van basisschool De Klinker konden vrijdag 10 januari echter onder barre omstandigheden nog een echte Friesse 'Elfvlaaientocht' rijden, genoemd naa[ de Hilbert van der Duim-achtige koeienviaaien op het ijs. E vena Is de smalle siootjes en bruggen golden deze als belangrijkste hindernis. roto: Roger van derKraan SCHIEDAM - Een Schiedamse openbare commissievergadering hoort niet helemaal in Helmond plaats te vinden. De staatssecreta- ris van Binnenlandse Zaken is dui- delijk in haar antwoord en steunt het Platform Schiedam van Theo Schoenmakers en John Crama. Het Platform reageerde fel toen op 16 oktober 1996 een commissieverga dering van Financien plaatsvond in het Brabantse Helmond. Normaliter worden dergelijke ver gaderingen in Schiedam gehou- den. Omdat de commissieleden, op het tijdstip dat de vergadering zou moeten plaatsvinden, op werkbe- zoek in Helmond waren, besloot de commissie om daar dan ook meteen maar te vergaderen. Het Platform Schiedam kaartte de zaak aan bij de gemeente, omdat Schoenmakers en Crama vonden dat het inspreekrecht van de burger geweld was aangedaan. Voor veel burgers is het te veel moeite om helemaal naar Helmond te reizen voor een vergadering. Bovendien kost dit veel mensen te veel geld. Daarnaast wordt hierdoor de kloof tussen de lokale politici en de bur ger vergroot. Het college van burgemeester en wethouders bleef vasthouden aan haar mening dat er niets mis was met het organiseren van een verga- WATERWEG - Het gemiddeld aantal uren zorg per klant neemt geleidelijk af en daardoor kost de kraamzorg steeds minder geld. Dat is de conclusie die Kraamzorg Delfland bekend maakt in haar be- leidsplannen voor 1997. Delfland dankt de besparing aan het motto: 'zo weinig mogelijk en zoveel als noodzakelijk hulp bieden in gezin- nen'. De zorgverzekeraars in de regio zijn dan ook blij met het doelma- tigheidsbeleid van de regionale kraamzorg. De kosten van de kraamzorg per uur zijn wel geste- gen, maar doordat er minder uren zorg nodig zijn, zijn de zorgverze keraars toch minder geld kwijt. Vroeger was het zo dat de inzet van kraamzorg min of meer wille- keurig werd bepaald of dat de or- ganisatie (uit financiele overwe- gingen) uitmaakte hoeveel zorg een gezin ontving. Dat is nu verle- den tijd. Momenteel is het zo dat de gezinnen de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben steeds bij stel len, afhankelijk van de persoonlij- ke omstandigheden voor, tijdens en na de bevalling. De wensen en behoeften van de klanten staan hierin centraal. De kraamverzor- genden adviseren de kraamgezin- nen bij hun zorgbehoefte aan de hand van verschillende indicaties. Het gezin bepaalt echter de hoe veelheid zorg. Deze werkwijze heeft vele voofdelen: de kraamver- zorgenden zijn gericht met het vak bezig en de klanten weten duide- lijk waarom ze welk soor't zorg ontvangen. Ook de overheid heeft inmiddels erkend dat flexibele kraamzorg zowel nu als in de toe- komst een goede ontwikkeling is en heeft haar financieringsbeleid aangepast zodat de huidige koers van Kraamzorg Delfland ongewij- zigd kan blijven. Daarnaast heeft minister Borst (Volksgezondheid) 10 miljoen extra uitgetrokken om de thuisbevallingen te stimuleren en te bevorderen. Volgens de re gionale kraamzorg is het een goede zaak dat het beleid van de overheid erop gericht blijft om de bevalling en de kraamtijd zoveel mogelijk buiten de medische sfeer te hou den. Nederland is het enige Europese land dat kraamzorg in de thuissitu- atie kent op een hoogwaardig en professioneel niveau. Dit betekent dat er minder ziekenhuisopnames en -dagen zijn rondom de beval ling. Daarom brengt de werkwijze van de Nederlandse kraamzorg minder kosten met zich mee dan elders in Europa. Daar komt bij dat het voor veel kraamvrouwen en hun gezinnen een genot is om thuis te kunnen zijn in de bijzondere tijd die een bevalling met zich mee- brengt. SCHIEDAM - Samen met de Ger- stakker dient het Koolwitjeshof in Schiedam- Noord als ontsluitings- route voor het Vuurvlinderhof. Na oplevering van het >voningcom- plex aan het Vuurvlinderhof is er een dusdanige gevaarlijke ver- keerssituatie ontstaan dat de bewo ners van hetKoolwitjeshof het noodzakelijk vonden aan de bel te trekken. Dit meldt het bewoners- blad De Spalander. In een brief- wisseling met de gemeente