i 8 TblTcH Dierenbescherming Schiedam bestaat al ruim 75 jaar fir J"<*r d EcoTeam bedankt ONS voor f inanciele steun I fteFOSSD C5R XznoV£D MIsTer, g rv S ALL (JPSDEOovzA/ wor/d My 1DEAP. SOAP £s£OMN('a F^LoFFy SHOES Xe.// m£ some i OD£ to My X P. AC 15 M R) Schiedam Experimentele dans in Nieuwe Passage MaasposT Gezonderwijs Minder stress is blijven zoeken naareen balans Verlies De sokact van Snowball: 11 1 ID ufXXOlkurcA Verdediging Plusmarkten Woudhoek en Korneef werken flink samen Expositie van autodidact SCHIEDAM - Dat er in de Waterweg genoeg leuke bands spelen, werd vrijdag- avond 17 januari bewezen in de eerste halve finale van de Schiedamse Popprijs. Vier bands traden op in het druk- bezochte Podium, allevier met een eigen geluid en stijl. Opvallend was het hoge technische peil. Het spits werd afgebeten door Snow ball. Eigenlijk was Snow ball geprogrammeerd voor de tweede halve finale op vrijdag 24 januari, ware het niet dat gitarist Roelandt van der Niet op die dag samen met zijn geliefde in het hu- welijksbootje stapt. Vol- doende reden voor de jury om de oorspronkelijk ge- plande The Eye of Isis een weekje later in het Podium uit te nodigen. 10 Woensdag 22 januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 WATERWEG - Stress staat voor druk en is een gezond verschijnsel. We hebben een bepaalde druk no- dig om in actie te komen. Een ze- kere mate van werkdruk bijvoor- beeld leidt tot hogere prestaties. Maar er is een grens. Wanneer er te vaak te veel van een werknemer wordt gevraagd houdt deze het op de lange duur niet vol. Hij krijgt last van vermoeidheid. wordt snel kwaad, gaat er tegenop zien om naar zijn werk te gaan of wordt ziek. Mensen kunnen veel hebben. Dit betekent dat zij niet altijd onder stress hoeven te lijden. Hoeveel ie- mand aan kan hangt af van hoeveel er tegenover staat. Laten we het werk weer als voorbeeld nemen. Een fabriek moet een nieuwe serie meubelen snel leveren. Dit bete kent overwerk in de productie. Als er een paar maal aan de werkne- mers gevraagd wordt om in het weekend door te werken is dit geen probleem als zij het thuis goed kunnen regelen. Wordt er geduren- de enkele jaren voortdurend ge vraagd om over te werken dan wordt het al een ander verhaal. De gelegenheid om het werk van hen af te zetten en. uit te rusten wordt steeds minder. Dit is een moment dat er stress optreedt. Als er nu op het werk een leuke sfeer is tussen de collega's en de chef zorgt ook voor compensatie voor het over werk door iemand eens een mid- dagje vrij te geven, dan zal over werk minder snel tot spanningen lijden. Goede condities om onder te werken, mogelijkheden om zelf dingen te regelen in hoe je het werk doet en regelmatige pauzes voorkomen dat er stress op het werk ontstaat. Een belangrijke te- genhanger voor stress op het werk zijn de omstandigheden thuis. Lek- ker ,wonen, contact met vrienden en steun van een partner zorgen er- voor dat de stress die zich op het werk voordoet afgebouwd wordt. Thuis moet het mogelijk zijn om stoom af te blazen en te ontspan- nen. Voor veel mensen ontbreekt de mogelijkheid voor ontspanning door een tekort aan tijd. Met name omdat er thuis nog andere taken zijn, doordat het geld ontbreekt om leuke dingen te doen of omdat de vrouw of man in kwestie gewoon niet weet hoe je kunt ontspannen. Voor zowel geestelijke als licha- melijke inspanning geldt dat er een moment van ontspanning tegen over moet staan. Gebeurt dit niet dan blijft de spanning bestaan en komt er een moment dat het niet eens meer lukt om te ontspannen. De een ontspant zich door te lezen, terwijl een ander dit helemaal niet zo ervaart. Sporten zet het lichaam aan om zichzelf te herstellen en werkt stressreducerend. TV-kijken wordt vaak als ontspanning be- schouwd maar is daarentegen een bezigheid die. als je het een aantal uren doet, veel