616.000 A Laatste kans voor probleemhuurders D0RZ0 MaasposT Stadstekst uitgebreid Keukens half geld BRISTOL 21f° Dt GOEDKOOPSTE FOTO- ONTWIKKiLAAR VAN NEDERLAND 24 KEUKENS GRATIS Totale opiage Schiedam Maatschappelijke Dienst start nieuw project School in touw voor Zambia BBC World nu ook in Schiedam Gesproken woord en drank Verhuizing KluphuisOost Deze week in MAASPOST Kies techniek Vroedvrouw Peter Boes Gemeente sluit contract voor volwassenen onderwijs af RENAULT Aangifte doen bij verlies paspoort Expositie Uacatures van Arbeidsbureau 326 ri Interact I ef 250 .BETER IN BEEUX <9 Opiage 37.745 SCHIEDAM - Het gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Maar er is een kleine groep mensen die, om wat voor reden dan ook, absoluut geen kans meer ziet de huur van hun woning te beta- len. De schulden stapelen zich op tot ook de woningbouwver- eniging geen respijt meer kan geven en tot uitzetting over moet gaan. Voor deze mensen start het buro Maatschappelijk Werk Schiedam binnenkort een nieuw project: hulpverlening aan moeilijke en moeilijk plaatsbare huurders. Laatste kans NUVANAF: I LAAGSTI PRIJS VAN nederland FOT# VIDE# AUDI! Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Ria van de Linde houdt het na 38 jaar voor gezien Sydney 2000 is voor gorzenaar veel te ver weg DISCOUNT I SUPER STUNTAANBIEDING 1 FUJI FOTOROLLLTJl tw.v. 7.95 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Zoekt u iets lekhers! Zie onze advertentie elders in deze krant! CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorqinq 010 - 4514555 WOENSDAG 19FEBRUAR11997 4< ■97 4ejaa,gang nr. Huurders voor wie uitzetting dreigt, krijgen hiermee een laatste kans om met hulp van maatschap pelijk werkers of andere hulpverle- nende instanties hun leven weer op de rails te zetten. Het project voor moeilijk plaatsbare huurders is niet alleen bedoeld voor mensen met grote huurschuld, maar ook voor huurders die zoveel overlast voor hun omgeving veroorzaken dat de woningbouwvereniging een ge- rechtelijke procedure tegen hen wil starten. Projectleider G. de Weerd noemt bijvoorbeeld huurders die hun kinderen niet meer in de hand kunnen houden, of die zoveel huis- dieren houden dat stank en andere overlast voor de buren niet langer te harden is. In 1995 zijn er 61 woningen na een vonnis ontruimd. Vroeger konden deze mensen niet geholpen wor- den, tenzij ze zelf bij maatschappe lijk werk aanklopten. Deden ze dat niet, en konden ook de medewer- kers van de woningbouwvereni ging geen hulp bieden dan verdwe- nen deze mensen na uitzetting ge- woon uit het zicht. Bij het project voor moeilijk plaatsbare huurders is echter sprake van gedwongen hulpverlening. Dat wil zeggen dat de woningbouwvereniging de pro- bleemhuurder bij de maatschappe lijke dienst aanmeldt op het mo ment dat men een gerechtelijke procedure tot uitzetting wil starten. Vanuit het maatschappelijk werk wordt vervolgens een hulptraject aangeboden, waarbij onder andere ook assistentie van bijvoorbeeld GGD of RIAGG kan worden inge- roepen. Wanneer de huurder dit aanbod accepteert, wordt een soort contract opgesteld waarin voor- waarden staan waaraan de huurder zich in de toekomst dient te hou den wil hij of zij het huurgedrag verbeteren. De gerechtelijke pro cedure wordt vervolgens opge- schort zodat de huurder voorlopig in zijn oude huis kan blijven. Slaat de persoon in kwestie het hulpaan- bod af dan is uitzetting een feit. SCHIEDAM - De Augusti- nusschool aan de Burge- meester Honnerlage Grete- laan staat een week lang in het teken van het Afrikaan- se land Zambia. Als afslui- ting wordt er op zaterdag 1 maart van 10.00 tot 16.00 uur een bijzondere rommel- markt georganiseerd. Het voornaamste doel van de Zambiaweek is het inza- melen van geld voor vijf mo- torfietsen. Deze zijn nodig omdat de ziekenhuizen in Zambia te weinig bedden hebben om de vele Aids-pa- tienten op te vangen. Om de ze mensen, die vaak in zeer afgelegen en moeilijk be- reikbare dorpen wonen, toch nog enige hulp en ver- zorging thuis te kunnen bie den, heeft het ziekenhuis dringend