616.000 A t K Schiedam en Vlaardingen starten samen offensief tegen files Leerzame tocht door Nova Zembla m Keukens half geld DORZO -211° per maand MjiasposT KIDS SPECIAL Totale oplage Schiedam B Ook raadsleden verrast door plan van eisen Reumafonds cotlecteert Opening Steunpunt Bemanning Rode Kruis laagste PRIJS VAN nederland Deze week in Threnody Kookklub Trainer Centraal Meldpunt wonen zorg en welzijn verhuist ANGO nu actief in Schiedam KtUKlN NIKE 59,95 ^^NIKEJR. CROSSTRAINER 49,95 RENAULT Oplage 37.745 SCHIEDAM - Commissie-vergaderingen trekken zelden veel belangstelling. Maar wanneer de toekomst van het voormalig Hema-terrein onderwerp van gesprek is, komen Schiedam- mers in groten getale opdagen om hun mening te laten horen. Zo ook op de openbare bijeenkomst van maandagavond 24 fe- bruari, waar twee grote project-ontwikkelaars hun 'studies' van de Otterbuurt mochten presenteren. NU VANAF: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Kinderen aan de slag met scherpe messen en hete pannen DRGS zal altijd de club van Hans Schoffelmeer blijven Avondwinkel Parkweg JORDAN JR. Zoekt n iets lekkers! Zie onze advertentie elders in deze krant! xmsmm CONTACTLENZEN Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorqinq 010-4514555 WOENSDAG 26 FEBRUAR11997 4e jaargang nr. 9 Beroering rond Hema-terrein SCHIEDAM - Het Natio- naal Reumafonds vraagt in de jaarlijkse landelijke Reu- maweek, die van 16 tot en met 22 maart duurt, speciale aandacht voor het groeiend aantal kinderen met reuma. Een op de duizend kinderen lijdt aan deze ziekte en per week worden vier kinderen met reuma geboren. De ziekte heeft grote gevolgen voor het kind en voor de rest van het gezin. De familieie- den moeten altijd rekening houden met de gezondheids- situatie van het zieke kind. Aanpassingen in huis zijn noodzakelijk om het reuma- patientje een zo 'normaal' mogelijk leven te laten lei- den. Zolang de oorzaak van reu ma nog niet bekend is, blijft wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte noodzakelijk. Het reumafonds vraagt een bijdrage aan collectanten aan de deur of een gift op gi ro 324 ten name van Natio- naal Reumafonds Den Haag. SCHIEDAM - Het Steun punt Ouderenzorg aan de Marconiweg 2 wordt 26 fe- bruari om 13.30 uur officieel geopend. Dit keer niet door notabelen, maar door clien- ten en zorgverleners zelf. Onder verantwoordelijk- heid van zorgcentrum Fran cois HavenSchmidt zal mid- dels het Steunpunt aan ge- middeld zestig clienten per jaar zorg worden geleverd. Onder de vlag van het Steunpunt Ouderenzorg wordt door zorgcentrum Francois HaverSchmidt en Thuiszorg Nieuwe Water- weg Noord al een kleine twee jaar zorg verleend aan oudere Schiedammers die woonachtig zijn in de wijken centrum en oost. Ouderen, die aangewezen zijn op een intensievere vorm van ver- zorging, krijgen op deze wij- ze de mogelijkheid om thuis te blijven wonen. Alle clienten van het Steun punt krijgen een zorgcoor- dinator toegewezen, die sa- men met de client bekijkt welke zorg verleend zal wor den. De hulpverleners die vervol- gens van start gaan, staan in nauw contact met de zorgco- ordinator. Hierdoor blijft deze betrokken bij het wel en wee van de client. SCHIEDAM - Mensen die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen, maar des- ondanks een bezoek moeten brengen aan een arts of het ziekenhuis, of op bezoek wil- Ien bij familie en vrienden, kunnen gebruik maken van de autobus van het Rode Kruis. Dit sociaal vervoer op maat wordt verzorgd door chauf feurs en begeleiders. Om aan de hulpvraag te blijven voldoen, heeft het Rode Kruis Schiedam chauffeurs en begeleiders nodig voor het vervoeren van gehandi- capten, ouderen en invali- den. Gei'nteresseerde vrij- willigers kunnen zich aan- meiden bij de Schiedamse afdeling van het Rode Kruis in de Van Beverenstraat, of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoon- nummer 4268013. De twee behoorlijk ver uitgewerk- te planner) wekten niet alleen ver- bazing bij de aanwezige buurtbe- woners, ook een aantal raadsleden toonde zich duidelijk bezorgd over de mogelijkheden om nog inspraak te hebben bij de invulling van het plein. Sinds het vertrek van de Hema naar de Nieuwe passage ligt het terrein in wat ook wel de Otter