vergt van lichaam en geest. Het verminderen met stress houdt in het zoeken naar een balans tus sen wat je aan kunt, dit wordt in de psychologie draagkracht genoemd, en de mate waarin je belast wordt (draaglast). Hoe dat evenwicht be- reikt Wordt is heel persoonlijk. Ve- len moeten dit bij zichzelf zoeken want in deze tijd van 'druk, druk, druk' raakt menigeen de rust in zichzelf kwijt. Readies op dit artikel zijn welkom bij Riagg Consult (010-) 4453426 M. Wulfers VLAARDINGEN - Op het moment dat een vrouw wedu- we wordt. staat haar hele le- ven op zijn kop. Plosteling is zij een alleenstaande vrouw. Ze moet opnieuw invulling geven aan haar leven en dat is geen gemakkelijke taak. Don- derdag 13 februari gaat in Vlaardingen de cursus Verlie- s...en dan verder van start, die bestemd is voor vrouwen van 60 jaar en ouder die een tot zes jaar geleden hun partner hebben verloren. De cursus is niet woonplaats gebonden. Er zijn 12 bijeenkomsten van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten van deeiname bedragen fl. 150,-, inclusief cursusmap. In een groep van zes deelneem- ster wordt gesproken over verlies en verdriet en hoe in de nieuwe situatie verder te gaan. Over diverse onderwerpen wordt informatie gegeven aan de hand van een cursusboek. Onderwerpen die ook aan de orde komen zijn bijvoorbeeld contact met vrienden, familie of kinderen, het ouder worden en opkomen voor jezelf. De cursus wordt georganiseerd door Pauline Versluis en ge geven in de Coornherstraat 189d in Vlaardingen. Deze lokatie is bereikbaar met bus 56 en 125 en de trein, sta tion Vlaardingen-West Voor nadere informatie en aanmel- ding kan men terecht bij P. Versluis, tel. 4356022. Eerste halve finale Popprijs levert super optredens op „Ik krijg lelijke stroomschok- ken", zegt Dennis Knopper, zan- ger/gitarist van Snowball vertwij- feld nadat de laatste tonen van het eerste nummer 'Three balls of snow' zijn weggestorven. Oor- zaak is een onder hoog spanning staande zangmicrofoon. „Oh, zingt hij daarom zo hoog", merkt iemand in de zaal op. „Echt een 'spannend' optreden." Jurylid Gerald Wold heeft de oplossing in huis: „Doe er maar een sok overheen. Helpt echt." Verbaasd trekt Knopper zijn sok uit en voert een beetje ongelovig de raad van Wold uit: „Verdomd: het werkt!" Ondanks andere pro- blemen als onverwachte feed back en een onwillige bekken- standaard brengt Snowball een afwisselende set voor een redelijk enthousiast publiek. Gitarist Roe landt van der Niet valt op door zijn originele solo's: geen wed- strijd wie speelt de meeste noten in een maat. maar langgerekte zuivere tonen die de nummers echt naar een hoger plan tillen.. Verder deinst Snowball er niet voor terug om de set rustig op te bouwen. Zo bestaat 'Sexual revo lution' uit dromerige tussenstuk- ken, gevolgd door heftige gitaare- rupties. En in 'No way doubt' maakt de goed op elkaar inge- speelde band gebruik van verras- sende accenten zoals Jimi Hen- drix die speelde in 'Machine gun'. Toch is de band vooral be- invloed door Frank Zappa en King Crimson, vertelt drummer i t i/t De setlist van S-5, inclusief voetafdruk van de drummer Ramon Neeleman na afloop van het optreden. „We zijn eigenwijs, want we spelen geen covers. En onze muziek ligt bij het publiek niet makkelijk in het gehoor, dat beseffen we maar al te goed." Heel blij is de band met zanger Knopper, want dankzij zijn Cana- dese achtergrond is hij in staat om goede Engelstalige teksten te schrijven. Knopper heeft er ge- mengde gevoelens over dat zijn band aan een wedstrijd meedoet: „Je kan toch niet zeggen dat de ene band beter is dan de ander. En na ons komt een punkband: dat kan je toch niet met elkaar verge- lijken? Maar de wedstrijd is wel een manier om aan optredens te komen." De Vlaardingse band S-5 (voor- heen Bean) gaat overrompelend van start met een