616.000 ■■■■■Hi AOV slaat alarm over hoge OZB-heffingen DORZO Publieksaktie voor Gedistilleerd Museum Prive collectie te zien in Stedelijk 21'° Actie's AOV en Unie 55+ MAMPOSf ook in uw huiskamer ifj "meubelhal DE VIER LINDEN Totale opiage Schiedam Beleid willekeurig en ondoorzichtig Digitale stad introduceert 'Tele-voting' 'Mijn God' thema Boekenweek Niet een, maarvier vieringen RENAULT Deze week in Musis Vrouwendag Afscheid Bekendheid nog niet groot genoeg In f:T:W CIJ ONS overladen met telefoontjes na abrupte zenderwisseling Toneel Duizenden m2 geloogd grenen meubelen ANTIEKHAL MEUBEL- FABRIEK 2 GRENEN IMPORTHAL Zoekt u iets lekkers! Opiage 37.745 mmmmm m SCHIEDAM - Een S.O.S.-aktie, zo omschrijft C. Raaphorst van het Algemeen Ouderen Verbond (A.O.V.) het initiatief waarmee de partij in Schiedam mensen helpt bij het indienen van bezwaarschriften tegen de Onroerend Zaak-belasting. S.O.S. omdat met name veel ouderen behooriijk geschrokken zijn van het bedrag dat op hun OZB-aanslag stond vermeld. Voor velen lag dit bedrag heel wat hoger dan dat van vooraf- gaande jaren als gevolg van de recente hertaxatie van alle on- roerende goederen. Vooral veel dans op feest in Het Gebouw en De Erker Jos Houweling vertrekt met pijn in't hart bij HBSS NUVANAF: TlAAGSTE PRIJS VAN nederland FOT# VIDE# AUDH Zie ook ome advertentie elders in deze krant. o^ER/V Nog slechts 2 weken showroom uitverkoop! Kortingen tot 40% Telefoon 010 - 415 80 43 Zie onze advertentie elders in deze krant! Avondwinkel Parkweg CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 12 MAART 1997 4e jaargang nr. 11 n Stijgingen van vijftig procent zijn daarbij niet ongewoon. Een groot deel van de senioren leeft echter van een minimum-inkomen. Voor hpn vergt het veelal aanspraak op reserves, als die al aanwezig zijn, om na alle heffingen nog normaal rond te kunnen komen. Mevrouw Raaphorst en haar partij - genoot W.H. van Klink noemen het beleid van de gemeente Schiedam op dit punt willekeurig en ondoorzichtig. Willekeurig omdat sommige huizen volgens hen lukraak getaxeerd zijn. Bij- voorbeeld een woning die de waar- de bepaalt van een heel huizenblok terwijl daarin geen enkele woning hetzelfde is. Ondoorzichtig omdat voor de minima alle duidelijkheid ontbreekt. Zo heeft volgens hen wethouder Wiegman eerder ver- klaard dat de minima al jaren geen gemeentelijke heffingen hoeven te betalen, maar de OZB-aanslag valt nog wel gewoon bij hen in de bus. Echte minima hoeven deze dan weer niet te betalen. Zij kunnen vragen om kwijtschelding. Voor het A.O.V. zijn de problemen daarmee echter nog lang niet opge- lost: „voor zo'n aanvraag zijn twaalf kantjes papier nodig. Oude- re mensen kunnen dat vaak niet overzien. Bovendien zijn ze in een andere tijd opgegroeid. Als er iets van de gemeente komt betalen ze, want dat moet," aldus Raaphorst. Voor de bezwaarschriften geld volgens haar ongeveer een zelfde SCHIEDAM - De Digitale Stad Vlaardingen en Schiedam (DSV) introdu ceert een revolutionair stem-systeem: 'Tele-voting'. Vanuit de luie stoel geheel beveiligd 'online' stemmen over aktuele onderwerpen. Vanaf 1 april kan iedere be- woner van de Digitale Stad gebruik maken van deze nieuwe faciliteit. Via het Internet worden ak tuele stellingen en vraag- stukken voorgelegd aan de gebruikers van het medium. Met een simpele druk op de knap kan 'voor' of 'tegen' worden gestemd. Het werkt eenvoudig: de computer vraagt om een inlognaam en een wachtwoord. Op die manier wordt gecontroleerd of de stemmer wel bewoner is van de Digitale Stad. Bo vendien weet de elektroni- sche scheidsrechter of de ge- bruiker in kwestie al op een bepaalde stelling gestemd heeft. In de toekomst is de.gang naar het stemburo wellicht niet meer noodzakelijk, omdat de burger ook vanuit de luie stoel zijn mening kenbaar kan maken. De Di gitale Stad Vlaardingen en Schiedam is te bereiken