buurt wordt genoemd, braak. Om de invulling van het gebied is al veel te doen geweest. Niet in de laatste plaats door toedoen van de door de gemeente zelf georgani- seerde stadsgesprekken, waar schiedammers nadrukkelijk wer- den opgeroepen ook zelf hun idee- en voor de binnenstad te spuien. En die ideeen kwamen er ook. Twaalf personen gingen zelfs zover om hun plannen, compleet met tekening en soms zelf hele- maal doorgerekend, op schrift te stellen en als suggestie aan de ge meente toe te zenden. Zoals de heer Grifftoen van de Dienst Ge- meentewerken terecht opmerkte, kenmerkten die plannen zich voor- al door de vraag om het terrein zo- veel mogelijk open te houden. Al- gemene tendens was de suggestie voor een ontmoetingsplek. hetzij in de vorm van een rustiek groen gebied met daarom heen wat klein- schalige woningbouw. hetzij in de vorm van een groot plein waar mu- ziekoptredens'en andere activitei- ten kunnen plaatsvinden. Een vo- rig jaar gehouden enquete liet zelfs zien dat maar liefst 86 procent van de vijfhonderd ondervraagde per sonen opteerde voor een stadspark of een open plein. Waar alle enthousiaste plannenma- kers echter geen rekening mee hadden gehouden. was het feit dat het bestuur van de gemeente Schiedam al heel wat verder bleek te zijn met de eigen plannen. Zo ligt er al ruim een jaar een pro- gramma van eisen, opgesteld door burgemeester en wethouders. Het programma bevat cijfers over de gewenste omvang van de bebou- wing en met name ook over het soort bebouwing. Wat daarbij het meest in het oog springt is de hoe- veelheid ruimte die is ingepland voor kantoorunits, namelijk 4400 vierkante meters tegenover onge- veer 60 vierkante meters voor wo- ningen en 400 voor winkels en ho- recagelegenheden. Wethouder L.A. Hafkamp gaf aan dat er zo- veel ruimte is gereserveerd voor kantoren en bedrijvigheid omdat met name de Sociale Dienst heeft Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt WoudhoekvanDlfk Plusmarkt Schiedam Koornneef kleuren FOTO'S aangegeven graag een nieuwe ruimte op deze lokatie te betrek- ken, terwijl ook het Gewestelijk Arbeidsbureau en de Werkwinkel daar grote belangstelling voor heb ben. Met dit plan van eisen zijn vervolgens projectontwikkelaars op pad gestuurd om een ontwerp voor het Hema-terrein te maken. Het bestaan van een programma van eisen in deze vorm was bij het overgrote deel van de Schiedam mers niet bekend. Nog opvallender is echter dat ook een deel van de raadsleden niet op de hoogte bleek te zijn van uitgewerkte cijfers. Zo gaf fractievoorzitter M. Houtkamp van D66 aan dat het plan van eisen pas vlak voor de afgelopen com- missievergadering aan alle raadsle den is uitgereikt. De plotselinge belangstelling van Sociale Dienst en Arbeidsbureau noemde hij bo- vendien ,,wat al te toevallig", ge- zien de voorkeuren van het colle ge. Hij sprak de hoop uit dat in ie- der geval de gemeenteraadsfracties in de nabije toekomst nog gelegen- heid krijgen om hun mening over de invulling van het voormalig He ma-terrein te kunnen geven „zon- der het idee dat ze niet meer terug kunnen'van de plannen en cijfers die er nu liggen. Ook J. Poolman van GroenLinks zei in eerdere no- ta's niets te hebben gelezen over cijfers. Opmerkelijk genoeg waren de aanwezige PvdA-ers zo onge- veer als enige raadsleden wel van het volledige plan van eisen op de hoogte. Op dit moment liggen er twee min of meer uitgewerkte bouwplannen. Een daarvan is afkomstig van de combinatie Maasstede/Slavenburg bouwbedrijven. Hun ontwerp be vat een Tamelijk massief rechthoe- kig bouwwerk, met veel kantoor- ruimte en hier en daar wat wonin- gen. Het geheel is gebouwd om een open binnenruimte die inge- richt kan worden als tuin en voor publiek kan worden opengesteld. Het bouwsel wordt gemarkeerd door een toren die moet komen te staan op de plek van de voormalige Oostmolen. Ook projectontwikke- laar Mabon uit Ridderkerk heeft een ontwerp ingediend. De basis van dit plan is ongeveer hetzelfde: bebouwing rondom een open en openbare ruimte. Het plan is echter wat minder massief en wat vrien- delijker opgesteld, met meer ruim te voor woningen en iets minder voor kantoorruimten. De aanwezi ge buurtbewoners reageerden naar eigen zeggen 'boos en verdrietig' op de