ALLES MOET IN 3 DAGEN WEG CORRECT KOOPJESKELDER, ER STAAT ALTIJD IETS VOOR U BIJ. TEL.: 010-4.618.600 /p 199r BERGWEG 110 - ROTTERDAM Politieke partijen gaan samenwerken Duizendste woning door lift bereikbaar m- m- VSB prijsvraag trekt vooral jonge beeldende kunstenaars 15 16 17 im- IN DE CORRECT SPECIAL CORNER II Blues Tuxedo Buck Opvang Jury De Singel Scouting Orgelconcert SLECHTS IS STUKS VAN DE JVC SHOW |5f CM MET! TELETEKST J99T- VIDE0REC0RDERS VANAF DOLBY PRO-LOGIC RECEIVER 699T- LUIDSPREKERS PER STUK S9T- CD-SPELER AII EEN OP ZATERDAG 17 MEI 200INRUIL KLEURENTELEVISIES VLAARDINGEN - Een kunstvoorwerp maken dat goed past bij de lichte omge- ving van het nieuwe Vlaar- dingse zwembad De Kulk. Dat is de pittige opdracht die drie beeldende kunstenaars zo goed mogelijk moeten uit- voeren in het kader van de VSB Prijs Beeldende Kun- sten 1997. Deze prijs is een initatief van de VSB Bank Schiedam/Vlaardingen. Het doel is om beeldende kunst te integreren in instellingen die vrij toegankelijk zijn voor publiek. mei Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 mei kunt u drie dagen lang volop profiteren van interessante aanbiedingen in de Correct Koopjeskelder. Omdat wij de huidige voorraad niet meer mee willen verhuizen moet alles voor de verbouwing weg en daarom hebben wij alle artikelen nog eens extra afgeprijsd. Met kortingen die kunnen oplopen tot maar liefst 75%. Voor iedereen die een aanvulling zoekt voor z'n bestaande hifi-set, voor een koopje een kleurentelevisie of videorecorder zoekt, er staat altijd wel iets voor u bij. Dikwijls nieuw in doos, soms zonder doos, maar altijd met volledige garantie, Voor deze kelderaanbiedingen geldt: meeneemprijzen en contante betaling. Telefonische reserveringen zijn niet mogelijk. JVC JVC KELDERPRIJS KELDERPRIJS JVC EEH3 KELDERPRIJS frm KELDERPRIJS KELDERPRIJS EES] KELDERPRIJS In de Correct Special Comer naast het Correct pand aan de Bergweg 110 hoek Louwerslootstraat houdt Correct een spectacuiaire KTV verkoop aktie van gebruikte kleurentelevisies. Voor deze Correct Special Corner aanbiedingen geldt: -- meeneemprijzen, contante betaling en zolang de vooraad strekt. Wees er snel bij, hetisbestetde moeite waard, er staat altijd wel wat voor u bij. PER STUK VANAF 'ft* P 1 11J SCHIEDAM - De welbeken- de Sehiedamse band Blues Indication speelt vrijdag 16 mei in Podium Cafe. Tijdens dit optreden worden live-op- names gemaakt. De bandle- den roepen hierbij hun fans op om massaal sfeergeluiden te komen maken met veei gejoel en applaus. Voor wie dit viertal niet kent: Biues Indication speelt zowel ste- vige blues (en rock) als au- thentieke blues. Het optre den begint om 22.00 uur. SCHIEDAM - Tuxedo Buck is een Nijmeegse rock 'n roll band die deze maand hun twaalfjarig jubileum viert Onlangs maakte de band nog een Amerikaanse toer- nee, waar de CD 'Buck's Hitshack' werd gepromoot. De muziekstijl is Texas en R &B. Dat is een mix van ste- vige rock 'n roll met vleug- jes rockabilly en country- punk. Tuxedo Buck staat garant voor een spetterende show waarbij het soms let- terlijk lijkt of de band zich nog maar net staande kan houden in een totale chaos van rondvliegende biervil- tjes en omvaliende micro- foons. Door het toonaange- vende muziekblad OOR is Tuxedo Buck onlangs nog benoemd tot Beste Texaanse Barband van Nederland. De band treedt zaterdag 17 mei op in Podium Caf£ aan de Lange Haven. Aanvang van het optreden is 22.00 uur. WATERWEG - Voor hond- eigenaren die er zonder de hond even tussenuit willen verzorgt en begeleidt Anu- bis hondenuitlaatservice en - oppascentrale de leukste va- kantie voor de hond. Bij Anubis zijn nameiijk, ver- spreid door heel het land, zorgvuldig geselecteerde gastgezinnen aangesloten die met dierenliefde en ple- zier een hond tijdelijk opne- men als loge. De hond gaat eerst een dag en een nacht op proef logeren, zodat de eigenaar