616.000 Gemeente Schiedam blijft zich verzetten fain Schoenmakers eist zitting in commissies DORZO keller De Nieuwe PassagePost TUDLLUK DUBB tfOTO GRATIS 48 T JVC GR-AX210 rrpm, 2150 Totale opiage Mogelijke aanleg A4: STUNT L 11 PRIJS: I Schiedam Opiage 37.745 MaasstaD weekbladen vijf jaar Het slaai van kinderen tpgedrag kinderen Programma Schiedamse Theaters Verkrachting CTS CANVAS Deze week in Jubileum Roparun Tramplus Hennep Relletjes Brandstichting VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UW HUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM .BETER IN BEELD... &N GELUIDI UlSVLLD 147 VLAARDMGLN 010-4359041 ■Hi SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De gemeentes Vlaardingen en Schiedam hebben er bij de Tweede Kamer nogmaals op aan gedrongen om de toekomstige rijksweg A4 niet op het huidige maaiveld-niveau te laten aanleggen. Dat blijkt uit een brief die beide gemeentes verleden week naar Den Haag verstuurden. Het verzoek was gericht aan voorzitter van de Vaste Commis- sie voor Verkeer, minister Jorritsma. Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt WoudhoekvanDiik Plusmarkt Schiedam Koornneef SPORTIEF DE BESTE! AIR MAX CLASSIC lth. AIRMAXTRIAX Miskenning KHRKffF* Politie Schiedam rent voor Daniel den Hoedkliniek Schiedam krijgt met tramplus verbeterde verbinding Avondwinkel Parkweg DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag RENAULT k e u k e n^s Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 Q 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 SUPERSTUNTAANBIEDING VAN DE GOEDKOOPSTE FOTO-ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND 24 24 GRATIS I KM fOTOROLLLTJL Lw.tr. T.tS FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Compacte VHS camcorder 12x ml> hyperzoom quick response AF programmeerbare AE met speciale effecten easy edit met random assemble editing intel ligent function control FOTO KLEIN IS OP KONINGINNEDAG 1 GEOPEND IN DE V0LGENDE FIUA1EN: zie ook onze advertentie elders in deze krant IFOT# VIDE# AUDI! Zoekt u een Topper! Zie onze advertentie elders in deze krant! CONTACTLENZEN Oftlcjc <5*. Overde Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 30 APRIL 1997 4e jaargang nr. 18 ROTTERDAM - MaasstaD weekbladen viert een feestje. Deze week is het namelijk vijf jaar geleden dat de eer- ste elf edities van dit huis- aan-huisblad van de persen rolden. Vijf jaar, waarin de krant duidelijk niet heeft stilgestaan. Zo werd het aantal edities in September 1994 uitgebreid naar acht- tien en ging de krant ook verschijnen in gemeenten rondom Rotterdam. Ook het uiterlijk van Maas staD weekbladen ging uiter- aard met de tijd mee. Na- tuurlijk laten we dit eerste lustrum niet stilletjes voor- bij gaan. Elders in deze krant vindt u een speciale bijlage over '5 Jaar Maas staD weekbladen'. Hierin leest u ondermeer welke ac- ties wij de komende maan- den voor u in petto hebben. SCHIEDAM - Het consulta- tiebureau van de Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord organiseert donderdag- avond 15 mei een informa- tie-avond voor ouders met als thema 'Het slaapgedrag van kinderen van nul tot en met vier jaar'. Het pro- gramma vangt om 20.00 uur aan en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Deelnamekosten zijn slechts fl. 2,50 per per- soon. Gei'nteresseerden die- nen zich voor 13 mei telefo- nisch op te geven bij de Thuiszorgcentrale, telefoon 2467300. Een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau houdt een inleiding over het slaapgedrag en mogelijke slaapproblemen bij kinde ren in de leeftijd van nul tot en met vier jaar. Voorts zal er ruim de gelegenheid zijn om met elkaar en de wijk- verpleegkundigen te praten over voorkomende slaap problemen bij kinderen. Ook