via Internet: http://www.dsv.nl of via de gratis inbel-facili- teiten: 4351944. SCHIEDAM - De boeken week vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 22 maart. Als overkoepelend thema is gekozen voor Mijn God, re- ligie en literatuur. Dat bete- kent dat er bij de verschil- lende boekhandels in Schiedam tijdens deze pe- riode extra veel over dit the ma te vinden is. Bij aankoop van tenminste fl. 19,50 aan boeken ontvangt men het boekenweekgeschenk. Dat is het boek Want dit is mijn li- chaam, van Renate Dorre- stein. Bovendien schreef Gerrit Komrij in het kader van de boekenweek het es say Niet te geloven. SCHIEDAM - In Schiedam- Noord vinden er zondag 16 maart op een ochtend maar liefst vier oecumenische vie ringen plaats. Directeuren van de basisscholen en pre- dikanten/pastores van alle kerken in Schiedam-Noord ontwikkelden hiervoor een plan, een centrale voorbe- reidinsgroep (met vertegen- woordigers uit alle deelne- mende kerken en protes- tantse/katholieke scholen) stelde een raamwerk voor een liturgie samen. Er kan gekozen worden uit de Jaco- buskerk, waar pastor A.J.M. Remmerswaal de dienst verzorgd samen met Christelijke Basisschool Ke- thel, de Dorpskerk met ds. N.K. Mos en leerlingen van de Sauer-Bekkersschool, De Ark met ds. R.A. Bosch en kinderen van De Notenkra- ker en de Martinuskerk waar ds. J.Sosef de dienst aanvoert samen met pastor K. Veltman en basisschool De Regenboog. Het thema is 'Wie trekt de kar?', hetzelfde thema als dat van de Oecumenische Vastenaktie. verhaal. Bovendien vraagt ze zich af: „wat moet je als ouderen ziek zijn en ze daardoor niet in staat zijn om binnen de termijn een bezwaar- schrift in te dienen?" Volgens Raaphorst zijn het echter voorna- melijk de huren "waar het schoen- tje knelt". Deze worden berekend op basis van de waardebepalingen. Ze verwacht dan ook voor het ko- mende jaar weer flinke huurverho- gingen en ziet het zelfs gebeuren dat voor sommige mensen het recht op individuele huursubsidie verloren gaat omdat hun huur hier te hoog voor wordt. Het A.O.V. heeft inmiddels een aantal schriftelijke vragen aan het college gestuurd. De partij wil on- der andere weten waarom minima geen automatische kwijtschelding krijgen, en of de betaling over twaalf maanden in plaats van de huidige twee gespreid kan worden. Voor mensen met wat minder fi- nanciele armslag zou dat al heel wat opluchten. Bovendien wordt de OZB over 1997 een maand eer der gei'nd dan voorgaande jaren. Mevrouw Raaphorst zou graag willen weten daarvan het financie- le voordeel voor de gemeente is en wat de burger daarmee op- of erbij inschiet. Ten slotte protesteert het A.O.V tegen het feit dat de ge meente na verval van de tweede termijn rente berekent, ook wan- neer er een bezwaarschrift tegen de OZB is ingediend. Volgens de be- lastingwet mag de rente namelijk pas gaan lopen na uitspraak op een bezwaarschrift. De hulp die het A.O.V. Schiedam geeft bij het invullen van bezwaar schriften, loopt inmiddels kans om uit te groeien tot een landelijke ak- tie. Mensen die denken dat hun OZB-aanslag te hoog is en hierte- gen bezwaar willen maken kunnen voor hulp voorlopig terecht op het telefoonnummer 4262533. SCHIEDAM - Het Algemeen Ouderenverbond en de Ouderen Unie 55+ starten een actie tegen de enorme taxatiestijgingen van onroe rend goed. De hertaxaties vinden plaats naar aanleiding van de in- voering van de W.O.Z. (Wet Waardering Onroerende Zaken) op I januari van dit jaar. In veel gevallen betekent de hertaxatie (met na me bij oudere huizen) een enorme verhoging van de taxatiewaarde, hetgeen leidt tot grote stijgingen van de Onroerende Zaak Belasting. Het AOV en de Unie 55+ roepen in hun actie burgers op om de her taxatie aan te vechten en geeft via regionale contactpunten steun bij het indienen van bezwaarschriften. De actie van de ouderenpartijen is landelijk van aard, nadat eerst in de regio Zuid-Holland-Midden een proef met deze actievorm is uit- gevoerd. De stijging van de taxatiewaarde ten opzichte van het vori- ge jaar bleek enorm en de readies van burgers waren veelvuldig, hetgeen aanleiding is de actie een landelijk karakter te geven. Uit gegevens uit Zuid Holland blijkt dat nieuwe taxaties (na bezwaar schriften) in omstreeks 80 procent van de gevallen leiden tot lagere taxatiebedragen. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - Met het voor jaar in de lucht krijgen veel mensen weer de bruiloftskriebels. Dat zo'n feest niet overal hetzelfde gevierd wordt kon men zaterdag 8 maart ondervinden in wijkcentrum De Erker. Daar showden bruidjes uit verschillende landen hun trouwkostuum en gewoonten die rond de grote dag gewoon zijn. Het was een bont gezelschap met bruiden uit onder andere Turkije, Somalie, Marokko en Nederland. De Internationale bruidsshow werd gehouden in het kader van het projekt Culturen als Buren. Het doeI hiervan is de bewoners van Schiedam-West wat meer te laten zien over de verschillende culturen die zich in de wijk bevinden. Foto: wuiem deBie MMBK SCHIEDAM - Sinds het Neder- lands Gedistilleerd Museum zo'n driekwart jaar geleden de deuren opende, zijn er al heel wat mensen ingewijd in de geheimen van jene- vers, bitters en likeuren. De bezoe- kers zijn behooriijk divers: oud- Schiedammers, ondernemers uit de regio die een vergadering koppe- len aan een bezoekje aan museum en proeflokaal, rondleidingen voor vrijgezellenparties, maar ook veel groepen van de Nederlandse Ver- eniging van Huisvrouwen en leer lingen uit het horeca-onderwijs. Het groepsbezoek aan het museum groeit dan ook. Maar hoewel er on der het publiek steeds meer jonge- ren zijn die na een bestelling in het proeflokaal alles willen weten over jenever en coorenwijn. is de be kendheid van het Gedestilleerd Museum bij individuele bezoekers in den lande nog niet zo heel erg groot. De publieksaktie "Slijters verkopen Nederlands Gedistilleerd museum" moet verbetering bren- gen in deze situatie. Op donderdag 6 maart werden door Ben van Zweden, voorzitter van het Bedrijfschap voor de De- tailhandel in Alcoholhoudende Dranken, in de VSB-zaal van het gedistilleerd Museum de eerste promotiepakketten uitgereikt aan vertegenwoordigers uit de slijters- wereld-* en aan de aanwezige Schiedamse slijters. Het is de be- doeling om actieve Nederlandse slijters in te zetten als ambassa- deurs van het museum. De promo tiepakketten bevatten onder andere folders en twee gratis entreebewij- zen. Volgens Van Zweden zijn er met de promotiecampagne meer- voudige belangen gemoeid. Niet alleen krijgt het museum meer be kendheid, ook het assortiment ge distilleerd bij de slijter krijgt meer aandacht. En daarmee verwacht hij tevens een positieve invloed op hun omzet. De aktie loopt tot eind 1997. De vijf slijters die dan de meeste vrienden voor het Museum hebben weten aan te brengen, krijgen na afloop van de aktie een compleet dagje Schiedam aangeboden. SCHIEDAM - De telefoon stond roodgloeiend bij het ONS, geeft woordvoerdster Emmy Putters toe. Honderden Schiedammers belden dinsdag 4 maart hun kabelexploi- tant om te vragen waar RTL4 was gebleven. Deze zender was samen met een paar anderen 'verhuisd' om plaats te maken voor een aantal nieuwe zenders waaronder het Weerkanaal en TV Rijnmond. De bellers waren voornamelijk ou deren, die de nieuwe zenderinde- ling wilden weten. Het ONS kon de stroom telefoontjes nauwelijks aan en zette een speciaal team in dat de mensen tot zeven uur 's avonds te woord stond. Toch was volgens Putters de druk- te niet te vermijden. „We hebben advertenties gezet in de lokale en regionale media, persberichten de deur uitgedaan en het nieuws op de kabelkrant gezet. Meer kun je dan niet doen, dunkt me." Ook niet eerder kon de voorlich- ting van het ONS op gang komen omdat