Gebrekaan belangstelling noopt Rietzeilers tot verandering 1 ledere deelnemer denkt 'Mijn kat is de mooiste' Ma im. MaasposT ■r- r Een nieuwe, net oude keuken MaasposT Jubileum uitvoering Play^n Geen traditionele carnavalsoptocht maar wel een dweiltocht Vierde kattententoonstelling in sporthal Margriet Zondagavond dansavond Weerklankop zoek naar vrijwilligers Schiespoordag DE MR LINDEN Duidelijk zichtbaar vanaf A20 Tevens uw adres voor: KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - Carnavals- vereniging de Rietzeilers kampt al enige jaren met een teruglopende belangstelling. Het aantal leden van de ver- eniging neemt af en ook het aantal deelnemers aan de traditionele carnavalsop tocht is tanende. Het bestuur heeft een aantal jaren gepro- beerd de bekendheid van de Rietzeilers te vergroten met als doel meer mensen te trekken. Dat leidde wel tot een tijdelijke groei in het aantal leden, maar nooit tot een blijvende en opvallende schaalvergroting. Zo lang- zamerhand lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het aan tal leden in Schiedam op zo'n tweehonderd feestvier- ders zal blijven steken. Vast patroon teak meubelen elzenhouten meubelen etc. koloniale meubelen kersen meubelen SCHIEDAM - In wijkcentrum de Blauwe Brug kunnen kinde ren in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op dinsdagmiddag terecht om te leren koken in een van de Kinderkookclubs. Er zijn twee kookclubs waarin kinderen bekend kunnen raken met de kookkunst. De tijden voor de clubs zijn van 16.45 tot 18.45 uur. De koksschool duurt nog tot 27 mei 1997. Voor meer in- formatie kan men contact opnemen met het Sociaal Cultureel Werk, telefoonnummer 4701049. Uitverkoop Vrijwilligers Zelfverdediging Country en Western- avond Inloopconcert Dansen Open middag Koffie-inloop Spaland Muziek Leef bewust Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 22 januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde Gemeente Schiedam Grote Kerk. Lange Kerkstraat. Aanvang 10.00 uur, ds. G. de Lang, aanvang 17.00 uur, ds. J.E. de Groot. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang 10.00 uur, ds. T. Zeven- bergen. Gereformeerde Kerk Schiedam De Ark, Hargplein. Aanvang 10.00 uur, ds. J. Nierop. Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang 10.00 uur, ds. N.K. Mos. aanvang 19.00 uur, ds. N.K. Mos. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang 10.00 uur, ds. R.A. Bos ch. St. Martinuskerk, W. Andriessen- laan. Aanvang 09.30 uur, ds. Kop- mels. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang 10.00 uur, ds. T. Zeven- bergen. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek. Aanvang 10.30 uur, ds. E.J.N. Kronenberg. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang 10.00 uur, ds. G.H. van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang 17.00 uur, ds. J.E. de Groot. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang 09.30 uur, ds. C.A.A. Struik, aanvang 16.30 uur dr. P. Veldhuizen. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3.Vrijdag 09.15 uur weekviering in de dag- kapel, zondag 09.30 uur zondag- viering met koorzaneg/samenzang. Parochiekerk St. Jan de Doper Mgr. Nolenslaan 99. Woensdag 09.15 uur weekviering in de dag- kapel, zaterdag 17.00 uur, zondag 11.00 uur zondagviering met koozang/samenzang. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Gezongen eucharistievie- ring, aanvang 10.15 uur. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uureu- charistieviering, zondag hoogmis m.m.v. Herenkoor I.H.D., eucha- riStieviering om 10.15 uur. Kapel Huize Frankeland, zondag eucha- ristieviering om 09.15 uur. VrijzinnigeGeloofsgemeenschap N.P.B. Westvest 90-92. Aanvang 10.30 uur, ds. A. v.d. Meulen (NPB). Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang 10.00 uur, kapt. en mevr. A.J. Plaisier. SCHIEDAM - Voor de vijfde ach- tereenvolgende keer wordt op za terdag 25 januari een Play-In geor- ganiseerd voor amateurmuzikan- ten op de mandoline, mandola, gi- taar en bas. De play-In vindt plaats onder leiding van Benny Lu- demann, een welbekende naam in de mandolinewereld. Tijdens de Play-In zullen enkele muziekwer- ken worden ingestudeerd, die aan het eind van de middag voor het publiek ten gehore worden ge- bracht. Het publiek heeft daarvoor gratis toegang. Het evenement vindt plaats in de Blauwe Brug aan het Bachplein. Het gelegenheids- orkest van ongeveer negentig mu- zikanten is van 16.00 tot 16.30 uur gratis te beluisteren. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: R. van der Velden R. van Beek Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004283 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: Karin van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redakteur: Harry Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Lydia Verwaal is voorzitter van de Riefteilers en al zeer lang lid van de vereniging. Zij geeft aan dat de verenigingsleden ten ge- volge van de verflauwende be langstelling lang geprakkizeerd hebben over een nieuwe koers. Na lang beraad kwamen twee mogelijkheden bovendrijven. De Rietzeilers zouden nogmaals en intensiever kunnen trachten meer leden te krijgen door uitgebreide sponsoring en meer publiciteit. Dat zou veel vergen van de actie- ve vrijwilligers en een bijna pro- fessionele organisatie vragen. Voor een groep vrijwilligers die de vereniging beschouwen als een prettige club om feest te vie- ren, is dit geen haalbare kaart. De andere mogelijkheid was berus- ten in de idee dat de vereniging pakweg tweehonderd leden heeft en houdt. Dat is uiteindelijk het beginpunt voor de nieuwe koers geworden. Het bestuur richt de aandacht nu voornamelijk naar binnen. Voorzitter Verwaal en haar collega-bestuurders concen- treren zich op de grote groep blij- vers en trachten de avonden zo- veel mogelijk af te stemmen op hun wensen. De Rietzeilers hebben dit carna- Ondanks de vele veranderingen blijft zeker een ding hetzelfde bij de Rietzeilers; prins Leonardus valsjaar een aantal veranderingen ondergaan die een frisse wind door de vereniging blaast. Ten eerste is de vaste residentie van prins carnaval. wijkcentrum De Blauwe Brug, verruild voor Dien- stencentrum de 4 Molens. Het ou- de stamcafe werd te groot en daardoor ongezellig. Een andere belangrijke en pijnlijke verande ring is het ontbreken van de tradi tionele carnavalsoptocht dit jaar. Gewoonlijk verzorgden de Riet zeilers een rijdende optocht door de stad met verschillende wa- gens, dansmariekes en een drum- band. Verwaal geeft toe dat een vergelijking met carnavalsop- tochten in het Zuiden niet opging, maar de optocht zorgde wel voor de nodige carnavalssfeer in het centrum van Schiedam. De orga nisatie had echter steeds meer moeite voldoende deelnemers te vinden en daarom is besloten de 25-jarige traditie te doorbreken. Ter vervanging gaan de Rietzei lers op zaterdag 8 februari een Dweiltocht houden. Te voet. De klassieke ingredienten als de Raad van 11 zullen daarbij aan- wezig zijn. De Rietzeilers gingen traditiege- trouw naar het Stadhuis om al- daar de sleutel van de stad van de burgemeester over te nemen. Ook dat zal in februari 1997 anders gaan dan gewoonlijk. De Rietzei lers gaan de omgeving van de Nieuwe Passage onveilig maken. De burgemeester zal zich hier ook ophouden en de sleutel in het jonge winkelcentrum overhandi- gen. Voor het zover is, hebben de Rietzeilers nog een uitgebreid programma voor de boeg. Tussen zaterdag 18 januari en dinsdag 11 februari 0.00 uur gaan zij twee verenigingen van geestelijkge- handicapten bezoeken, organise- ren ze een seniorenmiddag in de 4 Molens, houden een jeugdcarna- val, brengen een