reeks snelle nummers. Meegereisde fans ge- kleed in Kurt Cobain t-shirts en grunge-mutsjes pogoen wild om zich heen slaand voor het po dium. Daarna lijkt het alsof S-5 even de draad kwijt is, verbaasd over het plotselinge succes, wat meteen zijn neerslag heeft op de reactie van het publiek. Maar dan hervindt S-5 zich en krijgt de fans weer terug op de dansvloer. In 'Upside down world' portretteert S-5 inderdaad de omgekeerde wereld: „Nirvana is a shit band." zingt Pascal Elmendorp met vette ironie. Of is Elmendorp, getuige zijn Thake That t-shirt, toch echt gecharmeerd van gladde boys- bands? Subhead beweegt zich ergens tus sen Bauhaus en Type O Negative in, maar legt het accent vooral op snel gespeelde nummers. Zanger Rob declameert meer dan hij zingt. Strak voor zich uit kijkend laat hij in sombere grijstinten zijn wereldvisie met gebalde vuisten los op het publiek. Drumster Maartje voorziet samen met bas sist Xavier de nummers van een hecht raamwerk. Subhead is een echte jamband, maakt gitarist Huibert na afloop duidelijk. „We maken de nummers allemaal sa men, ze onstaan in de oefenruim- te tijdens het jammen. Het is niet zo dat iemand met een kant en klare song komt aanstappen." De Schiedams-Leidse formatie Panic in Detroit sluit de eerste halve finale af. Het viertal produ- ceert een enorme geluidsmuur waarbij het lijkt alsof het publiek enigszins murw wordt geslagen. Veel nummers doen in opbouw en zelfs in melodie denken aan oude Nirvana-nummers, je kan een slechtere referentie treffen. Organisatoren Dick Makelaar en Auke Pol zijn toch wel verbaasd over het hoge technische niveau van de vier bands. Het zal voor de drie juryleden bestaande uit Ma kelaar, Gerald Wold en Ron Boers nog een hele kluif worden om een winnaar aan te wijzen. Gelet wordt op originaliteit, pre- sentatie, techniek en samenspel. Vrijdag 24 januari wordt de tweede halve finale Popprijs Schiedam gehouden. In Het Po dium treden de volgende bands op. Monday's Generation (21.00 uur), Bip P the seven dwarfs (22.00 uur), The Eye of Isis (23.00 uuren Iceparty (24.00 uur). Direct na afloop vertelt de organisatie van de Popprijs Schiedam welke drie bands er doorgaan naar de finale op 7 fe bruari. De winnaar mag op het Plantagefestival spelen en krijgt bovendien een bedrag van fl. 750.- mee naar huis. De nummers twee en drie fl. 500,- en fl. 250,-. Het Podium ligt aan de Lange Haven 28. De toegang is vrij. JALMAR TEUNISSEN SCHIEDAM - Asieldieren zijn niet langer zielig. In Dierente- huis Hargahoeve hebben de be- woners het zo goed naar hun zin dat honden voor wie een plekje bij een nieuwe baas is gevonden soms in eerste instantie niet eens mee willen. De Hargahoeve is dan ook niet te vergelijken met het asieltje van vroeger, waar dieren bij elkaar gepropt in te kleine hokken hun tijd zo een beetje zaten af te wachten. Het dierentehuis in Schiedam is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echt bedrijf met computer- bestanden en al, waar honden en katten voldoende ruimte en be- weging krijgen, op tijd naar bui- ten mogen en vertroeteld wor den door de vrijwilligers die het asiei draaiende houden. De Har gahoeve is een van de resultaten van ruim 75 jaar Dierenbescher ming Schiedam. De afdeling Dierenbescherming Schiedam werd in november 1921 opgericht. Een van de eerste zaken waar de leden zich destijds voor inzetten betrof de verbetering van de positie van honden die als trek- dier werden gebruikt. Zo wisten de dierenbeschermers van toen voor elkaar te krijgen dat eigenaren van trekhonden voortaan verplicht een drinkbak bij zich moesten dragen en dat in de winter voor voldoende beschutting voor de honden moest worden gezorgd. In 1932 werd in Schiedam door de Dierenbescher ming een dierenkliniek geopend voor degenen die anders dierge- neeskundige hulp niet of moeilijk konden betalen. Uit