'Jullie hebben beter en meer onderzoek gedaan dan Sport 7' Eigenraam ziet mooie toekomst voor AutoBase Roveco verkocht in drie maanden vijftien auto's extra door AutoBase AUTO# BASE Het spel om de wagen AutoBase „De auto's die ik het langste had staan was ik het eerste kwijt toen ze eenmaal waren opgenomen in het bestand van AutoBase". Aan het woord is J. van Setten, be- drijfsleider van Seat Autoser- vice Noteboom in Strijen, die dan ook zeer te spreken is over de nieuwe dienst Auto Base, die voor consumenten te vinden is op teletext 'ach- ter' het programma van RDTV en/of het serviceka- naal van de lokale kabelex- ploitant. VLAARDINGEN - „In het begin had ik echt mijn twij- fels. Ik dacht 'Dat is veel te lastig voor de consument'. Maar het blijkt reuze mee te vallen. Ik ben nu dan ook toch wel positief over Auto base; we hebben er al auto's mee verkocht en daar gaat het tenslotte om'vertelt een op- timistische verkoper Rob Ei genraam van Peugeot Auto- service Eigenraam in Vlaar dingen, die de afgelopen maanden kennismaakte met AutoBase. Up-to-date De beste occasions thuisopde buis Een auto kopen is sinds een maand of drie een stuk makkelijker ge- worden. Dat kan nu na- melijk praktisch vanuit de luie stoel. Alles wat daarvoor nodig is, is een druktoetstelefoon en een televisie met te letext en afstandsbe- dieing. Daarmee moet afgestemd worden op pagina 666 van teletext achter RDTV of het servicechannel. Vanaf dat moment is het mo gelijk om heel eenvou- dig een auto naar keuze te selecteren. Over de telefoonkosten hoeft men zich geen zorgen te maken; die bedragen slechts vijf cent per mi- nuut. De consument is er in drie maanden re- delijk vertrouwd mee geraakt, zo blijkt uit onderzoek 6n uit de er varingen van de aange- sloten bedrijven in de autobranche, zoals op deze pagina is te lezen. ROVBCO „Of ik blij ben met AutoBa se? Ik dacht het wel", is het stellige antwoord van direc- teur C.L. v.d. Velden van Ro- veco, een van de grootste Opel-dealers in de regio. Hij gaat er eens goed voor zitten als er naar zijn ervaringen met het nieuwe interactieve autoverkoopsysteem ge- vraagd wordt. occasions thuisop debuts Een verkoper van Roveco voegt weer een occasion aan het bestand van AutoBase toe. moeten maken." Dat heeft Van de Velden goed gezien. Het systeem staat inmiddels als een huis en wordt dagelijks geraadpleegd door zo'n vierhonderd mensen. Dat zijn in de meeste gevallen potentiele kopers, ook al zijn er natuurlijk nog veel 'kijkers' die het systeem gewoon eens uit willen proberen. Maar dat worden er al minder, zo blijkt uit onderzoek. Een gunstige ontwikkeling dus, want het gaat ui- teraard wel om de verkoop van au to's, al -blijft AutoBase natuurlijk ook een leuk speeltje voor zowel Autobranche als consument. ,,Het is inderdaad ook hartstikke leuk om mee te werken. Ik kan me goed voorstellen dat je als consu ment veel meer betrokken bent door de interactieve manier van zoeken. Dat is toch heel anders dan afgaan op een advertentie in de krant en dan bij de verkoper maar afwachten wat er staat. Met auto- Base weet je zeker dat je op de lo- catie precies die auto vindt die je hebt geselecteerd. De selectiecite- ria dragen daar natuurlijk enorm aan bij. Je kan werkelijk op alles selecteren: van soort brandstof tot de maximale prijs die je wil beta- len. Dat vind ik goed, maar belang- rijker nog vind ik dat er absoluut geen rommel wordt aangeboden via het systeem. Heel verstandig om alleen erkende dealers en gara- gebedrijven mee te laten doen met AutoBase. Ik moet wel