MaasstaP Over de kracht van Schiedamse binnenstad 'Puntgave' straat komt weer helemaal tot leven 'Over het algemeen luisteren zelfs kinderen aandachtig' Muziek en Theater nieuw thema van etalageproject Met het oog op het oor Cultuur en ambacht aan de Lange Haven De etalage als visitekaartje Colofon De suppoost ziet dagelijks wat de bezoekers boeit SCHIEDAM - Een stad kan vol zitten met monumentale panden en andere 'rijke his toric' Maar voor een echt ge- slaagd dagje uit is er toch meestal wel iets meer nodig dan een verzameling monu- menten alleen. De Lange Ha ven is lange tijd zo'n typische straat geweest waar je be- wonderend langs mooie ge- vels en indrukwekkende ge- bouwen kon lopen, zonder te weten wat je er eigenlijk ver der moest zoeken. Langzaam aan is daar echter verande- ring in gekomen. En vooral kunstliefhebbers, of gewoon mensen die van mooie of grappige spullen houden, kunnen tegenwoordig hun hart ophalen aan de keur van galeries en winkeltjes die hier de afgelopen jaren versche- nen zijn. Verbaasd Favoriet Schilderactie Woensdag21 mei 1997 J MaasposT MAASPOST SCHIEDAM XQ 62 Schiedam; van Gouden Eeuw naar Gouden Toekomst is een uitgave van MaasposT, onder- deel van Redaktie Anita Beijer Margreet Feenstra Karin van der Knaap Monique Siemsen JalmarTeunissen Irene Veringmeier Opmaak Joop Langeveld Fotografie Roger van der Kraan Jacco Zanstra Acquisitie Sandra Haak Marja van der Lee Edith van Kekem Remy Versnel Afbeelding voorpagina Jaap Clarenburg SCHIEDAM - De voorpagina van deze speciale uitgave toont Schiedam vanuit een vogeiper- spectief en is tevens de voor- kant van een mooi uitgegeven boekje Met het oog op het oor. Het is een voorstel voor de bin nenstad van Schiedam en ge- bruikt de spedfieke contouren van het centrum als een start- punt om de stad op te stuwen in de vaart der volkeren. „Wie in vogelvlucht naar het centrum kijkt ziet een oor, De Noordvesrt en Nieuwe Haven vormen de begrenzing van de oorschelp. Het gehoor ligt in het centrum bij de Nieuwe Passage, Dat oor is het beeld en het sym- bool van de stadsgesprekken en hun vervolg", staat in de inlei- ding te lezen, Het boekje is uit gegeven door de gemeente Schiedam waarin wordt bena- drukt dat onze stad een eigen ka- rakter en gezicht heeft en nooit zal opgaan in een Groot-Rotter- dam. Ook worden er de resulta- ten gegeven van de stadsge sprekken die in het voorjaar van 1996 zijn gehouden. Hierin werd een inventarisatie gemaakt van wat er speelt in Schiedam. Met de resultaten wordt nu verder ge- werkt. „De kracht van de Schiedamse binnenstad is zijn beperkte maat. Alles ligt op loopafstand: wo- nen, winkels en werken. De am biance is divers: een Koemarkt en omgeving met eetgelegenhe- den, de Grote Omloop Broers- vest, Broersveld, Hoogstraat. Lange Kerkstraat en omgeving met een breed winkelareaal; mo dern overdekt winkelen in de Nieuwe Passage; betrekkelijke rust bij het Oude Kerkhof en de Grote Markt." De samenstellers zien Schiedam als een huis met kamers: ..Steeds kun je door neutrale ruimtes nieuwe ver- blijfs- of ontmoetingsplekken bereiken met verschillende sfe- ren. Hier is een gebied waar te- rassen zijn, elders de vrijdag- raarkt, weer ergens anders de monumentale haven wand. Schiedam zal moeten streven naar behoud en uitbreiding van zulke locaties met een bepaalde functie en sfeer." Er wordt in Met het oog op het oor ook aan- dacht besteed aan het verbeteren van de bereikbaarheid. ..Concentratieplekken voor au to's zijn te verwezenlijken aan de rand van de oorschelp. Schiedam zal aantrekkings- kracht aan een goed en (met an- dere steden) concurrerend par- keerbeleid. Ook voor de fietsers moet de binnenstad goed ontslo- ten zijn. Zowel door fietspaden als (bewaakte) stallingen." Par- keren bij