jaarverslagen blijkt dat van de kliniek druk ge bruik werd gemaakt. In de jaren veertig werden bijvoorbeeld heel wat katten behandeld die door het eten van palingkoppen een vishaak hadden ingeslikt. Het dierenasiel stamt uit 1957. Het was eerst ondergebracht in een ge- deelte van het oude abbatoir aan de Sint Anna Zusterstraat, maar ver- huisde in 1976 naar het huidige on- derkomen in de boerderij Harga- ^75^ 4? hoeve. Het tehuis wordt bevolkt door honden en katten die door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of scheiding, niet langer door hun oude baasjes kunnen worden verzorgd of die op straat zijn gevonden. Eens in de zoveel tijd wordt er ook wel eens een fret binnengebracht. Deze zijn vaak in slechte conditie omdat mensen nauwelijks weten hoe ze deze die ren het beste kunnen houden. Fret- ten worden echter zo snel mogelijk overgebracht naar een speciale frettenopvang elders, waar ze beter verzorgd kunnen worden. Naast het asielgedeelte is er een pension- gedeelte waar dieren tijdens va- kantie yan hun baas worden opge- vangen. Dit pension levert een groot deel van de inkomsten van het dierentehuis. De medewerkers van de Harga hoeve doen hun best om voor alle dieren een nieuwe eigenaar te vin- den. In verreweg de meeste geval- len lukt dat al binnen enkele we- ken. Voor andere dieren, meestal de wat oudere of die met enigszins afwijkend gedrag, kan het verblijf in het asiel wat langer duren. Maar vroeger of later lukt het ook in die gevallen wel om een plaatsje te vinden. Zo vertelt beheerder M. Witte over een husky die al langer dan een jaar in de Hargahoeve ver- bleef. In dat jaar is hij een keer in een gezin geplaatst geweest, maar even vlot weer teruggebracht omdat hij voortdurend in venster- banken en op tafels ging zitten. Uiteindelijk is er toch een plekje voor hem gevonden op een boer derij, waar hij lekker vrij kan rond- lopen op een groot stuk grond. Dieren die echt geen nieuw baasje kunnen vinden blijven gewoon in het tehuis wonen. Ze maken zelfs kans om gepromoveerd te worden tot asielhondje, zoals het oude hondje Beertje dat de medewerkers hele dagen in hun kantoor gezel- schap houdt. Alleen dieren met een hele ernstige ziekte of dieren die te verwilderd zijn om er iets mee te beginnen, worden afgemaakt. Voor mevrouw Witte is het plaat- sen van dieren het leukste onder- deel van haar werk. Het is op de Hargahoeve dan ook goed gebruik om bij dit soort gelegenheden op gebak te trakteren, al geeft ze toe dat ze soms wel ,,met een brok in de strot staat te kijken" als dieren na een lang verblijf vertrekken. Hoe vol het asiel ook zit, dieren worden nooit zomaar meegegeven aan een nieuwe eigenaar. Bij plaat- sing wordt van te voren goed geke- ken of mensen wel in staat zijn voor een huisdier te zorgen. Zo komt het wel eens voor dat iemand die hele dagen werkt, komt vragen om een hondje van een jaar. Het advies van Witte aan dit soort men- sen luidt kort en bondig: „ga maar naar de speelgoedwinkel en koop daar een hondje." Ook achteraf wordt het welzijn van de dieren in de gaten gehouden. Het is gebrui- kelijk om binnen een jaar na plaat- sing een bezoekje aan het nieuwe huisadres af te leggen. Helaas komt het nog wel eens voor dat dieren zomaar op het terrein van de Hargahoeve gedumpt wor den zonder dat de eigenaar zich meldt. Beheerder Witte kan hier weinig begrip voor opbrengen. Zo is ze onlangs nog een half uur lang SCHIEDAM - Wijkcentrum de Er- ker organiseert op donderdagmor- gen 6 februari een kennismakings- les zelfverdediging voor vrouwen. Het accent ligt bij verschillende soorten krachten zoals energie- en wilskracht. Ook wordt er 6 februa ri een kennismakingsles gegeven voor meisjes vanf 12 jaar. Beide kennismakingslessen zijn gratis. De cursussen zelf bestaan uit 10 lessen en kost in totaal fl. 75,-. Be- langstellenden