de zenderindeling nog maar een paar weken geleden bekrach- tigd is in de gemeenteraad. De da tum uitstellen waarop de nieuwe zender in zou gaan was eveneens geen oplossing. „De week daarop gaan de eerste jaarafrekeningen er- uit. Ook daar verwachten we altijd menig telefoontje op, dus als we de zenderindeling hadden uitgesteld, hadden we daar weer mee geze- ten", meent Putters. De stroom telefoontjes is ondertus- sen afgenomen tot een minimum, waaruit af te leiden is dat de Schiedammers hun favoriete ka- naal weer opgesnord hebben. Die- genen die nog steeds zoekenden zijn op de beeldbuis kunnen een kaart met de nieuwe zenderfre- quenties afhaien bij het Stadskan- toor, wijkcentrum de Erker, alle bi- biotheken en natuurlijk het ONS. c klein SCHIEDAM - Onder de titel l'Homme sucre, ontleend aan een tekening van Mariette Lin- ders, toont het Stedelijk Mu seum vanaf zaterdag 15 maart een representatieve keuze uit de collectie van kunstcriticus Cees van der Geer. De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de schenking van een groot deel van deze collectie aan het mu seum en opent een reeks die ge- wijd is aan personen en gebeur- tenissen die voor de relatie tus- sen het museum en de Schiedamse kunstwereld van bijzondere betekenis zijn ge- weest. De collectie van Van der Geer bestrijkt een periode van dertig jaar en omvat werk uit zowel binnen- als buitenland. De keu- zes van de kunstkriticus worden bepaald door het gevoel en het moment. De verzameling is dan ook geen afspiegeling van een stroming of periode. Wel is er een onmiskenbare sig- natuur: architectuur en ruimte- lijke constructie vormen de be- langrijkste thema's. Ook zijn er een aantal tekeningen in de col lectie te bezichtigen die veel vrijer zijn en vanuit het hand- schrift voorkomen. De tentoonstelling is te bezichti gen van zaterdag 15 maart tot en met zondag 11 mei in het Ste delijk Museum Schiedam, gele- gen aan de Hoogstraat 112. Het museum is dinsdag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Toneelvereniging Intermezzo speelt zaterdag 15 maart 'Een bruid kwam op bezoek'. Het stuk staat onder leiding van P. de Kaper en wordt opgevoerd in de aula van Scholengemeenschap Spieringshoek aan de van den Brugghenlaan 2-6. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend. De voorstelling begint om 20.00 uur. Aan het einde van de voorstelling is er bal na. Toegangskaarten bedragen fl. 10,- per stuk en zijn te verkrijgen op het adres aan de Jan Oudegeeststraat 11 in Schiedam, Tel. 4267199. Kaar- ten kunnen ook besteld worden onder telefoonnummers 4266408 en 4265349. Vier Meubelspecialisten Zichtbaar vanaf de Rijksweg A20 in de Spaanse Polder vindt u 4 specialisten vlak naast elkaar. In sfeer- volle toonzalen van duizenden vierkante meters bieden zij u een eigen uitgebreide collectie nieuwe en antieke kwaliteitsmeubelen aan tegen zeer scherpe prijzen. Kijk en vergelijk gerust, uiteindelijk slaagt u bij „De Vier Linden". Rechtstreekse import van tijd- loze en degelijke meubels door onszelf vakkundig gerestau- reerd. Werkelijk alles op het gebied van nieuw en geloogd grenen. Ambachtelijke kwaliteit. r5HOWBOOMVAN I Eigen import meubelen uit de dihzenbin 1 hele wereld. O.a. India, China, l———Birma, indonesie. Vanuit eigen meubelmakerij pro- duceren wij in diverse houtsoor- ten w.o. grenen. vuren, elzen, kersen. Strickledeweg 120 (afslag A20) Rotterdam-Spaanse Polder U ziet oris bord reeds van verre Openingstijden: ma. t/ni za. 09.30 tot 17.30 u. Vr. koopavond. Zo. van 12.00 tot 17.00 u. Voldoende GRATIS parkeergelegenheid de Beste ISakker van Rotterdam Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek vanDiJk Plusmarkt Schiedam Koornneef DE EERSTF Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Meet ux.ie.*dellf6e. tyitsetCK, s4kc0ic de o-frti&icn TEMPEt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1