Eigen karakter van Schiedam is de grootste troef in strijd om toeristen 'Dit secure werk mogen we absoluut niet overhaasten' Dominee ziet geen heil in na-apen Rotterdam MaasposT Met de muis wandelen door de Gouden Eeuw Rob Batenburg, reparateur SCHIEDAM - De jenever- stad moet niet proberen om een verkleinde versie van Rotterdam te worden, maar moet zichzelf blijven en de charmes en aantrekkings- kracht ervan zien in de kleine dingen die uniek zijn voor Schiedam. Dat is samenge- vat, waar de filosofie van do minee A. van der Klaauw op neer komt. „Je zou eigenlijk eens een gast moeten uitnodi- gen in Schiedam en je door hem of haar laten rondleiden, in plaats van andersom. En als je dat doet, moet je eens goed opletten, waar zo'n on- bekende stil blijft staan, waar hij blijft kijken en wat hem verbazing ontlokt. Zo leer je nog eens wat over je stad." mill •i ii ip ii SCHIEDAM - Er moet nog heel wat gebeuren voordat de wieken weer lustig draaien, maar toch verrijst molen De Walvisch lang- zaam maar zeker uit de as. Ruim een jaar en drie maanden na de brand die de unieke molen verwoestte, zijn de werkzaamheden al zo aardig opgeschoten dat reparateur Rob Batenburg kan zeggen: „Het ergste, dat hebben we nu gehad." Plan Woensdag 21 mei 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 63 De dominee zit bomvol originele ideeen over Schiedam, waar hij tij- dens de Stadsgesprekken op geheel eigen wijze uiting aan gaf. 'Schiedam is de mooie kapel van de kathedraal die Rotterdam heet', was toen zijn meest opvallende ty- pering. De bedoeling die hij daar- mee had was niet louter, en zelfs niet op de eerste plaats, religieus. „Ik vergelijk Rotterdam met het grote, de kathedraal, waar iedereen komt en waar zich bepaalde be- langrijke zaken afspelen. Maar wat de mensen echt aanspreekt is de kapel. Daar voelen ze zich thuis. Daar ligt hun devotie. En die rol van de kapel, die moet Schiedam op zich nemen." Een van de zaken waarmee Schiedam zich onderscheidt van zijn grote broer is bijvoorbeeld de politiek, meent dominee Van der Klaauw. „De manier waarop de burgers hier betrokken wordt bij de politiek, is tamelijk uniek. Zoiets zou in Rotterdam absoluut niet kunnen. Ook zaken als de Brander- sfeesten, de Molenfeesten en die traditionele openluchtspelen heb- ben zo hun aantrekkingskracht." Volgens de dominee is het de be doeling dat Schiedam zich hiervan bewust is en de troef uitspeelt als het gaat om de gunst van de toerist. „Kijk, je kunt altijd wel zeggen dat SS IP Dominee Van der Klaauw heeft een bijzondere visie op de stad Schiedam. Foto jacco zanstra Schiedam tegen Rotterdam aanligt, maar andersom gaat het net zo goed op, natuurlijk. Je kunt de Rot- terdammers ook hierheen halen en dat moet je doen met iets wat zij daar niet hebben zoals de feesten en de openluchtspelen." De Schiedamse steegjes bijvoor beeld moeten goed onderhouden worden, want dat is volgens de do minee, zeer bijzonder. „Schiedam is geen stad van de grote pleinen zoals Rotterdam. Wij hebben hier zulke merkwaardige steegjes", om vervolgens weer aan het vergelij- ken te gaan: „Die steegjes in de stad, kun je zien als de gang,eh in een huis. Daar mag af en toe wel een leuk kastje staan, maar daar houdt het ook bij op. De gang is de verbinding, via de gang kom je in allerlei kamers. Dat is ook zo met de steegjes. Als je daar door heen loopt, hou je af en toe eens stil, je ziet opeens een leuk uitzicht, een bijzonder gebouw of een mooi wa- tertje. Ja, die steegjes, moeten we zeker koesteren." Het mooie in de eigen identiteit zoeken dus. In het nieuwe theater moet niet hetzelfde te zien zijn als in Rotterdam. Hier de kamermu- ziek, daar het Philharmonisch or- kest. Hier de betere niet-beroeps kunstenaars, daar de grote namen. „Zo creeer je een eigen gezicht, waarvan men in Rotterdam zal vin- den: Als je zus of zo wilt zien, moet je echt naar Schiedam, want dat hebben we hier niet." MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Klik met de muis op het land Portugal. Dan toont de computer een handels- partner