kunnen bellen met de Erker, tel: 426 77 67. bezig geweest een hond te bevrij- den die door zijn baas aan het hek vastgebonden was achtergelaten. Het dier was volledig overstuur en daardoor behoorlijk moeilijk te be- naderen. Bij de Hargahoeve is de vijfenze- ventigste verjaardag van de Dier enbescherming Schiedam eind vo- rig jaar maar zeer summier ge- vierd, domweg omdat daar niet ge noeg geld voor beschikbaar was. Afgaande op de inzet van de mede werkers en de vrijwilligers lijkt het echter met de dierenzorg ook de komende vijfenzeventig jaar wel goed te zitten. IRENE VERINGMEIER De herert Van Dijk (rechts) en Koorneef (links) SCHIEDAM - De Plusmarkten in Schiedam gaan de krachten verenigen. Blonken de beide supermarkten al uit met een groot assortiment en uitste- kende service. Met ingang van zaterdag 25 januari organiseren de super markten samen spaaracties en adverteren zij gezamenlijk in de MaasposT met allerlei aantrekkelijke aanbiedingen. Volgens eigenaar Korneef van de Korneef Plusmarkt aan de Mgr. Nolen- slaan is de tijd rijp om samen te werken nu zijn zaak een grondige verbou- wing achter de rug heeft. „Voorheen waren we eigenlijk tocht te klein om goed te kunnen samenwerken met Plusmarkt Woudhoek. Maar sinds Sep tember zijn wij allebei zaken van formaat." De klanten van de Plusmark ten staan heel wat te wachten. Zo kan er binnenkort gespaard worden voor planten, BK-pannen en boodschappentassen. Bovendien is er sprake van een echte klapper, waarvan Korneef al wel een tipje van de sluier wil op- lichten. ,,Het is de bedoeling dat wij Circus Renz naar Schiedam halen. Het liefst natuurlijk in 1997!" De onderhandelingen met het vermaarde circus zijn nog niet helemaal rond, maar wel zo goed als. Het motto van de Plusmarkt 'Opgeteld De Beste' wordt met de bezegelde samenwerking van de heren Korneef en Van Dijk, eigenaar van Plusmarkt Woudhoek aan het Frans Rietveldpad. dubbel en dwars eer aangedaan. ,,Wij proberen zoveel mogelijk groot en klein tegelijk te zijn. Ik bedoel daarmee dat we de service van de oude kleine kruidenier op de hoek proberen te evenaren. De service naar de klant toe is voor ons van groot belang, want daarmee onderscheiden we onszelf. Zo hebben we een bezorgdienst en een kopi- eerservice in de zaak. Groot zijn we in de zin van dat we een groot assorti ment hebben. Alles is bij ons vers verkrijgbaar." De samenwerking houdt verder in dat de klanten bij beide supermarkten kunnen sparen en kopen en natuurlijk hun 'rendement' kunnen komen ophalen. Zo is er momenteel een actie aan de gang waarbij klanten kunnen sparen voor een koffiezetap- paraat voor een tientje. Plusmarkt Woudhoek en Plusmarkt Korneef heb ben in dit licht zo'n anderhalfduizend koffiezetapparaten klaar staan. Ove1 rigens wordt de Plusmarkt aan het Frans Rietveldpad nog mooier dan-ie al is, want er volgt binnenkort een verbouwing, waarbij het interieur volledig in een nieuw jasje zal worden gestoken. De goede voornemens van de bei de Plusmarkten wijzen daan ook op een goedkoop en geslaagd 1997. Thomas Kortvelyessy SCHIEDAM - Je kunt er lacherig over doen. Of niet. Je kunt er ademloos naar staan kijken, of je snel omdraaien en je weg vervolgen. De meningen over experimentele dans zijn danig verdeeld. Terwijl de een de danser roemt om zijn durf en zijn expressievermogen, haalt de ander er schamper de neus voor op. Danser Thomas Kortvelyessy maakte het zaterdag 18 ja nuari niet zo heel veel uit. Schijnbaar niets leek hij te merken van het ge- roezemoes dat er rond zijn persoontje ontstond terwijl hij zijn Perpetuum (im)mobile vertoonde in winkelcentrum de Nieuwe Passage. Een improvisatie op lokatie werd de experimentele dans van danser Kort velyessy genoemd. Gedragen door alles wat zich in de dansers hoofd voordeed, gleed de voorstelling voorbij. Vol draaiende en tollende