616.000 C Schiedam mist vraagbaak voorallochtonen Klubhuis Zuid voert aktie voor sportruimte Velen trappen in 1 aprilgrap Knoop het maar eens goed inworenjdePaasshow At/mzaterdag! D0RZ0 21?° i r ook in uw huiskamer Beschermd stadsgezicht in plaats van sloop Milieu en Dekkers in Schiedam MjykSPOiT Conclusie brainstormsessie: Totale opiage Museum in Canadese krant Bijeenkomst WNV over leefbaarheid Deze week in Camel Trophy Migranten- vrouwen Dag Stadse Wonen r - - utKBts/aimumas/Ttfiis RENAULT Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Met de aanpak van een aantal nieuwbouwpro- jecten is het gezicht van de Schiedamse binnenstad de afgelo- pen jaren behoorlijk veranderd. Daarbij zijn lege plekken op soms heel attractieve wijze opgevuld en oude panden die niet meer voldeden door nieuwe bouwwerken vervangen. Op zich een positief proces, ware het niet dat er in alle vernieuwings- drang ook wel eens een karakteristiek historisch pand ten on der gaat.Historische Vereniging LAAGSTE PRUSVAN NEDERlAND NU VANAf: FOT# VIDE# AUDI* Zie ook onze advertentie elders in deze krant. a? Cursus verklaart samenleving voor allochtone vrouwen Burgemeester Scheeres monter stad rond op de fiets SCHIEDAM - Er moet een centrale vraagbaak komen waarmee allochtonen contact opnemen voor allerlei soor- ten zaken. Dat is een van de conclusies die voortkomen uit een brainstorm-sessie die het Anti-Discriminatie Buro (ADB) vrijdag 21 maart or- ganiseerde in samenwerking met wijkcentrum De Erker. Aanwezig waren onder meer poli- tie-agenten, maatschappelijk wer- kers, onderwijzers en anderen die beroeps- of privehalve te maken hebben met allochtonen. De be- doeling van de sessie was om erva- ringen met elkaar uit te wisselen, problemen te lokaliseren en met elkaar kennis te maken. Het is na melijk de bedoeling dat de groep minstens vier keer per jaar bij elkaar komt. Zoekt u iets lekkers! Zie onze advertentie elders in deze krant! Zie onze advertentie elders in deze krant. o^ER^< SPORTIEF DE BESTE! CONTACTLENZEN per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 2 APRIL 1997 4ejaargarig nr. 14 'Geen tweede gat van Bolmers' Schiedam doet al jaren haar best om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en daarbij te redden wat er te redden valt. Zo is het bijvoor- beeld bij verschillende historische panden gelukt deze in tweede in stance alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen en ze zo van sloop te vrijwaren. Maar dat alle inspanningen niet altijd het be- oogde resultaat hebben, bleek on- langs bij het verdwijnen van het pand Groenweegje 61. Projectont- wikkelaars waren al met de sloop begonnen terwijl de Historische Vereniging meende dat zij hier, sa- men met de gemeente en de andere organisaties verenigd in het ge- meentelijk projectteam centrum, nog over in gesprek was. De ver eniging heeft door middel van een bezwaarschrift nog geprobeerd de sloop van het vermoedelijk 18de eeuwse pandje tegen te houden, maar slaagde hier niet in. Een groot bezwaar tegen de afbraak van Groenweegje 61 op dit mo ment is volgens R.W. Poels van de Historische Vereniging het ontbre- ken van een concreet nieuwbouw- plan voor deze plek. Hoewel hij zelf ook deel uitmaakt van het pro jectteam centrum heeft hij nog slechts een aantal ruwe schetsen gezien: „Deze zijn nog niet door de raadscommissie voor welstand en monumentenzorg gegaan, of door welke commissie dan ook. Er is nog helemaal niets opgestart aan