616.000 Wijkcentra verder in een grote organisatie ft Jongeren vinden voorlopig onderdak in De Erker Poco Petit in De Teerstoof DORZO -Zl?u MaasposT Totale oplage Schiedam Blaujve Brug voorlopig buiten fusie-plannen Wijzigingen Schiedamse kabel Jubileumgift voor De Walvisch Vrijwilligers gezocht voor Kindertuinen laagste XL. Deze week in De Kring Theater Jubilaris Gezamenlijk voorstel moet impasse rond A4 doorbreken Gemeentebelangen Schiedam zet vraagtekens bij OZB RENAULT Oplage 37.745 SCHIEDAM - Huwelijksceremonies op het stadhuis zijn heel normaal. Minder gewoon is het om een verloving op deze plek te bezegelen. Dat neemt niet weg dat de intentieverklaring tot fusie die maandagavond 3 maart door alle club- en buurthui- zen, de Stichting Schiedamse Vrouwenemancipatie Organisa- ties (SVO) en de Stichting Schiedamse Federatie (SSF) werd ondertekend, veel weg heeft van een officiele verloving. PRIJS VAN nederland NUVANAF: FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Schiedammers kiezen zelf naam van nieuwe theater Paul Krijnen kon en kan niet zonder zijn cluppie SVDPW ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES Avondwinkel Parkweg VAKANTIE SPECIAL 169,95 Zoekt u iets lekkers! Zie onze advertentie elders in deze krant! CONTACTLENZEN per maand OjXUlc. t Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHMH Bezorging 010-4514555 ■■HBHBH HMHMHMHMMHii ■HIHHHHHHHHHHHHI WOENSDAG 5 MAART 1997 4ejaargang nr. 10 Op Stichting De Blauwe Brug na, dit wijkcentrum wil liever nog even vrijgezel blijven, verklaarden al deze instellingen zich bereid te fuseren tot een grote organisatie voor sociaal-cultureel werk. Die fusie moet uiterlijk 1 januari 1998 vorm hebben gekregen. omdat dat het moment is waarop het bestuur van de gemeente Schiedam geen subsidies meer zal verlenen aan afzonderlijke wel- zijnsorganisaties. De verschillende centra zullen overigens wel ge woon wijk- en buurtgericht blijven werken, zoals dat nu ook het geval is. De sociaal-cultureel werkers van de verschillende buurthuizen leve- ren over het algemeen prima werk binnen hun eigen wijk. Maar werk- loosheid, armoede, of rondhangen- de jongeren die overlast bezorgen, vormen problemen die het niveau van de wijk ruimschoots overstij- gen en daarom niet zomaar met een projectje binnen een wijk kun- nen worden aangepakt. Zowel in de buurtcentra zelf als bij het ge- meentebestuur is men daarom van mening dat er schaalvergroting, of- wel een vergaande vorm van sa- menwerking nodig is om dit soort problemen effectief te lijf te gaan. Die samenwerking was er ook al wel in het verleden. Markant voor- beeld is het project steunpunt voor jongeren dat na een kort leven van 2 jaar in juni 1996, overigens geheel volgens plan, weer werd opgeheven. Het steunpunt bood de mogelijkheid om dingen te beden- ken en te ontwikkelen voor jonge ren, die tot op dat moment binnen Schiedam eigenlijk nergens naar toe konden. Het project bleek te werken, maar toen het afliep was het werk volgens alle betrokkenen nog lang niet klaar. Omdat het pro ject de gemeente wel aardig wat geld had gekost, leverde dit be- hoorlijk wat discussie op in de ge- meenteraad. Samen met de uit- komst van een onderzoek in het kader van het Beheerplan Nieuw- land leidde dit uiteindelijk tot de beslissing om over te gaan tot de vorming van een brede welzijnsin- stelling die afzonderlijke stedelijke projecten overbodig maakt. Wethouder A.F. de Leede vindt het met name belangrijk dat het so ciaal-cultureel werk 'meer smoel krijgt'Eenduidige profilering naar clienten, maar vooral naar organi- saties waar je in dit werk regelma- tig mee te maken hebt, zoals het Ouderenwerk, maatschappelijk werkers, peuterspeelzalen of het Opbouwwerk. Hij sluit dan ook niet uit dat sommige van deze or- SCHIEDAM - De zenderin- delingen op de Schiedamse kabel zijn met ingang van gisteren, dinsdag 4 maart, gewijzigd. Kabelexploitant NV ONS heeft tot deze wijzi- ging besloten omdat hier- mee de kwaliteit van de ont- vangst van bestaande televi- sieprogramma's kan wor den verhoogd. Op het storingsgevoelige ka- naal 12 waarop RTL 4 