motorfietsen no- dig. Een bedrag van fl. 25.000,- is hiervoor nodig. De school krijgt hulp van de Aktie 'Jeugd voor Jeugd' van Wilde Ganzen, die de totaalopbrengst met 25 pro- cent verhoogt. Maar ook an- deren, zoals het ONS en de kerken, reageren enthousi- ast. Daardoor is er nu al fl. 7000,- binnen. Door middel van een rommelmarkt en een sponsorloop denkt de school het resterende be drag binnen te halen. SCHIEDAM - ONS Energie heeft besloten BBC World, de televisiezender die 24 uur per dag internationaal nieuws en achtergrondinfor- matie brengt, met ingang van februari ook door te ge ven aan de kabelabonnees. De zender is te ontvangen op kanaal 656+, frequentie 823.50. Momenteel ontvan gen 174 landen BBC World, waarbij naar schatting 47 miljoen huishoudens wor den bereikt. Met het besluit van ONS Energie is de dis tribute van BBC World in Nederland uitgebreid met 33.000 aansluitingen. BBC World neemt een unie- ke plaats in onder de Euro- pese televisie-nieuwszen- ders. Gebaseerd op de inter national agenda biedt zij de kijker elk uur nieuwsbulle- tins. Actualiteitenrubrieken en documentaires verschaf- fen achtergrondinformatie in aanvulling op de nieuws- feiten. Tijd voor ontspan- ning is er ook door magazi nes over uiteenlopende on- derwerpen als reizen, au to's, koken en films. SCHIEDAM - In de reeks spirituele zondagmiddagen, die gehouden worden in de Gekroonde Brandersketel, staat zondag 23 februari het gesproken woord centraal dat geinspireerd is door de drank. Eric Vercruysse, de welbespraakte 'Schiedamse' Vlaming en stadsgids van de VVV, zal samen met Ab Borgesius een aantal gedich- ten en anecdotes ten gehore brengen. De lezing vindt plaats temidden van de ten- toonstelling 'Schiedam, voorheen Zwart Nazareth'. De lezing begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Aan het bij wonen van de le zing ijn geen extra kosten verbonden. Case-manager L. Molenaar, die de coordinatie tussen de hulpverle- nende instanties en het contact met de woningbouwvereniging ver- zorgt, benadrukt dat het hier echt om een laatste kans gaat. Het be- treft mensen die tot een zware cate- gorie probleemgevallen behoren. Het zijn mensen die voortdurend Zieonze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoekvan DIJk Plusmarkt Schiedam Koornneef c klein schulden maken, heel slecht met geld kunnen omgaan door bijvoor beeld gokverslaving en die nu ze- ker niet voor de eerste keer in pro- blemen komen. Tot op het moment dat uitzetting een reeel gevaar wordt hebben deze mensen vaak het idee gehad dat ze hun proble- men zelf wel konden oplossen. En dat is volgens projectleider de Weerd juist wat dehulpverlening bij een project als dit zo moeilijk maakt: clienten zijn bijzonder wei nig gemotiveerd omdat ze zelf ner- gens om gevraagd hebben. Het wordt dan een stuk lastiger om tot ze door te dringen. In andere steden is er al eerder er- varing opgedaan met vergelijkbare projecten. Volgens De Weerd is het project in Schiedam echter uniek in het feit dat hulp in een be- hoorlijk vroeg stadium wordt aan geboden. In de meeste steden wordt gewacht tot er een gerechte lijke uitspraak is gedaan. Daarna komt een huurder pas voor bege- leiding in aanmerking. Overigens zijn de resultaten bij eerder gestar- te huurdersprojecten bemoedi- gend. Zo loopt er in Groningen een hulpaanbod dat veel op het Schiedamse plan lijkt. In de loop van 1994 zijn daar 25 mensen als client aangenomen. Met 12 daar- van, bijna 50 procent dus, gaat het nu goed tot zeer goed. Bovendien is er tot nu toe maar een huurder uit het project gevallen omdat er geen verbetering in gedrag kon worden bewerkstelligd. Projectleider de Weerd hoopt over ongeveer twee weken met het huurdersproject van start te gaan. Clienten zullen voorlopig nog maar mondjesmaat worden toege- laten omdat de Weerd moet wer- ken met een beperkt budget en een beperkt aantal hulpverleners. Het is volgens hem dan ook niet handig om meteen met een wachtlijst te beginnen. Bovendien beschouwt hij het komend jaar min of meer als een proef. Voorlopig gaat de schat