616.000 Alleen het bestuur verandert, stad niet t ITIIWIE Interpretaties van pleken ruimte DORZO TIIDtUlK DUBMLPNHT 2*1070 GRATIS 24 24 21f° Scheeres waarschuwt voor paniek- reactie na Turks-Koerdische rel ook in uw huiskamer SPRING LIESVELD147 VLAARDINGEN 010-4359061 MaasposT Totale opiage Kabinet besluit tot stadsprovincie Nieuw nummer Rode Kruis Info over natuurlijke schuttingen Brandweer zoekt vrijwilligers laagste PRIJS VAN nederland Deze week in Basiliek Kloeke Keilers SVDPW I/eldslag voor Margriethal RENAULT .BETER IN BEELD... IN GELUID Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Wanneer alles volgens de huidige planning ver- loopt, en hier blijft voorzichtigheid geboden, hoort Schiedam vanaf 1 januari 2000 niet langer bij de provincie Zuid-Holland maar bij de stadsprovincie Rotterdam. Dat heeft het kabinet twee weken geleden besloten. Of inwoners daar zelf in de da- gelijkse praktijk iets van zullen merken, is echter de grote vraag. Burgemeester R. Scheeres van Schiedam denkt van niet. Avondwinkel Parkweg FOT# VIDE# AUDH Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Drinkebroers hebben de leut hoog in het vaandel staan Ploeg van Rob van Vliet viert daverend kampioensfeest s BETAALBARE m NEDERLANDSE i KWALITEIT SUPERSTUNTAANBIEDING VAN DE GOEDKOOPSTE FOTO-ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Zoekt u iets lekhers! Zie onze advertentie elders in deze krant! CONTACTLENZEN per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 9 APRIL 19974ejaargang nr. 15 Met de komst van de stadsprovin cie zullen er een aantal taken van de gemeente naar het nieuwe be- stuursorgaan worden overgehe- veld. Maar volgens Scheeres is het absoluut niet zo dat mensen voor aanvragen of vergunningen, bij- voorbeeld een bouwvergunning, ineens bij een ander loket moeten zijn. Dit zijn zaken die ook in de toekomst gewoon bij de gemeente blijven. Voor de Schiedammers zelf verandert er dan ook eigenlijk niet zoveel. Maar de stadsprovin cie heeft wel een doel. En dat is al- lereerst het bestuur in het Rijn- mondgebied beter te regelen. „Het gaat er niet om wt de overheid doet, maar hoe ze het doet. Ik ver- wacht dat met het instellen van een stadsprovincie de kwaliteit van het bestuur zal toenemen. En dat zou- den de mensen als het goed is wel moeten merken", aldus de burge meester. Wat in principe naar de stadspro vincie gaat, zijn de bestuurstaken die veel technische know how en kennis vergen. Milieuwetgeving en grote infrastructurele projecten zijn voor een gemeente zelf bij- voorbeeld nogal moeilijk te 'behappen'. Ze kosten de afzon- derlijke regiogemeenten veel tijd en moeite en kunnen dus beter door een regionaal bestuur worden uitgevoerd. Daarnaast is de stads provincie volgens Scheeres goed voor het nemen van besluiten die gevolgen hebben voor meer dan een gemeente. Zowel op milieuge- bied als bij economische vraag- stukken of ruimtelijke ordening kunnen besluiten genomen worden die voor de ene gemeente mis- schien gunstig uitpakken, terwijl ze tegelijkertijd een andere ge meente duperen. De burgemeester denkt dat een stadsprovincie een betere afweging voor dit soort be- sluitvorming mogelijk maakt. Overigens zijn er nog wel wat hin- dernissen te nemen voor de specia- le wet voor de stadsprovincie Rot terdam helemaal rond is. Onduide- SCHIEDAM - Sinds 1 april is er een centraal meldpunt in Vlaardingen gekomen voor de aanvraag van so- ciaal vervoer van het Rode Kruis. Het nummer dient gebeld te worden voor ver voer in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Vlaardingen zal dus voortaan een codrdine- rende rol spelen bij het so- ciale vervoer. Het telefoon- nummer van het meldpunt is: 2340099. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur wor den gebeld. Verzoeken die- nen bij voorkeur twee dagen van te voren te worden op- gegeven. Voor een rit binnen Schiedam betaalt men sinds 1 april fl. 15,- en voor een rit van Schiedam naar Rotter dam fl. 38,- (enkele reis). Overige bestemmingen kos ten fl. 1,80 per kilometer. Wachtgeld voor het eerste kwartier hoeft men niet te betalen. Ieder uur dat de chauffeur hierna moet wachten kost een tientje. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente organiseert zon- dag 13 april in voorlich- tingscentrum 'De Groene Raat' aan de Harreweg 19 de themamiddag 'Heggen, houtsingels en andere na tuurlijke schuttingen'. De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Deel- name is gratis. Tijdens de middag vertelt de heer D. van Leeuwen over de moge- lijkheden en voordelen van een natuurlijke schutting. Tijdens de themamiddag worden verschillende soor- ten hagen behandeld. Ook houtsingels, houtrillen en vlechtschermen passeren de revue. Voor meer info: de afdeling Natuurontwikke ling, tel. 2465521. Overigens zijn de tuinen ook te bezoe- ken zonder aan de thema middag deel te nemen. De openingstijden van het com plex zijn van 12.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - De Gemeen- tebrandweer zoekt nieuwe vrijwilligers om de uitruk- dienst op peil te houden. Er vertrekken ieder jaar wel enkele vrijwilligers in ver- band met leeftijd, verhui- zing, verandering van hoofdwerkgever of het in dienst treden bij de beroeps- brandweer. Bij de wervings- campagne in 1993 lag het zwaartepunt van de werving in Spaland. De Gemeente- brandweer heet in het bij- zonder allochtone en vrou- welijke geinteresseerden van harte welkom als adspi- rant vrijwilliger. Belangstel- lenden kunnen zich bij de brandweer aanmelden en ontvangen dan een uitnodi- ging voor een informatie- avond op maandag 28 april van 19.30 tot 22.00 uur. Voor nadere informatie kan men zich tijdens kantoor- uren wenden tot de Ge- meentebrandweer Schiedam, tei: 4260128 (vra- gen naar de heren J.Postma of M.J.van Tiel). DE EERSTE Al/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dlik Plusmarkt Schiedam Koornneef klein lijk is bijvoorbeeld nog hoe staats- secretaris van der Vondervoort van Binnenlandse Zaken het geld over de deelnemende gemeenten wil verdelen. Behouden gemeenten hun afzonderlijke uitkeringen uit het gemeentefonds, of worden de ze voortaan in een grote pot bij de stadsprovincie gestort die het geld vervolgens verdeelt? Het Schiedamse bestuur is geen voor- stander van een constructie met zo'n 'meespelende scheidsrechter' die de gemeenten te afhankelijk van de stadsprovincie maken, Ook is er nog niet beslist of ge meenten hun grond via een eigen gemeentelijk grondbedrijf kunnen blijven exploiteren, of dat er een groot regionaal grondbedrijf komt, De huidige regioraad, waarin alle regiogemeenten zijn vertegen- woordigd, is voorlopig van me- ning dat in iedere gemeente ge- biedsdelen van zogenaamd strate gist (lees regionaal) belang moe- tenworden aangewezen, die direct onder het bestuur van de stadspro vincie vallen. Over die gebieden hebben gemeenten zelf dan weinig tot niets meer te zeggen. Voor bur gemeester Scheeres is hierbij de hamvraag om hoeveel gebieden het in Schiedam zou gaan: „Daar willen we toch wel graag van te voren over meepraten. Als het er veel zijn kun je je eigen ideeen over hoe je de stad wilt vormgeven niet meer kwijt." Als voorbeeld noemt hij de A4-corridor: „nu stel- len we zelf als gemeente alles in het werk om onze burgers op dit punt te beschermen. Maar als de stadsprovincie zich het stuk toeei- gent, kunnen we zelf niets meer doen." Overigens haast burge meester Scheeres zich wel te zeg gen dat de uiteindelijke uitkomst er dan natuurlijk niet perse slechter van wordt. In ieder geval hoeven de burgers van Schiedam er volgens Scheeres niet bang voor te zijn dat de stad onherkenbaar verandert of door Rotterdam wordt opgeslokt: „Een stad verandert niet omdat het over- heidsapparaat anders functioneert. Schiedam ontleent zijn identiteit in de eerste plaats aan zijn rijke histo- rische verleden. En in de tweede plaats aan de manier waarop de huidige generatie schiedammers zich gedraagt en wat ze ervan ma ken. Dat merk je vanzelf als je over de Lange Haven loopt, dat is Schiedam!" Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam rN N t S OVA 5* ifcT SCHIEDAM - De XyliFresh tennistour had zaterdag 5 april haar kamp opgeslagen bij tennisvereniging TSN in Schiedam- Noord. De tennistour is een initiatief van oud-Davis Cupspelers Mark Koevermans en Huub van Boeckel en bedoeld om clubs te vermaken met tennisclinics, dubbelwedstrijden en een spectaculaire tennisshow. Bij dit laatste onderdeel mocht het publiek duidelijk laten merken naar welke matador de voorkeur uitging. De show werd tenslotte afgesloten met een Prize Shoot Out. De gelukkige vangers konden op hun beurt weer proberen prijzen te raken met een door het tennisteam aangegeven bal. roto Jacco zanstra SCHIEDAM - Wat was bedoeld als een vrolijk gebeuren, liep Vrij- dagavond 4 april uit op een ware veldslag. Tijdens het optreden van een Turkse muziekgroep in de Schiedamse Margriethal werd de orde verstoord door een vijftigtal Koerdische bezoekers. Het vorm- de de aanzet tot een massale vecht- partij waarbij een agent zelfs over- ging tot het lossen van waarschu- wingsschoten omdat hij zich in het nauw gedreven voelde. En dat is triest, zeker voor de Turkse ge meenschap in Schiedam zelf, zo vindt ook burgemeester R. Scheeres. Politie en bestuur van Schiedam hadden van te voren geen enkele aanwijzing gehad dat er iets derge- lijks stond te gebeuren. De vecht- partij was dan ook niet speciaal te- gen Schiedam of een groep in Schiedam gericht. Maar zoals bur gemeester Scheeres aangeeft, moet het gebeuren gezien worden als een triest uitvloeisel van een lande- lijk verschijnsel. „Het is verschrik- kelijk jammer dat er binnen deze bevolkingsgroep allerlei tegenstel- lingen ontstaan die naar buiten toe tot een uitbarsting komen. Dat is ook voor henzelf niet goed", aldus Scheeres. Dit soort gebeurtenissen speelt volgens hem de 'onderstro- ming' in de Nederlandse bevol- king 'die het de Turkse burgers vaak zo moeilijk maakt om zich hier thuis te voelen' juist in de kaart. En dat bemoeilijkt de situ- atie alleen maar. Ook in Schiedam waar de Turkse gemeenschap een behoorlijk grote groep beslaat. Het incident vormt voor het ge- meentebestuur wel aanleiding om binnenkort een gesprek te voeren met de Turkse gemeenschap en het bestuur van de Turkse Moskee in Schiedam. Daarbij zal onder ande re het aspect veiligheid aan de orde komen. Burgemeester Scheeres ^^^omplete keuken al v.a. 4.500,-j waarschuwt echter nadrukkelijk voor een paniekreactie: ,,Het moet niet zo zijn dat we nu alle festivi- teiten die met Turkse groeperingen te maken hebben, gaan verbieden. Zij hebben evenveel als iedere be volkingsgroep recht op hun eigen feesten." In samenwerking met de politie wordt er inmiddels wel gewerkt aan een aantal preventieve maatre- gelen, om herhalingen van het ge- beurde bij grootschalige manifes- taties in de toekomst te kunnen voorkomen. Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 SPEKTAKEL-AANBIEDINGEN VELE KORTINGEN in alle topmerken tuinmeubelen 3000 m2 showroom in de Randstad met de GROOTSTE COHECTIE TEAK BARENDRECHT/IJSSELMONDE Woonboulevard Reijerwaard Tel. oio - 4826987 vrijdag koopavond SPUKENISSE Ir. H. de Grootweg 2, onderaan Spijkenisserbrug Tel. 0181 - 615377 donderdag koopavond f-- VLAARDINGEN UM Woonboulevard Vlaardingen Tel. 010 - 4600714 vrijdag koopavond Onze winkels zijn op zondag gesloten SCHIEDAM - In het werk van beeldend kunstenaar Rob Geenen worden de interpretaties en erva- ringen van plek en ruimte van het landschap onderzocht en in het beeld weergegeven. In zijn re- cente werk wordt de hoofdvorm meer bepaald door menselijke vormen, die gerelateerd zijn aan basisstructuren. De organische vorm, die Geenen in meerdere la- gen opbouwt met plamuurmes- sen, is zichtbaar in het werk. Wanneer de kunstenaar aan een werk begint is hij niet echt op zoek naar iets. Beelden ontstaan als een reactie op zijn omgeving. Dat er de laatste tijd veel mense lijke vormen uit zijn handen vloeien is voor de schilder geen probleem. Pas wanneer dat beeld een definitieve bepaling gaat ge- ven en daardoor vast gaat zitten, vernietigt de Rotterdamse kun stenaar het. Werk van Rob Geenen is nog tot en met 10 mei te zien in Theater de Teerstoof, Nieuwstraat 12. "s-vr. De klant centraal. de auto optimaal t/vv Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)2488988 48 AFOKUKKZM (IMCL. OHTWtKKZJ-LN) FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN GRATIS 1 FUJI FOTOROLLLTJL tw.v. 7.95 VOOR Ol WAANZINNIft TOTAAIPRUS VAN NAAR [36 0PNAMEN 2 X AFGEDRUKT f 5.- MEERPRIJS) VANDAAQ GLBRACHT MOMIN KLAARMW Deze actie is geldig tot 31-5-1997 en alleen in het filiaal Vlaardingen de Beste llahker \an Rotterdam v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Meet uuUeKdelij4e ynreteK, ytntOri tie OftfiCZCH. TEMPE L V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1