bezoek aan Thurlede, het Sint Jacobsgast- huis, Huize Frankeland en Drie- maasstede, houden een groot bal masque en organiseren een kaart- middag. Zouden de Rietzeilers deze week nog aan hun dagelijkse werkzaamheden toekomen? Dat valt te betwijfelen. De onlangs doorgevoerde veran deringen hebben het karakter van de carnavalsvereniging niet aan- getast, al merkt Verwaal op dat de actieve leden de voorbereiding van een carnavalsoptocht zullen missen. Ze verwacht dat het ont breken van een optocht definitief is. De organisatie van een derge- lijk fenomeen komt niet meer op gang als het eenmaal is stop ge- zet. Verwaal denkt dat de ver- nieuwing van het carnaval niet verder zal doorzetten. De traditie van het jaarlijkse feest volgt een zeer strak patroon waarvan nau- welijks wordt afgeweken. De le den vragen ook niet om een radi- cale verandering. ,,Een aantal feestvierders vindt twee foxtrots op een avond al te veel afwijken van het carnavalsgebeuren", al- dus Lydia Verwaal. MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - Ondanks de aan- wezigheid van ruim vierhonderd katten op de vierde internationa- le kattententoonstelling Felikat in de sporthal Margriet, was het rustig in de hal. De aanwezige katten gedroegen zich over het algemeen voorbeeldig. Slechts een enkele Siamees of Pers miauwde tijdens de uitgebreide keuring door de gespecialiseerde keurmeesters. 's Morgens waren de dieren al gekeurd door een dierenarts. Deze lette voorname lijk op de gezondheid van de die ren. Een kat mag tijdens een show niet ziek zijn, vlooien of schimmel hebben of zwanger zijn. In zo'n geval stuurt de die renarts de eigenaar met kat naar huis. De eigenaar dient uiteraard ook te beschikken over een gel- dig inentingsbewijs. In de Margriethal stonden zondag 19 januari rijen tafels met kooien opgesteld, bedoeld voor de geex- poseerde katten. Gedurende de dag werden de katten uit verschillende categorieen uit deze kooien ge- haald en naar de keurmeester ge- bracht. Elke keurmeester is gespe- cialiseerd in een of meer rassen. zoals de Britse korthaar, Siamees, Birmaan of Pers. De keurmeesters kwamen dit keer uit Nederland. Zweden, Oostenrijk en zelfs Aus tralia. Ze letten op het uiterlijk van de kat, de conditie en de kop. Bij de langharige Perzen is het van be- lang dat de eigenaren zorg hebben besteed aan het showklaar maken van de dieren. De keurmeesters stellen naar aanleiding van hun be- vindingen een keurrapport op, dat De showkatten werden tot in de puntjes bekeken door de aanwezige keurmeesters via het secretariaat naar de eige naar toegaat. Een goed rapport heeft een positieve uitwerking op de verkoopwaarde van de dieren uit een cattery en de eer van een bekroning of kwalificatie geeft de eigenaren veel voldoening. Op de kattentenstoonstelling wor den de katten ingedeeld in ver schillende klassen. Een jonge kat kan meedoen aan de jeugdklassen, een volwassen kat aan de open klasse voor niet-gesterilliseerde poezen en niet-gecastreerde katten Duizenden m2 geloogd grenen meubelen ANTIEKHALTwee specialisten onder een dak" MEUBELMAKERIJ ANTIEKHAL "DEVIER LINDEN" MEER DAN GRENEN Strickledeweg 120 (afslag A20) Rotterdam-Spaanse Polder V ziet uns bord reeds van verre. respectievelijk de castratenklasse, en dan is er nog de veteranenklasse voor senioren. Een kat kan niet van de ene op de andere dag een topkat worden. Om een kwalificatie te veroveren moet een kat drie maal een positieve be- oordeling krijgen voor de eerste kwalificatie. Daarbij geldt dat hoe vaker de eigenaar naar shows gaat, des te sneller de kat drie maal een goed rapport binnen heeft. Heeft de kat de eerste kwalificatie be- haald, dan dingt deze de volgende show mee voor een hogere kwalifi catie. Uit deze gecompliceerde manier van beoordelen blijkt wel dat kat- tenshows een zeer serieuze