ting uit van ongeveer twintig deel- nemers per jaar. De woningbouw vereniging heeft inmiddels al een potentiele client aangemeld. SCHIEDAM - Kluphuis Oost gaat verhuizen naar een pand aan de Boerhaavelaan 79. De eerste twee weken van maart zullen er daarom geen aktiviteiten zijn in het oude gebouw, maar ook nog niet in het nieuwe. In die tijd wordt er name- lijk ingepakt, verhuisd en inge- richt. Maandag 17 maart gaan de deuren weer open. De officiele opening vindt plaats na de zomer- vakantie. De primeur om als toper in een wedstrijd de Erasmusbrug over te steken was voor de latere winnaar, Bert van Vlaanderen, maar in totaal werd De Zwaan afgelopen zondag doorzo'n drieduizend sportievelingen genomen. De derde Rotterdams Dagblad Stadionloop kan dus alleen al wat de publieke belangstelling betreft een succes worden genoemd. Getraind of totaal onvoorbereid vertrokken de deelnemers voor hun tocht van 10,8 kilometer dwars door Rotterdam. Uiteindelijk was het Bert van Vlaanderen die als eerste de finishlijn passeerde. Een goede winnaar van een mooie wedstrijd. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft onlangs een groot contract gesloten met het Regio- naal Opleidingen Centrum Zadki- ne. Dit instituut verzorgt op ver- schillende lokaties in de Rijnmond onderwijs voor volwassenen, vari- erend van Nederlandse les aan al- lochtonen tot Middelbaar Beroeps- onderwijs. Met het contract is on geveer 3,3 miljoen gemoeid. Een deel wordt echter gefinancierd via Rotterdam, op basis van regionale afspraken. De gemeente heeft zich met de overeenkomst verzekerd van het aantal onderwijsuren dat het de komende periode nodig denkt te hebben om uitvoering te geven aan het gemeentelijk Vol- wassen Educatie-beleid. Belangrij- ke doelgroepen zijn bijvoorbeeld clienten van de Sociale Dienst die scholing nodig hebben om hun kansen op werk te vergroten, maar ook allochtone nieuwkomers die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen. In Schiedam vol- gen zo'n 13.000 mensen Neder landse les, Maatschappelijke ori- entatie, rekenen of andere basis- vakken bij het Zadkine. De fractie van het CDA heeft overigens afge lopen week juist aan het college gevraagd of er meer geld beschik- De klanl centraal, de auto optimaal U\v Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101. 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)2488988 baar zou kunnen worden gesteld voor het taalonderwijs voor nieuw komers. Volgens het CDA is de wachtlijst voor Nederlandse taal- lessen in Schiedam en Vlaardingen alleen maar langer geworden sinds de invoering van de Inburgerings- wet vorig jaar. Deze wet regelt de financiele vergoeding voor het in- burgeringstraject dat nieuwkomers moeten doorlopen. Daarin is onder andere een vergoeding inbegrepen voor vijfhonderd uur Nederlands als Tweede Taal-les per nieuwko- mer. Die vijfhonderd uur is voor velen echter veel te kort om een taalbeheersing te krijgen waarmee ze zogenaamd sociaal zelfredzaam zijn. Hoger opgeleide nieuwko mers bereiken dit taalniveau wel, maar dit niveau is dan net weer te laag om werk te vinden of een op- leiding te volgen die bij hun capa- citeiten past. Een groot deel van de nieuwkomers, onder andere men- sen uit voormalige Oostbloklanden of vluchtelingen zonder status, valt bovendien buiten de doelgroep. Zij moeten vaak anderhalf tot twee jaar wachten voor zij voor taalles in aanmerking komen. De gemeen- teraadsfractie van het CDA zou dan ook graag zien dat er meer mensen bij het inburgeringstraject worden toegelaten en dat het aantal uren taalles per persoon naar ne- genhonderd kan worden uitge breid. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE MIDI-INTERNET VERKOOP TEGEN DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN DEMONSTRATIES - PRESENTATIES ZA. 22 EN ZO. 23 FEBRUARI, 10-16 UUR AHOY, ROTTERDAM INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD INTEREXPO MEDIA 070-3588929 SCHIEDAM - In de toekomst moet iedereen die zijn paspoort op een of andere manier is kwijtge- raakt hiervan aangifte doen bij de politie. De gemeente mag vervol gens pas een nieuw reisdocument verstrekken wanneer de aanvrager kan aantonen dat hij inderdaad aangifte heeft gedaan. Staatssecre- taris Kohnstamm van Binnenland- se Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de staatssecretaris in op een aantal technische verbeteringen, die op korte termijn kunnen wor den ingevoerd. Het is de bedoeling dat er per 1 September een veiliger paspoort is. Verplichte aangifte van vermissing moet nog voor die tijd worden ingevoerd. SCHIEDAM - De tentoonstelling 'Het Stationsplein en omgeving' in het Stedelijk Museum is tot en met 23 februari verlengd. Schiedam- mers die de expositie over de eigen stad nog niet gezien hebben, kun nen dat dus alsnog in overweging nemen. SCHIEDAM - De teletekstdienst Stadstext isop een nieuwe ma nier geordend en daarom toegankelijker geworden voor een groot publiek. Vanaf nu is deze gewijzigde indeiing in het hele Rijnmondgebied te zien; van Hoek van Holland tot Krim- pen aan den IJssel en van Helle- voetsluis tot Dordrecht. De loka- le teletekstdiensten worden ver- zorgd door het Rotterdamse Spi rit, die er met de nieuwe struc- tuur voor gezorgd heeft dat er plaats is voor lokale en regionale informatie op teletekst. Van pa- gina 100 tot en met 699 staat in formatie die voor alle 600.000 in- woners in de regio belangrijk is. Stadstext is 24 uur per dag be- reikbaar via televisie. De teletek- sttekstdiensten zijn te vinden op het kanaal waarop Rotterdams Dagblad en Rotterdam Stads TV uitzenden (ook mogelijk: Service Channel). Op deze teletekst staan zaken als een uit-agenda, vacaturebank en Spaartext. Bo vendien is interactieve informa- t i -1 i.) - 1 <Z 'I '1 ><A i.m - fi* -r'k( ?r- •If Ink «-»« I i ,j I l «j t 1 d z:a ke r4 a i o t v z^r, cji it" fj i i fcf t k«.i i n kn 1 i - m f i-io yh - i !-»r -1 d ho l> bj t 4 I i r" #- - - it i t <-f i Y"i nr» i I it'ii d Cv." r»er-« i M - r*l I Z! t i l i ti f*' 'L4 v l< f i m i i f f it u t o bI - "700 Ro t t e? r*dam tie een mogelijkheid door middel van de telefoon. De druktoetsen dienen dan als toetsenbord. Kortom, de toegankelijkheid van Stadstextde snelheid en het be- dieningsgemak zijn nu optimaal. Dat is niet alleen belangrijk voor de kijker, maar ook voor de in- formatieleverancier, wiens boodschappen beter worden overgebracht naar de consu- ment. GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 72e filiaal op te bouwen in Capelle a/d Ijssel en daarom hebben zij tijdens de bouw een te gekke magazijnvoorverkoop- actie! Een groot aantal keuken- merken bieden wij voor de helft van de door de leverancier aan- bevolen adviesprijs aan. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diverse andere merken keukens en apparaten die wij tegen ongelooflijke stuntprijzen aanbieden. Neem gerust uw offertes mee en wij garanderen u echt de allerlaagste prijs. Kom snel echt geld verdienen! D0NDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Actie niet in combinatie met andere aanbiedingen CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 LANGS DE ABRAM VAN RIJCKEVORSELWEG (NAAST DE GOLFBAAN) GKt A r\ Normaall9-95 I Bristolprijs 17-5U JOGGINGBROEK in zwart, grijs en marine. MatenM-L-XL-XXL Geldig t/m 22 februari ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeeman) ROTTERDAM: op het Zuiderterras von W.C. Zuidplein 1111jliYI ROTTERDAM: Alexondrium (t/o W.C. Oosterhof) SPIJKENISSE: Stodhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45 49 lilWl'i'l SCHIEDAM: Nieuwe Possoge 8 •k FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 1495 Jv J (36 0PNAMEN f 5,- MEERPRIJS) VANDAAG GLBMCHT, MORGIN KLAARU! [huhi INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof* Zoetermeer - Liesveid 147 - Voorstraat 274 - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat &10 - Stadshart Passage Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 de Bate Bakker van Rotterdam per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met uaitKctclij-Gc jx-actcM., t4kc0i& de ofitieicM. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1