het station wordt een priori teit, belooft de gemeente verder. Wonen, werken en recre- eren vormt ook een belangrijk aandachtspunt in Met het oog op het oor. De drempel die inwo- ners van Schiedam-Norod erva- ren ten opzichte van het centrum moet worden verlaagd. Het komt te vaak voor dat inwoners uit de Woudhoek nooit eens een keer- tje het centrum bezoeken en dat moet worden veranderd. Het boekje is prachtig uitgegeven en mooi vormgegeven. Met het oog op het oor kan bij de gemeente worden besteld. Burgemeester R. Scheeres, die naar eigen zeggen „tamelijk snel onder de indruk raakt van oude ge- bouwen", is blij met de opknap- beurt van de Lange Haven. Hij herinnert zich nog de aanblik van de binnenstad zo'n dertig jaar te- rug, toen hij als student in Schiedam kwam wonen. De mo numentale panden van nu stonden er destijds voor een behoorlijk deel nogal verwaarloosd en onttakeld bij. Dat een aantal voormalige pak- huizen en oude koopmanswonin- gen aan de Lange Haven nu weer in oude luister is hersteld, is voor hem echter „niet iets waar de ge meente zich alleen voor op de borst mag kloppen". Het is vooral ook particulier initiatief geweest dat de face-lift heeft bewerkstel- ligd. Met de vestiging van kunstwinkel- tjes en art-galeries, en niet te ver- geten het Branders-museum, is het particulier initiatief er evdneens verantwoordelijk voor dat het ge bied weer een beetje een eigen ka- rakter begint te krijgen. En ook daarmee is burgemeester Scheeres blij. Want: „er is weer wat te SCHIEDAM - De bezoekers van de tentoonstelling over de Gouden eeuw in Schiedam kondigen zich- zelf aan door het kraken van de houten vloer in de kelder. Wanneer ze de aanwezige suppoost ontdek- ken tussen de gewelven en pilaren, groeten ze meestal. Tibi Levai is een van de suppoosten in het Ste- delijk. Hij is in februari van dit jaar aangesteld. De Gouden Eeuw is zijn eerste expositie in de hoeda- nigheid van toezichthouder. Het is niet Levais taak om de reac hes van het publiek te peilen, maar onbedoeld hoort hij toch hoe de bezoekers denken over het ten- toongestelde. De reaches zijn overwegend positief. Levai: „Ik hoor regelmatig complimenten over de manier waarop de tentoon stelling is ingericht." De objecten uit de zeventiende en achttiende eeuw staan niet in vitrines, maar vrij of onder een glazen stolp. Om diefstal of beschadiging tegen te gaan is het houten looppad op enj- ge afstand van de objecten aange- legd zodat een bezoeker met kwaad in de zin belemmerend wordt om de waardevolle objecten aan te raken. Levai: „De voorwer- pen zijn zeldzaam en daar mag na- tuurlijk niets mee gebeuren." Kor- te tijd na de opening was een enkel negatief geluid te horen over het beperkte aantal geplaatste tekst- bordjes bij de voorwerpen. De be zoekers moesten naar hun zin te veel heen en weer lopen om de passende beschrijving bij de voor werpen te lezen. De suppoosten kaartten deze opmerkingen aan bij de staf en spoedig daarna zijn meer tekstbordjes geplaatst. Tibi Levai hoort regelmatig ver- baasde reaches over twee koper- gravures van de Grote Markt met het stadhuis en de Korte Haven uit 1775 respectievelijk 1770. Enkele raampjes van de afgebeelde huizen zijn uitgeknipt en aan de achter- De suppoost ziet de readies van de bezoekers meestal als allereerste. roto Jacco Zanstra kant beplakt met doorschijnend gekleurd papier. Qmdat er een spot op de achterkant van de afbeelding schijnt, lijkt het net of er licht uit de ramen komt. De gravure van de Korte Haven laat zelfs een enkel fonkelend sterretje aan de hemel zien. Bezoekers willen hier vaak het fijne van weten. De gravures zijn zodanig opgehangen in de ruimte dat vanaf het pad de achter kant te bekijken is. Zo wordt de kitscherige true ontsluierd. De ob jecten