616.000 Kabinet blijft bij aanleg rijksweg A4 m Gouden Eeuw herleeft in Schiedam van 1997 STUNT! SONY MINISET m Autowas vergt veel geduld GROOTSLAGERIJ IIJFI WiRtLDMiRK VOOR UN WIRILDPRIJS D0RZ0 Drukkerij van de Water ontvangt ISO-certif icaat MaasposT S j DE MR LINDEN A# Alles, ECHT alles op het gebied van grenen! Ook verkoop aan vakhandel Totale oplage Schiedam Geen omslag na gesprekmetJorritsma Nieuw centrum in Oost Tempo Doeloe en de Apachen Bijdrage Stichting Narcis Deze week in Carnaval Stadsderby Popprijs fl.25,- p/st.J mlJNMOND ER IN BEELD.,. EN GELUIDI RENAULT Oplage 37.745 wmm SCHIEDAM - Dat de omstreden rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen er komt, lijkt bijna onvermijdelijk. Dit bleek uit een gesprek dat de Wethouders Hafkamp van Schiedam, Storm van Maassluis en Van der Windt van de ge- meente Vlaardingen donderdag 16 januari hadden met minis ter Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. Het kabinet blijft bij na zeker vasthouden aan haar standpunt. Ondanks de inge- diende bezwaren van de drie Maassteden. itSMSe Ouderwets pittige strijd tussen DWS en UVG Bands scoren op techniek tijdens strijd in Podium Cafe Complete set. Tuner, cassettedeck, CD spe- ler. Boxen: FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. wmmt Avondwinkel Parkweg ONZE ADVERTENTIE VINDT U ELDERS IN DIT BLAD Duizenden m2 geloogd grenen meubelen ANTIEKHAL "Twee specialisten onder een dak" MEUBELMAKERIJ ANTIEKHAL "DE VIER LINDEN" MEER DAN GRENEN Strickledeweg 120 (afslag A20) Rotterdam-Spaanse Polder ^PHILIPS STEREO DRAADLOZE HOOFDTELEFOON FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 22 JANUARI 1997 4e jaargang nr. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk ziet een lang- gekoesterde droom in ver- vulling gaan. Op de begane grond van het Steunpunt Centrum/Oost heeft de stichting een aantal ruimten gehuurd waar tai van activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Om ouderen te laten zien uit hoeveel ver- schillende aktiviteiten en evenementen er gekozen kan worden, wordt op don derdag 23 januari een open dag georganiseerd tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze middag is er geiegen- heid kennis te maken met het splinternieuwe centrum, de activiteiten en begelei- ders die men dagelijks zal kunnen aantreffen. Het adres van het nieuwe dien- stencentrum Oost is Marco- niweg 2. SCHIEDAM - In de reeks Spirituele Zondagmiddagen in het Nederlands Gedistil- leerd Museum zal bekend Schiedams publicist en his- toricus Hans van der Sloot zondagmiddag 26 januari in de VSB-zaal een dialezing houden waarin hij de bete- kenis van oude jenevereti- ketten zai duiden. Schiedamse jenever is de he- le wereld over gegaan. Eerst in houten vaten, later in kis- ten (kelders) verpakte kel- derflessen, voorzien van de meest schitterende etiketten. Een kraanvogel, alpacas- chaap, een tijger of een oli- fant; de distiilateurs bedien- den zich van de meest ro- buuste en viriele symbolen om de vaak analfabete con- sument in den vreemde van de positieve werking van dit drankje te overtuigen. Maar ook in het binnenland gold dit in zeker zin, met allegori- sche symbolen als ankers, hengsten en dubbele ade- laars. Hans van der Sloot legt het allemaal uit. Het Ne derlands Gedistilleerd Mu seum is gevestigd aan de Lange Haven 74-76, tel. 4261291. Entree, inclusief consumptie, fl. 7,50 en tot 16 jaar fl. 6,50. Groepen vanaf 10 personen fl. 6,50 p.p., MJK entree gratis. De lezing duurt van 14.30 - 15.30 uur. SCHIEDAM - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Narcis in Schiedam een bijdrage toe- gekend van maximaal fl. 5000,- voor de inrichtings- kosten van een nieuwe kan- toorruimte. Jaarlijks verstrekt het Fonds ruim 1200 bijdragen, in totaal goed voor zo'n 20 miljoen gulden, aan projec- ten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving. Bij dragen voor bijvoorbeeld investeringen in inventaris en gebouwen, voorlichtings- projecten, deskundigheids- bevordering en praktijkon- dersteunend onderzoek. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit onder an- dere de BankGiroLoterij en De Lotto met onder meer Lotto Jackpot en Krasloten. De minister kondigde bovendien aan dat het kabinet voorlopig niet van zins is af te wijken van de zo- genaamde maaiveld-variant. waar- bij de snelweg die dwars door het recreatiegebied Midden-Delfland loopt, ondergronds komt te liggen. Voor volledige ondertunneling van het traject is volgens Jorritsma ab- soluut onvoldoende geld. Wethou- der Hafkamp noemt dit standpunt onaanvaardbaar en niet te verko- pen aan de mensen in deze regio. Samen met zijn collegawethouders heeft hij nogmaals uitgelegd dat er wat betreft Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geen behoefte is aan een nieuwe rijksweg. Maar als de ze er toch komt, moet er gekozen worden voor een variant waarbij zomin mogelijk milieuverstoring of overlast voor bewoners plaats- vindt. Dus niet bovengronds met metershoge geluidswanden langs de kant, maar overkapt of tenmin- ste verdiept aangelegd. Tijdens het gesprek, dat volgens Hafkamp op zich goed verliep, toonde Jorritsma zich niet ongevoelig voor de gege- ven tegenargurhenten. Zo bleek ze bereid om mee te denken over al- ternatieve financiele middelen waarmee overkapping van het tra ject kan worden bekostigd. Zo le- vert een tunnel de mogelijkheid van dubbel grondgebruik waarbij boven de weg nog huizen, bedrij- ven of groen geplaatst kunnen worden. Zelf opperde de minister het idee van pay-lanes; een manier van tolheffing waarbij degenen die van de weg gebruik maken ook voor dit gebruik betalen. De inves- tering zou zichzelf in dat geval te- rug kunnen betalen. Op het mo ment ziet wethouder Hafkamp de toekomst nog niet al te somber in. Hij gaat er voorlopig van uit dat de Tweede Kamer wel rekening houdt met de wensen van de drie collegebesturen. Tot nu toe hebben de fracties van het CDA. D66. de PvdA en GroenLinks zich in ieder geval tegen bovengrondse aanleg verklaard. Vooralsnog zullen de wethouders eerst overleg plegen met hun collega's in Rotterdam en de desbetreffende portefeuille- houder in de regioraad de heer L.W. Stam. zodat de regio een ge- zamenlijk standpunt aan de leden van de Tweede Kamer kan meege- ven. Mocht het komende kamerde- bat op 30 januari ongunstig uitpak- ken. dan zal het college van Schiedam zich op verdere stappen beraden. SCHIEDAM - Een succesvol be- drijf moet kwaliteit leveren. An ders loopt het gevaar zijn klanten weer snel te verliezen. Bij Drukke rij van de Water in Schiedam zit het met die kwaliteit wel goed. Donderdag 16 januarikreeg de di- rectie uit handen van wethouder A.G. Wiegman het zogenaamde ISO 9002-certificaat uitgereikt. Het is een door ondernemers fel begeert papier dat garandeert dat de kwaliteit van de door het bedrijf geleverde produkten, en de service naar de klanten toe, voldoen aan internationaal gestelde normen. Daaronder vallen bijvoorbeeld re- gels omtrent het maken van afspra- ken met klanten over de levering van produkten en het sluiten van contracten. De regels en normen worden vastgesteld door de Inter national Standard Organisation (ISO). Drukkerij van de Water startte in 1959 met twee man. Inmiddels is het familiebedrijf, gerund door va- der en zoon van de Water, uitge- groeid tot een middelgrote drukke rij met ongeveer 30 werknemers. Het bedrijf opereert tegenwoordig ook in Duitsland en op de Spaanse en Franse markt. Sinds 1985 heeft de Drukkerij bovendien een ver- koopkantoor in Belgie. Directeur J. van de Water ziet het ISO-certificaat als een bevestiging voor het feit dat de drukkerij een betrouwbaar bedrijf is. Voor hem betekent het dat mensen ervan kunnen uitgaan dat afspraken wor den nagekomen en dat er vakbe- kwame