presentaties. Ze toonden zich vooral teleurgesteld over feit dat de gemeente ondanks alle intenties toch blijkbaar niet op suggesties van Schiedammers zelf heeft wil- len wachten. Een vertegenwoor- digster van de werkgroep Hema- plein van GroenLinks vroeg zich dan ook hardop af waar er nog wel echte inspraak over zou zijn: „pra- ten over de vorm van de gebou- wen, of de kleur van de vloerbe- dekking uitzoeken?" Wethouder Hafkamp bleef bena- drukken dat het hier slechts om studies gaat en dat de architecten- keuze nog niet is gemaakt. Deson- danks wilde toch ook raadslid Houtkamp wel erg graag weten of de discussie vanaf nu alleen nog gaat om deze twee ontwerpen. Hij verwoordde daarmee de alom aan wezige vrees dat er van echte in spraak eigenlijk niets is geweest en ook niets zal komen. SCHIEDAM - Schiedam is de tiende monumentenstad van Nederland, maar hoeveel mensen zouden dat weten? Waarschijnlijk niet zo heel erg veel en daar moet hoognodig verandering in komen. Juist met de monumenten, musea en aantrekkelijke historische blikvangers kunnen meer toeristen worden getrokken dan ooit in voorjaaren zomer. Goed voorbeeld is de LangeHaven, die momenteel aantrekkelijker is dan ooit tevoren. Was hier in 1985slechts twaalf procent van de bebouwing goed, in 1996 ligt dat percentage rond de zeventig. Een groot aantal van de panden is bovendien nog eens gevuld met tal van bijzondere winkeltjes. Foto-.Jaccozanstra THRENODY ,'/if'eror/y SCHIEDAM - Files zijn niet alleen tijdrovend en vervelend voor de mensen die er dagelijks inzitten. Ze kosten bedrijven door vertra- gingen ook nog eens geld. Wie's ochtends naar de radio luistert krijgt bovendien de indruk dat de rijen auto's elke week langer wor den. Schijn bedriegt echter in som- mige gevallen. Want volgens offi- ciele cijfers is het aantal files op de ruit rond Rotterdam, mede door in- spanningen van Rijkswaterstaat en de stadsregio Rotterdam, vorig jaar met ongeveer 10 procent gedaald. Om de congestieproblemen voor bedrijventerreinen in Schiedam en Vlaardingen nog beter te lijf te kunnen gaan, heeft minister A. Jor- ritsma van Verkeer en Waterstaat vorige week samen met wethouder L.A. Hafkamp van de gemeente Schiedam, wethouder T.W. van der Steen uit Vlaardingen en J. van der Tak van de stadsregio Rotter dam haar handtekening gezet on der een intentieverklaring tot een verdere aanpak van het filepro- bleem. Precies een jaar geleden is Rijks waterstaat Zuid-Holland samen met de stadsregio gestart met het zogenaamde Fileplan Regio Rot terdam. Het uiteindelijke doel van dit Fileplan is het aantal files en de lengte van die files terug te bren gen tot het niveau van 1993. Dit moet bereikt worden door een be- tere benutting van de bestaande in- frastructuur en vooral door een vermindering in de groei van het autogebruik. Uit het Fileplan vloeide een pakket maatregelen voort waarvan ook de zojuist on- dertekende intentieverklaring 'Be- reikbaarheidscontracten bedrijven terreinen Schiedam en Vlaardin gen' onderdeel uitmaakt. Met de intentie tot het afsluiten van bereikbaarheidscontracten geven de gemeenten en het bedrijfsleven aan dat ze gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen en concrete maatregelen voor de congestiepro blemen in de regio. Volgens woordvoerster H. Haarsma van stadsregio Rotterdam gaat het om een gebiedsgewijze aanpak, waar- bij per bedrijfsterrein wordt ge- zocht naar vervoersalternatieven om het aantal auto's terug te drin- gen. Fietsen, carpoolplaatsen, spitsbussen of ander openbaar ver voer, alles is geoorloofd als het maar werkt om mensen uit de auto te krijgen en de wegen leger te ma ken. SCHIEDAM - Het Centraal Meld punt wonen, zorg en welzijn ver huist met ingang van 1 maart naar het gebouw aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 57. Ook het telefoonnummer verandert. Vanaf 1 maart is het Centraal Meldpunt telefonisch bereikbaar op het num- mer 2463261. Het meldpunt staat open voor iedereen die vragen heeft over thuiszorg, maaltijdser- vice, maar bij voorbeeld ook over woonvoorzieningen in Schiedam, het invullen van woonbonnen of visiticlubs. Het Centraal Meldpunt is als voor- ziening verbonden aan de Stich- ting Ouderenwerk. Maar hoewel voornamelijk ouderen van deze