meteen kennis kan maken met het gastgezin. De verblijfskosten bij het gezin bedragen fl. 10,- per dag voor een kleine hond en fl. 12,50 voor een middelgrote tot grote hond. Anubis brengt fl. 65,- per jaar in re- kening voor de bemiddeling en contributie. Voor meer info: 070-3860174. Kunst voor De Kulk inzet van landelijke wedstrijd De kunstenaars om wie het gaat zijn Hulya Yilmaz, Moritz Ebinger en Ben Oostrum. Vanaf maart zijn zij al aan het zweten en tobben om het mooiste kunstwerk te maken. dat binnenkort het plafond van het zwembad zal opsieren. Daarbij moeten zij rekening houden met een specifieke eis wat betreft het materiaal dat zij gebruiken, name iijk een glasfiber lichtsysteem dat deel uit moet maken van het kunst- object. Ieder jaar selecteren de or- ganisatoren van de VSB Prijs een instelling binnen het verzorgings- gebied van de bank. In overleg met de betreffende instelling, dit jaar dus De Kulk, wordt dan vorm ge- geven aan de wens om een kunst- object voor die instelling te realise- ren. In een landelijke advertentie wordt aan beeldende kunstenaars gevraagd te reageren op de uitge- schreven opdracht. Een vakkundi- ge jury beoordeelt de binnengeko- men reaches en selecteert vervol- gens weer drie kunstenaars die worden uitgenodigd een ontwerp te maken. Deze ontwerpen worden tentoongesteld en de jury kiest de winnaar die de opdracht vervol- gens realiseert. Dat hoeft hij of zij uiteraard niet voor niets te doen, want behalve de eer en de eeuwige roem valt de winnende kunstenaar ook een bedrag van fl. 20.000,- ten deel. Bovendien mag de beeldhou- werfl. 15.000,- besteden aan mate- rialen die nodig zijn om het kunst- object te maken. Wie de prestigieuze opdracht mag realiseren zal blijken op vrijdag 5 juni. Op die datum vindt behalve de bekendmaking van de winnaaar van de VSB Prijs, ook de officiele opening plaats van een tenstoon- stelling van de ontwerpen, die meedongen naar de prijs. Bij deze tentoonstelling in Pand Paulus ver- schijnt een brochure waarin de kunstenaars worden voorgesteld en het project nader wordt toege- licht. De jury die de verantwoordelijke taak heeft de beeldende kunste naars te beoordelen bestaat uit een select groepje kunstkenners, te we- ten Wilma Siito (kunstcritica), Paul Donker Duyvis (kunsthistoricus), Jan van den Dobbelsteen en Thorn Puckey (beiden beeldend kunste naar) en ten slotte Wim de Vries, die als lichtadviseur namens het zwembad zal jureren. Het succes van het VSB initiatief hangt in de eerste plaats af van de interesse die kunstenaars hebben voor de uit te voeren opdracht. Het belang wordt in niet geringe mate bepaald door het gezicht van de jury. Daarnaast speelt de aandacht van het publiek een doorslaggevende rol en draagt presentatie in de vorm van exposi- tie en brochure bij tot waardering van het project. En natuurlijk, zo- als altijd, is geld belangrijk. De hoogte van de geldprijs is mede bepalend voor de vraag hoe inte- ressant de opdracht is voor een kunstenaar. Daarom wordt er een scheiding aangebracht in mate- riaalgeld voor de uitvoerjpg en prijzengeld. Van de kunstenaar wordt immers verwacht dat hij of zij een duidelijk voorstelling maakt van met name de financiele consequenties van het aanvaarden van de opdracht. Het idee profileert zich nadrukke- lijk in het gebied van de zoge- naamde kleinschalige opdrachten. Bij de VSB Prijs ligt het te winnen prijsbedrag van fl. 20.000, - als bo nus besloten in het honorarium van de kunstenaar. Hoewel de prijs vraag zich niet uitdrukkelijk richt op een leeftijdscategorie is het be- grijpelijk dat genoemde karakteris- tieken veelal jonge kunstenaars trekt. De leeftijden van de deelne- mende kunstenaars ligt dan ook tussen de 34 en 37 jaar. De opzet van de jurering richt zich meer op de uitnodiging tot deelname aan opdrachten dan op de waardering van een oeuvre. Het belooft een nek-aan-nek-race te worden