bejstaat er gelegenheid tot het stellen van vragen over slaapproblemen. SCHIEDAM - Nog een paar weken geduld en dan be- landt het nieuwe program ma van de Stichting Schiedamse Theaters in de brievenbus. Het programma van het seizoen 1997/1998 kan weer zeer gevarieerd worden genoemd, met grote en kleine namen. In de spe ciale uitgave zullen boven- dien een aantal leuke activi- teiten als het Clownsfestival, het Smartlappenfestival en de Pluskaart worden uitge- licht. Ook zal er aandacht worden besteed aan het nieuwe thea ter bij het Stadserf, wiens naam inmiddels bekend is gemaakt: 'het Theater aan de Schie'. Met de special kan ook meteen de voorstel- ling naar keuze aangekruisd worden, met daarbij de voordelen van het nemen van een abonnement, zodat je je ervan verzekerd bent dat je die ene speciale voor- stelling niet hoeft te missen. De speciale Theateruitgave zal woensdag 14 mei in heel Schiedam worden ver- spreid. De minister had eerder laten weten er voorstander van te zijn de rijks weg op maaiveld-niveau te laten aanleggen, voornamelijk omdat dat veel goedkoper is dan een on- dertunneling, waarvoor Vlaardin gen en Schiedam pleiten. De ge meenten vinden dan ook dat de minster zich ook door andere za- ken moet laten leiden, zoals de ern- stige aantasting van het leefmilieu van beide steden. De door Jorrits ma aangeboden variant wordt als 'volstrekt ongewenst' beschouwd. Ten eerste is er een monstreus ste- debouwkundig werk nodig om aan de eisen te voldoen voor een rijks weg op maaiveld-niveau. Zo zou de weg moeten worden voorzien van ongeveer dertien meter hoge geluidsschermen. In concreto bete- kent dit dat er een gigantisch scherm wordt opgetrokken tussen Vlaardingen en Schiedam. En dat is, volgens de burgemeesters R. Scheeres en L.W. Stam, onaan- vaardbaar. Ook vinden zij dat er onvoldoende aandacht geschonken is aan de al- tematieven die door de Stadsregio en enkele projectontwikkelaars naar voren zijn gebracht. Zowel de inhoudelijke als de betreffende al- ternatieven worden weggewim- peld met een verwijzing naar de fi- SCHIEDAM - Een veertienjarige Schiedamse is zondagmiddag 20 april rond 18.15 uur het slachtoffer geworden van een poging tot ver- krachtin op het Hof van Spaland. Ze werd samen met haar zusje na een bezoek aan een zwembad op de Prinses Beatrixlaan door een groepje van vijf of zes jongens bui- ten opgewacht. Een van de jongens viel haar daar lastig, maar de Schiedamse wist zich te verweren. Op weg naar huis bleef de groep jongens hen volgen. In het Hof van Spaland gekomen, bedreigde een van de jongens met een vlinder- mes. Samen met een andere jongen dwong hij het veertienjarige slachtoffer naar het bovenste par- keerdek boven het winkelcentrum te gaan. Daar trachtte hij haar te verkrachten. Het slachtoffer wist uiteindelijk te ontkomen. Mensen die iets gezien hebben worden ver- zocht contact op te nemen via tel. 274 44 40. in 1 JUNIOR 199,95 SENIOR299,95 JUNIOR 149.95 SINIOr199,95 IN 20 KLEUREN, RESTANTEN 96 NIEUWE KLEUREN Bergv/eg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOEI Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L.Kerk$traat 15 Schiedam 010-2732288 nanciele mogelijkheden van de rijksoverheid. De buurgemeenten vrezen dat de gevolgen van een aanleg op maai veld-niveau vele jaren lang een ne- gatief stempel zullen drukken op het woon- en leefmilieu. „Wij zijn en blijven van oordeel dat de fi- nanciele waan van de dag niet be- palend mag en kan zijn voor een zodanig ingrijpende beslissing. Wij bestrijden dan ook nadrukke- lijk de stelling van de minster dat de meerkosten in geen redelijke verhouding staan tot de meerwaar- de die daardoor bereikt kan wor den", aldus Scheeres en. Stam in de brief. De gemeenten spreken van een miskennning van de eerder inge- brachte argumenten, wanneer Jor ritsma zegt dat ondertunneling al- leen leidt tot verfraaiing van de rijksweg. Vlaardingen en Schiedam hopen dat hun brief voor de vaste Commissie voor Verkeer aanleiding zal zijn om minister Jor ritsma negatief te adviseren over haar ingenomen standpunt. Het kamedebat over de komst van de A4 is overigens uitgesteld, tot op- luchting van de partijen die zich te- gen de komst van de rijksweg ver zetten. 