procedures." Zijn grote vrees is dat dadelijk alles is platgegooid en „we dan weer vijf jaar tegen een gat aan zitten te kijken". lets der- gelijks zou dezelfde problemen kunnen opleveren als het door winkeliers en bewoners zo ge- wraakte 'gat van Bolmers' in Broersveld: een verpauperde aan- blik met een behoorlijke aantrek- kingskracht voor rotzooischopper- tjes. Probleem is dat in Schiedam de eigenaar van een pand tot sloop kan overgaan zonder een kant en klare bestemming voor het betref- fende perceel aan te geven. In an dere gemeenten wordt hier vaak pas toestemming voor gegeven als men een nieuwe invulling heeft. De Schiedamse sloopverordening kent een dergelijke eis niet. Poels en de andere leden van de Histori sche Vereniging zouden het ver- welkomen als ook hier een regele- ment zou komen dat sloop-zonder- meer tegenhoudt. Het liefst in combinatie met een integraal be- leid waarbij niet per plekje wordt gekeken naar wat er moet gebeu- ren, maar waarbij de waarde van hele straten of gebieden zo wordt SCHIEDAM - De neergest- reken Hollanders in Canada beschikken over een eigen Nederlandstalige krant met een opiage van maar liefst 6500 stuks. In 'De Neder- landse Courant' stond een uitgebreid artikel over het Schiedamse museum De Ge- kroonde Brandersketel dat vorig jaar eind mei door mi nister Aartsen is geopend. De Canadezen zijn gei'nfor- meerd over hetgeen in het museum en de rest van de brandersstad te zien is, en zijn zelfs tot in de kleinste details op de hoogte ge- bracht van het Schiedamse nieuws. Zo staan zelfs de openings- tijden en het telefoonnum- mer van het voor hen zo ver verwijderde museum ver- meld. De Schiedamse VVV wordt regelmatig op de hoogte ge- houden van de resultaten van persbezoeken en pers- berichten uit binnen- en bui- tenland. Op deze manier kreeg de Schiedamse VVV onlangs een exemplaar van 'De Nederlandse Courant' in handen. SCHIEDAM - Bewoners van het gebied Parkweg- noord zijn woensdagavond 2 april welkom op een infor- matie-bijeenkomst van de Woningstichting Noordvest (WSN). De woningstichting wil op korte termijn een aantal maatregelen treffen om de woonomgeving, en daarmee de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Daarnaast wil de stichting de mogelijkhe- den onderzoeken om meer variatie in de wijk te realise- ren, waardoor aan de huidi- ge bewoners alternatieve woon-perspectieven gebo- den worden. Om de bewo ners zelf in een vroeg sta dium bij deze planvorming te betrekken, wordt van 17.30 tot 19.00 uur een in- formatie-bijeenkomst geor- ganiseerd in de aula van het Maascollege, Mgr. Nolen- slaan 99b. SCHIEDAM - Eind J <>96 kregen bewoners van Schiedam de kans om in wijkbijeenkomsten ideeen voor milieuplannen en ver- betering voor de leefomge- ving in de wijk aan te dra- gen. Inmiddels zijn deze ideeen door medewerkers van de gemeente en ONS-Milieu uitgewerkt. De wijkgerichte milieuplannen Schiedam- Oost, Centrum, Nieuwland en Schiedam-Noord zullen op woensdag 9 april in De 4 Molens aan de Nieuwe Dam- laan 766 worden besproken. De avond wordt onder ande re opgevrolijkt door een bij- drage van bioloog Midas Dekkers. De bijeenkomst begint om 17.30 uur. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij Marjan Korsten, Bureau Milieu. Antwoordnummer 33, 3100VB Schiedam, tel. 2465691. A Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoekvan Di]k IAIVH Plusmarkt Schiedam Koornneef klein vastgesteld dat iedere verandering eerst getoetst moet worden voordat deze plaatsvindt. Het instellen van een zogenaamd beschermd stads gezicht zou voor een historische binnenstad als die van Schiedam volgens Poels een uitkomst zijn. Met een dergelijk maatregel wor den namelijk niet alleen de uitge- sproken monumenten beschermd. Ook panden die niet op de lijst staan, maar in combinatie met de rest van de bebouwing het stads- beeld bepalen kunnen op die ma nier niet zomaar verwijderd wor den. 'Gaten' zijn bovendien uit den boze omdat voor iedere sloop onmiddellijk herstel van het stads gezicht vereist is. Voor Schiedam is het idee van een beschermd stadsgezicht niet nieuw. De conse- quenties van een dergelijk beleid zijn echter bijzonder groot, zo be- seft ook Poels: „Het zou de ge meente veel geld kosten. al is het alleen maar omdat veel meer men- sen dan subsidies voor hun panden kunnen aanvragen. Bovendien kun je met je stad veel minder doen." Voorlopig is de Historische vereni ging blij met de uitbreiding van de monumentenlijst die inmiddels groter is dan Poels tien jaar gele- den durfde dromen. Ondanks de teleurstelling van de afgelopen we- ken wacht hij het toekomstig bouw- en sloopbeleid nog even af. SCHIEDAM - De een-en-veertigste Nationale Boomfeestdag, die voor woensdag 19 maart op de agenda stond, was vanwege de regen een weekje opgeschoven naar 26 maart. Voor de kinderen was het plezier er niet minder om. Leerlingen van de St. Bernardusschool en basisschool Kethel liepen een speurtocht in het Beatrixpark. Deze stond in het teken van ruiken, proeven, kijken, horen en voelen. Naast het speuren in de natuur, werderook gewerkt in de natuur. Zo werden erbomen geplant, houtrillen voor de vogels gemaakt en het griend in de heemtuin geknot. Foto wniem de Bie i—a Volgens Ge Grubben van het ADB ontbreekt het in Schiedam vooral aan een centraal overlegorgaan dat op gezette tijden bij elkaar komt. „Het is toch niet meer dan normaal dat een stad als Schiedam een der gelijk overleg kent. Ik zie daarin een taak van de gemeente. Een vraagbaak is hier echt nodig. We hebben verschillende problemen gesignaleerd, waaraan gewerkt moet worden." Een van de problemen die tijdens de bijeenkomst naar boven kwa- men drijven is de toename van agressiviteit onder allochtone jon- geren. „Dat is niet alleen een Schiedams probleem, maar hier in Schiedam doen we er wel te wei- nig mee. Er komt een bepaalde groep jongeren op die zoiets heeft van: 'ik laat me door niemand meer iets vertellen en zeker niet door een Nederlander.' Die jonge ren schuwen geen geweld en dat is v<jm Rotterdam r Keller keukens v. VollenhovenstraaM 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 dus een serieus gevaar." Ook de eerder genoemde vraag baak is volgens Grubben een hiaat in het Schiedamse allochtonen-be- leid. „Die vraagbaak is eigenlijk een taak van de Stichting Buiten- landse Werknemers Rijnmond. maar ja, die komt hier dus nogal moeilijk van de grond. Natuurlijk kunnen mensen ook wel bij ons te- recht, maar wij zijn meer gericht op discriminatie in plaats van het helpen van buitenlanders in het al- gemeen. Stel je nou voor dat een school meer de ouders van buiten- lands kinderen wil betrekken bij het schoolbeleid. Dan kan zo'n school nergens aankloppen voor hulp. In Rotterdam is wel een vraagbaak, waar die school dan een soort leidraad van krijgt." Toch zijn er niet alleen problemen gesignaleerd. Ook oplossingen zijn gevonden. Zo introduceerde het Woningbedrijf