zaak zijn voor de eigenaren. De katten zullen ongetwijfeld een uitsteken- de verzorging krijgen. want de die ren betekenen veel voor de eigena ren. Maar een nuchtere Hollander zal hier en daar vraagtekens plaat- sen bij het hele showgebeuren. Nel van Zon-Barto is publiciteitsmede- werker van Felikat. Zij vertelt dat veel soorten speciaal gekweekt zijn. Dat heeft soms een schaduw- zijde. Het Ministerie van Volksge- zondheid heeft recentelijk de aan dacht gevraagd voor de gezond- heidsrisico's bij het fokken van nieuwe soorten, zoals de Perzen met zeer platte snuitjes, die op het moment erg in trek zijn. Door de kweek hebben deze katten eerder last van verstopping van de traan- buizen. Van Zon geeft aan dat niet iedere keurmeester dol is op de ex- treem platte snuit, maar de eigena ren proberen op deze manier met iets nieuws te kunnen scoren. Om de verschillende rassen enigs- zins te beschermen is de maatregel getroffen dat op de kattententoon stelling wel katten mogen worden verkocht, met als voorwaarde dat de nieuwe eigenaar de aanwinst niet direct mee naar huis mag ne men. De showkatten gedragen zich op een tentoonstelling anders dan thuis, omdat ze een beetje onrustig zijn. Daarnaast kunnen ze door de aanwezige bacterien op een show, de nieuwe eigenaar bij thuiskomst onaangenaam verrassen met een meegebrachte ziekte. Nel van Zon-Barto geeft aan dat de kattenshows niet zo zeer een 'booming business' zijn, maar eer der een uit de hand gelopen lief- hebberij. De liefde voor katten komt bij de eigenaren op de eerste plaats en daar is onlosmakelijk mee verbonden dat hun kat de al- lermooiste is. MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - Het Radio en Tele- visie-orkest Mustang geeft op zon dagavond aanleiding tot een dans- pasje. In samenwerking met zaal Beatrix is het orkest net als vorig jaar begonnen met een serie gezel- lige dansavonden. Jong en oud, vrijgezel of getrouwd. iedereen is welkom de zondagavond tot een swingende avond te maken. De or ganisatie wil dansliefhebbers in een ongedwongen sfeer de moge lijkheid bieden onder begeleiding van levende muziek te dansen. Zaal Beatrix bevindt zich op de Lange Kerkstraat 70. Voor fl. 7,50 kan de danser hier terecht van 19.00 tot 24.00 uur, inclusief een kop koffie. Reserveren kan op tele- foonnummer 010 - 4731399. SCHIEDAM - Ontmoetingshuis 'De Weerklank' in Groenoord zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Er wordt onder andere gezocht naar mensen die mee wil len helpen met het organiseren van een kinderkledingbeurs die twee keer per jaar zal plaatsvinden. Het doel is om ouders de mogelijkheid te bieden goede tweedehands kle- ding te kopen of te verkopen. Voor het project 'kleien en knutse- len voor kinderen' is 'De Weer klank' op zoek naar mensen die het leuk vinden om met kinderen bezig te zijn. Hoe vaak er geknutseld of gekleid gaat worden en met welke leeftijdsgroep hangt af van de voorkeur van de vrijwilligers. Ten slotte worden er, wegens groot succes, vrijwilligers gevraagd die mee willen werken aan de maaltij- den die 'De Weerklank' regelma- tig organiseert. Bij de maande- lijkse warme maaltijd schuiven er gemiddeld zo'n 25 personen aan. Maar dat kan alleen als er meer mensen zijn die mee willen helpen bij de verzorging van de tafels. 