heeft men toegelicht wat de oorzaak is van deze situatie en zijn er voor- stellen tot verbetering ingediend. De toename van de verkeersinten- siteit is niet de oorzaak van de ge vaarlijke situatie, menen de bewo ners. Het probleem is het vertoon- de rijgedrag van de automobilis- ten. dering buiten de deur en stelde het duo in het ongelijk. Er hadden zich geen insprekers gemeld en de com missie verwachtte dat de agenda van de te behandelen onderwer pen, geen belangstellenden zou trekken. Van inbreuk op inspraakrecht was daarom geen sprake, meende het college. Schoenmakers en Crama lieten het hier niet bij zitten en wil- den, om eventuele herhaling te voorkomen, weten hoe Den Haag over de gang van zaken dacht en zie daar. In een Brief die de staats- secretaris 7 januari schreef naar de gemeente, schaarde zij zich volko- men achter de ruggen van het tweetal. ,,Het beleggen van een openbare vergadering op een loka- tie die ver buiten de gemeenteg- rens ligt, werpt bij voorbaat een ontoelaatbare drempel op." De staatssecretaris vindt dat het er niets mee te maken heeft dat er geen belangstellenden en inspre kers verwacht werden. „Dit zijn geen redenen die een inbreuk op de eis van toegankelijkheid rechtvaar- digen. Ik ben dan ook van mening dat de desbetreffende openbare commis sievergadering niet in Helmond gehouden had mogen worden", schrijft de staatssecretaris in een brief aan de burgemeester en zijn wethouders. Het Platform Schiedam is blij met de steun uit Den Haag en hoopt dat in de toe- komst alle commissievergaderin- gen in Schiedam plaatsvinden. SCHIEDAM - Ruim 125 Schiedammers toonden zich in het voorjaar van '96 begaan met hun binnenstad. Zij bezochten met z'n alien een drietal stadsge sprekken die als onderwerp de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad hadden. De menin- gen en ideeen die uit deze ge- sprekken naar voren kwamen, zijn enige tijd geleden gevat in een boekwerk. Dit werkje kreeg de titel 'Met het oog op het oor' mee, hiermee verwijzend naar de vorm van de Schiedamse bin nenstad vanuit de lucht bezien. De discussie over de binnenstad is hiermee overigens niet ten ein- de. Het plan is opgevat om de op- gedane ideeen verder te concreti- seren tijdens een vierde stadsge- sprek dat op dinsdag 4 februari zal worden gehouden in de Nieu we Passage. Tijdens deze bijeen- komst zullen gemeente, instellin- gen, ondernemers en direkt om- wonenden met elkaar rond de ta fel gaan zitten om de visie, zoals die is verwoord in 'Met het oog op het oor', verder uit te werken. Ook zal er deze avond een aantal workshops op het programma staan, waaraan in groepjes wordt deelgenomen. De vier cen- trale thema's, 'ontmoetingsplek- ken', 'wonen', 'werken' en 're- creeeren', 'bereikbaarheid' en 'het waterverband' zullen hierin ruimschoots bediscussieerd kun nen worden. Het boekje 'Met het oog op het oor' kan tot en met 25 januari worden afgehaald op het Stads- kantoor. Hierin vindt men ook een aanmeldingsformulier voor het stadsgesprek. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)4353533 SCHIEDAM - Het RET-Vervoer op Maat (VOM) project heeft be- sloten om de restbedragen op uit- gegeven chipkaarten toch terug te betalen. In een eerdere mededeling aan de circa 20.000 klanten was gemeld dat er geen restitutie zou plaatsvinden omdat de administra- tieve kosten niet zouden opwegen tegen de feitelijke bedragen. Bo vendien bleef de chipkaart nog wel gewoon bruikbaar als telefoon- kaart. Uit de vele readies van de VOM-klanten blijkt echter dat dit gebruik door de RET verkeerd is ingeschat. De RET zal nu alle klanten schriftelijk benaderen met verontschuldigingen voor deze verkeerde inschatting en tevens aangeven hoe tot terugbetaling zal worden overgegaan. Het experiment met de chipkaart is in September 1995 gestart. De kaart werd door de klanten van VOM gebruikt voor betaling van ritten maar kon tevens worden ge bruikt als telefoonkaart. Door ver- anderde regelgeving moest in op- dracht van de PTT per 1 januari 1997 met het experiment worden gestopt. De chipkaart wordt nu vervangen door een speciale strip- penkaart die verkrijgbaar is bij alle VOM-chauffeurs en RET-ver- kooppunten. DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag open

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1