mo- menteel uitzendt, is nu het Mozaiek kanaal te ontvan- gen. RTL 4 is hiermee ver- plaatst naar het huidige Mo zaiek kanaal. Ook CNE en Kindernet zijn naar een an- der kanaal verplaatst en kunnen als combinatie wor den ontvangenop kanaal 49+. Nieuwe televisiepro- gramma's die op de kabel worden doorgegeven zijn het Weerkanaal, BBC World en TV Rijnmond. De twee eerstgenoemde pro- gramma's worden als proef uitgezonden op respectteve- lijk de kanalen B 07 en 65+. Een nieuwe zenderfrequen- tiekaart is op te vragen bij ONS, tel. 4465250. SCHIEDAM - Drukkerij De Eendracht, die afgelopen 15 februari honderd jaar be- stond, dacht zelfs bij alle drukte rond dit respectabele jubileum aan haar zo ontta- kelde buurtgenoot De Wal visch. Vrijdag 21 februari overhandigde directeur Wells aan burgemeester Scheeres een cheque van fl. 17.500,- voor het herstel- werk aan de molen. Een aanzienlijk deel van deze gift kwam van de puur Schiedamse drukkerij, aan- gevuld met jubileumbijdra- gen. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam zoekt vanwege het grote aantal aanmeldingen voor het pro ject Kindertuinen nog een paar enthousiaste vrijwilli gers. Mensen die het leuk vinden om met groepen kin- deren om te gaan en graag kinderen willen begeleiden bij het moestuinieren. Jaarlijks leren enkele hon- derden kinderen in de leef- tijd van 8 tot en met 10 jaar de beginselen van het (moes) tuinieren op de kindertuin- coinplexen 'Vijfsluizen' (Vlaardingerdijk) en 'Park Kethel' (Harreweg). Ze tui- nen ieder van begin april tot oktober in een tuintje van 8 meter en verbouwen hier groenten en bloemen in. De kinderen worden begeleid door enthousiaste vrijwilli gers, die belangstelling heb ben voor het tuinieren en graag met kinderen om- gaan. Als vrijwilliger helpt men een groepje kinderen een keer per week van 15.30-17.30 uur bij het ver- zorgen van hun tuintjes. Men kan hierbij kiezen uit de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag. Wie gei'nteresseerd is kan contact opnemen met Dick van Leeuwen bij de Hoofd- afdeling Groenvoorziening en Natuur, tel. 2465521. Zieonzewekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Di]k Plusmarkt Schiedam Koornneef c klein ganisaties zich op een later tijdstip bij de fusiepartners aansluiten. Een brede welzijnsinstelling waarin ook instellingen van buiten het so ciaal-cultureel werk zouden deel- nemen, was bovendien precies wat Stichting De Blauwe Brug zegt te willen. Dat dit nu niet gebeurd is volgens M. Heynemans, directeur van de Stichting, een van de rede- nen om vooralsnog niet met fusie- besprekingen verder te gaan.Bo vendien is het bestuur van de Blau we Brug van mening dat er niet voldoende is nagedacht over mo- gelijke andere varianten van sa menwerking. Heynemans mist vooral een goed uitgevoerde bedrijfseconomische analyse als onderbouwing: „de Blauwe Brug is niet tegen fusie, maar we hebben geen fusie-inten- tie zolang er geen stukken liggen die uitwijzen dat fusie de beste op- lossing is", aldus Heynemans. Mevrouw M. Styns, bestuurslid van zowel de SVO als de Stichting Welzijn Nieuwland spreekt het ge- brek aan onderbouwing tegeh. Ze wijst op het werk dat projectbureau PQR voorafgaand aan het opstel- len van de intentieverklaring heeft verricht: „met alle organisaties zijn gesprekken gevoerd over wat ze te bieden hebben, wat ze graag willen bereiken en hoe ze denken dat te kunnen realiseren. Ik begrijp dan ook niet goed wat het bestuur van de Blauwe Brug nog meer wil we- ten." Wethouder de Leede gaf overigens duidelijk aan dat afha- ken van De Blauwe Brug wel fi- nanciele consequenties heeft. Vol gens hem is het standpunt van de gemeente de afgelopen maanden afdoende helder verwoord. Hij gaat er dan ook vanuit dat alle par- tijen binnenkort toch weer rond de tafel gaan zitten. De instellingen die maandagavond wel ondertekenden zien voorlopig meer voordelen dan twijfels. Ze hopen door samenwerking hun deskundigheid en niet te vergeten hun bestuurskracht te kunnen ver- groten. Of zoals een van de aanwe- zige cultureel werkers opmerkte: „Een grote organisatie op stedelijk niveau vereist een professioneel denkend bestuur. En dat is toch wat anders dan de goedwillende vrijwilligers die blijven discussie- ren over de smaak van de koffie in het buurthuis." Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam VVVH/ iC;*? SCHIEDAM - De tentoonstellingsruimte van kinderboerderij't Hoefblad was zondag 2 maart tijdelijk omgetoverd tot knuffelruimte. Hier konden jonge kinderen ongedwongen in aanraking komen met jonge dieren. Lammetjes en jonge geitjes mochten worden opgetild en van dichtbij worden bekeken. Ook de kuikentjes in de broedmachine konden worden i die de laatste tijd zijn geboren in't Hoefblad. Ook alle bestudeerd. Ook werd er een rondje gemaakt langs alle dieren die de laatste tijd zijn geboren in vragen over draagtijd, geboorte en de voeding van jonge dieren werden geduldig beantwoord. FotoRoger van der Kraan SCHIEDAM - De groep jongeren die zich vrijdagmiddag 28 februari voor buurtcentrum De Erker ophield zag er dreigender uit dan ze in werkelijkheid was. Maar als je er al een hoop tijd en energie in hebt gestoken om handtekeningen te verzamelen en mooie spandoe- ken te maken, is het ook best wel lullig als een deel van je eisen wordt gehonoreerd voor de de- monstratie begint. En dus ging de aktie door, ondanks het donder- dagavond gesloten 'akkoord' met stichting De Erker waarmee de jongeren meer ruimte voor activi- teiten wordt geboden. Wat de jonge aktievoerders vroegen, was een vaste stek om zonder problemen rond te hangen en af en toe iets leuks te organise- ren. Zo'n plek bleek in de West- wijk echter niet zo heel gemakke- lijk te vinden. Een groep van bijna zestig opgeschoten tieners zet je immers niet zomaar ergens tussen. Wijk- en buurtcentra zitten vaak al volgeboekt met allerlei andere ac- tiviteiten. Bovendien moet je op- passen dat je andere mensen niet wegjaagt. Zo benadrukt Erker-me- dewerkster Rony Haque dat het best „hele toffe jongeren zijn, maar ze komen met zoveel dat andere mensen, ouderen of juist kleine kinderen, niet meer in de ontmoe- tingsruimte naar binnen durven." Tot nu toe verzamelde de groep zich massaal op het pleintje voor basisschool De Wieken of op het pleintje voor De Erker. Maar geen van beide bood uitkomst als ont- moetingsplek. Buurtbewoners wa- ren niet blij met de overlast van voetballende en met brommertjes experimenterende jongens. Bezoe- kers van de Erker voelden zich bo vendien gei'ntimideerd door de groep, ondanks het feit dat het maar zelden echt tot incidenten kwam. In overleg met politie heb ben de medewerkers van De Erker nu wat meer ruimte gecreeerd in het bestaande programma. De jon geren zijn vanaf nu welkom op avonden waarop activiteiten wor den georganiseerd, bijvoorbeeld de sport- of de kaartavonden. Ver der start er een project waarbij een aantal jongeren zelf een film over de leuke en minder leuke kanten van de Westwijk gaan maken. De film biedt de deelnemende tieners meteen een kans om samen met opbouwwerkers zelf op zoek te gaan naar een goede buitenplek in de wijk. Ten slotte wordt er voor jongeren onder de 18 op elke laat ste vrijdag van de maand een dis- ko-avond georganiseerd. De eerste disko is inmiddels pro- bleemloos en volgens medewer kers 'hartstikke gezellig' verlopen. SCHIEDAM - De discussie over de aanleg van de A4 suddert al ja- ren voort zonder dat er enig besluit wordt genomen. Een impasse die vertegenwoordigers van de provin- cie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en wethouder L.A. Haf- kamp uit Schiedam graag doorbro- ken zien. Op basis van een geza menlijk initiatief is daarom giste ren een brochure over de inpassing van de A4 noord overhandigd aan de voorzitter van de vaste commis- sie voor Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer, mr. P.J. Bies- heuvel. In de brochure 'Door in- passen uit de impasse' geven de drie partijen aan dat de onder- grondse aanleg van de A4 tussen Schiedam-Noord en Vlaardingen en het kethelplein voor hen een ab solute minimum-variant is. Ko- mende onderhandelingen moeten als basis hebben dat de snelweg, als die er komt, ongeveer ter hoog- te van de Woudweg