'De Weerklank' is een paar jaar geleden opgericht door een aantal kerken in Schiedam-Noord. Het is een trefpunt in de wijk, waar men- sen binnenlopen om een kop koffie te drinken, een praatje te maken of de krant te lezen. Het ontmoetings huis is gevestigd aan het Cornelia van Zantenplein 51 Wie meer wil weten over 'De Weerklank' of over de openstaan- de vrijwilligersplaatsen kan con tact opnemen met mevr. Groene- wegen (tel. 4709971) of mevr. van Heest (tel. 4706291). SCHIEDAM - Het is weer uitver koop bij de Wereldwinkel Schiedam. Vanaf heden krijgen klanten 25 procent korting op kle- ding, nijverheidsartikelen, siera- den en kerstspullen. De Wereld winkel Schiedam is gevestigd aan de Lange Achterweg 14 (pleintje halverwege de Hoogstraat). SCHIEDAM - Stichting Welzijn Nieuwland zoekt vrijwillige barmedewerk(st)ers die enkele dagdelen per week het team vrij willigers van het Wijkcentrum op het Dr. Willem Dreesplein en/of het Wijkcentrum op het Dr. Wi- bautplein zouden kunnen verster- ken. GeVnteresseerden die dit werk leuk vinden kunnen contact opne men met Edward Sparreboom 4715765 (wijkcentrum Wibaut- plein) of met Margreth van den Berg 4738871 (Wijkcentrum Dreesplein). SCHIEDAM - Een kennisma- kingsles Zelfverdediging wordt donderdagmorgen 6 februari gege- ven voor vrouwen van 40 tot 80 jaar. Het is een bijzondere cursus, waarbij het accent niet ligt op het verbeteren van de lichamelijke conditie en het aanleren van een aantal grepen. Er wordt gewerkt met verschillende soorten kracht zoals adem-, wils- en ener- giekracht. Er worden praktijksitu- aties nagespeeld en verschillende readies geoefend. In het meer technische gedeelte leert men trap- pen, stoten en zich bevrijden uit verschillende grepen. De kennis- makingsles is gratis. De les duurt een uur en begint om 10.00 uur. Op dezelfde dag heeft er ook een kennismakingsles Zelfverdediging voor meisjes plaats vanaf 12 jaar. Deze les wordt gegeven van 16.00 tot 17.00 uur, die ook gratis is. De kosten van de cursus bedragen fl. 50,- voor tien lessen (zowel voor de meisjes- als de vrouwencursus). De cursus staat onder leiding van Sylvia Deiman. een gediplomeerd docente zelfverdediging. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker houdt zaterdag 25 januari een gezellige country- en western- avond. Sinds enige tijd heeft De Erker een goed functionerende country dansgroep. die de Erker Line-Dancers heet. De muziek staat onder leiding van Daan Zon- neveld, die bekend is van Radio Schiedam. De entree bedraagt fl. 5,-. De kaartjes kunnen aan de ba- lie worden gekocht. Er wordt een prijs uitgereikt aan de best geklede cowboy of cowgirl. De avond be gint om 20.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Voor meer info: 4267767. SCHIEDAM - Het wekelijkse in loopconcert in de Grote of St. Jans- kerk aan de Lange Kerkstraat staat zaterdag 25 januari in het teken van Mannenkoor de IJsselzangers onder leiding van Everhard Zwart. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Een dansavond vindt zaterdag 25 januari plaats in dienstencentrum de 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan. De heer en mevrouw Schrevelius leiden de avond die duurt van 19.30 tot 23.30 uur. De toegang bedraagt fl. 2,-. SCHIEDAM - Een open middag wordt zondag 26 januari gehouden in dienstencentrum de Woudhoek. De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur en is gratis toegankelijk. Dienstencentrum De Woudhoek kan men vinden aan het Heyer- mansplein. SCHIEDAM - Zondag 26 januari kan men in dienstencentrum de 4 Molens deelnemen aan een koffie- inloop. Deze duurt van 11.00 tot 13.00 uur en de toegang is gratis. In hetzelfde dienstencentrum wordt tussen 13.30 en 16.00 een contactmiddag en ruilbeurs gehou den. Ook de toegang hiervan is gratis. SCHIEDAM - In Woon- en ver- zorgingstehuis Spaland aan de Willem Andriessenlaan worden ie dere dinsdag afwisselend bingo en spelletjes gespeeld. Onder de spel- letjes vallen Koersbal, Kegelen en gezelschapsspellen. De middag duurt altijd van 14.00 tot 16.00 uur en de entree bedraagt fl. 2,50 in clusief koffie en thee. Bovendien kan men hier elke dag biljarten, mits het eigen aktiviteitenprogram- ma dit toelaat. SCHIEDAM - De Zingende Keu- kenmeiden bestaat uit een twintig- tal dames die met gitaar, accordeon en diverse keukeninstrumenten een potpourri aan bekende liedjes