in de kelder van het Stede- lijk zijn zeer gevarieerd. Het prachtige goud- en zilverwerk uit de Grote Kerk geeft de rijkdom van de Gouden Eeuw weer. Levai: ..Bezoekers zijn er verbaasd over deze bekers in het Stedelijk te kun nen zien. De meesten komen nooit in de Grote Kerk, dus dan is dit de gelegenheid om het goud en zilver te zien." De expositie over de geschiedenis van de eigen stad boeit voorname- lijk door de herkenningspunten. Afbeeldingen van beroemde figu- ren, maar vooral straatgezichten die gedeeltelijk nog bestaan, bren- gen de geschiedenis dichterbij. Ge- bouwen die verdwenen zijn, wor den herkend en gememoreerd. De suppoost: ,,Er komen uiteraard veel Schiedammers en qud- Schiedammers naarde tentoonstcl ling. De afbeeldingen frissen Sfieit geheugen van deze mensen op." De suppoost Levai krijgt regelma tig gecfefaflldfeifld Vnfg&iftfver eeft voorwerp. Ojij^Ctj^jnog niet zp lang in dienst isf verwijst hij voor- lopig naar zijn collega's. Pirn Schenkelaars is daar een van. Hij leidt regelmatig schoolklassen rond door de tentoonstelling. De kinderen krijgen een vragenlijst uitgereikt, die ze na goed luisteren en rondkijken. zelf kunnen invul- len. Weer terug op school leveren de kinderen de antwoorden in en krijgen een cijfer voor hun oplet- tendheid. Op deze manier maken de leerlingen al vroeg kennis met de geschiedenis van de stad en met het museum. ,,Over het algemeen kijken en luisteren de kinderen aandachtig. Al is er in elke klas die enkeling die het niet zoveel inte- resseert", aldus Levai. De tentoonstelling over de Schiedamse bloeitijd is zeer toegankelijk en informatief. De Gouden Eeuw van Schiedam is nog te hezichtigen tot 26 oktoher van dit jaar. MARGREET FEENSTRA w.. ken. „We moeten tenslotte niet vergeten dat de Lange Haven niet alleen een monumentale straat is, maar ook de belangrijkste ader van Schiedam voor het vervoer over het water." Wat de bestemming van de Koren- beurs gaat worden is overigens nog niet bekend. Al circuleren er voor dit gebouw sinds de stadsgesprek ken behoorlijk wat ideeen, varie- rend van tentoonstellingscentrum tot luxe horeca-gelegenheid. Burgemeester R. Scheeres is blij met de opknapbeurt die onder andere de Lange Haven heeft ondergaan. Foto Roger van der Kraan doen." En het imago van cultuur en ambacht dat zich langzaam vormt, geeft het gebied volgens hem meer eenheid en maakt het herkenbaarder en aantrekkelijker voor bezoekers. Zowel voor Schiedammers zelf als voor bezoe kers van buitenaf. Daar maakt hij geen onderscheid in. „Maar", zo meent Scheeres, „al is de Lange Haven een van de dichtst met monumenten bebouwde stra- ten in Nederland, we kunnen er veel meer mee. Er zijn nog genoeg panden die om een bestemming vragen. Bijvoorbeeld het gebouw waar nu de bibliotheek zit, of de Korenbeurs." Het lijkt hem tevens een goed idee om meer faciliteiten langs de kades van de Lange Ha ven te verzorgen voor de plezier- vaart. Want „een enkel klein boot- je dat langs komt tuffen zou wel leuk zijn", aldus de burgemeester. Hij kan zich indenken dat er de ko- mende jaren wat aanlegplaatsen worden gecreeerd en dat er inspan- ningen zullen worden geleverd om de route vanaf de Waterweg voor kleinere schepen te vergemakkelij- Hoewel burgemeester Scheeres ei genlijk heel de Lange Haven een 'puntgave' straat vindt, hoeft hij niet lang na te denken over de vraag wat zijn favoriete stukje Schiedam hier is: „De Vismarkt. Dat is zo'n mooie rustige plek. Je kunt er rustig op een bankje zitten en van het uitzicht genieten. Je kijkt dan aan de ene kant naar de oude sluis en die mooie gevel van Hosman. Daarachter zie je de mo- lens draaien. En aan de andere kant zie je de Havenkerk." Graag zou Scheeres zien dat dit plein weer een beetje meer een