van een Schiedamse brander. De virtuele man vertelt zijn toehoorder over de han- delsbetrekkingen in de Gouden Eeuw. Deze informatie en nog veel meer wetenswaardigheden zijn opgenomen op de interac- tieve CD-rom over de Gouden Eeuw. De CD zal binnen af- zienbare tijd bij de tentoonstel- ling te raadplegen zijn, maar ook voor particulier gebruik verkrijgbaar zijn bij het Stede- lijk museum. De totstandko- ming van dit leerzame produkt is een uitgebreid proces. Het vroeg om regelmatig overleg en afstemming van het Stedelijk Museum en het Gemeente-ar- chief, maar ook van het Am- sterdamse ontwerpbureau Ope ra en producent Gabriel Pas- toor. De Schiedamse opdracht- gever wilde op een andere ma nier de gei'nteresseerden infor- meren dan de gebruikelijke ca- talogus. Ditmaal koos de staf voor een CD-rom. Directeur van het museum, Diana Wind, schrijft in het museumbulletin van mei-juni 1997: „Een inter- actief programma verenigt alle mogelijkheden van reeds be- staande media in zich en combi- neert deze naar hartelust: ge- schreven tekst, fotografie, ani- matie, grafisch en bewegend beeld kunnen oneindig door elkaar gebruikt worden." De vijf thema's waaruit de tentoon- stelling is opgebouwd - bestuur, stadsgezichten, economie, reli- gie en kunst/cultuur - zijn ook weer terug te vinden op de CD- rom. Het Stedelijk museum maakt binnenkort bekend wanneer de verkoop van de CD-rom start. „Het gaat nu wel aardig", vertelt Batenburg. „Verleden jaar was het even spannend omdat het casco per si afmoest voordat we de winter ingingen. Dat is dus gelukt. We hebben honderdvijf- tig scheuren en kieren gedicht, de bintlagen zitten er weer in als- meden de ramen en deuren. Mo- menteel zijn we bezig aan de vloeren." En dat is zeker geen sinecure, want er liggen er nu drie in, maar er moeten er nog vier komen. Dan zijn er uiteraard nog de trappen en in het najaar wil Batenburg de voorbereidin- gen treffen om de kapconstructie in de werkplaats te maken. Hoewel er nog uiteraard nog steeds niet genoeg geld is voor de voltooiing, iser in ieder geval voldoende financiele arraslag voor de volgende werkzaamhe den. Als alles in dit tempo door- gaat zal De Walvisch eind 1998 draaien als nooit tevoren. Eehte tegenvallers is Batenburg dan ook nog niet tegengekomen bij de reparatie, „Nee, eerder mee- vallers. Het metselwerk had erg van de brand te lijden gehad en we vreesden het ergste. Maar toch bleek dat nog mee te vallen toen we eenmaal aan het breken sloegen." Hij verzekert de Schiedammers dat er volop ge- werkt wordt ook al is daar niet altijd wat van te merken. „Van buiten af lijkt het missehien of alles stil ligt, maar dat is absoluut niet het geval." Het is maar goed ook dat de werkzaamheden volgens plan verlopen, want in de komende tijd wordt De Walvisch even op de tweede plaats gezet. Vlak voor de brand uitbrak was het al de bedoeling dat molen De Vrij- heid zou worden gerepareerd. De brand stak daar een stokje voor, maar nu moet De Walvisch toch echt even wachten. Zoals gezegd, moet de grootste klus aan de molen namelijk nog ko men en dat is het maken van de wielen, al was het maar omdat er maar liefst zestien verschiliende soorten hout voor nodig zijn van, natuurlijk, topkwaliteit. Ook moet dit hout goed gedroogd zijn. „Je kan dus niet zeggen dat je even naar de doe-het-zelf-zaak gaat voor het materiaal. De zes tien verschiliende soorten zijn echt nodig in verband met wat het hout moet kunnen verdragen, de belasting dus. Daarbij komt dat het sterk moet zijn, goed te krommen enzovoort. Batenburg is zich terdege van bewust dat heel Schiedam reik- halzend uitkijkt naar de dag dat De Walvisch weer draait. „Soms zou ik ook wel willen dat het werk daarom sneller gaat. Maar ja, dat gaat nu eenmaal niet. Je kunt dit niet overhaasten. Het zou de kwaliteit van het werk niet bepaald ten goede komen." MONIQUE SIEMSEN Rob Batenburg heeft tijdens de reparatie van De Walvisch eigenlijk nog geen tegenvallers hoeven incasseren. Foto Jacco zanstra wt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 25