ten gehore brengen. Afgewisseld door diverse sketches. Men kan de eigen verzoeknummers uitkiezen. Een uitbundige middag vol lachen, zingen en plezier maken onder het motto: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in woon- en verzorgingste- huis Spaland aan de Willem An driessenlaan in Schiedam-Groen- oord. SCHIEDAM - Half februari gaat bij voldoende deelname de cursus Leef Bewust van start in gebouw De Erker. De cursus is bedoeld voor vrouwen die mondiger willen worden en die beter met hun ge- voelend willen leren omgaan. Juist in het kontakt naar anderen toe. Het doel is het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Er wordt geoefend in praten, luisteren en omgaan met kritiek. Er kunnen maximaal tien vrouwen deelnemen en de kosten zijnfl. 150,-voor twaalf lessen. De cursus wordt gegeven op de dins- dagmorgen van 09.00 tot 1115 uur in De Erker aan de Jan van Aven- nestraat 32. Voor meer info: 4356992 of 4266443. SCHIEDAM - Modelspoorvereni- ging Schiespoor houdt zaterdag 25 januari open huis voor iedereen die de bouwplannen voor een nieuwe grote clubspoorbaan wel eens van dichterbij wil bekijken. Tegelijker- tijd wordt een modelspoorbeurs gehouden met een overvloed van alle zaken die te maken hebben met het spoor. De dag wordt ge houden op zaterdag 25 januari aan de Westerkade 21 in Schiedam. De toegang is een piek voor volwasse- nen en twee kwartje voor kinderen. Tinello, voor keukens in grootmoeders stijl Een keuken als een droom. Een die precies past bi] het romantische oude huis of nostalgi- sche boerdenjtje. Met paneeldeuren, kleine opberglaatjes en kranslijsten. In Kaatsheuvel maken ze zo'n keuken. Nieuw, maar net oud. Het gedroomde oude huis is gevonden. Een met erkers, schuifdeuren en onverwachte hoekjes. Maar er is een probleem: de keuken is pet. Te standaard. te glad, te plastic. De oplossing: een nieuwe, maar net oude keuken. Rene van der Velden maakt zo'n keuken. hij heeft een eigen showroom, Tinello', maar die is er vooral om ideeen op te doen. Want elk romantisch oud huis of nostalgisch boerdenjtje vraagt om een andere keuken, stelt de keuken- maker. Het maken van het ontwerp noemt Van der Velden (35) een kleine ontdekkingsreis. Hij zegt: "Nee, even snel op een zaterdagochtend een keuken kopen is er hier met bij. Het zoeken en snuffelen om het allemaal goed te krijgen. Maar dat maakte het juist zo leuk"Van der Velden: "In een oud huis zitten vaak nog wel de originele deuren, meestal met mooie pro- fielen. Een mogelijkheid is dan om de deuren van de keukenkastjes in dezelfde stijl te maken. Dan past de keuken goed bij de rest van het huis, er is eenheid. Ook de kleurvan de keuken speelt daarbij een grote rol." Een aanrechtblad van kunststof komt er bij zo'n nieuwe, net oude keuken niet aan te pas. Wel een van hout of natuursteen als marmer en het antracietkleurige Belgische hardsteen. Of van het op graniet lijkende Terrazzo. Ook het sanitair van de keuken is in de gewenste stijl. Zoals kranen met hendels en sterknoppen en voor de liefhebbers een porseleinen spoelbak. Ook worden eventueel antieke muur- en vloertegels opgeduikeld. Als het ontwerp klaar is en het meetwerk bij de klant thuis achter de rug is, neemt het maken van de keuken nog een week of acht, negen in beslag. Handwerk is het, net als vroeger, in de werkplaats achter de showroom. En de massief houten keukendeuren krijgen er eventueel ook een schilderbeurt in echt oude stijl. In de showroom van Van der Velden, 'Tinello' aan de Bevrijdingsweg 6 in Kaatsheuvel, is ovengens ook de Aga Cooker een blikvanger. En zo'n fomuis van groot formaat is tenminste ook in te passen in zo'n nieuwe, net oude keuken Tinello Keukens, Bevrijdingsweg 6, 5171 PS Kaatsheuvel, Telefoon 0416-277917. Vrijdag koopavond. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3