616.000 0 A Bewoners Zuid zijn hondendrollen beu Vakantie voor jongeren in gezondheidszorg MaasposT DORZO DE F0T0 KLEIN M1M| PEKUXMZ-50 Expositie Stedelijk 21?o E Galloway runderen te zien in Beatrixpark DE CORRECT KOOPJESKELDER TIJDELIJK AAN DE CEINTUURBAAN 111 Bijzondere ledenvergadering op handen Filmhuis Schiedam Totale opiage Schiedam Opiage 37.745 Amnesty International Schieland op Internet Deze week In M^SPOSl Gouden Eeuw Eindexamen Karate RENAULT e air £cvu- ^e<xcA S&ofi EJ2EIE uuu -T-Shirts v.a. 39,95 Shorts v.a. /49,95 - Swimwear "Girls" Corner - Cool Drinks And more... Broek met afritsbare pijpen Merk: "Lifeline"-99^5 Nu 79,95 .4 V\LD or VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UWHUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam Zuid (BVSZ) bindt de strijd aan met de hondenpoep en organiseert in dit lea der een bijzondere ledenvergadering op maandagavond 26 'mei. De poepterreur moet nu over en uit zijn, menen de bewo ners die daarom de koppen bij elkaar steken. Volgens de ver- Beniging is de overlast van hondenpoep al jaren een hardnekkig en in het oog springend probleem in Zuid. De poep is een van de steeds terugkerende irritatiepunten tijdens alle vergaderin- gen over wijk- en buurtbeheer. Maar praten alleen helpt niet, •hebben de bewoners nu geconstateerd. m Leerlingen vertellen over hun ervaringen met leerstof Iwan Lont strijdt in Moskou om de wereldtitel in deze krant IFOT# VIDE# AUDII J 157c PC-DISCOUNT ROTTERDAM - 24/2 5 MEI ZEMBLA HELLY HANSEN HOOGSTRAAT83 (NAAST SCHOENENREUS) SCHIEDAM Zoekt u iets lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! Avondwinkel Parkweg CONTACTLENZEN V Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG21 MEI 1997 4e jaargang nr. 21 I SCHIEDAM - De Schiedamse afdeling van Amnesty International or ganiseert opzaterdag 24 mei een stand De Nieuwe Passa ge. Amnesty is aanwezig van 10.30 tot 16.00 uur. Het doel van de actie is om vluchte- iingen in beeld te houden. Amnesty is gestart met een grote actie voor de bescher- ming van vluchtelingen. De organisatie vindt dat rege- ringen meer hun best tijken te doen asielzoekers buiten de landsgrenzen te houden dan dat zij zich inspannen voor eerlijke procedures waarbij rechten van vluch telingen worden gerespec- teerd. Er zijn in de wereld meer dan 15 miljoen vluch telingen buiten hun land van herkomst en nog eens 20 miljoen ontheemd in eigen land. Ze vluchten meestal weg voor oorlogsgeweld en etnische conflicten. Hun aantal stijgt, meent Am nesty. Op de stand kunnen zaterdag aktiekaarten wor den ondertekend met de vraag of de Nederlandse re- gering het voortouw wil ne- men om de verantwoorde- lijkheid tegenover vluchte lingen op zich te nemen. SCHIEDAM - Het Schiedamse Schieland-zie- kenhuis is present op Inter net. Via de Digitaie Stad Vlaardingen en Schiedam heeft het ziekenhuis een ei gen site op het World Wide Web met uitgebreide infor- matie over opname en ont- slag, bezoekuren, specialis- ten en routebeschrijvingen. Internet betekent een vaste plants op de digitaie snelweg met een potentieel bereik van meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd en vele tienduizenden Internet-ge- bruikers in de regio Rijn- mond. SCHIEDAM - In het Flim- huis Schiedam wordt op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei de film Fatal Reaction: New York gedraaid van re- gisseur Marijke Jongbloed. Eerste deel van een vierluik van de hand van de Neder landse regisseur Marijke Jongbloed, waarin zij de re- latieproblemen van interna- tionale carrierevrouwen on- derzoekt. In New York ho- ren de bezoekers telefoni- sche readies van mannen op een door haar geplaatste contactadvertentie. Hoewel de vier films in principe do- cumentaires zijn, lijken ze qua plot, karakterontwikke- ling en enscenering sterk op een speelfilm. Inmiddels is deel twee over Singapore overigens ook al op het witte doek te bewonderen. Bom bay en Moskou volgen nog. Het filmhuis Schiedam is ge- vestigd in gebouw de Teer- stoof, Nieuwstraat 12 in Schiedam. Aanvang van de film is 21.30 uur op vrijdag- avond en 20.30 uur op zater- dagavond. Toegang voor donateurs: fl. 7,-. Voor niet leden is het donateurschap fl. 9,- inclusief toegang voor de film. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de Schiedamse Theaterkassa (4269563) op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur en zaterdag van 12.00-16.00 uur. Het is tijd voor de actie 'Poep So- leil'. Zoals de kapper bij een coup soleil stukje haar blondeert, willen de bewoners ook op straat zonnest- raaltjes laten schijnen. die de poep als sneeuw voor de zon moet laten verdwijnen. Hoe de bewoners dat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar zeker is wel dat het de bedoe- ling is dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters komen want alleen door goed samen te werken valt er een beleid voor de komende jaren vast te stellen, vindt BVSZ. Om het probleem zo posi- tief en breed mogelijk te benaderen zullen er op de vergadering video- films te zien zijn met Peter-Jan Rens als poepzoeker in de Stadhouderslaan. Wethouder Bart de Leede komt met een voorstel en uiteraard kunnen de bewoners hun hart luchten en met ideeen komen. Ook de politie en het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam zullen de bewoners in hun oorlog tegen de smurrie ter zijde staan. En, heel be- langrijk, de vergadering wordt af- gewisseld met muzikale en lollige intermezzo's, want het moet niet de zoveelste oeverloze praatavond worden, aldus BVSZ. Behalve een ledenvergadering hebben de be woners nog wel meer plannen over hoe het probleem aangepakt moet worden. Daarbij wordt vooral ge- keken naar de successen in andere steden als Utrecht en Breda, die een zogenaamde 'totaal-aanpak' volgden. Dat houdt onder meer in dat bestaande maatregelen en mid- delen beter op elkaar afgestemd moeten worden. De regels moeten strenger worden gehandhaaft en er moeten financiele prikkels komen in de vorm van fikse boetes en ho- gere hondenbelasting. Verder moeten de voorzieningen aanzien- lijk worden verbeterd. Dus: meer hondentoiletten langs logische wandelroutes, automaten met poepzakjes en speciaal hiervoor geschikte afvalbakken. En ten slotte natuurlijk goede com- municatie. Daarbij kan worden ge- dacht an een cursus hondentrai- ning, een brievencampagne aan hondenbezitters die overlast blij- ven veroorzaken en meer samen- werking. Of dit nog niet genoeg is, moeten er naar de mening van de bewoners ook heuse hondenwachters komen met opsporingsbevoegdheid, met andere woorden, boetes dus. SCHIEDAM - Openbare basisschool De Singel organiseerde vorige week een 'Groenten en Fruit Break'. De break hield in dat de kinderen op school een lekker stukje fruit of groente kregen voorgeschoteld. Op de woensdagmiddag namen de kinderen zelfeen lekker gezond tussendoortje mee. Verder hebben de leerlingen allerlei tekeningen en modellen van groenten en fruit gemaakt. FotoJaccozanstra/WDB SCHIEDAM Het jongerenvakan- tieproject in verpleeg- en reactive- ringscentrum DrieMaasStede is in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Het verpleeghuis heeft met heel wat jongeren een contact opgebouw. En velen van hen zijn in de kerst- en paasvakantie terug- gekomen. Daarom wil de Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Water- weg Noord scholieren en jongeren in de gelegenheid stellen zich te orienteren op de gezondheidszorg door het organiseren van een va- kantieproject. Jongeren vanaf veertien jaar kun nen deze zomer tien dagen deelne- men aan een special in de periode 11 tot en met 22 augustus. Door een kijkje te nemen achter de schermen krijgen jongeren een be ter zicht op het leven in een ver pleeghuis. Sommigen zullen zo wellicht ontdekken naar welk be- roep hun interesse gaat. Bovendien hebben jongeren aan oudere best wel wat te bieden: enthousiasme, spontaniteit, aandacht, belangstel- ling, speelsheid en een nieuwe kijk op de dingen. Oudere patienten die vaak lange tijd in een verpleeghuis verblijven, hebben behoefte aan veelzijdige contacten met de bui- tenwereld en kunnen zo gezellig met de jongeren praten. Het vakantieproject is de afgelo pen jaren een groot succes geble ken. Er is maximaal plaats voor tien jongeren. waardoor men zich snel moet aanmelden. Op het programma staan verschil- lende activiteiten zoals wandelen, een praatje maken of een spelletje doen met patienten in een huiska- mer; helpen op de afdeling fysio- therapie, helpen op de dagafdeling, ergotherapie en expressieve thera- pie en het begeleiden van patienten naar therapie. Daarnaast worden de