voorziening gebruik maken, is het meldpunt echter ook bedoeld voor alle andere mensen die vragen heb ben met betrekking tot wonen, zorgvoorzieningen of welzijn. Het kan immers voorkomen dat ie- mand uit een jongere leeftijds- groep voor kortere of langere tijd aan bed gebonden is en daarom bijvoorbeeld meer informatie wil over maaltijdvoorzieningen in Schiedam. Wie contact opneemt met het Cen traal Meldpunt krijgt zo mogelijk direct de gewenste informatie. Bo vendien kunnen bellers zich voor bepaalde voorzieningen via het meldpunt rechtstreeks opgeven, of zorgen medewerkers ervoor dat de juiste aanvraagformulieren naar de client worden opgestuurd. Mede werkers van het Centraal Meldpunt kunnen, indien de client daar om vraagt, ook optreden als coordine- rende instantie bij het regelen van hulpvoorzieningen. Uit de jaarcijfers van 1996 is ge- bleken dat het Centraal Meldpunt bij de Schiedamse bevolking steeds bekender raakt. Vergeleken met 1995 is het aantal binnengeko- men gesprekken afgelopen jaar met meer dan 50 procent gestegen. De meeste vragen hadden betrek king op dagverzorging, tijdelijke verzorging, en aanmeldingen voor de indicatiecommissie. Daarnaast werd ook veel informatie gevraagd over het nieuwe woon-complex voor ouderen aan de Marconiweg. Het Centraal Meldunt voor wonen, zorg en welzijn is iedere dag tele fonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur. SCHIEDAM - De hele wereld kan soms in enkele minuten binnen handbereik zijn. Niks geen koffers pakken, jetlag of vliegangst, maar gewoon van- uit de luie stoel een beetje navi- geren rond de wereldbol. Met CD-rom is tegenwoordig echt niets te gek, te ver of onbereik- baar meer. Bij boekhandel Van Leeuwen aan de Broersvest konden alle gei'nteresseerde kinderen vori ge week eens een keertje vrijb- lijvend een kijkje komen ne- men in de wereld die Cd-rom heet. Velen maakten daarvan gebruik, zodat de computer geen seconde onbenut bleef. Hoe handig de kleintjes tegen woordig achter het toetsenbord zijn bleek ook. Niet zelden trokken zij er in de computer op uit, terwijl de ouders langs de kant moesten blijven toekij- ken. SCHIEDAM - Twee gediplomeer- de adviseurs van de Algemene Ne- derlandse Gehandicapten Organi- satie (ANGO) zullen vanaf 4 maart in Schiedam actief zijn. Gehandi capten kunnen vanaf dat moment met al hun vragen over bijvoor beeld de WVG-vervoersvoorzie- ningen, afkeuringen, herbeoorde- lingen. of aanpassingen en toegankelijkheid van woningen bij deze adviseurs terecht. Ook oude ren kunnen van hun adviezen ge bruik maken. De consulenten hou den spreekuur op iedere dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur en op don- derdag van 13.30 tot 16.00 uur in het wijkcentrum aan het dr. Wil- GROOTAANTAL Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 72e filiaal op te bouwen in Capelle a/d Ijssel en daarom hebben zij tijdens de bouw een te gekke magazijnvoorverkoop- actie! Een groot aantal keuken- merken bieden wij voor de helft van de door de leverancier aan- bevolen adviesprijs aan. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diverse andere merken keukens en apparaten die wij tegen ongelooflijke stuntprijzen aanbieden. Neem gerust uw offertes mee en wij garanderen u echt de allerlaagste prijs. Kom snel dcht geld verdienen! D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Actie niet in combinatie met andere aanbiedingen lem Dreesplein 2 in Nieuwland. Ze zijn telefonisch bereikbaar op nummer 4738671 toestel 22. De ANGO is een gezamenlijk ini- tiatief van de Algemene Neder- landse Invaliden Bond (ANIB), de Gehandicapten Organisatie Neder land (GON) en de AVO. Landelijk zijn er nu 178 consulenten op vrij- willige basis actief. CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 L'ANGS DE ABRAM VAN RIJCKEVORSEIWEG (NAAST DE GOLFBAAN) DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag MT.26T/M31 VAN 119,- NU MT.26T/M31 VAN 129,- Bergweg 229 Rotterdam 0104676712 Schiedamseweg 42 0104259400 SHOE INieuweBinnenweg67 0104363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 de Beste Bakker van Rotterdam Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met ontcttdclij4c qno-eten, s4*dn.l de ojUieten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1