tussen Yilmaz, Oostrum en Ebinger die alle drie -behalve uiteraard de aca- demie voor Beeldende Kunsten hebben doorlopen- een flink aantal tentoonstellingen op hun naam hebben staan. Het werk van deze drie veelbelo- vende kunstenaars is van 6 tot en met 26 juni te bewonderen in Pand Paulus aan de Korte Haven 125 in Schiedam. De openingstijden zijn van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - De fracties Ge- meentebelangen Schiedam en So- lidair 93 werken vanaf het begin van de raadsperiode nauw samen. „Nu het einde van deze raadsperio de in het zicht komt, kan worden geconcludeerd dat de samenwer- king ons die meerwaarde heeft ge- geven, die we nooit hadden bereikt als we aparte raadsfracties waren gebleven", zeggen de partijen. Beide partijen hebben dan ook be sloten voor de raadsperiode 1998- 2002 met een lijst uit te komen on- der de naam Gemeentebelangen Schiedam. Zowel H. Metaal als A. van Loenen opteren voor een ver- kiesbare plaats. „Hoeveel raadsze- tels wij bereiken, zal de toekomst leren. Maar beslist meer dan de twee van nu." SCHIEDAM - Openbare basisschool De Singel organiseert deze week een 'Groenten en Fruit Break'. Het project is een initiatief van het Groenten en Fruit Bureau. De break houdt in dat alle kinderen van De Singel deze week in de ochtenpauze een groen ten- en fruitbreak krijgen. Op woensdag nemen ze die zeif mee. Doel is om de kinderen groeten en fruit als lekker tussendoortje bij te brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Nederlandse bevolking steeds minder groente en fruit eet. In De Singel worden verder verschillende activiteiten ondernomen die met groenten en fruit te maken hebben. In de onderbouw worden groentewin- kels gemaakt. De kleuters krijgen een rondleiding op de groen- teafdeling van een landelijke supermarkt SCHIEDAM - De scouting Tono-groep houdt zaterdag 31 mei een fancy fair met rommelmarkt. Het doel is geld te verdienen voor de aanschaf van goede geiuidsapperatuur. Deze apparatuur zal worden gebruikt voor diverse Scouting activiteiten, zoals de traditionele play-back show. Tevens wordt er een open dag ge- houden voor de jeugd van 5 tot 16 jaar. Op de fancy fair worden verschillende artikelen verkocht, waaronder tuinplantjes. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Ter aanvulling van de rom melmarkt is de organisatie nog op zoek naar ailerhande artike len. Het groepshuis van de Tono-groep ligt aan de Swee lincksingel 3, naast de voormalige boerderij Landvreugd. SCHIEDAM - Het maandelijkse orgekoncert in de aula van het Stedelijk Museum wordt op zaterdag 17 mei door de organist Wouter Blacquiere. Hij is als organist verbonden aan de Para- dijskerk in Rotterdam. Daarnaast is hij dirigent van Toonkunst- koor in Schiedam. Belangrijk voor zijn vorming als organist wa ren zijn studies bij George Stam en Jean Langlais in Parijs. Het concert wordt georganlseerd door de Vrienden van het Stedelijk Museum. Het concert begint om 14.00 uur. Toegang: entreebe- wijs Museum. SCHIEDAM - Nieuwland is negen liften rijker, waardoor er 244 wo- ningen beter toegankelijk zijn ge- worden voor alle bewoners. Opge- teld met de andere liften die de Woningstichting Noordvest (WSN) sinds 1988 tegen bestaande flats heeft opgebouwd, zijn er in totaal duizend woningen met een lift bereikbaar geworden. Samen met de bewoners en alien die een rol hebben gespeeld bij de bouw van de negen liften, is maan- dag 12 mei de lift van de flat J. Ou- degeeststraat 56-118 feestelijk op- geleverd. F.J. Gabrielse, bewoon- ster van de duizendste woning, nam de lift in gebruik, samen met W. Binkhorst van de bewoners- werkgroep en G. Waaijer-Rondel, projectleider van de WSN. Met de komst van de liften zijn de wonin gen beter geschikt voor ouderen en gezinnen met kinderen. Maar ook alle andere bewoners kunnen met hun zware boodschappen gemak- kelijker hun woning bereiken. De