m m Gemberextract nieuwste middel in strijd tegen gewrichtsklachten K i n a Zinax mm i M mm Ryk der fabelen ROTTERDAM/KOPENHAGEN - Gember wordt het middel in de strijd tegen spier- en gewrichtsklachten. Althans, dat is de hoop van de Deense onderzoeker Morten Sloth Weidner. Hij ontwikkelde een gemberextract dat pijn en zwellingen als gevolg van ge wrichtsklachten tegengaat. Het is een alternatief voor andere pijnstillers, die als nadeel hebben dat ze bij veelvuldig gebruik maag- en darmirritaties kunnen veroorzaken. '0 mm De vindingen van Sloth Weidner hebben veel opzien gebaard, en het moet gezegd, ook wat wenkbrau- wen doen fronsen. De onderzoeker is blij met zijn vindingen en wilde dat laten weten ook. Vandaar dat hij eind 1996 audientie hield in Kopenhagen en college gaf aan de in groten getale uitgenodigde Inter nationale pers, die ook gretig de kanttekeningen bij het nieuwe middel optekende uit de mond van Sloth Weidner. „Ook dit nieuwe gemberextract is slechts een pijn- stiller, dat moet iedereen goed be- seffen. Er is nog geen reden voor te veel enthousiasrae, want zolang we de echte oorzaak van ge wrichtsklachten niet kennen, raoe- ten we nederig zijn." Sloth Weidner is directeur/bioche- micus van het Institute of Drug Analysis. Het instituut houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van medicijnen op plantaardige ba sis. Daarvoor werd en wordt veel onderzoek gedaan naar huismid- deltjes met een vermeende wer- king. Een bekend Nederlands vor- beeld van zo'n middel is bijvoor- beeld de kruidnagel die kiespijn verzacht. Van dergelijke huismid- delen zijn wereldwijd talloze voor- beelden te vinden, maar zij zijn voorheen zelden onderzocht op hun werking. En dat is precies wat Sloth Weidner nu heeft gedaan. Sloth Weidner stuitte bij zijn on derzoek naar plantengeneeskunde op vele gewassen en kruiden die medicinale werking zouden heb ben. Het gros van de verhalen over die middelen kon na enig weten- schappelijk onderzoek naar het rijk der fabelen worden verwezen. Slechts bij een hele kleine minder- heid van de onderzochte planten stuitten de onderzoekers op de ef- fecten en werking waarom de plan- ten bekend stonden. Een van die gewassen was gember, dat al voor de jaartelling bekend stond om zijn geneeskundige werking. Tot op de dag van vandaag wordt gember als huismiddeltje tegen van alles en nog wat gebruikt in diverse samen- levingen. Voor Morten Sloth was deze 'toevalstreffer' reden om het gewas eens aan een uitvoeriger on derzoek te onderwerpen. Vooral ook omdat gember al eeuwen on- der meer bekend stond als remedie tegen gewrichtspijn en voor het be- houd van soepele spieren. Uit zijn onderzoek kwam naar vo- ren dat gember werkt, als het maar in grote hoeveelheden wordt ge- nuttigd. Maar dat geeft de nodige problemen. Gember in natuurlijke staat is een zeer bitter goedje wat de smaakpapillen niet bepaald streelt. Bovendien gaat gember heel snel het maagdarmstelsel irri- teren. Het kan dus niet of nauwe- lijks in de gewenste hoeveelheden worden ingenomen. Daarnaast blijkt de structuur van de werkza- me delen bij verwerking tot capsu le of tablet te veranderen, waar- door de opnarne in het lichaam en de gunstige effecten verminderen. Hij heeft dus - met succes - een geheel nieuw procede moeten ont wikkelen om deze natuurlijke 'te- genwerking' te overwinnen. Uit- eindelijk kwam Sloth Weidner op de proppen met het middel HMP- 33, waarop hij meteen wereldwijd patent heeft aangevraagd. Het ge- standaardiseerde HMP-33, met de natuurlijke structuur van de werk- zame bestanddelen, is het effectie- ve middel in de gember-capsules. Sloth Weidner heeft de werking van het nieuwe gemberextract met een in de praktijk getest. Het relaas van de 'proefslikkers' was verba- zingwekkend. Zo vertelde de 53- jarige Deense Rita Nedergaard dat ze twee weken nadat ze met het gemberpreparaat begon, redelijk pijnvrij was. En dat terwijl ze daar voor nauwelijks meer zonder pijn kon zitten of liggen. Vooral in de ochtenduren deden haar gewrich- ten zoveel pijn dat ze nauwelijks meer zonder hulp de trap afkon. Onzeker of de effecten veroor- zaakt werden door de gembercap- sules besloot ze even te stoppen met het middel, waarop haar klach- ten meteen in alle hevigheid terug- keerden. Nedergaard zweert nu dan ook bij haar nieuwe wonder- middel. Hetzelfde geldt voor de in- middels gepensioneerde timmer- man Max Nielsen die, gedwongen door de pijn in zijn vingers, moest stoppen met werken. Hij voorzag voor zichzelf al pijn voor de rest van zijn leven. Nielsen kon zijn ge- luk dan ook niet op toen zijn klach- ten als sneeuw voor de zon ver- dwenen toen hij met het preparaat begon. Tegenwoordig werkt hij zelfs weer in de tuin en helpt hij zijn buren en vrienden met alle voorkomende klussen. Hij doet dat naar, eigen zeggen vrijwel pijnvrij. Hosanna-stemming in Denemar- ken dus. Het Weesper bedrijf Tra- medico verwacht hetzelfde in Ne- derland. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Zo staat de Neder- landse Vereniging van Reumatolo- gen afhoudend, zoniet sceptisch te- genover het nieuwe middel. Toch lijkt dat vooral ingegeven door de weigering van Tramedico het mid- del voor te leggen aan het College ter Beoordeling van Geneesmidde- len. Volgens datzelfde College is het bedrijf verplicht het gestan- daardiseerde HMP-33 te laten be- oordelen omdat het middel voldoet aan de criteria voor geneesmidde- len. De Deense fabrikant ziet het echter anders. Het bedrijf noemt het nieuwe gemberextract namelijk geen geneesmiddel, maar een ge- zondheidsprodukt en dat valt on- der de warenwet en hoeft dus niet voorgelegd te worden aan het Col lege. Wellicht zal de fabrikant het middel in de toekomst wel laten re- gistreren als geneesmiddel, maar dat zal pas gebeuren als de gege- vens nodig voor registratie beter zijn onderzocht ep voldoen aan de criteria die de overheid als registra- tie-eisen stelt. Gezondheidsprodukt of genees middel, Tramedico heeft het mid- del inraiddels onder de naam Zinax op de markt gebracht en het is dan ook verkrijgbaar bij apotheek, dro- gist en reformhuis. En dat is goed nieuws voor al die mensen met de meest uiteenlopende gewrichts klachten, die nu zonder een centje pijn de toekomst tegemoet kunnen zien. MAURICE HEUNEN - m firim Soepel door het leven - i 2f SEP* x Gember is gemeengoed in China en wordt dan ook voor van alles en nog wat gebruikt in zowel de keuken als de medicijnkast. Het wordt geproduceerd door het hele land en is, zoals op de grote foto blijkt, op alle markten thuis. De Deense Onderzoeker Morten Sloth Weidner (foto linksboven) slaagde er als eerste in een extract te produceren waarin de werkzame delen van gember bewaardzijn gebleven. Dit gepatenteerde produkt is op de Nederlandse markt verkrijgbaar onder de naam Zinax. r:W;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 29