Schiedam een handleiding voor haar medewer kers voor het omgaan met alloch tone huurders. Een iniatief waar bewonderend naar werd opgeke- ken door andere instanties. „Zo'n handleiding kan veel steun bieden In de dagelijkse omgang. Door van beide kanten wat begrip te tonen worden de scherpe randjes er een beetje vanaf gesleten", meent Grubben. Snt Udumutraat 1 3117 CN Schiadam T«L: 010 - 428 31 00 SCHIEDAM - Al vijf jaar lang probeert Marieke Thiescheffer, jongerenwerkster bij Klubhuis Zuid, een sportruimte te regelen voor jongeren uit de wijk. Het gaat om jongeren die ze op straat heeft ontmoet, daar gewoon maar wat rondhangen en uit pure verveling soms overgaan tot het uithalen van rottigheid. Via het jongerenwerk worden ze aangezet om wat meer socialere activiteiten te onderne- men. Een potje zaalvoetbal is bij de jongeren verreweg het meest populair. Helaas is daarvoor geen geschikte ruimte te vinden. Sport- zaal Zuid zit grotendeels vol. En de uren die daar wel vrij zijn, van kwart voor negen tot kwart voor tien, zijn voor kinderen in de leef- tijdsgroep van 13 tot 15 jaar ge woon te laat. Onlangs werd daar- om met ouders en jeugd een de- monstratieve bijeenkomst gehou- den, waarin de jongeren lieten zien hoe ze nu met veel inventiviteit proberen om in een veel te kleine ruimte in het clubhuis toch nog een beetje te voetballen. Tot nu toe heeft Thiescheffer elk jaar opnieuw netjes bij de Dienst Sport en Recreatie een verzoek in- gediend voor meer zaaluren om het jongerenwerk in de avond meer uit te kunnen bouwen. Ook dit jaar kreeg ze echter weer nul op rekest. lets wat haar naar eigen zeggen zeer verbaast omdat de dienst zich normaal gesproken een groot voor- stander toont van dit soort jonge- renprojecten en zelfs bezig is met een campagne 'sport in de wijken'. Thiescheffer: „ik ben het nu echt een beetje zat, er moet wat gebeu- ren. Vandaar ook deze aktie. We zetten nu heel bescheiden in en ho- pen dat we per week voor den uur- gen, de beschikking over de sport- tje, zo tussen half acht en half ne- zaal krijgen." REGIO - Overbelaste telefoonlij- nen bij de redactie van MaasstaD weekbladen, de afdeling burger- zaken bij de diverse (deel)ge- meenten in de regio Rijnmond en Stadsradio Rotterdam. Dat was het gevolg van de 1 aprilgrap van Maasstad en Stadsradio. In de krant en op de radio werden de inwoners van Rijnmond opgeroe- pen hun paspoorten in te ruilen voor de 'PrePas'. Deze nieuwe pas zou noodzakelijk zijn gewor- den door de vorming van de Pre- provincie. De eerste 300.000 Pre- Passen zouden de dag na Pasen gratis worden verstrekt. Veel mensen hadden zich echter niet bedacht dat de 'dag na Pasen' 1 april was en trapten dus met open ogen in de grap. Gefopt! BCRCSCHIHHOCK. leeuwenhoekweg2 (md-terrein 'Weg en land'), telefoon 0 10-5216977, open ttmndog t/m vrijdag 9.00 tot 10.00 uur, zoterdag 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag koopavond HMDWUK. MdemtraaSX telefoon 0174-620006, Om vrijdag koopavond. ROTTERDAM ZUID. Olympian/eg 44a, (naast feyenuxd stadion), telefoon 010-4791944, open maandag t/m vrijdag 9.00 wt 10.00 m id. 9.00m 17.00 uur, vrijdag koopavond. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)2488988 TENNISSCHOENEN VANAF Bergweg 229 Rotterdam 0KM676712 Schiedamseweg42 010-4259400 SHOEl Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Mret onieidetifTie ryirreteK. yfttdne de po-ny, ryfUicien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1