de grond in gaat en vlak voor het Kethelplein weer naar boven komt. Op die plek moet de weg bovendien voorzien worden van een soort afdakking om geluidsoverlast voor de omge- ving zoveel mogelijk in te perken. Wat betreft het gedeelte van de A4 dat door het natuurgebied Midden Delfland zou komen te lopen, ei sen de drie partijen een duidelijke compensatie voor het geval de weg hier op maaiveldniveau, en dus niet verdiept, wordt aangelegd. Wethouder Hafkamp denkt daarbij aan zo'n 60 tot 70 miljoen gulden, die nodig zijn om de ecologische hoofdstructuur in dit gebied op een redelijke wijze in stand te houden. De bestuurders menen dat met de ze voorstellen een goed verdedig- baar uitgangspunt wordt aange- reikt aan de Commissieleden, op basis waarvan een trace-besluit kan worden voorbereid. Overigens blijft de gemeente Schiedam van mening dat de A4 er eigenlijk hele- maal niet zou hoeven te komen. Hafkamp ergert zich er aan dat de Tweede Kamer hierover nog steeds geen beslissing heeft geno men: „als de snelweg er dan toch moet komen, laat de Kamer zich daar dan eens duidelijk over uit spreken." De verwachting is dat de commissie voor Verkeer en Waterstaat over ongeveer drie we- ken met een voorstel voor de Tweede Kamer komt. SCHIEDAM - Poco en Petit brengen een levendige combina tie van clownerie, mimiek en dans, waarbij improvisatie en contact met het publiek een be- langrijke rol speelt. Met deze bij- zondere mix wisten ze in 1996 al de strijd om de Gouden Neuzen- troffe te winnen in Theater de Teerstoof. Daarom zijn ze nu weer uitgenodigd. Ze buitelen, dollen, vallen en staan weer op gedurende de hele show. Clowns worden ook wel eens verliefd. Ook dat is tijdens de voorsteliing te zien. Ze houden van, ze zijn gek op... nee ze zijn stapelgek. Wie Poco en Petit aan het werk wil zien kan zondag 9 maart naar de Teerstoof komen. Aan- vang van de voorsteliing is 14.00 uur en de toegang bedraagt fl. 7,50. bruynzeei vbereri Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 SCHIEDAM - Het college van B en W heeft incomplete informatie aan de gemeenteraad verstrekt over de tarieven van de onroeren- de-zaakbelastingen 1997. Dat be- weert Gemeentebelangen Schiedam na „uitvoerige studie". Volgens Gemeentebelangen Schiedam zijn de tarieven veel te hoog, ondanks de toezegging van wethouder A.G. Wiegman (finan- cien) dat de meeropbrengst van de hertaxatie in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) meteen wordt teruggeven door een verlaging van de OZB. Gemeentebelangen Schiedam komt met vier voorbeelden, uit- gaande van een gemiddelde stij- ging van de waarde van huizen in Schiedam met 57 procent. Gebrui- kers van een woning die eerst fl. 150.000,- waard was, betaalden in 1996 fl. 350,- aan OZB. Voor 1997 ligt dit cijfer op fl. 399,-, een stij- ging van 11,4 procent, terwijl Ge meentebelangen Schiedam meent dat een stijging van 2% in verband met inflatie gerechtvaardigd zou zijn. Ook eigenaren van woningen moeten volgens de gemeenteraad- spartij rekenen op een stijging vam 11,4% aan OZB. Gebruikers van garageboxen krijgen te maken met een stijging van 50% vergeleken met 1996, beweert Gemeentebe langen Schiedam. Gebruikers van bedrijfspanden betalen 41% meer. Gemeentebelangen Schiedam zal voorstellen indienen om de tarie ven te herzien. Verder kan men bij de partij hulp vragen bij het indie nen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie kan gebeld wor den naar H. Metaal (470 31 04), A. van Loenen (426 50 14) en J. Gou- weleeuw (470 48 12). DE EERSTE /H/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag AIR MAXTRIAX VAN 199,95 NU WIT/ZWART/PAARS Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOE I Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 M r |Dieren$elaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerttstraat 15 Schiedam 010-2732288 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 de Beste Bakher van Rotterdam W* /""X 1 TEMPE L 1 Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 tnet wUeaetelijAc yio-ete*. /(nrOie etc afrUcltK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1