gebruiksfunc- tie zou krijgen. Bijvoorbeeld als plek voor kleinschalige activitei- ten. Of gewoon als rustpunt voor bezoekers die na het winkelen nog even een wandeling langs de grachten maken. Tenslotte heeft Schiedam meer te bieden dan jene- ver en molens alleen. IRENE VERINGMEIER SfHIEDAM - Nieuw! Van:... Voor... Kijk, zegt Frank van Har- men van Slijterij en Wijnhandel Oranje, dat werkt dus niet altijd. „Je hebt ondernemers die hun eta lage twee jaar lang niet aanpakken en denken te kunnen volstaan met het ophangen van vergeelde kaart- jes met dergelijke teksten. Terwijl de etalage toch je visitekaartje is. Die begrijpen 't gewoon niet." Sa- men met zijn buurman Chris Cop- pens laat Van Harmen zien dat het ook anders kan. Beide etalages zijn smaakvol ingericht en nodigen de klant uit om naar binnen te gaan. Beide winkels ademen de sfeer uit van de Gouden Eeuw en benadruk- ken het historisch schoon dat Schiedam te bieden heeft. Tegelijk met de start van de ten toonstelling De Gouden Eeuw van Schiedam is door het Centrumma- nagent het etalageproject opgezet. Het is de bedoeling dat alle etala ges van de winkels in de binnen stad een 'Gouden Eeuws tintje' hebben. Het project valt uiteen in vier perioden, waarbij de onderne mers advies kunnen krijgen van een etaleur. Tot en met 8 mei ston den kunst en spel centraal. Hier- voor werden door het Centrumma- nagement gouden lijsten ter be- schikking gesteld. waarmee de on dernemers hun etalage inrichtten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het initiatief van het Centrum- De Gouden Eeuw herleeft in de etalages van nu. Foto Jacco zanstra management nog niet en masse is nagevolgd. In maar weinig winkels in de Hoogstraat en in de Nieuwe Passage wordt speels de link ge- legd naar de tentoonstelling in het Stedelijk. En dat is jammer, vindt ook Chris Coppens, voorzitter van het Centrummanagement. „We krijgen met z'n tweeen veel reac- ties. Mensen die voor de etalages stil blijven staan, nieuwsgierig worden en naar binnen gaan." Toegegeven, helemaal historisch correct is de etalage-inrichting niet, zegt Coppens. Er zullen in Schiedam tijdens de Gouden Eeuw maar weinig stoere ridders zoals die in Chris Coppens Slaapcomfort staat opgesteld, hebben rondgelo- pen. Maar je moet het ook niet te streng opvatten, meent Coppens. Het etalageproject moet ook een ludiek element hebben. De tweede periode van het project is inmiddels van start gegaan. Hierin staan muziek' en theater centraal. De Gouden Eeuw was immers ook de periode van een op- bloei in de Nederlandse literatuur, toneel en muziek. Met rode doeken en gouden koorden kunnen de eta lages als theaters worden ingericht. Silhouetten van zwart plastic wek- ken de illusie van publiek op. Ver der worden er boekdummv's aan- geboden met titelbladen van Gou den Eeuwse toneelstukken. En na- tuurlijk kunnen de ondernemes er hun eigen 'touch' aangeven door hun producten erin te verweven. Een ander initiatief van het Cen- trummanagent om de binnenstad nog attractiever te maken is de Schildersactie. Bij alle winkel- pand-eigenaren is begin dit jaar ge- informeerd of er interesse bestond voor het opknappen en verven van de voorgevels van de historische panden in de binnenstad. Hierop zijn inmiddels 85 readies binnen- gekomen. Medewerkers van Sig ma Coatings Service Centers heb ben daarop schildertechnische en visuele bouwkundige opnames van de aangemelde panden gemaakt om zo een plan van aanpak op te stellen. Degenen die nieuwsgierig zijn ge- worden naar de etalages van Slij terij en Wijnhandel Oranje en Chris Coppens Slaapcomfort moe ten maar snel naar de Oranje'- straat gaan. Nog een week en dan krijgen de etalages een geheel nieuwe inrichting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 23