15 SCHIEDAM - Eenmansfractie Theo Schoenmakers en het college van B en W kunnen het maar niet eens worden. Gemeenteraadslid Schoenmakers wil zitting nemen in een tweetal commissies, maar volgens het col lege is het aantal commissieleden vastgesteld en mag dit niet over- schreden worden. In november van 1996 gaf de een mansfractie te kennen lid te willen worden van de commissies ROV (Ruimtelijke Ordening en Verkeer Vervoer) en FBPA. Volgens Schoenmakers is het niet meer dan logisch dat hij in deze twee com missies zitting heeft. Als de twee- mansfracties Groen Links en Ge- meentebelangen/Solidair met zijn tweeen in alle commissies zitten, moet het toch mogelijk zijn dat ik in mijn eentje de helft bestrijk." Daar dacht het college van B&W beduidend anders over. Het colle ge beroept zich op een artikel van de Algemene Commissieverorde- ning. Daarin staat dat het aantal le- den door de raad wordt besluiten. SCHIEDAM - Op de bovenverdie- ping van een woning aan de Kio- toweg heeft de politie zaterdag- morgen 26 april een hennepkwe- kerij aangetroffen. Buurtbewoners hadden geklaagd over stankover- last die werd veroozakt door meer dan 1000 hennepplanten. Verder nam de politie zo'n 40 assimilatie- lampen en een elektrische installa- tie inclusief pompen in beslag. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - Tijdens wat ongeregeldheden zondagmor- gen vroeg op de Industrieweg, moest de Schiedamse politie diverse malen in actie komen. De politie was eerder die nacht al aanwezig in verband met een feestganger die zich onwel voelde. De vechtpartij- en konden in loom worden ge- houden. SCHIEDAM - In een schuur aan de Schiekade en in de ervoor gele- gen sloopafval is zaterdagmiddag 26 april brand ontstaan. De brand- weer kreeg het vuur snel onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door brandstichting. Naar de eigenaar van het terrein wordt een onderzoek ingesteld. SCHIEDAM - Mode, leuke tips voor Moederdag, alles over ge- zondheid: u kunt het allemaal lezen in het eerste nummer van de Nieuwe PassagePost en nog veel meer. Het eerste nummer van deze speciale editie voor het winkelcentrum in hartje Schiedam werd woensdag 23 april door Remy Versnel, chef verkoop regio Waterweg van MaasstaD Weekbladen, over- handigd aan Johan Verploe- gen, voorzitter van de winke- liersvereniging van de Nieuwe Passage. Dit nummer, waarin Moederdag centraal staat, wordt op vrijdag 2 mei in alle brievenbussen van Schiedam bezorgd. De Nieuwe PassagePost is een uitgave van MaasposT en zal dit jaar regelmatig verschijnen. AHmUKKEM (INCJL OMTWtKKMJM) FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VOOR Dt WAANZINNISl TOTAALPRJJS VAN MAAR (36 OP NAMEN 2 X AFGEDRUKT f 5,- MEERPRIJS) Deze actie is geldig tot 31-5-1997 en alleen in het filiaal Vlaardingen Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer Aonbieding geldt t/m 7 mei. Zolang de voorraad strekl. •H00GVUET 09.00-13.00 UUR I SPUKENtSSE PUTEAU 09.00-14.00 UUR 'NUMANSDORP 13.00-17.00UUR R'DAM-USSEIMONDE 10.00-16.00 UUR R'DAM-CENTRUM 09.00-17.00 UUR kliin de Beste Bakker van Rotterdam v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Meet uaceadelif&e yioetet. /iarOie de ofUieZe*. per maand TEMPE L Wi|a V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1