toegeven dat het bij ons nu wel de hoogste tijd wordt om de boel weer een beetje bij te werken, dat is er een beetje bij in geschoten de laatste weken", ge- neert hij zich een klein beetje. ,,Toen ik laatst keek stonden er al- lemaal vermeldingen te knipperen. dat is dus het sein dat we ze snel weer moeten actualiseren want an ders verdwijnen ze uit het systeem en dat is natuurlijk niet de bedoe- ling", lacht hij met kleine pretoog- jes. „Maar we hadden het dan ook druk met de voorbereidingen op de laatste week van december, die bij ons altijd heel druk is. Is natuurlijk ook niet echt een excuus en ik moet dan ook toegeven dat we Au toBase aanvankelijk een beetje ge zien als een 'bijzaak'. Nu ik in de gaten heb dat het goed werkt ga ik er uiteraard meer mee doen. Ik ben nu al van mening dat ik nog veel meer auto's had kunnen verkopen als ik mijn bestand helemaal up-to- date had gehouden. Maar ja, het is natuurlijk verkopers ook een beet je eigen he; wij hebben allemaal een broertje dood aan administra te", lacht hij terwijl hij toch met enige spijt in de stem te kennen geeft dat hij het nieuwe medium aanvankelijk wat heeft onderschat. Roveco is met ongeveer vijfitig au to's in het bestand van AutoBase een van de grootste aanbieders in de regio. De verwachting is echter dat met ingang van het nieuwe jaar, veel dealers hun waar zullen aanprijzen via AutoBase. „Dat is natuurlijk wel de bedoeling, al is het voor ons niet zo gunstig, want dan krijgen we er meer concurren ce bij", lacht hij plagend tegen de verkoper van AutoBase. Over con currence gesproken: het is natuur lijk mogelijk om die goed in de ga ten te houden via het interactieve systeem, maar daar wil Van der Velden niets van weten. ,,Ik neem sowieso aan dat er alleen goede dealers wagens aanbieden en dat niemand wagens beneden hun kostprijs of dagwaarde van de hand doet. Daarom ook kijk ik nauwelijks naar de concurrence op Autobase. In ons bestand vertellen we gewoon alle specifieke ken- merken van een auto zoals die bij ons staat. Ik verzwijg niets en stunt ook niet met prijzen omdat een an- der het misschien wel doet. Wij houden gewoon altijd vast aan on- ze principes en het gaat daarom al jaren goed. Ik zeg altijd maar zo; eerlijkheid duurt toch het langst." Rob Eigenraam maakt kennis met de consumentenkant van AutoBase. ook weleens kijk naar wat de ande- re dealers verkopen en tegen welke prijs? Nee eigenlijk niet, maar kan dat dan?" luidt zijn verbaasde we- dervraag. Na een kleine demon- stratie slaat hij zich figuurlijk voor het hoofd. „Natuurlijk, had ik zelf ook kunnen bedenken. Als consu- menten alle auto's kunnen selecte ren moeten wij het als dealers na tuurlijk ook kunnen", zegt hij la- chend terwijl hij zich meteen via de consumentenkant een weg graaft in de bestanden van de 'con currence'. Om kort daarop tot de conclusie te komen dat diezelfde concurrentie bestaat uit erkende dealers die nauwelijks stunten of gekke dingen doen in AutoBase: de auto's worden overal toch on geveer voor dezelfde prijs ver- kocht, de prijs die ze waard zijn. Dat is toch wel leuk om te zien." De ervaringen van Rob Eigenraam komen overeen met die van de an- dere gebruikers van AutoBase, zo blijkt. „Ik neem aan dat jullie dat ook van anderen hebben gehoord, want het is zo dat AutoBase vooral wordt gebruikt door mensen die een hele specifieke auto zoeken en bereid zijn van ver te komen om die wagen aan te schaffen. Voor een gewone auto kan iedereen na tuurlijk overal terecht. Het gaat echt vaak om de GTI's of station- wagens. De