WSN verwacht dat met de komst van de liften de verhuurbaarheid ook voor de toekomst goed blijft en dat een aantal oudere bewoners nu in hun woning kan blijven wo- nen die anders de keuze had moe ten maken om te verhuizen. De bouw van de liften vloeit voort uit het Beheerplan Nieuwland. Per lift is een subsidie ontvangen van fl. 40.000,-. Om de belangstelling voor een nieuwe lift, inclusief de bijbehorende huurverhoging van fl. 42,50 per maand, exclusief ser- vicekosten, te peilen zijn onder de bewoners enquetes gehouden. De plannen voor de lift zijn voorbe- reid in de werkgroep 'Liften Niew- land'. De liften zijn vrijwel geheel van (gehard) glas en staan schuin en vrijstaand aan de voorkant van de flat, nabij de bestaande entree. Binnenkort worden bij deze wo- ningblokken ook de entrees opge- knapt. Naast het vervangen van de wandtegels wordt een luifel aange bracht en worden de brievenbus- sen en de bellenpaneel met alle naambordjes opgeknapt. Daar naast start binnenkort het isoleren van de kopgevels van deze flats. Bij diverse woningblokken in deze buurt zijn inmiddels onderhouds- werkzaamheden gerealiseerd zoals het schilderen van de kozijnen, be- tonbanden en de hekwerken van balkons en galerijen. DE K00PJESKELDER VAN CORRECT GAAT VERB0UWEN K0RTING TOT 75% donderdag mei mei een contrastrijke beeldweergave. Door de ingebouwde ASP kunt u 3 dimensionaal geluid realiseren. Verder: computergestuurde teletekst, 2 super-VHS scart-aansluitingen, vooraf instelbare toonregeling en een overzichtelijke afstandsbediening. In antraciet. Atm. 66x55x49 cm. JVC AV 28 GS1 STEREO KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST Kleurentelevisie met een 70 cm (eft. 66 cm) Black line beeldbuis en digitaal kamfilter voor uitstekende kleuren en JVC MX-D5T MIDI SET MET 3-CD WISSELAAREN LUIDSPREKERS bestaande uit: JVC CA-D5 TUNER/VERSTERKER/ CASSETTE/CD-WISSELAAR Uitgangsvermogen van 2x90 Watt, Live Surround en 3 vooringestelde elektronische equalizer instellingen. Tunergedeelte heeft 40xvoorkeuze. Het Dolby B dubbeldeck heeft een autoreverse loopwerk voor beide decks. Met3CD-wisselaar. C0MPLEET MET SP-D5 LUIDSPREKERS Drie-weg systeem met bas-poort. Set in zwart uitgevoerd met een frontbreedtevan 27.5 cm Art.nr. 23172/ Art. nr. 23173 699 SABA M 51-32 VT STEREO KLEURENTELEVISIE Met een beeldbuis van 51 cm (eff. 49 cm), 40 voorkeuzezenders, teletekst, stereo en scart aansluiting. Incl. afstandsbediening. Uitgevoerd in antraciet. Afm.: 44x48x47 cm. Art.nr. 29919 549 TIENTALLEN VIDE0REC0RDERS VAN JVC EN AKAI Videorecorders van JVC en Akai in alle soorten en maten. Zoekt u een videorecorder voor een koopje dan zijn deze demonstratie modellen leuke meevallers. Slechts enkele stuks. 299 AKAI AA-V12 DOLBY PRO-LOGIC RECEIVER Tuner versterker in een met een uitgangsvermogen van 2x50 Watt front, 50 Watt center en 2x12.5 Watt surround. Geschikt voor ontvangst van FM, MG en LG zenders die opgeslagen kunnen worden in 30 voorkeuze- plaatsen. Diverse Dolby Pro-Logic instellingen zijn mogelijk. In zwart. Afm. 42x14x35 cm. Art.nr. 17652 299 SHARP SHARP CP-C 2400 LUIDSPREKER Correct kocht speciaal voor de Koopjes Kelder direct van de Sharp fabriek deze breedband luidspreker met basreflex. Tot 35 Watt. In zwart uitgevoerd. Afm. 17x26x17 cm. Art.nr. 30210 15 AKAI CD-V12 CD-SPELER Compactdisc speler met centraal geplaatste lade. Programmeerbaartot 20 nummers die op een kalender af te lezen zijn. Op het overzichtelijke display kunnen tracknummer, resterende en verlopen tijd worden afgelezen. In zwart uitgevoerd. Afm. 42x11x31 cm. Art.nr. 17653 35 BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35,39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met Sjr- de auto: volg de diverse aanwijsborden. OPENINGSTIJDEN: maandag 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. ledere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5