jongeren ingezet op de afdeling activiteitenbegeleiding. Verder helpen de jongeren in de keuken en bieden ze hun hulp aan op de afde ling dagbehandeling. Ook kunnen de vrijwilligers helpen bij het pre- senteren van het huisradiopro- gramma vanuit de studio. Het is ook mogelijk om met eigen ideeen te komen. Gedurende deze twee weken zijn de jongeren per dag twee a drie uur per dag als vrijwil- liger actief em kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Tussen de middagen krijgt men gratis eten in het personeelsrestau- rant en kan men ervaringen uitwis- selen. Het project wordt afgesloten met een gezellige activiteit, waar bij men tevens een deelnamecerti- ficaat wordt uitgereikt. Geinteresseerden kunnen zich melden bij Yvonne Scheper van het bureau vrijwilligerswerk in DrieMaasStede, Voorberghlaan 35 (tel. 427 81 23). Voor de deelne- mers en belangstellende ouders wordt op dinsdag lOjuniom 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in verpleeg- en reactiveringscen- trum DrieMaasStede aan de Voor berghlaan 35. Scholieren worden via folders op school met dit pro ject bekenbdgemaakt. Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dljk Plusmarkt Schiedam Koornneef Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Compacte, makkelijke reflex Met 28-80 en 100-300SA objectief. 44W Met 16 filialen in regio Rotterdam Goudo Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Kloaswoal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein SCHIEDAM - De afdeling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente organiseert op maandag 26 mei een info-avond over natuurlijke begrazing in het Prinses Beatrixpark. Dit naar aanleiding van het Schiedamse project voor beweiding met twee Galloway runderen in het Beatrixpark. Natuurlijke begrazing is beweiding van een gebied met maar weinig vee. Het is de bedoeling dat het te begrazen terrein een natuurlijker uitstraling krijgt. In Schiedam worden begin juni twee runderen losgelaten op het ei- land ten zuiden van het Pannenkoekenhuis. Parkgebruikers kunnen de los- lopende dieren tegenkomen. Galloway runderen zijn kleine, afstandelijke en zeer rustige dieren. Hun vacht is donkerbruin en ze hebben geen hoorns. Galloways zijn zeer gehard en kunnen gemakkelijk het hele jaar buiten verblijven. De ervaring moet leren of dit ook in het Beatrixpark mogelijk is of dat de dieren de winterperiode elders moeten worden on- dergebracht. De informatieavond begint om 19.30 uur in Natuurcentrum De Boshoek. Bospad 3. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum toont tot en met 29 ju ni objecten van Dianne Hagen. Deze expositie vindt plaats in het kader van de reeks Uniso- no, waarin zowel werk wordt getoond van spraakmakende kunstenaars die aan het begin staan van hun carriere als nieu we ontwikkelingen in het het werk van kunstenaars die reeds langer werkzaam zijn. De ob jecten van Dianne Hagen zijn op een uiterst accurate manier samengesteld uit uiteenlopende materialen zoals glas, siliconen- kit, rubber, hout, scharnieren, haken, iampen of granito. Hierbij houdt ze rekening met tegengestelde eigenschappen als transparant en ondoorzich- tig, hard en buigzaam of bin- nen en buiten. De vreemdsoor- tige objecten die dit oplevert, roepen weliswaar associaties met vertrouwde voorwerpen op maar weten tegelijk de asso ciaties van de kijker op een dwaalspoor te brengen. In dit opzicht zijn de werken van Ha gen nooit in een samenhang te - J1' f t plaatsen. Daardoor is het moei- lijk tot een precieze en defini- tieve interpretatie te komen. Deze onbenoembaarheid bena- drukt Dianne Hagen door de werken geen titels te geven. De kijker heeft dus geen woorde- lijke aanleiding om uit te ma ken wat het object nu voorstelt. De C o m p u t e r - K o o p i e s b e u r s Voor gezin en bedrijf zaterdag en zondag van 10-16 uur in AHOY. PC Amiga Internet Midi Hardware Software Supplies Videogames CD-ROM's TEGEN DE LAAGSTE PRHZEN. i-hands apparatuur met garantie. ival: Hoofdprijs Pentium PC. Nieuwe en 2e-H Prijzenfestival: Info: InterExpo Media, tel.: 070-358 89 29 rn oi N o <v a> HIH THB Z-BRANO Dc lieste Bakkei van Rotterdam DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met <MiieK<letif&e yioeten, r4ttc0ie de oJUZcieK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1