wagens die wij via Au toBase verkocht hebben zijn in veel gevallen zulke types geweest. En navraag leerde dat de mensen uit alle hoeken van de regio ko men. Een iemand kwam gewoon uit Vlaardingen, maar de rest van de wagens is gegaan naar Oud- Beierland. Brielle en zelfs naar Bergschenhoek. Dat zegt toch wel iets over het bereik. Zo'n bereik voor zo'n prijs, daar kan een ge wone krantenadvertentie echt niet mee concurreren. De prijs van een advertentie in een regionaal of lan- delijk dagblad is toch al gauw hon- derd gulden of meer en dat slechts voor een of twee dagen in de krant. Een auto in AutoBase kost maar fl.25,- en dan staat hij er in totdat we hem er zelf uit halen of verko pen. Dat is veel goedkoper. Daar- bij komt dat vrijwel iedereen Auto Base kan gebruiken omdat het ge woon via de kabel in de huiskamer komt. Met een krant is het altijd maar afwachten of de potentiele koper ook een abonnement heeft op het blad waar jij een advertentie in hebt geplaatst. Nee, ik ben echt goed te spreken over deze nieuwe manier van verkopen. Het is duide- lijk dat jullie niet zomaar aan dit avontuur begonnen zijn. Jullie hebben de mogelijkheden duide- lijk beter onderzocht dan Sport 7 toen dat begon. Ik voorzie dan ook een goede toekomst voor AutoBa se." 'Eerlijk duurt het langst' Bedriifsleider van Setten achterde terminal. ..Wij doen vanaf het begin mee met AutoBase, dus zeg maar zo vanaf medio September", vertelt van Setten in de kleine maar mooie showroom van Seat Noteboom in Strijen. Het is rustig bij de auto- dealer, maar dat is slechts schijn, benadrukt de symphatieke be- drijfsleider. ..Het gekke is dat wij het dit jaar in december eigenlijk heel druk hebben. en dat terwijl het in deze periode normaal gesproken in de autobranche een rustige tijd is Je hoort ons dan ook niet ldagen op dit moment. Maar daar zouden we het niet over hebben", vervolgt hij. „Wat wil je weten over mijn ervaringen met AutoBase?" Genoeg vragen uiteraard voor Van Setten. Het is alleen al interessant te weten of het systeem goed werkt en gebruiksvriendelijk is. „Het werkt perfect en het is erg handig. Als verkoper kun je altijd makke- lijk in het systeem en je kunt op ie- der gewenst moment dingen bij- werken en aanpassen. Als je een auto verkocht hebt, kun je die ook meteen uit het bestand halen. En dat zonder dat je daarbij de hulp in moet roepen van bijvoorbeeld een systeembeheerder. Nee, het is erg gebruiksvriendelijk en het werkt mijns inziens perfect, op een paar hele kleine probleempjes in het be gin na, maar dat zijn uiteraard de kinderziektes geweest en die ko men nu niet meer voor." Een dui- delijk ant woord van van Setten: een kind kan de was doen op de PC of, in het geval van Seat Note- boom, op de terminal van Vide- otext. Van Setten verkocht inmiddels drie wagens via AutoBase. „Eigenlijk vier, maar dat is een verhaal apart. De betreffende auto stond niet in het bestand, maar er kwamen op een gegeven moment mensen bij me voor een wagen die er wel in stond. Alleen had ik die wagen net verkocht, maar omdat ze hier toch waren, heb ik ze met een maar even de andere occasions laten zien, met als resultaat dat ze er daar een van kochten. Ze kwa men voor een auto en dus kochten ze er een", vertelt de geamuseerde verkoper. „Dat is een mooie bij- komstigheid van het hele AutoBa- se-verhaal natuurlijk. De mensen zoeken weliswaar heel gericht en komen dan voor die wagen. Is-ie echter net weg, dan kopen ze toch vaak een ander. Tenzij ze uiteraard echt heel specifiek voor een be- paald type