bewe- gingen die geen naam leken te hebben. De voorstelling in het Schiedamse winkelcentrum vormde het begin van een reeks die de danser tussen nu en 7 februari in Rotterdam geeft. Vrijdag 24januari is de Perpetuum (im)mo- bile bijvoorbeeld te zien in de hal van het Centraal Station in Rotterdam. De slotvoorstelling staat voor vrijdag 7 februari op het programma op het Beursplein. SCHIEDAM - Cabinet for Art presenteert de eerste expositie van de Rot- terdamse kunstenaar Mischa Meinen. Onder de titel 'Mi Mundo' toont hij een sculptuur en verschillende schilderingen op glas, hout, textiel en pa pier. Mischa Meinen is te beschouwen als een natuurtalent. Hij is volledig autodidact en van het type kunstenaar zoals het oude romantische idee dat voorschrijft. Meinen heeft een sterke drang om te scheppen. Zonder voor- opgesteld plan zet hij zich voor een leeg vlak, begint zonder na te denken ergens en laat zijn hand de vrije loop. Het resulteert in expressieve beel- den, waarbij hij geen rekening houdt met de natuurwetten. In zijn werk is een verwantschap met de figuratieve kunst van Keith Haring te vinden. Daarnaast doet zijn werk sterk denken aan primitieve kunst uit Afrika. De expositie Mi Mundo aan de Lange Haven 93 duurt van 2 februari tot en met 30 maart 1997. De openingstijden zijn op zondag 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. SCHIEDAM - 'Alle moeilijke din gen hebben hun oorsprong in het makkelijke en alle grote dingen in de kleine dingen.' Dat is de poeti- sche tekst die Arjan Muil namens de directeur van het ONS Henk Ei- kenbroek in ontvangst nam tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam. Het werk werd aangeboden door de medewerkers van het Ecoteam- meldpunt Nieuwe Waterweg. De EcoTeamers wilden zo laten zien hoezeer zo de financiele steun van het ONS op prijs stellen. De tekst, het motto van het EcoTeam- meldpunt, was gevat in een typo- grafisch kunstwerk. Medewerkster Stefanie Michel legt uit dat deze tekst draait om een positieve ge- dachte. „Wij willen hiermee aan- geven dat we niet probleemgericht denken, maar visiegericht." Het ONS vindt het belangrijk om het Meldpunt een hart onder de riem te steken omdat het actief zo veel mogelijk energie bespaart. Di recteur Eikenbroek moest verstek laten gaan in verband met de op handen zijnde reorganisatie met de ENECO, maar gelukkig werd de eer plechtig waargenomen door Arjan Muil van ONS Relatiebe- heer. Een EcoTeam bestaat uit een groep mensen die samen willen proberen hun energieverbruik terug te drin- gen en meer aan gescheiden af- valinzameling te doen. Met ander woorden groepsgewijs het milieu proberen te ontzien. De deelne- mers stimuleren elkaar en kunnen, doordat zij in een groep te werk gaan, goed zien wat voor effecten zuinig omgaan met energie heeft. Ook Ati Kiers, coordinator Eco- Team-meldpunt had op de nieuw jaarsreceptie nog iets toe te voegen aan de uitreiken van het kunst werk. Volgens Kiers gaat het goed met het verschijnsel1 EcoTeam. Weliswaar niet zo goed als in Den Haag, waar zelfs een prijs gewon- nen is, maar toch... steeds meer Schiedammers weten wat een Eco Team inhoudt en zijn gemotiveerd zelf ook mee te doen. Inmiddels zijn er zo'n dertig Eco- Teams actief geweest. Zelf draait Michel van het EcoTeam-meld- punt Nieuwe Waterweg ook mee in een team en wel in het centrum. „Als je ziet wat je met zijn alien nog aan het milieu kunt doen. Bo vendien ben je er zelf ook bij ge- baat. Ik heb bijvoorbeeld drie ver schillende bakken in m'n keuken staan, maar het werkt wel. Nog maar een klein zakje afval is het re- sultaat." Schiedammers die zelf nieuws- giering zijn naar een EcoTeam en misschien willen deelnemen aan het project, kunnen contact opnemen met het EcoTeam- meldpunt Nieuwe Waterweg, tel: 446 53 92.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5