medewerkers aanwezig zijn. Een dergelijk keurmerk wordt dan ook niet zomaar verkregen. Om voor het ISO-certificaat in aanmerking te komen heeft de di- rectie heel het produktieproces zwart op wit in de boeken moeten vastleggen. Het is namelijk een eerste vereiste dat er volgens een bepaald kwaliteitssysteem wordt gewerkt. Vanuit de branche-orga- nisatie, in dit geval de Vereniging voor Produktbewaking in de Grafi- sche Industrie (VPGI), is vervol- gens onderzocht of het gehanteer- de kwaliteitssysteem wel volledig volgens de geldende normen is op- gesteld. Externe deskundigen heb ben bovendien drie dagen lang het hele bedrijf binnenste buiten ge- keerd om vast te stellen of het pro duktieproces met bijbehorend kwaliteitssysteem ook inderdaad zo in de praktijk wordt uitgevoerd als het in de boeken staat en of het werkt en effectief is. Drukkerij van de Water heeft deze test glansrijk doorstaan. ISO-certificaten zijn er niet alleen voor ondernemingen in de grafi- sche industrie, maar ook voor alle overige bedrijfstakken. Indien ver kregen zijn ze drie jaar geldig. In die drie jaar is het bedrijf verplicht om via interne controles het eigen kwaliteitssysteem regelmatig te evalueren. De kwaliteit blijft bo vendien gewaarborgd doordat van uit de branche-organisatie jaarlijks een periodiek onderzoek wordt ge- houden. 'Met het oog op het ooris de naam van het boekwerkje dat verscheen naar aanleiding van de serie stadsgesprekken die in het voor jaar van 1996 plaatshad. Wanneer Schiedam uit de lucht wordt bezien, wordt pas duidelijk waar het oor voor staat; de binnenstad met het water als een alles omringende schelp. Foto: wiiiem de Bie SCHIEDAM - Een Gouden Eeuw heeft ook Schiedam gekend. Wel- iswaar wat later dan andere steden in de omtrek, maar dat men een dergelijke gouden tijd beleefde in de zeventiende eeuw staat als een paal boven water. Gekeken naar deze tijd kan men van een bijna identiek verschijnsel spreken. De economische bloei van het Schiedam anno 1997 blijft wat achter bij hetgeen er om de stad heen gebeurt. Toch voorspelt men de stad een gouden toekomst. De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente constateert dat men met de bloei al aardig bezig is, het Ste- delijk Museum zag de link tussen de twee laatbloei-perioden en richt over de eerste een complete ten- toonstelling in, terwijl de winke- liers er met z'n alien vol tegenaan willen gaan. Gevolg van deze toe- vallig ontstane samenwerking is een projekt dat zijn weerga niet kent. Van 8 februari tot en met 25 oktober zal alles en iedereen in Schiedam zich buigen over de Gouden Eeuw van toen en de Gou den Toekomst die in het verschiet ligt. ,,Wie in Schiedam is er niet al mee bezig?", stelt de directeur van het Stedelijk Museum, Diane Wind, kordaat vast. „Het projekt waar wij nu mee bezig zijn wordt uniek voor de Schiedamse binnenstad. Alles en iedereen speelt op elkaar in, echt ongekend." Het Stedelijk Museum draagt haar steentje aan het projekt bij met een tentoonstel- ling over de Gouden Eeuw die maar liefst negen maanden te zien zal zijn. Verschillende thema's uit die zeventiende eeuwse bloeipe- riode zullen elkaar gedurende deze maanden afwisselen. Maar ook het ontluikende Schiedam van nu zal volop in de kijker geplaatst wor den. Juist het Schiedam van nu. Om de huidige stad meer profiel te geven, zal echter ook de hulp van bewoners, middenstanders en or- ganisaties worden gevraagd. Tij dens een afsluitend stadsgesprek op 4 februari zullen de puntjes op de i moeten worden gezet voor de inrichting en uitstraling van het twintigste eeuwse Schiedam. Dat Schiedam groeit en bloeit is volgens de chef van de afdeling Stedebouw, P. Bohre, duidelijk zicht- en meetbaar. ,,Kijk alleen maar naar de twee bijzondere mu- sea (resp. Museummolen De Nieu we Palmboom en De Gekroonde Brandersketel, K.v.d.K.) die er de laatste jaren zijn geopend en de op- knapbeurt die een toonaangevende haven als de Lange Haven heeft ondergaan. Was hier in 1985 nog maar 12 procent van de bebouwing in orde, momenteel ligt dat rond de zeventig procent. Daarnaast is het bewonersaantal in de binnenstad meer dan verdubbeld, terwijl we er binnekort nog eens 1100 inwoners bijkrijgen. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. Om de stad ook aan anderen te ver- kopen zal Schiedam zich meer en meer moeten gaan verkopen als cultuurstad. Maar voordat men daartoe over kan gaan, zal het pro- dukt eerst zichtbaarder moeten worden, weten alle betrokkenen. Ook dat is een van de redenen waarom het projekt Gouden Eeuw in Schiedam van start gaat in fe bruari. ,,De beweging is er, vertelt P. Bohre. ,,Men weet dat er aan veel dingen nog gewerkt moet worden en blijkbaar is men nu in staat om dat met elkaar te doen. Tijdens de stadsgesprekken zal bij voorbeeld gesproken gaan worden over de invulling van de openbare ruimte, er zal worden gesproken over het Stadserf, terwijl de thea- termakers van het SCHAT al heb ben toegezegd dat hun tweede pro- duktie dan op dat plein zal worden opgevoerd. Iedereen werkt er aan mee dat Schiedam wat meer elan krijgt." Maar ook bij de inwoners zal dan een houding moeten ont- staan, die recht doet aan de stad waarin men woont en wellicht ook werkt. Schiedam is per slot van rekening nu al de tiende monu- mentenstad van Nederland". ver- klapt de stedebouwkundige tot slot. „Voor ons Schiedammers misschien een verrassing, maar ook voor buitenstaanders. Totdat ze hier eens hebben rondgelopen en al die monumenten en havens hebben gezien. Iemand heeft mij onlangs zelfs de vraag gesteld: Hoe is het jullie gelukt zo'n mooie stad verborgen te houden." M klein SCHIEDAM - Even de auto door de wasstraat halen is er de laat ste tijd niet meer bij in Schiedam. Lange rijen auto's kenmerken de toegangspoort van vrijwel iedere wasserette in de wijde omtrek. Een wachttijd varierend van tien minuten tot langer dan een kwartier zijn ze ker in de weekeinden allang geen uitzondering meer. Gouden tijden dus voor de ben- zinepomphouders, die de drukte nog altijd niet zien afnemen. Mindere tijden voor de autobe- zitters die voor een machinale poetsbeurt al gauw zo'n gulden of zeven tot acht kwijt zijn. Toch schijnt iedereen dit beetje geld er graag voor over te hebben. Het 'op de hand' wassen van de auto wordt door de meesten als te veel werk beschouwd en bovendien zijn temperaturen van net boven nul nog niet direkt aanleiding lekker naar buiten te gaan met wat emmertjes sop. Om het opgedroogde vuil, de sneeuwresten en de aanslag van het strooiwerk van de ONS er op een fatsoenlijke manier af te krijgen zoekt Schiedam daarom maar de benzinepomp op. Niet zozeer voor een besparing tijd, want dat gaat niet meer op, maar vooral vanwege het weer. Pas wanneer de lentezon weer van gaat schijnen zullen de emmer tjes, sponzen en opgestroopte mouwen weer in het straatbeeld verschijnen. Tot die tijd zijn dat vooral lange rijen auto's voor de wasstraten. DE EERSTE AVO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag V ziet ons bord reeds van verre. Lichtgewicht draadloos infraroodsysteem met stereo geluidsweergave van hoge kwaliteit Ideaal voor alle audio- en videosystemen Auto mute voor ruisvrije werking Ontvangstbereik 7 meter Inclusief oplaadbare accu en acculader OPLAADBARE April INGEBOUWD Van 149,- INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 1 Rotterdam 1 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Hoogstraat 141 Vlaardingen 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Groene Hilledijk 173 Leiden Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 - Stadshart Passage Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssek Centrumpassage 103 De klant centraal, de auto optimaal Vw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1