komen. Want dat is toch wel een beetje mijn ervaring met het systeem. Ik heb die eerste twee wagens verkocht aan mensen van buiten mijn eigen gebied. Daar hoef je natuurlijk niet helemaal vandaan te komen als je een gewo ne standaard auto zoekt, want die kun je in je eigen regio dan ook vrij makkelijk vinden. Pas als het om moeilijker te verkrijgen occasions gaat - een GTI bijvoorbeeld of een Turbodiesel - dan zijn de mensen bereid van verderweg te komen. Daarvoor is AutoBase echt een op- lossing. „Of ik weet dat ze voor een wagen komen die in AutoBase staat? Ik vraag er eigenlijk nooit naar en de mensen vertellen het meestal ook niet, want dan valt er natuurlijk niets meer te 'verdie- nen'. AutoBase biedt uitsluitend hoog- waardige kwaliteitsoccasions aan. Daar ben ik erg blij mee. Zo wordt toch het kaf van het koren gescheiden. De meest occasions beginnen bij zo'n fl. 10.000,- gul den. Ook het feit alle aanbieders BOVAG-lid en in negen van de tien gevallen zelfs erkende dealers zijn, is een mooie kwaliteitsgaran- tie voor de consument. „Voor ons is dat ook leuk", vertelt Van Set- ten tenslotte. Wij kunnnen op deze manier ook de concurrentie en de' collega's een beetje in de gaten houden met hun prijzen. Het is na tuurlijk niet zo dat wij de hele dag in het systeem zitten te spitten om te kijken of een collega niet duur- der of goedkoper is, maar soms kijk ik er uiteraard wel eens naar. En je merkt dat de andere het ook doen, want dan blijkt na een paar dagen ineens dat een auto die vori- ge week nog voor fl.20.000,- werd aangeboden nu ineens in AutoBase staat voor een paar duizend gulden minder. En die 'controle' en prijs- bijstelling is natuurlijk weer enorm gunstig voor de consument." „Wij staan altijd open voor nieuwe dingen en nieuwe verkoopmetho- den. Daar hoort AutoBase bij, maar ook internet uiteraard. Al valt de respons daarop wel tegen. Ei genlijk hebben we daar nog geen readies op gehad. Daar wordt al leen maar even naar gekeken. Aan de andere kant is dat ook niet zo erg, want internet is natuurlijk we- reldwijd en wij hoeven in principe alleen auto's te verkopen in de re gio Groot Rijnmond. Dat is al zo'n enorm afzetgebeid met die twee miljoen inwoners. We verkopen eigenlijk nauwelijks auto's buiten dat gebied en dat hoeft ook niet, want het is groot genoeg." Eigenraam is een van die dealers die goed gebruik maakt van Auto Base. „Als je er mee gaat werken, moet je het goed doen. Ik heb zo'n dertig auto's in het bestand zitten en ik hou het goed bij. Verkochte wagens gaan er meteen uit, zodat ik er nieuwe in kan zetten. In prin cipe zit ik echt iedere week achter de terminal om het geheel up-to- date te houden. Ondanks zijn erva ring met AutoBase, valt er voor Ei genraam toch nog een hoop te le- ren, zo blijkt als hij weer even ach ter de terminal plaatsneernt. „Of ik Kies Stadstext- pagira 666 van Stads TV/FDIV an Service Channel in - Roveco had nog meer auto's kunnen verkopen als het bedrijfhet bestand van AutoBase up-to-date had gehouden, zo is de overtuiging van directeurv.d. Velden. Seat Noteboom blij met AutoBase „Ik vind het een prachtig systeem en heus niet alleen omdat wij er al zoveel auto's mee hebben ver kocht in betrekkelijk korte tijd. Al speelt dat natuurlijk wel mee. We hebben in pakweg drie maandjes vijftien wagens extra verkocht via het systeem en dat vind ik een bui- tengewoon goede score voor zo'n nieuw medium waar de mensen nog aan moeten wennen, en waar- schijnlijk zelfs nog kennis mee

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 11